54,189 Works

Bureauonderzoek Buttervlietpolder te Numansdorp

G. Sophie
De provincie Zuid Holland wil voor het plangebied Buttervlietpolder komen tot het ontwikkelen van een zoetwatergetijdengebied. In het kader van deze ontwikkeling heeft de provincie Zuid Holland Antea Group opdracht gegeven een aantal omgevingsonderzoeken uit te voeren. Eén van deze onderzoeken betreft archeologie. Het onderzoek bestaat uit een archeologisch bureauonderzoek voor het plangebied zoals afgebeeld in afbeelding 1 en 2. Het gemeentelijk beleid is voor het onderhavige plangebied niet eenduidig: op de vastgestelde beleidsadvieskaart Hoeksche...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Haven 8 te Waalwijk

M. Van Dasselaar
In opdracht van de gemeente Waalwijk heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen verkennende fase uitgevoerd voor een plangebied ‘Haven 8’ aan de Weteringweg te Waalwijk. Dit is later gevolgd door een proefsleuven onderzoek in twee fasen in 2017 en 2018. De gemeente Waalwijk wil voor dit gebied het bestemmingsplan actualiseren. Aanleiding is de uitgifte van deze gronden ten behoeve van uitbreiding van het bestaande industrieterrein. Deze herontwikkeling zal uiteindelijk gepaard...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen geothermielocatie Heerhugowaard

R.L. Fens
In maart 2019 heeft Antea Group een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van voorgenomen aanlegwerkzaamheden aan de Noordscharwouderpolderweg en de Zuiderbosweg te Heerhugowaard. Op het oude kaartmateriaal is te zien dat het plangebied tevens al vóór de drooglegging van de Heerhugowaard theoretisch bewoonbaar was. Het gebied lag –in tegenstelling tot zijn directe omgeving- niet onder water, maar was onderdeel van een zogenaamd druipland (een eilandje bestaande uit restveen). Op dergelijke druiplanden zijn voornamelijk...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen N215 Omlegging Melissant

P.C. Teekens
In de periode maart/mei 2017 heeft Antea Group in opdracht van de Provincie Zuid-Holland een bureauonderzoek gevolgd door een inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen uitgevoerd ter plaatse van de (omlegging) van de N215 tussen Dirksland en Melissant in de gemeente Goeree-Overflakkee. De directe aanleiding tot het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om de N215 te verbreden en deels om te leggen bij Melissant. Daarnaast vinden diverse aanpassingen plaats, waarbij eventueel aanwezige archeologische resten...

Velp, Beltjeshofstraat, Gemeente Rheden (Gld.). Inventariserend Veldonderzoek en Definitief Archeologisch Onderzoek

J.S. Van Der Heul
Aan de Beltjeshofstraat te Velp heeft De Steekproef in 2017 een archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en vervolgens een definitieve opgraving (DO) uitgevoerd om de bedreigde archeologische waarden ex situ veilig te stellen. De aanleiding voor het onderzoek was de sloop van de huizen voor de bouw van nieuwe woningen. Het plangebied de Beltjeshofstraat lag aan de rand van de Veluwe in een zone van een daluitspoelzandwaaier. Gelegen op hogere en drogere grond was de locatie geschikt...

IVO-P - variant archeologische begeleiding. Aanleg leiding N566-60 / N557-30 bruinsweg en Dingshofweg te Olst

P.C. Teekens
In juli 2017 heeft Antea Group, in opdracht van Visser & Smit Hanab B.V. een archeologische begeleiding (proefsleuvenonderzoek, variant archeologische begeleiding) uitgevoerd ter plaatse van drie locaties in Olst. De directe aanleiding tot het onderzoek is de vervanging van de bestaande gasleidingen uit de jaren 1950 door een nieuwe 200 mm-gasleiding op het tracé tussen Hattem en Olst. De Gasunie leidingnummers betreffen N557-30 (ten westen van de Bruinsweg en Soesterwetering) en N566- 60 (ten oosten...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Achterstraat 33 te Nistelrode

J.E. Colijn
Archeologisch bureauonderzoek Het plangebied valt binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Bernheze’ uit 2014. Binnen dit bestemmingsplan is voor het plangebied een dubbelbestemming waarde – archeologie 2 opgenomen. Dit houdt in dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is indien degeplande bodemingrepen een oppervlakte groter dan 250 m2 beslaan en/of de bodem dieper dan 0,4 cm – mv verstoren. De geplande bodemingrepen in het kader van de voorgenomen ontwikkeling overschrijden deze vrijstellingsgrenzen. Het plangebied ligt op het Oost-Brabantse Peel...

