30,744 Works

Gemeente teylingen. Plangebied Johan Speelmanweg 10 te Voorhout

C.C. Kalisvaart & W.A. Bergman
In opdracht van SAB Adviesgroep heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Johan Speelmanweg 10 te Voorhout. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op (de rand van) een hoge, droge en goed bewerkbare strandwal ligt, waarop menselijke activiteit/bewoning kan hebben plaatsgevonden vanaf het neolithicum. Dit wordt bevestigd door de schaars aanwezige bekende waarnemingen op de strandwal waarop het plangebied zich bevindt. Vanwege de ligging in een voormalig...

Grensmaaslocatie Meers, proefproject

Projectteam Archeologie Maaswerken , RAAP Archeologisch Adviesbureau, Rensink, E. (RAAP), Soeters, G. (PTA), Gaauw, P. Van Der (PTA) & Quadflieg, B. (PTA)
Tijdens de onderzoeken in het kader van de Maaswerken is een misverstand ontstaan over de locatie Meers: er zouden naast het proefproject Meers ook nog ingrepen in de reguliere locatie Meers plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een tweedeling van de locatie in GM 10 Meers en GM 18 Proefproject Meers. Archeologische begeleiding door RAAP in 1998 heeft aangetoond dat de ondergrond van het onderzochte deel van de Grensmaaslocatie vermoedelijk in de Nieuwe tijd is gevormd....

Verslag over het vooronderzoek aan resten van arthropoden in 80 monsters uit de boorcampagne van de opgraving Almere, A27/Hoge Vaart

J. Schelvis
Het vooronderzoek aan de resten van arthropoden van de opgraving Hoge Vaart A27 is in eerste instantie bedoeld om vast te stellen ├│f er resten van arthropoden bewaard zijn gebleven en zo ja, of de conserveringstoestand van deze resten afhankelijk is van de plaats en diepte van de monstername, en in tweede instantie om een indruk te krijgen van de te verwachten arthropodenfauna en daaraan gekoppeld de toepassingsmogelijkheden van deze resten op de opgraving Hoge...

Lingewaal Herwijnen Schoutensteeg Proefsleuvenonderzoek

ADC ArcheoProjecten, A. Van Benthem & J.M. Brijker
In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Schoutensteeg te Herwijnen in de gemeente Lingewaal. Behalve een aantal recente verstoringen zijn er tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologische sporen aangetroffen in de putten.

Gemeente Gennep en Bergen Plangebied N271

E.A.M. De Boer
Onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied N271 in de gemeenten Gennep en Bergen. Op basis van de landschappelijke ligging (AHN), de historische situatie en bekende archeologische waarden in en rond het plangebied is aan het plangebied een lage tot hoge archeologische verwachting toegekend.

Kloetinge Tervatenseweg 46. Gemeente Goes. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen.

F.G.R. D'hondt
Archeologisch bureauonderzoek met 4 verkennende boringen. Op basis van de resultaten van voorliggend onderzoek wordt het uitvoeren van vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

Meerstad, Kooilaan (Gemeente Slochteren, Gr.)

R.P. Exaltus
In opdracht van GEM Meerstad CV is door De Steekproef bv een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd op een terrein ten noorden van de Kooilaan en ten oosten van de roeibaan, op ongeveer anderhalve kilometer ten noordwesten van Harkstede in de gemeente Slochteren, provincie Groningen.Het verrichte onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een hoge kans op resten uit...

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Trechtweg (ong.) te Cothen gemeente Wijk bij Duurstede

E.M. Ten Broeke
Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Trechtweg (ong.) te Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit selectieadvies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijk bij...

Computer catalogue of the collections of the Utrecht University Museum

Universiteit Utrecht Ir J.C. Van Deiman
Catalogue of scientific instruments Units of observation: Scientific Instruments

Flexibele arbeid 1988-1990 : Vormen, motieven en effecten

Gravesteijn-Ligthelm, J.H., Koning, J. De, Koss, M. (Primary Investigator)
Motifs of employers to use flexible constuctions for employment in their business. Type of business / number of working hours in full-time working week / number of employees with full-time contract and part-time contract / employees working at home / use of temporary workers, callable employees, outworkers, free-lancers, employees with a temporary employment contract / fluctuations in production or service, predictability of fluctuations / indexed production of month with lowest production and best month /...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Heuvelenweg 35H te Dwingeloo, gemeente Westerveld (D)

Archaeological Research En Consultancy & H. Buitenhuis
Het bureau-onderzoek geeft aan dat het gebied deel uitmaakt of van de oude, middeleeuwse dorpskern van Dwingeloo, waaronder zich resten uit de prehistorie tot Vroege Middeleeuwen kunnen bevinden, of deel is geweest van een esterrein waaronder resten uit vroegere tijden bewaard kunnen zijn gebleven. Het inventariserend onderzoek geeft aan dat dit laatste het geval is geweest. Tevens blijkt uit de bodemopbouw dat hier vermoedelijk een gooreerdgrond onder de eslaag is gelegen. Hier is er geen...

