52,348 Works

De pot en de ketel : Nederlandse dagbladen en hun oordeel over communisme en fascisme, 1918 - 1939

T.J.P.M. Lutkie
De uitdaging die in dit promotieonderzoek werd aangegaan was te onderzoeken in welke mate de sentimenten waarmee de dagbladen tijdens het interbellum over het communisme en fascisme schreven van elkaar verschilden en zich in de loop van de tijd ontwikkelden. Hiervoor werden met behulp van zoektermen in 22 landelijke en regionale dagbladen uit het digitale krantenarchief van de KB alle artikelen gezocht die betrekking hadden op communisme en/of fascisme. Uit de ± 345.000 artikelen die...

De pot en de ketel : Nederlandse dagbladen en hun oordeel over communisme en fascisme, 1918 - 1939

T.J.P.M. Lutkie
De uitdaging die in dit promotieonderzoek werd aangegaan was te onderzoeken in welke mate de sentimenten waarmee de dagbladen tijdens het interbellum over het communisme en fascisme schreven van elkaar verschilden en zich in de loop van de tijd ontwikkelden. Hiervoor werden met behulp van zoektermen in 22 landelijke en regionale dagbladen uit het digitale krantenarchief van de KB alle artikelen gezocht die betrekking hadden op communisme en/of fascisme. Uit de ± 345.000 artikelen die...

Eindrapportage archeologisch verkennend en karterend booronderzoek (9125.005) Bloemenbuurt te Didam

E.M. Ten Broeke
Resultaten inventariserend veldonderzoek Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, gecombineerd verkennende en karterende fase) blijkt dat het gehele plangebied in de oeverzone van de Waal ligt, maar een groot deel van het pakket oeverafzettingen is door moderne ingrepen aangetast/verstoord, tot minimaal 75 en maximaal 150 cm -mv, gemiddeld tot 110 cm -mv. De oeverafzettingen lopen door tot een diepte van gemiddeld 190 cm -mv. Voor de komst van de Waal heeft het plangebied...

Definitief rapport archeologisch bureauonderzoek (9125.002) Bloemenbuurt te Didam

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting bureauonderzoek Op basis van de landschappelijke ligging van het plangebied, deels op een relatief hoog gelegen dek-zandrug met hoge bruine enkeerdgronden en deels in een laagte met vlakvaaggronden, geldt voor het noordelijke deel van het plangebied een hoge verwachting voor alle periodes vanaf het Laat-Paleolithicum en voor het zuidelijke deel een lage verwachting. Deze verwachting op basis van landschappelijke kenmerken wordt bevestigd door de archeologische waarden die reeds bekend zijn uit het...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Hoge Dijk te IJsselstein

M. Stiekema
Op basis van het bureauonderzoek en de resultaten van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat het zuiden van het plangebied een hoge archeologische verwachtingswaarde heeft voor resten uit het Neolithicum, de Bronstijd en de IJzertijd en een middelhoge archeologische verwachtingswaarde heeft voor resten uit de Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen. De archeologisch resten uit de Middeleeuwen en Romeinse tijd worden tussen 1,20 en 2,00 meter –mv verwacht. De archeologisch resten uit de IJzertijd,...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Fluitekruidstraat te Goes

M. Stiekema
Op basis van de waargenomen bodemverstoringen in de top van het Walcheren Laagpakket kan de hoge archeologische verwachtingswaarde voor resten uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden bijgesteld naar laag. De hoge archeologische verwachtingswaarde voor resten uit de Romeinse tijd blijft op basis van het aangetroffen intacte Hollandveenpakket gehandhaafd. De hoge archeologische verwachtingswaarde voor resten uit het Neolithicum wordt op basis van de aangetroffen geulafzettingen in de top van het Wormer Laagpakket bijgesteld naar laag....

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Hoogenboschweg te Brunssum

M. Stiekema
Uit het booronderzoek blijkt dat er met name (deels door de Roode Beek verspoelde) dekzanden, afgedekt met een verstoord lössdek in het plangebied aanwezig zijn. De verstoringsdiepte varieert tot een diepte van 80-140 cm –mv. Het is uit de boringen niet op te maken of de verstoringen recent zijn ontstaan bij de sloop- en egalisatiewerkzaamheden van de voormalige bakkerij, samenhangen met de voormalige 18e en 19e eeuwse bebouwing en vergravingen, de middeleeuwse pottenbakkerijindustrie of een...

