30,744 Works

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van grondboringen op het uitbreidingsterrein de Finne II bij Ysbrechtum, gemeente Sneek (Fr.)

H. Buitenhuis
Naar aanleiding van het voornemen van de gemeente Sneek om 25 woningen te bouwen op het uitbreidingsgebied de Finne II bij Ysbrechtum, heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) de opdracht gekregen tot het uitvoeren van een inventariserend archeologisch onderzoek door middel van grondboringen op deze locatie. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden op 29 maart 2005 en zijn uitgevoerd door H. Buitenhuis en A. Wieringa. De aanwezigheid van een vrijwel onverstoorde laag, die mogelijk ten tijde...

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van booronderzoek aan de Vliegtuigweg te Nagele, gemeente Noordoostpolder (Fl.)

G.J. De Roller
Het booronderzoek wijst uit dat de bodemopbouw van het onderliggende dekzand intact is. We hebben te maken met in noordelijke richting wegduikend dekzandafzetting. De top van het dekzand is bemonsterd met een megaboor. De grondmonsters bevatten in de boringen 1 tot en met 4 brokjes houtskool. Gezien de diverse vindplaatsen in de omgeving, de intacte bodemopbouw in het dekzand en de aanwezigheid van houtskool wordt aanbevolen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren, indien de bodemverstoring bij...

Een verkennend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Voortweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo (L)

Archaeological Research En Consultancy, W.J.F. Thijs & M. Stiekema
Volgens het bureau-onderzoek door Econsultancy ligt de locatie op een met dekzand afgedekt Maasterras. In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden. De kans op het voorkomen van resten uit het Laat-Paleolithicum tot Neolithicum is hoog. De kans op het voorkomen van resten uit de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen is middelhoog. De kans op het voorkomen van resten uit de Nieuwe tijd is hoog. De archeologische resten worden volgens...

Locatie Van Zeist, Apeldoorn Gemeente Apeldoorn

J. De Kramer
In opdracht van Bouwbedrijf Schot b.v. uit Lochem heeft IDDS Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Anklaarseweg 352a (Locatie Van Zeist) in Apeldoorn, gemeente Apeldoorn. De archeologische verwachting is op basis van het uitgevoerde bureau- en veldonderzoek laag door de vroegere vochtige ligging van het plangebied, door de late ontginning in de 19e eeuw en door het ontbreken van aanwijzingen voor historische bewoning. Er zijn geen zones...

Assen, Kloosterveste

J. Jelsma
onderzoeksrapport

Udhruh Oral History Project Interview 15

C. Hageraats
Interview with ‘Aiyd the shepherd. Interview took place in the field, therefore no voice recording (or transcription) is available. Language of the notes is Dutch only. 'Aiyd remembers the time that many people lived in caves; which were later used as storage. He knows many stories from the Ottoman period and the conflicts between Ottomans and Bedouin. He knows the past from stories and now he tells his nephews about the area. He has some...

Thematische collectie: ARGO rapporten

ARGO
Overzicht van de gearchiveerde rapporten van Archeologenbureau ARGO.

Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 24, Rutgerus Liebrechts

Holocaust- En Genocidestudies NIOD Instituut Voor Oorlogs-
De heer Rutgerus Liebrechts, Vlaardinger, vertelt dat hij tijdens de eerste oorlogsjaren als kapper werkzaam was. In 1940 werd hij lid van het Geuzenverzet. Via zijn werk kon hij gemakkelijk met allerlei mensen een praatje maken en aan informatie komen. Deze informatie gaf hij dan weer door. Door verraad werd hij op 21 augustus 1942 opgepakt. Hij werd naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Na verhoor werden hij en de andere Geuzen naar de gevangenis...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase. Vier deellocaties te Marsum

E.A. Schorn
Op grond van de resultaten van het onderzoek acht Archeodienst BV alleen een archeologisch vervolgonderzoek in deelgebied 4 noodzakelijk. Het vervolgonderzoek moet in ieder geval voor de vergunningverlening aanwezig zijn. De vindplaats wordt in het hele plangebied verwacht en kan vanaf een diepte van 45 cm -mv worden aangetroffen als er inderdaad sprake is van een terpgrond. Mocht dit niet het geval zijn dan is deze te verwachten onder de bouwvoor vanaf 90 cm –mv...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in het plangebied Hart van Lombok te Utrecht

A. Vissinga
Hart van Lombok betreft een bouwblok in Lombok, omsloten door de Kanaalstraat, de J.P. Coenstraat, de Van Imhoffstraat en de P. Bothstraat. Mitros, eigenaar van het grootste gedeelte van het bouwblok, heeft het voornemen om bebouwing aan de west- en noordzijde te slopen, en hiervoor nieuwbouw in de plaats te stellen. Daarnaast wordt het monumentale voormalige klooster verbouwd en zal op een deel van het binnenplein een parkeergarage aangelegd worden. Op basis van het bureau-...

