47,308 Works

Plangebied perceel nabij de Tjonger te Nieuweschoot

Y. Boekema
De laagopeenvolging in het plangebied bestaat van boven naar beneden uit een bouwvoor/recent verstoorde laag, soms op een veenrestant, op dekzand, op keileem. Met uitzondering van boringen 6 en 7, is in het zand geen bodemvorming waargenomen. Op basis van de diepteligging van het dekzand kan geconcludeerd worden dat in het centrale deel van het plangebied een dekzandruggetje aanwezig is. Het dekzand duikt ter plaatse van de boringen 3 en 13, waar nog een veenrestant...

Plangebied N369 te Rottevalle

P. Van Der Kroft
 het zuidelijke deel van het plangebied, nabij de kruising met de Houtigehaechsterwei, wordt gekenmerkt door een lokale verhoging in het dekzandlandschap, waarbij het maaiveld ongeveer een meter hoger ligt dan de gebiedsdelen ten noorden en ten zuiden daarvan;  van de oppervlaktevindplaatsen die in het verleden zijn gemeld, ligt er een binnen het plangebied (cat.nr. 401). De boringen in de directe nabijheid van deze vondstlocatie tonen een gedeeltelijk tot geheel intacte podzolbodem in de...

Ondergrondse containers K. de Vriezestraat en Gedempte Zuiderdiep in Groningen

J.E.A Jans
In de locaties aan het Gedempte Zuiderdiep is sprake van een subrecent dempingspakket met weinig informatiewaarde. Op 3,7 m -Mv is in één van de boringen mogelijk een deel van de oorspronkelijk vulling van de 17e eeuwse gracht aangetroffen. Deze laag is intact, maar wordt niet bedreigd door de aanleg van de put voor de ondergrondse container. K. de Vriezestraat Dekzand of keizand is niet aangetroffen aan de K. de Vriezestraat en de top van...

Plangebied Op 'e Wal te Oudega

E.J.M. Van Der Zwet
Uit het booronderzoek blijkt dat in het plangebied tussen de verstoorde toplaag en de top van het dekzand een ophogings-/bewoningslaag uit de Nieuwe tijd voorkomt. De oorspronkelijke top van het dekzand is waarschijnlijk niet meer intact. Intacte bewoningssporen uit de Steentijd worden daarom niet meer verwacht. De kans is groot dat dieper ingegraven grondsporen (zoals paalgaten, waterputten en funderingen) uit latere perioden (Bronstijd - Nieuwe Tijd), en dan vooral de Nieuwe tijd, in het dekzand...

Plangebied Sir Rowland Hillstraat 7, gemeente Tiel

X.C. Van Dijk
In opdracht van Bessels architecten en ingenieurs B.V. heeft RAAP op 21 augustus 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van een proefsleuvenonderzoek in de gemeente Tiel. Op niveau 1 (vlak 1) zijn archeologische resten aangetroffen. Het gaat om los verspreide vondsten en twee sporen (greppels) uit de Nieuwe tijd. Deze resten zijn aangetroffen op een diepte van 70-100 cm –Mv, circa 4,0-4,3 m +NAP. Omdat het slechts om resten van off site-activiteiten gaat,...

Plangebied Windturbines Holtum-Noord te Holtum, gemeente Sittard-Geleen; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek).

M.H.P.M. Ruijters
In opdracht van Royal Haskoning DHV B.V. heeft RAAP in augustus 2018 een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd te industrieterrein Holtum-Noord in de gemeente Sittard-Geleen. Engie Energie Nederland heeft het voornemen hier vier windturbines te bouwen, en Royal Haskoning DHV regelt onder andere de vergunningen voor deze turbines. Het gaat om vier verschillende deelgebieden op het industrieterrein. De bouw van de windturbines is mogelijk bedreigend voor eventuele archeologische resten in de ondergrond, en daarom...

Plangebied Trechtweg 10 te Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

R.A.C. Kroes
In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft RAAP in december 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Trechtweg 10 te Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Een deel van het plangebied valt in een bekend archeologisch terrein gemaand ‘De Dam’. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. In het plangebied liggen resten van bewoning uit de periode IJzertijd tot en met Vroege...

Plangebied Berkheide in Katwijk, gemeente Katwijk; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

S. Van Den Berg, R.S. Kok & B. Jansen
In opdracht van Dunea heeft RAAP in juli en augustus 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Berkheide te Katwijk in de gemeente Katwijk (figuur 1). In september is in aanvulling hierop een verkennend booronderzoek in het plangebied uitgevoerd. Daarop aanvullend zijn in november 2018 nog twee tracédelen onderzocht. De doelstelling van het bureauonderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein, dan wel de archeologische...

