54,189 Works

Meerstad, Kooilaan (Gemeente Slochteren, Gr.)

R.P. Exaltus
In opdracht van GEM Meerstad CV is door De Steekproef bv een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd op een terrein ten noorden van de Kooilaan en ten oosten van de roeibaan, op ongeveer anderhalve kilometer ten noordwesten van Harkstede in de gemeente Slochteren, provincie Groningen.Het verrichte onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een hoge kans op resten uit...

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Trechtweg (ong.) te Cothen gemeente Wijk bij Duurstede

E.M. Ten Broeke
Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Trechtweg (ong.) te Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit selectieadvies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijk bij...

Computer catalogue of the collections of the Utrecht University Museum

Universiteit Utrecht Ir J.C. Van Deiman
Catalogue of scientific instruments Units of observation: Scientific Instruments

Flexibele arbeid 1988-1990 : Vormen, motieven en effecten

Gravesteijn-Ligthelm, J.H., Koning, J. De, Koss, M. (Primary Investigator)
Motifs of employers to use flexible constuctions for employment in their business. Type of business / number of working hours in full-time working week / number of employees with full-time contract and part-time contract / employees working at home / use of temporary workers, callable employees, outworkers, free-lancers, employees with a temporary employment contract / fluctuations in production or service, predictability of fluctuations / indexed production of month with lowest production and best month /...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Heuvelenweg 35H te Dwingeloo, gemeente Westerveld (D)

Archaeological Research En Consultancy & H. Buitenhuis
Het bureau-onderzoek geeft aan dat het gebied deel uitmaakt of van de oude, middeleeuwse dorpskern van Dwingeloo, waaronder zich resten uit de prehistorie tot Vroege Middeleeuwen kunnen bevinden, of deel is geweest van een esterrein waaronder resten uit vroegere tijden bewaard kunnen zijn gebleven. Het inventariserend onderzoek geeft aan dat dit laatste het geval is geweest. Tevens blijkt uit de bodemopbouw dat hier vermoedelijk een gooreerdgrond onder de eslaag is gelegen. Hier is er geen...

Boxmeer Steenstraat 8-12 Begeleiding

A. Van Benthem
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de locatie Steenstraat 8 - 12 te Boxmeer zijn twee werkputten aangelegd, maar er zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Wel werden enkele fragmenten aardewerk en vuursteen aangetroffen aan de zuidzijde van werkput 1. Het betreffen kleine fragmenten die waarschijnlijk in de IJzertijd zijn te dateren. In beide werkputten werd veel verstoring aangetroffen die waarschijnlijk te maken heeft met de bouw, maar vooral de sloop van de bebouwing op het terrein. Aan...

Nieuwkoop Dorpsstraat Reghthuysplein Opgraving

T.J. Obdam
ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Opgraving en een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd voor het plangebied Dorpsstraat/Reghthuysplein. In het plangebied zullen woningen worden gebouwd en zal een bestaande plezierjachthaven worden uitgebreid. Een in 2008 in het kader van deze ontwikkeling uitgevoerd bureau- en karterend booronderzoek1 gaf evenwel aan dat op deze locatie bewoningsresten uit de periode vanaf de 17e eeuw verwacht konden worden. Tijdens het naar aanleiding daarvan in 2010 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek2 zijn inderdaad...

Beekherstelproject Deurzerdiep en Anreeperdiep

M.J. Kremer
Er is tijdens de begeleiding een gering aantal sporen aangetroffen. Vondstmateriaal is niet aangetroffen. Er zijn in totaal 3 vage kuilen met houtskool aangetroffen. Door het ontbreken van vondsten is het niet mogelijk uitspraken te doen over de precieze ouderdom van deze sporen, maar gezien het voorkomen van houtskool in de vulling betreft het waarschijnlijk mesolithische haardkuilen.

Verwijzing naar de data van: Public support for vigilantism - Amount of vigilante violence and police responsiveness

N. Haas, J. De Keijser & G. Bruinsma
These data were collected for the second study on public support for vigilantism. The data collection was carried out by Leiden University criminology students, for the 'Research methods' course. Respondents received 1 vignette about vigilantism and a questionnaire. There were 4 versions of the vignette, based on 2 experimental factors: amount of vigilante violence (low/high) and police responsiveness to the precipitating crime (low/high). Vigilantism consisted of violence after an alleged case of shoplifting. The questionnaire...

