54,182 Works

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (4185.002) Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 6 te Laren

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge verwachting op het voorkomen van archeologische resten uit de perioden Laat-Paleolithicum t/m Midden-Neolithicum (Jagers-Verzamelaars) als voor de perioden vanaf het Laat-Neolithicum (vroege Landbouwers). Het plangebied heeft namelijk een landschappelijke ligging binnen een smeltwaterwaaier, als overgangsgebied tussen en hooggelegen stuwwal in het westen naar een lager gelegen vlakte in het oosten. Deze gebieden hadden een gunstige ligging voor als (tijdelijke) bewoningslocatie voor...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (4820.001) Het Hoogt van Het Kruis 4 te Hilversum

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Vanuit het bureauonderzoek is de verwachting middelhoog voor de perioden Laat-Paleolithicum t/m Midden-Neolithicum (Jagers-Verzamelaars) en de perioden Middeleeuwen – Nieuwe tijd en hoog voor de perioden Laat-Neolithicum t/m Romeinse tijd (Landbouwers). Het plangebied ligt namelijk op de overgang van een relatief hoog naar een lager gelegen deel van de stuwwal, en had daarmee een gunstige ligging voor zowel Jagers-Verzamelaars als voor Landbouwers. In de omgeving van het plangebied zijn alleen resten en/of...

Archeologisch onderzoek op de locatie van Sonate toren B (Spuikwartier) aan de Schedeldoekshaven in Den Haag, gemeente Den Haag

E. Eimermann & C.A. Visser
Op het terrein aan de Schedeldoekshaven in het centrum van Den Haag, voor de bouw van Sonate en ter hoogte van Sonate B, zijn een drietal kijkgaten aangelegd om de aan- of afwezigheid van kadewerken van de in de 19e eeuw gedempte Schedeldoekshaven te bepalen (door de omstandigheden op het bouwterrein was het niet mogelijk proefsleuven aan te leggen, zoals in beginsel was beoogd). Er zijn geen aanwijzingen dat resten van de kadewerken binnen de...

Eindrapportage archeologisch bureauonderzoek (4184.003 en 4594.002) Scheidingslaan 1 en Bosrandweg 20 te Wageningen

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied op de Stuwwal van Ede-Wageningen, waarbij de uiterst zuidoostelijke rand op een meest hooggelegen een stuwwalplateau ligt en het plangebied verder van zuidoost naar noordwest afloopt. Een afdekkende laag dekzand wordt binnen het plangebied niet verwacht. Door zijn gradiëntsituatie had het plangebied in principe al een gunstige ligging voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Midden-Neolithicum) als tijdelijke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Als woon- en verblijfplaats kozen de...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (3623.002 & 3623.004) Lissevenlaan 11 te Waalre

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Op basis van het bureauonderzoek ligt het plangebied in een dekzandgebied, waar vanaf de Late-Middeleeuwen verstuiving heeft plaatsgevonden. Enerzijds kunnen de verstuivingen er voor hebben gezorgd dat het oorspronkelijke maaiveldniveau is geërodeerd, anderzijds kan dit niveau zijn afgedekt door stuifzand, waardoor het is beschermd tegen bodemverstorende werkzaamheden in de 20e eeuw. De mate van intactheid van het archeologisch niveau, namelijk de top van het dekzand wordt bepaald door de aan- of afwezigheid...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (4615.003) Almenseweg 2 te Warnsveld

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt binnen een uitgestrekt gebied van dekzandruggen. Het plangebied ligt specifiek op een naar het zuiden toe aflopende flank van een kleine dekzandrug, waarbij zich in de top van nature een veldpodzolbodem heeft gevormd. Dergelijke gradiëntsituaties werden door Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Vroeg Neolithicum) gezien als gunstige tijdelijke bewoningslocaties, zeker wanneer er in de nabijgelegen laagtes zeer natte condities heersten of onder water stonden. Voor Landbouwers...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (4933.001) Beelelaan 4 te Voorst

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Vanuit het bureauonderzoek is de verwachting hoog voor de perioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum. Het plangebied ligt namelijk binnen een vrij geïsoleerde dekzandrug. Vrijwel direct ten oosten ligt de overgang naar de lager gelegen dekzandvlakten die tevens zijn omgewerkt dan wel afgevlakt door overstromingsklei van de Gelderse IJssel in de Vroege en Late Middeleeuwen (nadat de Gelderse IJssel ontstond rond het einde van de Romeinse tijd/overgang naar de Vroege Middeleeuwen (tussen circa 350...

