48,376 Works

Verbetering watersysteem polder Waard-Nieuwland, gemeente Hollands Kroon; een inventariserend archeologisch onderzoek (karterende fase)

G.H. De Boer
In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in april 2014 een karterend booronderzoek uitgevoerd in verband met de verbetering van het watersysteem in de polder Waard-Nieuwland in de gemeente Hollands Kroon. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten.

Tilburg, Reitse Hoevenstraat 6

BAAC BV
In opdracht van Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V. heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek en een opgraving uitgevoerd in plangebied Reitse Hoevenstraat 6 te Tilburg, gemeente Tilburg. De aanleiding voor het onderzoek is het plan om de bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren waarbij een gerede kans bestaat dat eventuele archeologische waarden vernietigd zullen worden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee vindplaatsen uit de nieuwe tijd aangesneden....

Tilburg, Reitse Hoevenstraat 6

BAAC BV
In opdracht van Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V. heeft BAAC bv (onderzoeks-en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek en een opgraving uitgevoerd in plangebied Reitse Hoevenstraat 6 te Tilburg, gemeente Tilburg. De aanleiding voor het onderzoek is het plan om de bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren waarbij een gerede kans bestaat dat eventuele archeologische waarden vernietigd zullen worden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee vindplaatsen uit de nieuwe tijd aangesneden. Vindplaats...

R.C.A. Geerts Archeologie in De Brand

R.C.A Geerts
Het ADC ArcheoProjecten heeft een Opgraving, variant archeologische begeleiding, uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van natuurgebied De Brand in Udenhout, gemeente Tilburg. De begeleiding behelsde het toezicht houden op de geplande maaiveldverlagingen en het aanleggen van nieuwe sloten. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 575 ha en was in gebruik als weiland en natuurgebied. Vanwege de herinrichting van het natuurgebied hebben enkele bodemroerende grondwerkzaamheden plaatsgevonden, die archeologisch begeleid zijn. In het onderzoeksgebied zijn,...

Vlaardingen Holysingel Hoog Lede Proefsleufonderzoek

ADC ArcheoProjecten & X.J.F. Alma
Huidig grondgebruik: Ziekenhuis, bestrating, parkeerplaatsen, wegen, grasvelden/plantsoenen. Het totale ziekenhuisterrein dat wordt heringericht beslaat circa 8,7 ha. Een deel ervan, ter grootte van circa 6 ha komt binnen dit PvE in aanmerking voor archeologisch onderzoek. NAP-hoogte maaiveld: Circa 0,7 - 0,9 m -NAP noordkant ziekenhuis, circa 1,0 - 1,5 m -NAP zuidkant ziekenhuis. Grond-waterniveau: Circa 2,20 m -NAP In opdracht van Stichting S.S.V.Z. heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven uitgevoerd op...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 124

Veteranen Instituut
De geïnterviewde is medicijnen gaan studeren en tekende een contract bij defensie voor 6 jaar. Hij vertelt over de opleiding tot EIn-arts. De geïnterviewde vertelt kort over zijn eerste uitzending, naar Libanon, die aan bod komt in een ander interview. Hierna wordt de geïnterviewde geplaatst als militairarts in Den haag, maar dat bevalt hem niet. Hij specialiseert zich tot chirurg en wordt in 1993 uitgezonden naar Cambodja. Hij vertelt over de voorbereiding in Doorn en...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – verkennende fase kruising N398 – N393 te Stiens, gemeente Leeuwarderadeel (Fr.). Laagland Archeologie Rapport 50

E.W. Brouwer
Laagland Archeologie heeft in januari 2017 een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek uitgevoerd op de T-splitsing N398 – N393 te Stiens, gemeente Leeuwarderadeel (Fr.). Aanleiding vormt de geplande aanpassing van de T-splitsing in een rotonde. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Dit verwachtingsmodel is door middel van een karterend veldonderzoek getoetst en aangevuld. Het plangebied lag oorspronkelijk in een getijdenzone, onderdeel van de Middelzee. Tussen ongeveer 1200 en 1500 werd...