Eindrapportage archeologisch proefsleuvenonderzoek en deels opgraving (8586.001) Veldbrugweg 14 te Lieren

E.M. Ten Broeke
Het proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving voor het noordwestelijk gelegen woon-perceel heeft geresulteerd in het aantreffen van een deel van een WZW-ONO georiënteerde huisplattegrond. De paalsporen (staanders en wandpalen) hebben geen diagnostisch vondstmateriaal opgeleverd. Binnen de zuidoostelijk gelegen proefsleuf is een waterput met mogelijk bijgebouw (spieker) aangetroffen, ondanks de diverse diepere verstoringen, in het aangelegde vlak. Gebruiksaardewerk (kogelpot, blauwgrijs aardewerk en steengoed) uit het onderste deel van de vulling van de waterput geeft een...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (8995.001) Burensewal 3 te Erichem

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge tot middelhoge verwachting op het voorkomen van archeologische resten uit de perioden Bronstijd t/m Romeinse tijd. Het totale plangebied ligt namelijk deels binnen de Erichem stroomgordel en naastgelegen oeverwalzone. Deze stroomgordel was actief van circa 2900 tot 850 voor Chr. Deze afzettingen zijn naar verwachting non-erosief bedekt geraakt met komachtige afzettingen van de Avezaath stroomgordel die circa 800 meter ten noordoosten...

Eindrapportage archeologisch onderzoek (9089.001) diverse straten te Huissen

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting bureauonderzoek Het plangebied is gelegen op de beddinggordel van Meinerswijk. Deze beddinggordel is actief geweest vanaf de Late-IJzertijd. In de afzettingen kunnen dan ook resten uit alle periodes vanaf de Late-IJzertijd worden verwacht. Resten ouder dan de Late-IJzertijd worden niet verwacht, vanwege de eroderende werking van de rivierbeddingen. Voor de IJzertijd geldt een lage verwachting. In deze periode was sprake van hoge rivieractiviteit en in de omgeving van het plangebied zijn geen...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Nassaulaan 12 te Oisterwijk

M. Stiekema
Op basis van de waargenomen bodemverstoringen en de aanwezigheid van een deels onderkelderde bebouwing op een deel van de nieuwbouwlocatie, kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, kan worden bijgesteld naar laag voor alle perioden.

Archeologisch bureauonderzoek Kerkstraat 22-24 te Bodegraven

M. Stiekema
Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied zouden kunnen bevinden vanaf de Bronstijd, maar met name uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In het bijzonder verhoogt de ligging van het plangebied in de historische kern van Bodegraven de kans daarop.

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Zijlbergsestraat te Made

M. Stiekema
In het plangebied zijn onder een restant van een plaggendek dekzanden aangetroffen, waarin oor-spronkelijk een podzolbodem is gevormd. De podzolbodem is bij 12 van de 17 boringen geheel verdwenen. Bij 5 boringen is de onderkant van het podzolprofiel (de BC-horizont) nog (deels) intact aangetroffen. De aangetroffen bodemprofielen bij dit bodemonderzoek zijn vergelijkbaar met de profielen die bij het onderzoek in 2018 zijn aangetroffen direct ten westen (en deels in) het plangebied. Voor de gespecificeerde archeologische...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Middelstraat 31 te De Moer

M. Stiekema
Uit het bureauonderzoek blijkt dat er in het plangebied vermoedelijk meerdere generaties aan bebouwing aanwezig is geweest sinds in ieder geval begin 19e eeuw, maar mogelijk teruggaand tot de 14e eeuw. Op basis van de waargenomen bodemverstoringen, kan de middelhoge archeologische verwachtingswaarde voor resten uit het Neolithicum en de Bronstijd worden bijgesteld nar laag. De hoge archeologische verwachtingswaarde voor resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd kan blijven gehandhaafd. Op basis van het behoud...

Archeologisch verkennend booronderzoek Leinserondweg 10 te Veghel

M. Stiekema
Op basis van de waargenomen bodemverstoringen en de aanwezigheid van een veenlaag in boring 1, kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden buiten de locatie van de historische boerderij niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het booronderzoek voor deze delen van het plangebied bijgesteld naar laag voor alle perioden.

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Ekkersrijt 1301 te Son

M. Stiekema
Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem in het gehele plangebied is verstoord. In het bureauonder-zoek werd verwacht dat er een hoge enkeerdgrond in het plangebied aanwezig zou zijn. Er is bij het booronderzoek echter geen enkele aanwijzing van het voormalige eerddek aangetroffen: waarschijnlijk is dit, samen met de top van de dekzandafzettingen, geheel vergraven bij de inrichting van het plangebied. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is op basis...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (10062.001) Geerstraat 27 te Vaassen

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge verwachting op het voorkomen van archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum. Alleen voor de periode Nieuwe tijd is de verwachting laag. Het plangebied ligt namelijk aan het uiteinde van een daluitspoelingswaaier binnen een oostelijke uitloper van een grootschalig gebied van dekzandruggen en welvingen ligt. De hoger gelegen dekzandruggen en -welvingen hadden een gunstige ligging voor Jager-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m...

