30,744 Works

Trafostation Spaarnwouderweg variant Noord te Vijfhuizen gemeente Haarlemmermeer

R. Nillesen
Synthegra heeft in opdracht van Tauw bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Spaarnwouderweg in Vijfhuizen (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een transformatorstation. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf het maaiveld verwacht kan worden....

Religion and Ethnicity (LISS Core Study)

J.W.M. Das
This survey is part of the LISS Core Study, a longitudinal study delivering a broad range of social core information about the panel members. The questionnaire focuses on religion and ethnicity.

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van grondboringen op het deelterrein Vulcaan op het Europapark te Groningen, gemeente Groningen (Gr.)

H. Buitenhuis
Het terrein Vulcaan maakt deel uit van het ontwikkelingsplan Europapark in de gemeente Groningen. Op het deelterrein heeft in het verleden de Milieudienst VAM haar activiteiten uitgevoerd. De gebouwen en opstallen zijn afgebroken. Milieuonderzoek heeft aangetoond dat de grond hier is verontreinigd. De groep Bodemsanering van de NS heeft daarom besloten het terrein af te graven.Omdat eerder onderzoek (Dijkstra & Milojkovic 2002) heeft uitgewezen dat er mogelijk archeologische overblijfselen in de bodem aanwezig kunnen zijn,...

Lokaal leiderschap in een plattelandsregio 1969

H. Weijnen & A. Felling
Interest in club activities / involvement of population in regional issues / persons to approach for various regional issues / opinion on conditions of life in 'Maas'-villages. Background variables: basic characteristics/ residence/ occupation/employment/ organizational membership

Vianen Hagestein Dorpsstraat 22 Booronderzoek

ADC ArcheoProjecten, N. De Jonge & J.M. Blom
In opdracht van dhr. M. Vermeulen heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Dorpsstraat 22 in Hagestein (gemeente Vianen). In het plangebied zullen een aanbouw achter het bestaande woonhuis en een nieuwe schuur worden gerealiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 766

Veteranen Instituut
In 1980 begon deze in Loenersloot geboren man aan zijn militaire vorming. Hij hoorde dat zijn bataljon naar Libanon zou gaan en vond dit wel spannend, mede doordat zijn vader in Nederlands Indië en Korea gevochten had. Aangekomen ervoer hij soms intimiderende situaties. De UNIFIL-militairen voelden zich een machteloze speelbal tussen de Israëli’s, de Falangisten en Palestijnen. De Nederlanders probeerden goede banden met de bevolking te onderhouden. Ondanks dat hij de missie militair niet geslaagd...

Plangebied Slibdepot polder Achthoven, gemeente Leiderdorp; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Jansen, B. (Drs.) & Eijk, J.H.M. Van (Drs.)
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in oktober 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen aanleg van een slibdepot in de polder Achthoven in de gemeente Leiderdorp. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aanvang van het veldonderzoek voor het plangebied een middelhoge verwachting voor het aantreffen van waardevolle (intacte) archeologische overblijfselen uit de periode IJzertijd tot en met de Middeleeuwen. De archeologische resten werden met name verwacht...

Gemeente De Ronde Venen. Plangebied Waardassacker te Abcoude. Inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

C.C. Kalisvaart
Op 4 juni 2012 BAAC bv heeft een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende en karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Waardassacker te Abcoude. Aanleiding voor het onderzoek is het plan een aantal watergangen te verbreden. Het betreft verbredingen van watergangen op twee locaties. Uit het bureauonderzoek was reeds gebleken dat voor het zuidelijke deel van het zuidwestelijke tracé een middelhoge verwachting op het aantreffen van een achterkade met bijbehorende archeologische resten uit de...

Plangebied Urlingsestraat 11a te Oeffelt

L.C. Nijdam
In opdracht van ZLTO Advies heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Urlingsestraat 4 te Oeffelt. Op de locatie is de nieuwbouw van twee woningen voorzien. De minimale bodemverstoring bij de realisatie van de nieuwbouw is te verwachten tot in de onder de bouwvoor aanwezige oeverafzettingen, waarbij dus een gerede kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of...