Opgraven, variant begeleiden nieuwbouw binnentuin stadhuis Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân (FR)

M.J.M. De Wit & A.G.S. Pleszynski
Binnen het onderzoeksgebied zijn vanwege de geringe ontgravingsdiepte weinig archeologische sporen en structuren aangetroffen. Het overgrote deel van de vlakken is aangelegd in ofwel bouwzand ofwel in een geroerde laag met veel puin (S901). Op een aantal plekken werd iets dieper gegraven en hieruit blijkt dat onder deze geroerde laag ophooglagen (S902 en S903) met soms een mestpakket (S904) liggen. Deze lagen dateren, gezien het eruit afkomstige vondstmateriaal, uit de periode 17e t/m 20e eeuw....

Opgraven, variant begeleiden Hogestraat 4 te Loppersum, gemeente Loppersum (GR)

M.J.M. De Wit & S.J Tuinstra
Het onderzoek is uitgevoerd als archeologische begeleiding van de sloop van de voormalige opstallen van de Albert Heijn aan Hogestraat 4 te Loppersum en de daaropvolgende bodemsanering. Hierbij is een aantal archeologische waarnemingen gedaan. De archeologische verwachting was dat er in de ontgravingen wierdelagen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zouden worden aangesneden waarin zich bewoningssporen, -structuren en vondsten kunnen bevinden. De ontgravingsdieptes binnen het terrein waren gering en bovendien waren er binnen het...

Proefsleuvenonderzoek deelgebied 6 bestemmingsplan Delftlanden te Emmen, gemeente Emmen (DR)

M.J.M. De Wit
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat zich in het grootste deel van het onderzoeksgebied geen relevante archeologische resten bevinden. De oorspronkelijke bodemopbouw is grotendeels niet meer aanwezig, nu het gebied is afgetopt of geëgaliseerd. Alleen in de noordelijke helft van werkput 17 is een podzolprofiel gedocumenteerd. De enige antropogene sporen die in de proefsleuven zijn gevonden, betreffen resten van 19e-eeuwse ontginningssporen (greppels, ploeg- en spitsporen en vergraven lagen). Het veen dat aan de...

Opgraving, variant begeleiden aanpak Diepenring fase 1 te Groningen, gemeente Groningen (GR)

M.J.M. De Wit
Het archeologische veldwerk bestond uit de begeleiding van de graafwerkzaamheden voor de wegcunetten, een rioolsleuf, boomplantsleuven en huisaansluitingen. Ook moest een aantal grondboringen worden gezet. Het veldwerk is over een periode van zeventien maanden uitgevoerd (tussen november 2016 en maart 2018), gelijktijdig met de werkzaamheden van de aannemer. In de werkputten zijn vooral ophooglagen, lagen steigeraarde en dempings- en grachtlagen van de gedempte natte stadsgracht en van voorgangers van de huidige Schuitendiepgracht aangetroffen. Op een...

PAN-00010767 - tap faucet (with pipe) B4.2

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00010767

Archeologische opgraving, variant begeleiden, herinrichting Borgweg te Lellens, gemeente Ten Boer (GR)

G.J. De Roller
Het archeologisch onderzoek heeft vondsten opgeleverd die gerelateerd zijn aan het gebruik van de weg. Met name de metaalvondsten betreffen kledingaccessoires die tijdens het lopen en rijden over de weg verloren kunnen zijn. Het gaat hierbij om kledinggespen en -knopen. De oudste gespen dateren uit de late middeleeuwen. Ze zijn gevonden in werkput 3, aan de oostkant van de wierde. De andere gespen dateren uit de 15e-17e eeuw. Het gevonden aardewerk is niet rechtstreeks gekoppeld...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek,

J.H.F. Leuvering
Synthegra B.V. heeft in opdracht van De Bunte Vastgoed BV een archeologisch bureauonderzoek (BO protocol 4002) in combinatie met een karterend booronderzoek (protocol 4003) uitgevoerd op een terrein aan de Rijksweg Noord 86 - 88 in Elst. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van woningen. Het veldwerk is uitgevoerd van 10 tot en met 12 april 2017. Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek laat-paleolithicum – mesolithicum laag bronstijd laag ijzertijd – nieuwe tijd hoog...