Groningen, Hoogeweg 1, Gemeente Groningen (Gr.). Archeologische Begeleiding en Inventariserend Veldonderzoek

R. Rap
Op 22 juli en 29 juli 2019 zijn door De Steekproef bv respectievelijk een archeologische begeleiding en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Hoogeweg 1 te Groningen, gemeente Groningen, provincie Groningen. De aanleiding was het graven van een sleuf voor een hemelwaterafvoer van 50 centimeter doorsnede, door de Reitdiepdijk. Binnen de gemeente Groningen heeft de Reitdiepdijk een beschermde status als een archeologisch perceel. De resultaten van dit onderzoek worden meegewogen door de gemeente Groningen bij...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase Waterloop Margrietstraat Bosschenhoofd, gemeente Halderberge

M.L. Craane
Uit het archeologisch bureauonderzoek is naar voren gekomen dat er voor een aantal delen van het plangebied een middelhoge tot hoge archeologische verwachting geldt waardoor het noodzakelijk is om voor die locaties een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren (rood). Op enkele locaties, waar eigenlijk archeologisch vervolg nodig zou zijn, zullen echter geen bodemverstorende werkzaamheden plaatsvinden (blauw, kaartbijlage 2) en derhalve is daar in dit stadium geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Indien de werkzaamheden wijzigen en er op...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen De Ontdekking (Anna Frisoweg 3a) te Kamperland

J.E. Colijn
Bureauonderzoek Uit bestudering van de beschikbare informatie is gebleken dat binnen het plangebied geen afzettingen behorende tot het Laagpakket van Wormer, het Hollandveen Laagpakket en de top van het pleistocene dekzand meer kunnen voorkomen, als gevolg van mariene erosie. Daarmee vervalt de archeologische verwachting op het aantreffen van vindplaatsen uit de vroege prehistorie tot en met de Romeinse tijd. In de middeleeuwen lag het plangebied in buitendijks gebied. De afzettingen van het Laagpakket van Walcheren...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Prinsenstraat 2 te Zundert

G. Sophie
Bureauonderzoek Op basis van het eerder archeologische onderzoek in de directe omgeving (samengevat in onderhavig bureauonderzoek) is gebleken dat er in het hier aanwezige voormalige beekdal archeologische resten aangetroffen kunnen worden uit de steentijd, late middeleeuwen en nieuwe tijd. Op de bijbehorende beekdalglooiing kunnen vervolgens resten worden aangetroffen uit de steentijd tot en met de nieuwe tijd. Daarnaast kunnen in een onverstoorde situatie van de bodemopbouw met een intacte oorspronkelijke top van de C-Horizont onder...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Bergakkers te Vorstenbosch (gemeente Bernheze)

J.E. Colijn
Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een brede archeologische verwachting. Deze verwachting is alleen van kracht indien er in het verleden geen bodemingrepen voorbij een eventueel archeologisch vlak zijn uitgevoerd. Om dit te bepalen is er in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. In het plangebied zijn tijdens het booronderzoek met uitzondering van één boring met een AC-profiel, alleen A-AC mix - C- profielen aangetroffen. Deze profielen duiden op een verstoorde bodemopbouw....

Groningen, Akerkstraat 20, Gemeente Groningen (Gr.). Archeologische Begeleiding

C.R.C. Schamp
In april, mei en augustus 2017 heeft De Steekproef bv een archeologische begeleiding (Protocol opgraven) uitgevoerd in plangebied Groningen, Akerkstraat 20, gemeente Groningen, provincie Groningen. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een onderkelderd appartementencomplex met bedrijfsruimte. Tijdens het onderzoek aan de Akerkstraat 20 zijn sporen gevonden uit de nieuwe tijd en middeleeuwen. De sporen uit de nieuwe tijd bestonden uit de resten van bebouwing. Gevonden zijn funderingen en een kelder...

Inventariserend veldonderzoek Brede School Rijswijk

A. Brokke
In het voor het gebied opgestelde bureauonderzoek is geconcludeerd dat het plangebied in een zone ligt waar mogelijke bewoningssporen uit de prehistorie, de Romeinse tijd en vanaf de late middeleeuwen te verwachten zijn. Het advies uit het bureauonderzoek was dat de locatie door middel van verkennende boringen op de aanwezigheid van archeologische waarden onderzocht moest worden. Het veldonderzoek is op 24 mei 2017 door AnteaGroup uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel...

Bureau- en booronderzoek Nederweert Randweg West-Ringbaan Noord

G. Sophie
Op basis van de in het bureauonderzoek verzamelde gegevens is de archeologische verwachting voor het plangebied hoog. Er kunnen resten worden aangetroffen vanaf de vroege steentijd tot en met de nieuwe tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de landschappelijke ligging van het gebied, maar zeker ook op de in de nabijheid aangetroffen rijkdom aan archeologische vindplaatsen. Op basis van het bureauonderzoek luidt het advies om in het nieuw op te stellen (voor)ontwerpbestemmingsplan een dubbelbestemming waarde...

Opgraving - variant archeologische begeleiding Hawker Groot Bentveld (gemeente Zandvoort)

G. Sophie
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kon geconcludeerd worden dat de ondergrond van het plangebied volledig bestaat uit jong duinzand. Er zijn geen ontwikkelde bodems waargenomen en er zijn geen archeologische sporen of resten aangetroffen.