Eindrapportage archeologisch bureauonderzoek (4941.001) Warffumerweg 10 te Rasquert

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied op een relatief hooggelegen kwelderwal ligt binnen het oude kwelderlandschap. Het plangebied ligt specifiek op één van de oudste kwelderwallen die rond het begin van de IJzertijd zijn gevormd. De verwachting is dat oudere afzettingen, zeker het pakket hoogveen, ter plaatse van het plangebied zijn geërodeerd ten gevolg van de voorgaande zeeinbraken/zeestormen. De kwelderwallen betroffen de meest gunstige bewoningslocaties. Het pakket zeeklei heeft...

Eindrapportage archeologisch bureauonderzoek (4824.001) 150 kV kabelverbinding Lutterade en Graetheide

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied/tracé binnen het Zuid-Limburgse heuvelland ligt en een gunstige ligging had als (tijdelijke) bewoningslocatie voor Jagers-Verzamelaars vanaf het Paleolithicum en voor Landbouwers vanaf het Vroeg-Neolithicum. Specifiek liggen de betreffende lijnelementen voor een groot deel binnen een matig laag gelegen plateauterrasrest, welke ook wel wordt aangeduid als het Tussenterras. Het zuidoostelijke deel van lijnelement B en het uiterst noordelijke deel van lijnelement C liggen binnen...

Archeologisch onderzoek aan de Waldeck Pyrmontsingel te Nijmegen - gemeente Nijmegen. Een opgraving, variant archeologische begeleiding, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 270

C. Harmsen & B.C. Tunker
Tijdens de graafwerkzaamheden is nauwelijks gegraven buiten de rioolsleuf van 1926. Daar waar dit wel het geval was, was de bodem vrijwel volledig verstoord door huisaansluitingen. Sporen zijn niet aangetroffen. De vondsten die zijn aangetroffen hebben weliswaar te maken met laat-middeleeuwse en nieuwe-tijdse bewoning in de omgeving, maar doordat zij uit de bouwvoor of recente verstoringen komen is er weinig meer specifieks over te zeggen. De bierfles uit de insteek van de rioolput van 1926...

Vondsten uit de bunker in het Valkhofpark, Archeologische Berichten Nijmegen - Rapport 76

H. Van Enckevort & J.A. Den Braven
In 1984 werd de trappartij van de Duitse bunker op het Valkhof dicht gestort met grond uit de directe omgeving. In het kader van de heropening van de bunker is de trappartij dertig jaar later weer vrijgelegd. De daarbij vrijkomende grond is gezeefd vanwege de daarin aanwezige archeologische vondsten. De ruim 2700 op de zeef aangetroffen voorwerpen vertellen het verhaal over het gebruik van het Valkhof gedurende de laatste 2000 jaar. Scherven van vaatwerk laten...

Eindrapportage archeologisch karterend booronderzoek (5855.001) Perceel naast Ericaweg 14 te Zelhem

E.M. Ten Broeke
Ten behoeve van aanleg van het bedrijventerrein Vinkenkamp is in 2000 een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn een vindplaats en verschillende aandachtslocaties aangetroffen. Onderhavig plangebied is gelegen binnen één van de aandachtslocaties waar bij een tweetal boringen in de top van het dekzand enkele fragmenten houtskool zijn aangetroffen. In 2004 is een proefsleuvenonderzoek voor delen van het bedrijventerrein uitgevoerd, gevolgd door een opgraving van de aangetroffen vindplaats, ter plaatse van de aan te...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (5934.001) Huigensstraat 2 te Gendt