Boxmeer Steenstraat 8-12 Begeleiding

A. Van Benthem
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de locatie Steenstraat 8 - 12 te Boxmeer zijn twee werkputten aangelegd, maar er zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Wel werden enkele fragmenten aardewerk en vuursteen aangetroffen aan de zuidzijde van werkput 1. Het betreffen kleine fragmenten die waarschijnlijk in de IJzertijd zijn te dateren. In beide werkputten werd veel verstoring aangetroffen die waarschijnlijk te maken heeft met de bouw, maar vooral de sloop van de bebouwing op het terrein. Aan...

Nieuwkoop Dorpsstraat Reghthuysplein Opgraving

T.J. Obdam
ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Opgraving en een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd voor het plangebied Dorpsstraat/Reghthuysplein. In het plangebied zullen woningen worden gebouwd en zal een bestaande plezierjachthaven worden uitgebreid. Een in 2008 in het kader van deze ontwikkeling uitgevoerd bureau- en karterend booronderzoek1 gaf evenwel aan dat op deze locatie bewoningsresten uit de periode vanaf de 17e eeuw verwacht konden worden. Tijdens het naar aanleiding daarvan in 2010 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek2 zijn inderdaad...

Verwijzing naar de data van: Public support for vigilantism - Amount of vigilante violence and police responsiveness

N. Haas, J. De Keijser & G. Bruinsma
These data were collected for the second study on public support for vigilantism. The data collection was carried out by Leiden University criminology students, for the 'Research methods' course. Respondents received 1 vignette about vigilantism and a questionnaire. There were 4 versions of the vignette, based on 2 experimental factors: amount of vigilante violence (low/high) and police responsiveness to the precipitating crime (low/high). Vigilantism consisted of violence after an alleged case of shoplifting. The questionnaire...

Fort Marina, Warmond Gemeente Teylingen

S. Moerman
In augustus 2010 en september 2013 heeft IDDS Archeologie in opdracht van de gemeente Teylingen een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de jachthaven Fort Marina aan de Burgemeester Ketelaarstraat te Warmond, gemeente Teylingen. Hoewel er op basis van de ontstaansgeschiedenis in het plangebied archeologische resten voor kunnen komen vanaf het Neolithicum, geldt een lage verwachting voor deze resten aangezien het gebied altijd een relatief ongunstige ligging zal hebben gehad ten opzichte van de nabijgelegen hoge en...

Gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Ulftseweg 128a te Silvolde gemeente Oude IJsselstreek

E.M. Ten Broeke
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden/de verstoorde bodemopbouw binnen het plangebied, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door het bevoegd gezag, die het selectieadvies heeft overgenomen en verwerkt in het selectiebesluit. Met het selectieadvies is ingestemd en het plangebied is...

Volendam Julianaweg Kielstraat Bureau onderzoek

ADC ArcheoProjecten & J. Holl
In opdracht van Croonen Adviseurs West heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Julianaweg / Kielstraat in Volendam (gemeente Edam-Volendam). In het plangebied zal sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. In de periode IJzertijd t/m Vroege Middeleeuwen maakte het plangebied...

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende faseHofwegen 8, Bleskensgraaf Gemeente Graafstroom

A.M.H.C. Koekkelkoren & S. Moerman
IDDS Archeologie heeft in februari 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Hofwegen 8 in Bleskensgraaf, gemeente Graafstroom. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in het plangebied.

Overbetuwe Zetten Steenbeekstraat Booronderzoek

ADC ArcheoProjecten, J.A.G. Van Rooij, L. Haaring & J. Holl
In opdracht van Aveco de Bondt bv heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Steenbeekstraat in Zetten (gemeente Overbetuwe). In het plangebied zal huizenbouw plaatsvinden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een projectprocedure ten behoeve van een wijziging in het bestemmingsplan en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Op basis van het...

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van bureau-onderzoek en grondboringen bij Elim en Nieuwlande, gemeente Hoogeveen (Dr.)

H. Buitenhuis
In opdracht van het Waterschap Velt en Vecht wordt de uitvoering van een nieuw waterbeheersingplan bij de plaatsen Elim en Nieuwlande, gemeente Hoogeveen, door Royal Haskoning uit Groningen voorbereid. Dit plan houdt onder andere in het verbreden of vernieuwen van watergangen en het realiseren van een waterbergingsgebied. Conform het Provinciaal Omgevingsplan, POP II en rijksbeleid (Malta) is het plangebied voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden geïnventariseerd op archeologische waarden. De dienst Drents Plateau heeft in een...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744