48,519 Works

Plangebied Legmeerdijk 154 te Amstelveen, gemeente Amstelveen; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

N.L.A. Conradi
In opdracht van Stanimira Doneva heeft RAAP in maart 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Legmeerdijk 154 te Amstelveen in de gemeente Amstelveen (figuur 1). Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Er zijn plannen om de huidige bebouwing te slopen en een nieuw woonhuis te bouwen op het perceel. Het plangebied ligt op en aan de Legmeerdijk, een...

Plangebied dekkingsmanco tussen Best & Oirschot, gemeente Best; een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek.

M.P.F. Verhoeven
Inleiding In opdracht van Lievense CSO heeft RAAP een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd nabij de Oirschotseweg 124 in plangebied dekkingsmanco tussen Best & Oirschot. In het kader hiervan wordt door de Gasunie een HDD ("horizontal directional drilling": boring waarmee leidingen onder obstakels door geboord kunnen worden) uitgevoerd ter hoogte van een bestaande gasleiding. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de archeologische resten die in het plangebied verwacht worden en...

Plangebied EVZ Goorloop te Beek en Donk, gemeente Laarbeek; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek.

E.J.N. Rondags
In opdracht van Bosgroep Zuid-Nederland heeft RAAP in de periode mei-juni 2018 een bureau onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van het beekdal van de Goorloop te Beek en Donk (gemeente Laarbeek). In het plangebied (ca. 8,25 ha) zal een Ecologische Verbindings zone (EVZ) ingericht worden. Om dit te bekomen zijn o.a. het wijzigen van de bestaande water loop, het verlagen van het maaiveld, de aanleg van een plasdraszone, het graven en vergroten van...

Plangebied Park Rijk te Rozenburg, gemeente Haarlemmermeer; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

R.A.C. Kroes
In opdracht van SGS Roos+Bijl heeft RAAP in januari 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Park Rijk te Rozenburg in de gemeente Haarlemmermeer. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting (paragraaf 2.2), kan worden geconcludeerd dat in het plangebied een lage verwachting geldt voor de aanwezigheid van waardevolle, intacte archeologische resten. Het betreft bovendien resten die slechts...

Plangebied Zuiveringsterrein Kwakkelwei te Katwijk aan den Rijn, gemeente Katwijk; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek)

B. Jansen
In opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland heeft RAAP in september 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Zuiveringsterrein Kwakkelwei te Katwijk aan den Rijn in de gemeente Katwijk. De doelstelling van het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld over bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde...

Plangebied Burgemeester Smeetsweg 4 te Zoeterwoude, gemeente Zoeterwoude; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

J.A. Wolzak
In opdracht van DYKA bv. heeft RAAP in november 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Burgemeester Smeetsweg 4 te Zoeterwoude. Op basis van het bureauonderzoek werd een bodemopbouw verwacht van verstoorde of opgebrachte grond op estuariene afzettingen van de monding van de Rijn op kom of veen op het Laagpakket van Wormer. Er gold een hoge verwachting voor archeologische resten uit het...

Plangebied Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen, gemeente Moerdijk; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

J.A. Wolzak
In opdracht van DLVge B.V. heeft RAAP in november en december 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen in de gemeente Moerdijk. Op basis van de tijdens het bureauonderzoek (Hensen, 2018) verzamelde gegevens is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Er gold een middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen in het plangebied. Vindplaatsen uit het Paleolithicum tot en met het Vroeg Neolithicum kunnen voorkomen...

Plangebied Taanderstraat 2 te Katwijk, gemeente Katwijk; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

J.H.F. Leuvering
In opdracht van Versluisgroep heeft RAAP in januari 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Taanderstraat 2 te Katwijk in de gemeente Katwijk. De landschappelijke ligging van het plangebied en voorgaanden verkennende onderzoeken in de nabije omgeving wijzen op een lage archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten vanaf het neolithicum. Op basis van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart kan de verwachting op...