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Vanuit het bureauonderzoek is er een hoge verwachting kans voor het aantreffen van archeologische resten. Op basis van de eerder verzamelde landschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied binnen de meandergordel/stroomgordel van Zandvoort/Baal ligt. Deze meandergordel was actief van circa 1190 tot 250 voor Chr. (Midden-Bronstijd tot Midden-IJzertijd). Met het ontstaan van de meandergordel/stroomgordel van Zandvoort/Baal, en daarmee de vorming van hoger gelegen kronkelwaardruggen, oeverwallen en crevassen, kreeg het plangebied wel een gunstige...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (3786.001) Lytse Jerden 2 te Wijckel

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge verwachting voor resten uit de Steentijd (Jagers-Verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum t/m Vroeg-Neolithicum). Het plangebied neemt namelijk een overgangspositie in op de noordoostelijke flank van de ten zuiden/zuidwesten gelegen overreden stuwwallen van Gaasterland naar het ten noorden gelegen klei-op-veengebied. Dergelijke gradiëntzones vormde voor Jagers-Verzamelaars gunstige locaties voor (tijdelijke) bewoning. Daarna resulteerde de stijgende grondwaterspiegel vanaf circa 4000 jaar gele-gen in de vorming...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (10396.001) nabij Huppelseweg 12 te Winterswijk-Huppel

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een lage tot middelhoge verwachting op het voorkomen van archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen. Deze verwachting is vooral gebaseerd op de ver-onderstelde ligging van het plangebied op de overgang van een dekzandwelving met hydropodzolgronden naar een dekzandvlakte/-laagte met beekeerdgronden, zoals weergegeven op de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Winterswijk. Voor de periode...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (10212.002) Stationsweg Oost 194c te Woudenberg

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een lage verwachting op het voorkomen van archeologische resten uit de perioden Laat-Paleolithicum t/m de Vroege-Middeleeuwen en een middelhoge verwachting voor de perioden Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Tevens heeft het plangebied een middelhoge verwachting specifiek voor resten uit de Tweede Wereldoorlog. Landschappelijk gezien heeft het plangebied een ligging op de lagere flank van een dekzandrug/-welving dan wel binnen een dekzandvlakte/-laagte, waar van nature...

Waarde – Middenweg 14. Gemeente Reimerswaal.

G.P.A. Besuijen
Op basis van het bureauonderzoek kon samengevat gesteld worden dat binnen het plangebied de bodemopbouw vanaf het maaiveld bestaat uit jonge zeeklei, Laagpakket van Walcheren op afzettingen van het Hollandveen Laagpakket op afzettingen van het Laagpakket van Wormer (oude zeeklei). De top van het dekzand kan intact zijn, gezien de aanwezigheid van Basisveen op het dekzand in de omgeving van het plangebied.Door deze ontwikkeling gold er op basis van het bureauonderzoek een lage archeologische verwachting...

Eindrapport archeologisch verkennend booronderzoek (3924.001) Oude Arnhemseweg 89 te Lunteren

E.M. Ten Broeke
Resultaten inventariserend veldonderzoek Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat er over het algemeen sprake is van een verstoord bodemprofiel. In het zuidoostelijke deel van het plangebied komen onder de aanwezige klinkerverharding een laag cunetzand en vervolgens een stabilisatie-/halfverhardingslaag voor dat doorloopt tot een diepte van minimaal 30 en maximaal 50 cm -mv. Onder de stabilisatie-/halfverhardingslaag komt donkergrijs tot geel gekleurd, deels zwak tot matig humeus, zwak siltig, zeer fijn...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (1530.001) Zandweg (ong.) te Utrecht

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de perioden vanaf de Vroege-IJzertijd. Het plangebied neemt namelijk een landschappelijke positie in binnen de meandergordel/stroomgordel van de Heldam die actief gesedimenteerd heeft vanaf circa 550 voor Chr. tot 120 n. Chr. (Vroege-IJzertijd t/m Midden-Romeinse tijd). De ligging op een oeverwal dan wel een kronkelwaardrug gaf de beschikking over voldoende areaal bouwland...