Households and head of households living in Besoyen in 1870

Dr. C.A. Mandemakers, Internationaal Instituut Voor Sociale Geschiedenis
Social stratification of a shoemaker's village Units of observation: heads of households

Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven en booronderzoek. Locatie Slotgraven Hardenberg. Laagland Archeologie Rapport 100

J.A.M. Oude Rengerink
Laagland Archeologie heeft op 21 juni 2017 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een herontwikkelingslocatie in Hardenberg. De aanleiding tot het proefsleuvenonderzoek zijn de nieuwbouwplannen op het terrein dat als ‘Slotgraven’ bekend staat. Voor de ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op het terrein is in 2016 door Hamaland Advies een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is op advies van Hamaland door het bevoegd gezag besloten dat er een aanvullend onderzoek dient plaats te...

IVO-P Koesteeg Dalfsen, gemeente Dalfsen (OV). Laagland Archeologie Rapport 231

J.A.M. Oude Rengerink, J. De Gruil & T.A. Spitzers
Op 7 en 8 november 2018 heeft Laagland Archeologie een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Koesteeg te Dalfsen. Het onderzoek vond plaats vanwege de ruimtelijke onderbouwing van een bestemmingsplan dat de bouw van woningen mogelijk dient te maken. Het proefsleuvenonderzoek is een vervolg op een eerder uitgevoerd verkennend booronderzoek. Op basis van dit eerdere onderzoek is een verwachtingsmodel opgesteld met een hoge verwachting op het aantreffen van een huisplaats uit de nieuwe tijd (mogelijk al uit...

Proefsleuvenonderzoek en opgraving HIVA fase 2 te Son

J.E. Colijn
Deze rapportage vormt de verslaglegging van het archeologisch onderzoek ter plaatse van HIVA fase 2 dat in opdracht van CRA Vastgoed B.V. is uitgevoerd door Antea Group. In 2015 heeft Antea Group een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd geconcludeerd dat beide aangelegde proefsleuven sporen en vondsten bevatten die behoorden tot een behoudenswaardige vindplaats. Op grond van deze conclusie werd geadviseerd de vindplaats in zijn geheel...

Archeologische begeleiding Dorpsstraat Borger, gemeente Borger-Odoorn (DR). Laagland Archeologie Rapport 233

J.A.M. Oude Rengerink, J. De Gruil & T.A. Spitzers
In het kader van het de herinrichting van het gebied Dorpsstraat Noord in Borger heeft Laagland Archeologie een tweetal kleine opgravingen uitgevoerd in zones waar nieuwe riolen aangelegd werden. De twee op te graven vlakken zijn vastgesteld door de gemeente Borger-Odoorn op basis van de veronderstelde mate van intactheid van de bodem ter plaatse en de verwachting dat zich daar nog archeologische vindplaatsen zouden kunnen bevinden. De twee opgravingen zijn uitgevoerd op 26 september en...

Inventariserend veldonderzoek Proefsleuven Bouwlocatie H. Reptonstraat Velserbroek (NH).

J.A.M. Oude Rengerink
Laagland Archeologie heeft op 12 en 13 april 2017 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een bouwlocatie aan de H. Reptonstraat te Velserbroek. Op het terrein is in januari 2017 een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is door het bevoegd gezag besloten dat er een aanvullend onderzoek dient plaats te vinden in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Het doel van dit onderzoek is een waardering van het terrein waarmee moet worden vastgesteld of er...

Aanvullende archeologische begeleiding Lichtenvoordseweg 2 te Groenlo, gemeente Oost Gelre

T.A. Spitzers
In opdracht van mevrouw N. Neeleman te Groenlo heeft Laagland Archeologie in maart 2017 de archeologische begeleiding uitgevoerd van de aanleg van een bouwput ten behoeve van een woonhuis aan de Lichtenvoordseweg 2 te Groenlo. Bij de archeologische begeleiding van de sloop van de voormalige bebouwing waren op de locatie grondsporen aangetroffen waarvan een verband met belegeringen uit de Tachtigjarige oorlog werd vermoed. In de onderzochte bouwput zijn grondsporen van uiteenlopende activiteiten aangetroffen die direct...