15065767 APE.WIJ.ARC Eindrapportage archeologisch onderzoek Hoge Bergweg 30 (Landal Heideheuvel) te Beekbergen

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een landschappelijke ligging heeft op een hoger geleden daluitspoelingswaaier. Deze landschappelijke eenheden hadden in principe al voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) een gunstige ligging als tijdelijke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Vanaf het Neolithicum was de daluitspoelingswaaier ook geschikt als nederzettingslocatie voor Landbouwers. Waarschijnlijk ging de voorkeur uit naar de randen van deze daluitspoelingswaaier. De daluitspoelingswaaier wordt namelijk aan de buitenzijde begrensd door beekdalen, zoals het beekdal van...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek – verkennende fase Veilingweg 2 te Kapelle, gem. Kapelle (ZL) . Laagland Archeologie Rapport 15

E.W. Brouwer & J.J.A. Wijnen
De aanleiding voor het onderzoek is de geplande aanleg van een nieuw bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein ‘Smokkelhoek’ te Kapelle. Voor de aanleg is een bouwvergunning vereist. Het onderdeel Archeologie is één van de aspecten die beoordeeld worden in de vergunningverlening. Voor dit onderzoek is een bureauonderzoek en een verkennend (karterend) booronderzoek uitgevoerd. De afgelopen decennia hebben talloze archeologische onderzoeken plaatsgevonden op bedrijventerrein Smokkelhoek. In overleg met de (plaatsvervangend) adviserend archeoloog van de gemeente Kapelle, mevr....

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase herontwikkeling bedrijfslocatie Coentjesweg 10 te Oud-Vossemeer, gemeente Tholen (ZL). Laagland Archeologie Rapport 199

J.J.A. Wijnen & J.H.M. De Raad
Laagland Archeologie heeft in oktober 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de herontwikkeling bedrijfslocatie Coentjesweg 10 te Oud-Vossemeer. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen de voorgenomen bouwwerkzaamheden op het terrein. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.7). Het Wormer Laagpakket op 2,90 à 3,50 m –Mv vormde mogelijk het landoppervlak...

Kijk op Kinderopvang – KoK2017

Sociaal En Cultureel Planbureau (SCP)
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de keuzes die ouders maken als het gaat om kinderopvang en werk. In het onderzoek is gekeken naar hoe ouders over de betaalbaarheid, toegankelijkheid én kwaliteit van opvang denken. Ook is gekeken in hoeverre deze percepties samenhangen met het gebruik van opvang, de arbeidsmarktparticipatie en de werk-privébalans van ouders. In het onderzoek zijn ook kwetsbare gezinnen betrokken, aangezien deze groepen relatief weinig gebruik maken van formele...

Leidingtracé Zuilichem-Zaltbommel, zone HB03-HB06

T. Vanderhoeven, J. De Moor & L. Schaarman
In opdracht van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. heeft EARTH Integrated Archaeology in oktober 2018 een archeologische begeleiding uitgevoerd onder protocol opgraven landbodems op de locatie Zuilichem-Zaltbommel, zone HB03-HB06

Het Harde - Plangebied Serpentino

D.F.A.M. Van Den Biggelaar
In opdracht van de heer K. Visscher, Van Pijkeren Woningbouw B.V. uit Dalfsen heeft EARTH Integrated Archaeology B.V. in september 2018 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende fase door middel van boringen uitgevoerd in plangebied Serpentino ‘t Harde, gemeente Putten.

Proefsleuvenonderzoek bij het Montessori College aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen - Oost, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 173

H. Van Enckevort & A.A.W.J. Daniël
Het proefsleuvenonderzoek ten noorden van Kwakkenbergweg 33 heeft slechts weinig archeologische resten opgeleverd. In de proefsleuven zijn geen grondsporen gevonden en het vondstmateriaal dateert overwegend van na de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk hangt dit samen met de ophogingslaag die hier in de vorige eeuw ter egalisatie is aangebracht, nadat eerst de oorspronkelijke bodem tot in het gele zand was afgegraven. Mochten er oorspronkelijk archeologisch relevante sporen aanwezig zijn geweest, dan zouden daarvan wellicht nog de onderzijden...

Archeologische Begeleiding 't Meertje te Nijmegen Project Mee1, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 156

H. Van Enckevort & B.C. Tunker
Op 24 juni en 2 juli 2013 heeft het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen (BAMN) een archeologische begeleiding uitgevoerd op beide oevers van 't Meertje in Nijmegen (fig. 1-2). Aanleiding voor dit onderzoek vormen de voorgenomen graafwerkzaamheden in het kader van de bouw van een voetgangersbrug over 't Meertje. Het westdeel van het plangebied valt volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Nijmegen binnen een terrein van zeer hoge archeologische waarde.1 Het...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,608
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,384
 • 2019
  6,383

Resource Types

 • Dataset
  52,348