Eindrapportage archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P) (2533.002) Maasdijk 207 te Wijk en Aalburg

E.M. Ten Broeke
Resultaten proefsleuvenonderzoek In het noordelijk gelegen terreindeel komt onder de laag recent geroerde/verstoorde grond van mini-maal 85 tot 110 cm dik een oude woongrond voor die qua kleuring en textuur in drie lagen is onder te verdelen. Aangetroffen vondstmateriaal, voornamelijk in de vorm van gebruiksaardewerk en bouwkeramiek, geeft aan dat het onderste deel van de oude woongrond aan het einde van de Late-Middeleeuwen (14e/15e eeuw) is ontstaan en doorloopt in de Nieuwe tijd. Onder de...

15073875 MOL.RHO.ARC Eindrapportage archeologisch bureauonderzoek Dotterbloem (ong.) te Streefkerk

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Op basis van de verzamelde landschappelijke gegevens komen binnen het plangebied rivierduinafzettingen voor op een diepte in ieder geval dieper dan 1,5 m -mv. Deze rivierduin zal vooral in het Vroeg-Holoceen een relatief hoog gelegen terrein zijn geweest en was een geschikte (tijdelijke) bewoningslocatie (voor Jagers-Verzamelaars). In de loop van het Mesolithicum en het Neolithicum zal de rivierduinen vanaf de flanken steeds verder bedekt of begroeit zijn geraakt met respectievelijk (kom)kleiafzettingen en...

Eindrapportage archeologisch bureauonderzoek (3339.001) Larikslaan (ong.) te Leusden

E.M. Ten Broeke
Archeologische verwachting Het plangebied neemt een overgangspositie inneemt op een naar het noorden toe aflopende flank van een gebied van dekzandwelvingen naar een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden. Wellicht dat voor Jagers-Verzamelaars deze overgangszones nog gezien werden als voldoende geschikt als (tijdelijke) bewoningslocatie. De meeste voorkeur zal echter zijn uitgegaan naar de hoger gelegen dekzandruggen en -kopjes nabij water (beekdalen/vennen). Voor Landbouwers zal het plangebied zeker ongunstig zijn geweest als bewoningslocatie. Het plangebied, als...

15065706 RNW.ROM.ARC Eindrapportage archeologisch bureauonderzoek Ossenwaard 11 te Herwen

E.M. Ten Broeke
Archeologische verwachting In het plangebied kunnen in principe archeologische resten worden verwacht daterend vanaf de IJzertijd. Voor het plangebied wordt de kans echter wel laag geacht. Er geldt alleen een hoge verwachting voor resten daterend uit de 18e - 20e eeuw (mogelijk ook 17e eeuw) voor het merendeel van het zuidoostelijk gelegen terreindeel van het plangebied, dat binnen een woonterp ligt. Te verwachten archeologische resten betreffen restanten van ondergrondse structuren (ondergrondse muurresten/funderingen, erfstructuren) van voormalige...

15065761 APE.WIJ.ARC Eindrapportage archeologisch vooronderzoek Grevenhout 21 (Landal Rabbit Hill) te Nieuw-Milligen (Uddel)

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied binnen het lagere deel van de overgang van de Oost-Veluwse stuwwal naar het lager gelegen tongbekken ten westen van de lijn Elspeet-Uddel-Nieuw Millingen ligt. Tevens is dit gebied afgedekt met een laag dekzand. Het plangebied zal in principe vanaf het Laat-Paleolithicum geschikt zijn geweest als (tijdelijke) nederzettingslocatie. Vanaf het Neolithicum zal het plangebied geschikt zijn geweest voor permanente bewoning en vormde een uitvalsbasis voor het...

Eindrapportage archeologische waarneming (9287.001) Arnhemseweg te Ede

E.M. Ten Broeke
Resultaten en conclusie archeologische inspectie Uit de resultaten van de archeologische inspectie blijkt dat de natuurlijke bodemopbouw binnen het gehele plangebied/wegtraject bestaat uit gestuwde afzettingen. De van nature gevormde bodem is bij géén van de uitgevoerde waarnemingen/inspecties aangetroffen. Er is alleen nog sprake van geroerde/gevlekte lagen direct boven de C-horizont, bestaande uit bruingrijs tot grijsgeel gekleurd, deels zwak humeus, zwak grindig, zwak siltig, matig grof zand. De verstoorde bodemopbouw reikt tot een diepte van maximaal...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,608
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,407
 • 2019
  8,193

Resource Types

 • Dataset
  54,182