54,173 Works

Transect-rapport 1635: Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven met doorstart naar een definitieve opgraving. Bladel, Emmastraat (ong.), gemeente Bladel (NB).

E Mol
In februari 2018 is een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving aan de Emmastraat te Bladel (gemeente Bladel) uitgevoerd. De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de geplande bouw van twee woningen met garages. Voor het bouwplan is een bestemmingsplanwijziging nodig. In het kader hiervan is een ruimtelijke onderbouwing nodig, waarvoor archeologisch onderzoek is vereist. In het bureauonderzoek (Verboom-Jansen 2017), waarmee een eerste stap werd gezet in de archeologische onderzoeksplicht, werd op basis van de geomorfologische...

Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Gemaal de Neust in Tricht/Beesd gemeente Overbetuwe

J.H.M. De Raad
Laagland Archeologie heeft in april 2019 een Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan het Gemaal De Neust in Tricht/Beesd. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de sloop en nieuwbouw van Gemaal De Neust. Verder worden er vismigratiemaatregelen gerealiseerd en zal de herprofilering van bestaande waterlopen worden uitgevoerd. In het plangebied worden oeverwal- en/of kronkelwaardafzettingen verwacht.1 Deze bestaan waarschijnlijk uit sterk siltige op zandige klei en liggen op een beddingafzetting...

Transect-rapport 1525: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, IVO Karterende Fase. Doorwerth, Utrechtseweg 446, Gemeente Renkum (GD)

T. Nales
Transect heeft in november 2017 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Utrechtseweg 446 in Doorwerth (gemeente Renkum). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouw van een woning in het gebied. Er zijn voor deze herontwikkeling diverse bodemingrepen voorzien, vanwaar een vergunning noodzakelijk is. In het plangebied is volgens het bestemmingsplan Kievitsdel 2013 sprake van een archeologische waarde. Dit betekent dat gezien de omvang...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - karterende fase Johanninksweg 97 te Denekamp, gemeente Dinkelland (OV). Laagland Archeologie Rapport 64

E.W. Brouwer
Laagland Archeologie heeft in april 2017 een bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek – karterende fase uitgevoerd op het terrein van het voormalige schooltje aan de Johanninksweg 97 te Denekamp. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein een nieuwe woning met schuur te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Het plangebied ligt in een zone met dekzandruggen, grenzend aan een wat...

Transect-rapport 1828: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, Verkennende Fase. Tienhoven, Lekdijk 8-10, Gemeente Vijfheerenlanden (UT)

J. Melman
Transect heeft in augustus 2018 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Lekdijk 8 - 10 te Tienhoven (gemeente Vijfheerenlanden). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met betrekking tot de sloop van een deel van de huidige bebouwing en de realisatie van vier nieuwe woningen in het plangebied. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Nijverheidsstraat, Ruurlo gemeente Berkelland (GD). Laagland Archeologie Rapport 133

E.W. Brouwer
Laagland Archeologie heeft in januari 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Nijverheidsstraat te Ruurlo. Het onderzoek vond plaats in verband met een mogelijke bestemmingsplanwijziging voor het betreffende terrein. In dit stadium zijn de plannen echter niet vastomlijnd. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Landschappelijk gezien ligt het plangebied op een hoge zwarte enkeerdgrond, die is ontstaan vanuit kleine kampontginningen. Geomorfologisch ligt het plangebied op...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Munsterjansdijk, Rietmolen gemeente Berkelland (GD). Laagland Archeologie Rapport 208

L.C. Nijdam
Laagland Archeologie heeft in september 2018 een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Munsterjansdijk te Rietmolen. Het onderzoek vond plaats in verband met een bestemmingsplanprocedure vanwege het voornemen op het terrein een zonnepark te realiseren. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (paragraaf 2.5). Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied een lage, middelhoge en hoge kans heeft op archeologische resten...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Bronsbergen 10 te Zutphen, gemeente Zutphen (GD). Laagland Archeologie Rapport 103