Beuningen Plangebied Ewijk omgeving klaphekstraat

ADC ArcheoProjecten & M.C.M. Langeveld
Tussen 14 april en 20 april en 15 tot 19 juni 2009 heeft een inventariserend onderzoek (IVO-p) plaatsgevonden ten westen van de Klaphekstraat in Ewijk (gemeente Beuningen). Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de aard, omvang, kwaliteit en de ouderdom van aanwezige archeologische resten. Booronderzoek door RAAP in november 1999 heeft aangetoond dat er binnen het plangebied archeologische resten aanwezig zijn. Het betrof mogelijk resten van een fossiele geul of van...

RAPPORT 2009/066 Mook en Middelaar (L) – Mook, Kanaalweg

E. De Boer
Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied op basis van de verwachte ligging in een gebied met hoge bruine enkeerdgronden langs een waterloop volgens de systematiek van de IKAW een hoge archeologische verwachting heeft en bovendien deel uit maakt van een archeologisch monument met bewoning in de late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In de omgeving van het plangebied zijn in vergelijkbare landschappelijke ligging sporen van bewoning aangetroffen uit de periode vanaf de steentijd. Op basis...

The recruitment of European volunteers for the Dutch colonial army

Dr M.Ph. Bossenbroek, Koninklijke Bibliotheek
The recruitment of European volunteers for the Dutch colonial army. Sample taken from the registers (stamboeken) of the Dutch Colonial army.

Emancipatie Opinies - EMOP 2012

Sociaal En Cultureel Planbureau (SCP)
Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' hier onderaan voor een link naar de nieuwe versie. Onderzoek naar emancipatie opinies, zoals bv opvattingen over de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, seksuele intimidatie, mishandeling. Het onderzoek is opgezet als een kwantitatief onderzoek bestaande uit een telefonische voorselectie en een online/schriftelijk hoofdonderzoek. Met de monitor wordt nagegaan of het emancipatieproces zich...

RAPPORT 2009/065 Bladel (NB) – Netersel, De Muilen 3

E. De Boer
Bij het eerder uitgevoerde bureauonderzoek was aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de steentijd, ijzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en mogelijk Nieuwe tijd A-B. Uit het veldonderzoek bleek echter dat de bodem, ondanks het voorkomen van een esdek, in de meeste boringen sterk was verstoord. Slechts in 1 boring, die werd gezet in een natuurlijke laagte, werd een onverstoord bodemprofiel aangetroffen met een restant van een natuurlijk bodemprofiel (BC-horizont). Er werden...

Onderzoek Mens en Samenleving 2004

Roel Popping-Rijksuniversiteit Groningen
Programma Competentie en Cohesie. In hoeverre zijn hechtingsstijlen, kwalificaties en sociale competenties van kinderen en jong-volwassenen van invloed op de ontwikkeling van intenties tot cohesief gedrag.

Gezondheid, leefstijl en ziekteverzuim bij Rotterdamse gemeente ambtenaren 1987-1990

Deursen, C.G.L. Van, GGD, ARBO Dienst * Rotterdam (Primary Investigator)
Relations between health, lifestyle and absenteeism of municipal corporation officials in Rotterdam. Background variables: sex, year of birth, education, marital status / perception of own health / several physical symptoms / blood pressure / weight, length / sports activities / working conditions / satisfaction with job / nutrition, smoking and alcohol consumption habits / use of medicines. Only in P1009b: data on absenteeism. Background variables: basic characteristics/ residence/ household characteristics/ income/capital assets/ education

Amsterdam Convooigeld 1580 and 1584

Dr C.M. Lesger, Universiteit Van Amsterdam, Afdeling Geschiedenis
Import and export in Amsterdam in July-October 1580 en January-June 1584, on the basis of registers of "Convooigeld".

Port of Antwerp, 1900-2000

Center For Economic Studies R. Loyen
The database contains time-series on maritime (sea-borne) and continental (hinterland) througput in the port of Antwerp. Also, data on shipping movements, infrastructure and superstructure of the Antwerp port have been included. The database was composed in the framework of a Ph.D. on functional shifts in the port of Antwerp. Website where data set is available: http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/econhist/ [not accessible, 13-11-2019]

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744