Plangebied Herstel Natte Natuurparel Groote Beerze en AHN2-onderzoek Landschotse Heide en Groote en Kleine Beerze, gemeenten Bladel, Oirschot en Eersel;

M.P.J. Janssens & J.A.M. Roymans
Voor u ligt het gecombineerde onderzoek van een KNA-conform bureauonderzoek met een archeologische verwachtings- en advieskaart ten behoeve van herinrichtingsmaatregelen in het beekdal van de Groote Beerze én een AHN2-studie van cultuurhistorische relicten op de Landschotse Heide en in de beekdalen van de Groote en Kleine Beerze. Het plangebied van de Groote Beerze valt binnen het veel ruimere plangebied van het AHN2-onderzoek. Vanuit inhoudelijke en kostentechnisch oogpunt is het dan ook een logische keuze om...

Aanpassen kaden Drentse Aa nabij Glimmen

J.L. Van Beek
Bij de geplande werkzaamheden gaat het voornamelijk om het ophogen van de bestaande kade aan de oostzijde van het tracé (westelijke kering van de Drentse Aa). Alleen ter plaatse waar daadwerkelijke bodemingrepen plaats zullen vinden is archeologisch vervolgonderzoek (veldonderzoek) zinvol.

Plangebied Stationsstraat te Coevorden

T.A. Van Den Bergh
Uit onderhavig onderzoek blijkt dat de vestingstad Coevorden zich in een beekdal bevindt waarin dekzandopduikingen aanwezig zijn. Op basis van het historisch kaartmateriaal blijkt dat vanaf 1925 bewoning in het plangebied heeft plaatsgevonden. Daaraan voorafgaand zijn akkers aangegeven en daar weer voor maakte het plangebied vermoedelijk deel uit van de vestingwerken. Zodoende geldt binnen het plangebied een hoge archeologische verwachting voor resten van de vestinggracht, eventueel met wallen en muren uit de periode Middeleeuwen -...

Bouwen om te blijven : de topografie, bewoningscontinuiteit en monumentaliteit van Romeins Nijmegen

M.J. Driessen
Mark Driessen onderzocht de topografie, de bewoningscontinuïteit en de monumentaliteit van Romeins Nijmegen. Centraal in het onderzoek stonden de specifieke kenmerken van Romeins Nijmegen als centrale plaats voor militaire en civiele nederzettingen, de chronologische ontwikkeling ervan en de vergelijking met soortgelijke plaatsen in Germania inferior en andere noordelijke provincies. Een belangrijke vraag was in welke mate de specifieke locatie, de wijdere omgeving en de historische context van de regio hierop van invloed zijn geweest. De...

Plangebied Broekgraaf, gemeente Leerdam

M.S. Lesparre-De Waal
onderzoeksrapport

Proefsleuven sterrenbad Wassenaar Proefsleuvenonderzoek aan de Generaal Winkelmanlaan te Wassenaar in de gemeente Wassenaar

E. Louwe
Tijdens het onderzoek zijn diepe verstoringen aangetroffen onder de oude bebouwing en in het intac-te deel van het onderzoeksgebied zijn geen aanwijzingen voor een archeologische vindplaats aangetroffen. De bodemopbouw is deels verstoord (S9999). In de delen waar de oude bebouwing en het oude buitenzwembad heeft gelegen is de bodem verstoord tot ruim in de strandafzettingen (WP2 en 4, S2000). Daarom is er ook voor gekozen één van de sleuven van het proefsleuvenplan, gelegen onder de...

Volkstelling 1971 public use files (beveiligde 1%-steekproeven uit de microdata)

Centraal Bureau Voor De Statistiek (Primary Investigator)
Reconstruction of the Census of 1971, anonymised 1% samples from the microdata files. Selected variables: sex, age according to 5-year classes, country of citizenship, marital status, household position, religious denomination, country of birth, household size, economic status, level of educational attainment, occupation, branch of current economic activity.

Breda - Donkvaart

M.C. Brouwer
Op 31 augustus en 1 september 2004 heeft het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) in Breda een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) d.m.v. proefsleuven uitgevoerd op een perceel aan de Donkvaart. Op het terrein zal nieuwbouw gerealiseerd worden. De geplande werkzaamheden vormen een bedreiging voor de mogelijk aanwezige overblijfselen met archeologische waarde. Waardering en aanbeveling De fysieke kwaliteit van de vindplaats scoort hoog doordat de kwaliteit van de aangetroffen sporen goed is en...

Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart

T. Terhorst
Voor de planlocatie geldt beleidscategorie 5. Aangezien de voorgenomen bodemingrepen minder diep gaan dan 2 m onder maaiveld is het project uitgezonderd van archeologisch onderzoek.Wel geldt conform de Monumentenwet een vondstmeldingsplicht tijdens de uitvoering.

Tilburg Udenhout Ontsluitingsweg AB Sporen uit prehistorie en late middeleeuwen/Nieuwe tijd bij de aanleg van een gebiedsontsluitingweg

T.A. Goossens
Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in augustus 2017 in opdracht van de gemeente Tilburg een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Den Bogerd. Aanleiding was de voorgenomen aanleg van een gebiedsontsluitingsweg (GOW). De geplande werkzaamheden vormen een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten. Een duurzaam behoud van de archeologische resten in situ is niet mogelijk. De gemeente Tilburg heeft daarom besloten tot een archeologische begeleiding (AB) van de werkzaamheden. Op basis van het vooronderzoek...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Seringstraat 37 te Ederveen Gemeente Ede

J. Holl
Tijdens het veldwerk is in een deel van de boringen een grotendeels intact plaggendek aangetroffen. Eventuele vindplaatsen zullen op deze locaties nog relatief goed intact bewaard zijn gebleven. In een groot deel van de boringen is het dekzand echter verspoeld. Dergelijke verspoelde afzettingen zijn kenmerkend voor de lagere delen van het dekzandgebied, waar vaak vochtige omstandigheden ge-heerst hebben, en waren in het verleden weinig geschikt voor bewoning. In het noordelijke deel van het plangebied lijkt...

archeologisch bureau- en booronderzoek Kampmansweg 4 te Dalfsen

J. Holl
Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied tot 110 à 140 cm –mv verstoord is als gevolg van de inrichting van het bedrijventerrein. Onder de verstoorde lagen bevindt zich in de meeste boringen direct de C-horizont. In de meest zuidelijke boringen 5 en 6 is nog een 10 à 20 cm dikke, zwak humeuze, grijze laag in de top van het dekzand aanwezig, die vermoedelijk een A-horizont betreft. Op historische kaarten...

archeologisch onderzoek Oude Barnevelderweg 5 te Garderen

J. Holl
Tijdens het veldonderzoek is deels intacte bodem aangetroffen. In het westen (met uitzondering van de paardenbak) bevindt de natuurlijke ondergrond zich direct onder een homogene humeuze bouw-voor en in het oosten, en in de voormalige paardenbak, bevindt zich onder de bouwvoor een ver-stoorde laag van enkele decimeters. Ter plaatse van de voormalige paardenbak, een verharde zone in het zuidoosten en een zone in het uiterste noordoosten bevindt zich boven deze bouwvoor een vermoedelijk recent opgebracht...

Slabroek Palmven AB 2013 Herstel van het Palmven

I.M. Van Wijk
Tijdens de archeologische begeleiding van het afgraven van ca. 7 ha van de Schaijkse Heide is een restant van het Palmven ontdekt ten oosten van de Palmvenseweg. Onder de recente bouwvoor met sporen van de 20e-eeuwse ontginning is de bodem van het ven aangesneden. De opvulling van dit diepste deel kenmerkt zich door een pikzwarte, sterk humeuze zandgrond die ‘vettig’ aanvoelt. De conservering van de bodem is redelijk tot goed te noemen. In en rond...

archeologisch bureau- en booronderzoek Laan van Westenenk 45 te Apeldoorn

J. Holl
Gespecificeerde archeologische verwachting bureauonderzoek Het plangebied ligt op een kleine daluitspoelingswaaier. Voor de periode Paleolithicum – Mesolithicum geldt voor deze zones een lage verwachting. In deze perioden hadden vooral de overgangsgebieden, zoals het overgangsgebied van de stuwwal naar de lager gelegen dekzandgebieden, de voorkeur voor kampementen. Hoewel in het gehele zandgebied losse vondsten uit deze periode kunnen voorkomen, betreffen dit hoofdzakelijk ‘toevalsvondsten’ die niet duidelijk gerelateerd zijn aan landschappelijke eenheden. Voor de periode vanaf het...

archeologisch bureauonderzoek Vogelaarsweg 23 te Dordrecht

M. Stiekema
Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied zouden kunnen bevinden. Het betreft met name resten uit de IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen, welke worden verwacht in en op de oeverafzettingen van de Merwede-stroomrug. Deze archeologische waarden worden op basis van de geologische opbouw verwacht vanaf circa 6 meter –mv. De bovenliggende afzettingen hebben een lage archeologische verwachtingswaarde.

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,604
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,408
 • 2019
  1,312

Resource Types

 • Dataset
  46,851