14035305 APE.WIJ.AGI Eindrapportage archeologische begeleiding_inspectie Miggelenbergweg 65 te Hoenderloo

E.M. Ten Broeke
Resultaten archeologische begeleiding/inspectie Uit de archeologische begeleiding/inspectie blijkt dat de mate van intactheid van de oorspronkelijke bodemopbouw/het oorspronkelijke bodemprofiel binnen in totaal 34 onderzochte werkputten/bouwvlakken varieert van volledig intact tot volledig verstoord. In het meest noordelijke deel van het plan-gebied zijn volledig intacte haarpodzolprofielen aangetroffen onder een pakket opgebracht zand. Hier geldt dan ook dat de topografie door menselijk handelen is aangepast. Mogelijk is dit pakket opgebracht zand afkomstig van het terreindeel direct ten zuiden,...

Archeologisch verkennend booronderzoek Bloesemlaan 18 te Zeewolde

J. Holl
De in het PvE opgestelde onderzoeksvragen kunnen als volgt beantwoord worden: 1. Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak?; Het pleistocene dekzand bevindt zich op een diepte van ca. 3,5 m –mv. De top van het dek-zand is enigszins verspoeld. Uit de aanwezigheid van verspoelde laagjes in de top en direct boven het dekzand, evenals het ontbreken van een A-horizont in boring 1, kan geconclu-deerd worden...

Rapportage archeologische begeleiding ombouw R-Net bushalte Molentuinweg te Katwijk

J. Holl
In het uiterste noorden is tot in de natuurlijke kwelderafzettingen gegraven. Hier zijn geen archeolo-gische resten aangetroffen. Het duinzand is in deze zone reeds geheel verstoord en niet meer her-kenbaar aanwezig. In het overige deel van het plangebied is niet tot op het archeologisch relevante niveau gegraven, waardoor geen uitspraken gedaan kunnen worden over de aan- of afwezigheid van archeologische waarden.

archeologisch verkennend booronderzoek Molentuinweg (ong.) te Katwijk

J. Holl
Resultaten en conclusie inventariserend veldonderzoek Tijdens het booronderzoek is vastgesteld dat de bodem tot 75 à 160 cm -mv verstoord is. Hierbij is het duinzand in het grootste deel van het plangebied geheel verstoord, met uitzondering van boring 4 en 5. In deze boringen is op 140 à 160 cm -mv (0,2 m +NAP) een pakket lichtgeelgrijs duinzand aan-getroffen. In boring 4 bevindt zich binnen dit pakket een zwak humeus niveau dat zich op een...

archeologisch bureauonderzoek Molentuinweg te Katwijk

J. Holl
Op basis van de landschappelijke ligging worden geen resten van vóór de Bronstijd verwacht. In die tijd lag de kustlijn namelijk nog ten oosten van het plangebied, waardoor het plangebied in zee lag. In de Bronstijd kwam het plangebied in het mondingsgebied van de Oude Rijn te liggen. In periodes van verminderde rivier- en zeeactiviteit kon mogelijk op de oevers van de kwelders gewoond worden. Voor zover bekend vonden dergelijke periodes plaats in de Midden-Bronstijd,...

Toekomstig fietspad tussen Rinen en Echten (zuidelijke deel)

J.E.A. Jans
Booronderzoek voor een toekomstig fietspad tussen Ruinen en Echten. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Grotestraat tussen 31 en 33 te Vierlingsbeek

M. Stiekema
Op basis van de waargenomen bodemverstoringen kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het booronderzoek bijgesteld naar laag voor alle perioden.

Echtenseweg 14 te Ruinen. Een bureau- en inventariserend veldonderzoek (IVO-O)

N De Vries
Bureau- en booronderzoek aan de Echtenseweg 14 te Ruinen

Ankummer Es 21 te Dalfsen. Een bureau- en verkennend booronderzoek (IVO-O)

N De Vries
Bureau en booronderzoek naar aanleiding van bouwplannen

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,604
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,408
 • 2019
  2,366

Resource Types

 • Dataset
  48,376