Bureauonderzoek, Kerkallee te Velp

J.H.F. Leuvering
Synthegra B.V. heeft in opdracht van De Bunte Ontwikkeling een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Kerkallee en de IJsselstraat in Velp. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van woningen. Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek laat-paleolithicum – mesolithicum middelhoog neolithicum – vroege middeleeuwen middelhoog late middeleeuwen – nieuwe tijd middelhoog

Houtwal 34-40 te Groenlo, gemeente Oost Gelre Een archeologische begeleiding onder protocol opgraven van de grondroerende werkzaamheden

K.J. Van Den Berghe
Synthegra B.V. heeft in opdracht van De Woonplaats een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Houtwal 34-40 in Groenlo, gemeente Oost Gelre. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van nieuwe woningen. De diepte van de toekomstige bodemverstoring zal tot circa 1 m -Mv bedragen, waardoor de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau zal worden verstoord, dat in dit gebied al aan, of net onder het maaiveld verwacht kan worden....

Bureauonderzoek, N750 Vriezenveen - Vroomshoop

J.H.F. Leuvering
Synthegra B.V. heeft in opdracht van Royal Haskoning DHV een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een tracé ter plaatse van de provinciale weg N750 tussen Vriezenveen en Vroomshoop. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanpassingen aan de N750 ter verbetering van de levensduur, duurzaamheid en de verkeersveiligheid van de weg en een reductie van de onderhoudskosten. De exacte diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend. Op basis van het bureauonderzoek is...

Bureauonderzoek, Ambachtsweg te Nijmegen

H. Kremer
Synthegra B.V. heeft in opdracht van Dahlhaus Bouw B.V. te Gendringen een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Ambachtsweg in Neerbosch. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van 72 garageboxen. Op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Nijmegen ligt het plangebied in een zone met archeologie waarde 1. Het plangebied ligt op stuwwalglooiing, van materiaal dat van de stuwwal is geërodeerd en vervolgens mogelijk is bedekt met dekzand. De afzettingen...

Bureauonderzoek, reconstructie Hellegatsplein

J.H.F. Leuvering
Synthegra heeft in opdracht van LievenseCSO een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het Hellegatsplein en de N59 en A29/A59. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen reconstructie van het Hellegatsplein. In het deel van het plangebied dat ten noorden van het Haringvliet ligt is sprake van een opeenstapeling van het Laagpakket van Wormer (overwegend getijdenafzettingen), Hollandveen Laagpakket en Laagpakket van Walcheren. Op het Laagpakket van Wormer kunnen mogelijk op kreekruggen resten uit het Neolithicum aangetroffen...

Huygenslaan Vondellaan te Zevenaar Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek karterend

S.A. Rijlaarsdam
Synthegra B.V. heeft in opdracht van Van Vught Bouwadvies B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Huygenslaan / Vondellaan te Zevenaar (afbeelding 1.3.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van nieuwe appartementen en de daarbij horende bestemmingsplanwijziging. Op basis van de Gemeentelijke Loketkaart van de gemeente Zevenaar heeft het plangebied een middelmatige archeologische verwachting. Deze verwachting is toegekend op basis van de landschappelijke ligging van het onderzoekgebied in een...

Torenlaan te Putten, Archeologische Begeleiding

R. Halverstad
In opdracht van De Bunte Vastgoed Oost B.V. heeft Synthegra B.V. op verschillende dagdelen in oktober, november en december 2017 een archeologische begeleiding conform protocol opgraven uitgevoerd voor het plangebied Torenlaan in Putten. Aanleiding voor het onderzoek vormde de nieuwbouw van zes woningen aan de Torenlaan in Putten. Bij eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek1 is vastgesteld dat zich binnen het plangebied onder een plaggendek archeologische sporen bevinden. Deze sporen betreffen paalkuilen en kuilen uit de Middeleeuwen en...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,608
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,407
 • 2019
  8,200

Resource Types

 • Dataset
  54,189