Plangebied Uitbreiding Guido Gezelleflat te Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen aan den Rijn; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

J.H.F. Leuvering
In opdracht van Roggeveen & Piso Architecten B.V. heeft RAAP in december 2018 - januari 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoe k (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Uitbreiding Guido Gezelleflat te Hazerswoude-Rijndijk in de gemeente Alphen aan den Rijn. Op de verwachtingskaart van de voormalige gemeente Rijnwoude ligt het plangebied in een zone met ene hoge verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied...

Plangebied De Bree 14 te Nieuwerbrug aan den Rijn, gemeente Bodegraven- Reeuwijk; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

J.H.F. Leuvering
In opdracht van VRBT Vroegindeweij Bouwtechniek heeft RAAP in november 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied De Bree 14 te Nieuwerbrug aan den Rijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel...

Plangebied Nederlands Hervormde Kerk te Zegveld, gemeente Woerden; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

R.A.C. Kroes
In opdracht van Hervormde gemeente Zegveld heeft RAAP in januari 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Nederlands Hervormde Kerk te Zegveld in de gemeente Woerden. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Binnen de diepte van de voorgenomen ingrepen zijn archeologische resten te verwachten van voorgangers van het huidige kerkgebouw, in de vorm van gemetselde funderingen, en begravingen uit de periode 1312 – 1861....

Plangebied Wilhelminasluis te Giessen, gemeente Woudrichem; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

R.A.C. Kroes
In opdracht van Witteveen + Bos heeft RAAP in oktober 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Wilhelminasluis te Giessen in de gemeente Woudrichem. Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende uitspraken worden gedaan: Onder een ophoogpakket van circa 3 m dik zijn aan land archeologische resten van bewoning te verwachten vanaf de IJzertijd tot recent. In de sluis zelf zijn...

Plangebied Munnikenweg 8 in Westmaas, gemeente Binnenmaas; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

C.F.H. Coppens
In opdracht van Nieuw Vastgoed heeft RAAP in het voorjaar van 2018 een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, door middel van boringen uitgevoerd in Plangebied Munnikenweg 8, gemeente Binnenmaas. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie nieuwbouw te realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Tijdens het booronderzoek is de volgende bodemopbouw aangetroffen: (1) laag met geroerde en/of opgebrachte grond; (2) oeverafzettingen van de Maas in...

Archeologisch onderzoek Station Raalte 110kV. Veldvervangingen AIS 110kV-150kV

C.A. Paré
In opdracht van TenneT TSO B.V. heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie station Raalte 110kV te Raalte, gemeente Raalte. De aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen sloop en vervanging van het aanwezige trafostation. Vanwege de gunstige droge en hoge ligging op een dekzandrug is het plangebied sinds de prehistorie aantrekkelijk geweest voor menselijke bewoningen en/of activiteit. Er is in de directe omgeving van het plangebied weinig archeologisch onderzoek uitgevoerd....

Inventariserend veldondArcheologisch onderzoek Plangebied Ecologische Hoofdverbinding Westerbroek, gemeente Midden-Groningen; erzoek door middel van verkennend booronderzoek

J.J. Hekman
Het veldwerk voor het inventariserende veldonderzoek (verkennende fase) is verricht in augustus 2018. Hierbij zijn 119 handmatige grondboringen verricht met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Zes boringen zijn niet uitgevoerd wegens ligging in een niet toegankelijk maisveld. De bodemopbouw van het gebied bestaat grotendeels uit een 20 tot 30 cm dikke bouwvoor op een restant van het dekzandpakket. Het oorspronkelijk boven het dekzandpakket aanwezige veenpakket is geheel afgegraven. In veel...

Plangebied het Eiland 4 te Wassenaar, gemeente wassenaar; inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen

J.J. Hekman
In opdracht van Vlassak Verhulst NV heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek en inventarisend veldonderzoek (IVO-O, karterend booronderzoek) uitgevoerd op de locatie Het Eiland 4 te Wassenaar, gemeente Wassenaar. Met de ligging van het plangebied op een oude strandwal geldt een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van bewoningssporen uit de periode (Laat) Neolithicum tot en met Late Middeleeuwen. De vindplaatsen kunnen bestaan uit nederzettingen, bestaande uit één of meerdere erven met boerderijen en...