E.W. Brouwer & J.H.M. De Raad
Laagland Archeologie heeft in augustus 2017 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Bronsbergen 10 te Zutphen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein vier woningen te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Het plangebied ligt op een rivierduin, dat (mogelijk) deels afgedekt is en boven de alluviale afzettingen in het oosten en de IJssel in...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Landgoed Schoonheten, Heeten gemeente Raalte (OV). Laagland Archeologie Rapport 112

E.W. Brouwer
Laagland Archeologie heeft in oktober 2017 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Landgoed Schoonheten te Heeten. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein twee, mogelijk drie woningen te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Het plangebied ligt op een hoge dekzandrug; de zuidelijke flank daarvan is in het verleden afgegraven. In het verleden was het...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - karterende fase Hogeweg 7B, Lienden gemeente Buren (GD). Laagland Archeologie Rapport 132

J.J.A. Wijnen & J.H.M. De Raad
Laagland Archeologie heeft in december 2017 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - karterende fase uitgevoerd aan de Hogeweg 7B te Lienden. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Het plangebied ligt in een zone met een hoge archeologische waarde. Het archeologiebeleid van de gemeente Buren verplicht in dat geval archeologisch onderzoek bij: ‘Plangebieden...

Transect-rapport 2152: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Utrecht, De Helling 3-5 Gemeente Utrecht (UT) "

T. Nales
Transect heeft in maart 2019 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in het projectgebied “Moxy Hotel”, dat zich in zijn geheel aan De Helling 3-5 in Utrecht bevindt (gemeente Utrecht). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van het afknippen van de in het gebied resterende heipalen en de bouw van een nieuw hotel in dit gebied. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem - en hiermee...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Klein Dochterense Schooldijk 4 , Lochem gemeente Lochem (GD). Laagland Archeologie Rapport 130

J.J.A. Wijnen
Laagland Archeologie heeft in december 2017 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Klein Dochterense Schooldijk 4 te Lochem. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Het plangebied ligt deels op een dekzandkop en een (lage en nattere) vlakte van ten dele verspoelde dekzanden en bodemkundig ligt het plangebied in een...

Plangebied Bernadettelaan kavel 801 te Noordwijkerhout, Inventariserend Veldonderzoek door middel van een Proefsleuvenonderzoek (IVO-P)

J.J. Hekman
Sweco Nederland B.V. heeft een inventariserend veldonderzoek door middel van een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd naar de locatie Bernadettelaan, kavel 801 te Noordwijkerhout, gemeente Noordwijkerhout. De aanleiding voor dit onderzoek is de bouw van een vrijstaande woning. Op basis voor de ontwikkeling van het landgoed Sancta Maria geschreven Programma van Eisen (PvE) werden in het gebied op drie niveaus archeologische waarden verwacht: 1: Op ca. 0,2 tot 0,5 m –NAP werden direct boven de in de ondergrond...

Plangebied Ecologische Verbindingszone Westerbroek, gemeente Midden-Groningen; inventariserend veldonderzoek door middel van karterende boringen en profielputten

J.J. Hekman
Dit inventariserend veldonderzoek (karterende fase) is uitgevoerd op basis van de resultaten van een eerder uitgevoerd bureauonderzoek opgesteld door Libau met adviezen voor vervolgonderzoek in de vijf deelgebieden en een eerder verkennend booronderzoek. Op basis van de resultaten uit het verkennend booronderzoek zijn 14 kansrijke locaties vastgesteld voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische vindplaatsen daterend uit de Steentijd. Het karterend onderzoek is uitgevoerd door middel van 285 megaboringen in de 14 deellocaties. In het meest...

Gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Ulftseweg 128a te Silvolde gemeente Oude IJsselstreek

E.M. Ten Broeke
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden/de verstoorde bodemopbouw binnen het plangebied, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door het bevoegd gezag, die het selectieadvies heeft overgenomen en verwerkt in het selectiebesluit. Met het selectieadvies is ingestemd en het plangebied is...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Kerckelant 3 te Werkendam, gemeente Werkendam (NB). Laagland Archeologie Rapport 142

L.C. Nijdam
Laagland Archeologie heeft in februari 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Kerckelant 3 te Werkendam. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen om bestaande bebouwing op het terrein te slopen en vervolgens nieuw te bouwen. Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is de volgende archeologische verwachting geformuleerd: In het plangebied kunnen in oeverafzettingen van de “Werken” stroomgordel archeologische resten verwacht worden uit de...