Archeologisch onderzoek Leisurepark in de Bandert te Echt

J.E. Colijn
Beide deelgebieden vallen binnen het bestaande bestemmingsplan ‘Leisurepark In de Bandert’. In dit bestemmingsplan is een dubbelbestemming waarde archeologie 3 opgenomen, conform de gemeentelijke archeologische beleidskaart. Hierbij dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden indien de bodem dieper dan 0,4 m – mv wordt verstoord en de bodemingrepen een oppervlakte groter dan 500 m2 beslaan. Op basis van het archeologisch bureauonderzoek geldt voor de deelgebieden een brede archeologische verwachting. Er kunnen resten worden aangetroffen van het...

bureauonderzoek aanleg leidingen Coendersborg, gemeente Groningen

R.L. Fens
In september 2017 heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de aanleg van leidingen in de wijk Coendersborg in Groningen-Zuid. De voorgenomen ingreep kan bodemverstorende werkzaamheden met zich mee brengen, waarbij mogelijk archeologische resten zullen worden vernietigd. Het archeologisch onderzoek vindt plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Het doel van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting. Het plangebied bevindt zich op de oostelijke helling van de Hondsrug, direct...

Bureauonderzoek Kadeversterking Rensel-Winschoterdiep, gemeente Oldambt

R.L. Fens
Antea Group heeft in augustus 2017 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de geplande dijkversteviging in de bocht van de Rensel en het Winschoterdiep, ten oosten van Winschoten. De werkzaamheden waar dit bureauonderzoek betrekking op heeft bestaan uit het dempen van een sloot en de aanleg van een drainagesleuf. Het archeologisch onderzoek dient in het kader van een omgevingsvergunning. Het plangebied ligt op de rand van het ‘Schiereiland van Winschoten’ en de oostelijke Dollardboezem. De top...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Belsebaan te Alphen, gemeente Alphen-Chaam

V. Van Looveren
In mei 2019 heeft Antea Group in opdracht van Bouwbedrijf Horevoorts B.V. een archeologische onderzoek uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van het plangebied Belsebaan te Alphen, gemeente Alphen-Chaam.. Het onderzoek heeft bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek en vervolgens uit een verkennend archeologisch booronderzoek. De opdrachtgever is voornemens een nieuw pand te bouwen binnen het plangebied. Het plangebied valt binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Alphen’, waarvoor een dubbelbestemming waarde – archeologie is opgenomen. Bij...

Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen karterende fase, vervangen leidingen Tjarda van Starkenborghweg, Tinallinge (gem. Het Hogeland)

R.L. Fens
Het plangebied ligt in een tweetal AMK-terreinen, waarvan één wettelijk is beschermd. Het veldonderzoek dient om met grote mate van zekerheid te bepalen óf er archeologische resten kunnen worden verstoord en bijkans eventueel ongezien optredende schade te voorkomen (door bijvoorbeeld deze werkzaamheden alsnog archeologisch te begeleiden). Resultaten en advies Voor de locatie van het te verwijderen schema op het Rijksbeschermd AMK-terrein geldt dat er geen nieuwe grondroering plaatsvindt en hiervoor is vrijstelling gevraagd van de...

Bureauonderzoek Arendshoek te Haarlem

C.I. Nater
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de sloop en nieuwbouw van een pand aan de Anegang 33-37 en bovengrondse werkzaamheden aan de Lange Veerstraat 36 te Haarlem. Bij de aanlegwerkzaamheden kunnen eventuele archeologische waarden worden verstoord. Het archeologisch onderzoek dient als onderbouwing voor de ruimtelijke procedure. Een bureauonderzoek is de eerste stap binnen de Archeologische Monumentenzorg (AMZ, zie bijlage 2). Het plangebied beslaat de percelen van de Anegang 33 t/m 39 en de Lange Veerstraat...

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1150

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI) & Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV)
De geïnterviewde reisde haar man achterna naar Indië. De geïnterviewde vertelt over hoe zij het leven in Indië ervoer. Ze woonde met haar man op een onderneming. Ze had veel last van eenzaamheid. Er werd van onderneming naar onderneming verhuisd waardoor de geïnterviewde steeds weer andere mensen tegen kwam. Van de omstandigheden maakte zij een aantal aanvallen op de onderneming mee. Tot slot vertelt de geïnterviewde over haar terugkeer in Nederland. De echtgenoot van de...

Archeologische begeleiding Oude Groenmarkt Haarlem

I. Vossen
Tijdens de archeologische begeleiding is een deels gesloopte funderingsmuur uit de periode middeleeuwen - nieuwe tijd aangetroffen. De vindplaats werd als niet behoudenswaardig beschouwd, maar werd wel in situ bewaard.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (begeleiding) Wijnandt van Elststraat te Rijswijk

G. Sophie
Er werden tijdens de bodemsanering geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. De bodemopbuw bestaat uit een dik ophogingspakket, waaronder humeuze, zandige kleiafzettingen van het Laagpakket van Walcheren aanwezig zijn. Van deze kleiafzettingen is alleen het bovenste deel tijdens de sanering verwijderd.

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,608
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,407
 • 2019
  8,200

Resource Types

 • Dataset
  54,189