Archeologisch onderzoek Campus Kollum; waarderend veldonderzoek d.m.v. boringen

J.J. Hekman
In opdracht van gemeente Kollumerland c.a. heeft Sweco een archeologisch onderzoek uitge-voerd voor de locatie Campus te Kollum. Het onderzoek heeft bestaan uit een bureauonder-zoek en een waarderend booronderzoek. Uit het veldonderzoek is gebleken dat zich aan de zuidoostzijde van het plangebied een (deel van een) pingoruïne aanwezig is. Een drietal boringen (3, 4 en 5) bevindt zich in de organische vulling van de pingoruïne en drie andere boringen bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid op...

Archeologisch onderzoek kabeltracé De Kronkels - Bunschoten

J. Van Der Roest
In opdracht van Stedin/Atron heeft Geonius een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een nieuw te realiseren elektriciteitsnetwerk rond Bunschoten. Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning hiervoor. Het tracé krijgt een lengte van ca. 3,9 km en komt te lopen vanaf een verdeelstation aan de Groeneweg bij Spakenburg in het noorden naar “De Kronkels” in het zuiden. Aan het eind van het bureauonderzoek is een specifieke archeologische verwachting voor het...

Archeologisch onderzoek Edisonstraat 8 te Blerick

J.J.G. Geraeds
In opdracht van Berckx BV heeft Geonius Archeologie in september 2018 een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied Edisonstraat 8 te Blerick, gemeente Venlo. Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van bestaande bebouwing en bouw van een nieuw bedrijfsgebouw. Het archeologisch onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek Overig verkennende fase door middel van boringen. Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat op de geomorfologische kaart...

Archeologisch Bureauonderzoek Philips Healthcare Campus te Best. AM16465

M.A.K. Vroomans
In juli 2017 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd voor een deel van het terrein van de Philips Healthcare Campus te Best. Philips wenst dit deel van haar terrein op een zorgvuldige manier in te zetten voor haar activiteiten. Concreet betekent dit dat de verdere invulling van het terrein afhankelijk is van de waarde die het vertegenwoordigt op verschillende vlakken, waaronder archeologie. Het doel van het bureau-onderzoek is het opstellen van een specifieke...

Archeologisch Bureauonderzoek Bisschop de Vetplein 14-15 te Gilze. AM18028

D. Hagens
In februari 2018 is door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Bisschop de Vetplein 14-15 te Gilze. Dit bureauonderzoek heeft geresulteerd in een gespecificeerd verwachtingsmodel voor deze locatie.

Archeologisch Bureauonderzoek Westerstraat 10 te Dinteloord. AM18505

D. Hagens
In november 2018 is door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een locatie aan de Westerstraat 10 te Dinteloord (gemeente Steenbergen). Dit bureauonderzoek heeft geresulteerd in een gespecificeerd verwachtingsmodel voor deze locatie.

Inventariserend Veldonderzoek verkennende fase Nijverheidsweg 10-14 te Nunspeet Gemeente Nunspeet

E.A. Schorn
In opdracht van Veluws ontwerpburo heeft KSP Archeologie een archeologisch inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Nijverheidsweg 10-14 in Nunspeet (gemeente Nunspeet). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van twee wooneenheden met bijbehorende parkeervakken en fietsenberging. Op grond van het advies van de regioarcheoloog ( dhr. M. Wispelwey) is alleen een verkennend booronderzoek en geen bureauonderzoek uitgevoerd. Het plangebied heeft op de...

Archeologisch bureauonderzoek Utrechtsestraatweg ongenummerd (ten NW van nr. 21) te Rhenen Gemeente Rhenen

E.A. Schorn
KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie aan de Utrechtsestraatweg ongenummerd (ten NW van huisnummer 21) in Rhenen (gemeente Rhenen). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging in het kader van ruimte voor ruimte voor het nieuwbouwplan van een huis. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op een sandr afgedekt door een...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,604
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,408
 • 2019
  2,508

Resource Types

 • Dataset
  48,519