Volendam Julianaweg Kielstraat Bureau onderzoek

ADC ArcheoProjecten & J. Holl
In opdracht van Croonen Adviseurs West heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Julianaweg / Kielstraat in Volendam (gemeente Edam-Volendam). In het plangebied zal sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. In de periode IJzertijd t/m Vroege Middeleeuwen maakte het plangebied...

Archeologisch onderzoek fietspad Beilen-Hijken; inventariserend veldonderzoek door middel van boringen

J.J. Hekman
In opdracht van gemeente Midden-Drenthe heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, verkennende fase uitgevoerd naar de noordkant van het tracé van een nieuw aan te leggen fietspad tussen Hijken en Beilen. Er zijn 5 handmatige grondboringen verricht. De boringen zijn ter plekke van de geplande bermsloot uitgevoerd op een gelijke onderlinge afstand van 40 m. Uit het veldonderzoek is gebleken dat er geen archeologisch relevante bodemlagen zijn aangetroffen in...

Archeologisch bureauonderzoek Zonnepark Enter, Enter gemeente Wierden (OV). Laagland Archeologie Rapport 146

E.W. Brouwer
Laagland Archeologie heeft in februari – maart 2018 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein langs de N347 bij Enter, gemeente Wierden. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein een zonnepark aan te leggen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart heeft het terrein een lage verwachting op archeologische resten. Een inventarisatie van bodemkundige, archeologische en historische...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Burgemeester De Kockstraat - Irenelaan, Oosterhesselen gemeente Coevorden (DR). Laagland Archeologie Rapport 144

E.W. Brouwer
Laagland Archeologie heeft in februari 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Burg. de Kockstraat - Irenelaan te Oosterhesselen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein een nieuwe woning te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Op basis van het bureauonderzoek worden resten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd verwacht. Voor de...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Zonnepark Roodehaan te Groningen, Gemeente Groningen (GN). Laagland Archeologie Rapport 150

L.C. Nijdam
Laagland Archeologie heeft in maart 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd nabij Roodehaan te Groningen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen een zonnepark aan te leggen. Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is de volgende archeologische verwachting geformuleerd: Het plangebied ligt op de overgang van kwelderafzettingen van de Hunze in het zuidwesten en het voormalige veen-op-zandgebied in het noordoosten. Op oeverwallen en hoog opgeslibde...

Archeologisch onderzoek plangebied natuurvriendelijke oevers traject 18 Beverkoog-West, gemeente Alkmaar; archeologisch bureauonderzoek

J.J. Hekman
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie van twee oevertrajecten Beverkoog-West langs het kanaal Omval-Kornhorn (traject 18) in de gemeente Alkmaar. De aanleiding voor dit onderzoek zijn diverse werkzaamheden ter verbetering van de bestaande oevers en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (nvo). Het plangebied ligt ten oosten van de stad Alkmaar en bestaat uit de oevers van een aantal met elkaar verbonden waterlopen tussen de...

Archeologisch onderzoek Hegewiersterfjild fase 2, gemeente Súdwest Fryslân en gemeente Harlingen ; bureauonderzoek

J.J. Hekman
In opdracht van Natuurmonumenten heeft Sweco een bureauonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied Hegewiersterfjild fase 2. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het gebied in het kader van natuurontwikkeling. Het plangebied bestaat uit vier deelgebieden. Hierbij zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden die eventuele archeologische waarden kunnen verstoren dan wel vernietigen. De archeologische verwachting voor de periode Steentijd-Bronstijd is laag. Voor de periode IJzertijd-Middeleeuwen is de archeologische verwachting middelhoog tot hoog. De deelgebieden liggen...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,608
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,407
 • 2019
  8,184

Resource Types

 • Dataset
  54,173