Emancipatie-opinies 2008 - EMOP 2008

Sociaal En Cultureel Planbureau-SCP
Onderzoek naar emancipatie opinies, zoals bv opvattingen over de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, seksuele intimidatie, mishandeling.

Proefsleuven in de Landschapszone te Nijmegen-Noord (3) Project Nlz3

A. Daniël
Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat in de ondergrond van de oostelijke proefsleuf, op de zuidelijke oever van een restgeul, enkele archeologisch relevante grondsporen aanwezig zijn. Het betreft een paalkuil, een kuil en een stakenrij. Omdat er zowel uit deze sporen als de afdekkende vegetatielaag geen (dateerbaar) vondstmateriaal afkomstig is, blijft het onduidelijk uit welke periode deze sporen stammen. De resterende grondsporen betreffen enkele perceleringsgreppels die wellicht voor verkaveling en/of afwatering hebben gediend. Op grond van...

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van een bureau- en booronderzoek aan Het Meer 116 te Heerenveen (Frl.)

Roller, De G.J. (Drs. Ing.)
Op het perceel Het Meer 116 te Heerenveen zal in de toekomst woningbouw plaats vinden. Voorafgaand is een bureau-booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn in totaal 6 handmatige boringen gezet.

Anansi Masters - Aruba H08 - Maduro-Tromp, Ana Feliciana - Nanzi sells bean porridge

J.C. Hellwig
Nanzi sells bean porridge told by Ana Feliciana Maduro-Tromp, recorded on video for the Anansi Masters project on Aruba. Subject: Nanzi sells bean porridge Description: Nanzi pretends to go out selling bean porridge but instead he eats his merchandize by himself. Content: Nanzi is hungry, but Shi Maria gives him nothing if he doesn't work. Nanzi suggests to sell bean porridge. Shi Maria prepares a big bowl and Nanzi leaves. But every time he gets...

Eindrapportage archeologisch onderzoek Hanzeweg 17 te Lochem

E.M. Ten Broeke
Econsultancy heeft in opdracht van Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Hanzeweg 17 te Lochem in de gemeente Lochem (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zal de bestaande bebouwing worden gesloopt, waarna de nieuwbouw van een supermarkt zal worden gerealiseerd. Enkel ter plaatse van de boringen in het zuidelijke deel van het plangebied is in het plaggendek antropogeen (“bodemvreemd”) materiaal aangetroffen. De resten zijn van (sub)recente...

Bergen Siebenwald grensweg BO IVO

ADC ArcheoProjecten, R.M. Van Der Zee, M. Hanemaaijer & J. Holl
In opdracht van Geling Advies BV heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Grensweg in Siebenwald (gemeente Bergen). In het plangebied zullen twee stallen, twee mestsilo's en een sleufsilo worden gebouwd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een projectprocedure ten behoeve van een wijziging in het bestemmingsplan en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond...

Archeologisch bureau- en booronderzoek Dorpsstraat 42 te Gees, gemeente Coevorden (DR)

G.J. De Roller
Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem bestaat uit een vergraven bouwvoor op dekzand, waarin alleen een C-horizont aanwezig is. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Omdat in geen van de boringen bodemvorming, zoals podzolering, voorkomt, is de kans op in situ archeologische indicatoren nihil. Er wordt aanbevolen de locatie vrij te geven voor de nieuw te bouwen woning.

SAI plangebied "Westmolenkwartier" in de gemeente Schiedam

M.C. Van Trierum
onderzoeksrapport

Veteranen Instituut, IPNV, interview 765

Veteranen Instituut
De geinterviewde ging in dienst en kwam bij het 4e Regiment Huzaren. In 1943 werd hij opgeroepen voor krijgsgevangenschap in Duitsland en kwam in Mulberg an der Elbe. De geinterviewde beschrijft de situatie in het kamp en het vertrek naar Dresden. Hij moest werken bij een fabriek tot 1945. Hij vertelt over de situatie in het kamp. Hij kreeg maar eenmaal salaris en verder alleen gevangengeld en Rode Kruis pakketten. Soms kon hij aan sigareten...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744