30,744 Works

Plangebied Hoog-Zandveld, gemeente Nieuwegein

C.F.H. Coppens, R. Timmerman & B.V. RAAP Archeologisch Adviesbureau
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in februari en in april 2011 een aanvullend bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende en deels karterende fase) uitgevoerd in verband met het bestemmingsplan Lekboulevard - Hoogzandveld. Op basis van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek een middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied uit het Laat Mesolithicum t/m Midden Neolithicum. Op basis van de natte bodemgesteldheid en ligging in het komgebied tussen de Hollandse...

TT Circuit te Assen Booronderzoek

ADC ArcheoProjecten & J.A.G. Van Rooij
ADC ArcheoProjecten heeft in juni 2012 ten behoeve van de herinrichting van de zuidwestelijke bocht van de TT Circuit Assen een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Volgens de gespecificeerde verwachting uit het bureauonderzoek werd in het plangebied grondmorene in de vorm van kleileem verwacht. In de top van het keileem hadden zich naar verwachting veldpozolgronden gevormd. Eventuele archeologische resten werden vanaf het maaiveld verwacht. Tijdens het booronderzoek is vanaf het maaiveld tot een gemiddelde diepte...

Een karterend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Batsdijk te Ruurlo, gemeente Berkelland (Gld)

Archaeological Research En Consultancy, A.J. Wullink & E.M. Ten Broeke
Volgens het bureau-onderzoek van Econsultancy ligt het plangebied binnen een hoger gelegen, van nature voldoende gedraineerde, gebied van dekzandruggen waar oorspronkelijk laarpodzolgronden tot ontwikkeling zijn gekomen. Omdat er geen eerddek wordt verwacht, zullen eventueel aanwezige archeologische resten, daterend vanaf het Laat-Paleolithicum, direct aan of onder het maaiveld voorkomen. Volgens de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Berkelland heeft het plangebied een middelhoge archeologische trefkans. Het plangebied is vanaf de jaren '70 van de 20ste eeuw bebouwd...

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van grondboringen in het uitbreidingsplan Delftlanden aan de Zandzoom te Emmen

Buitenhuis, H. (Projectleider) & Archaeological Research And Consultancy Bv
Ten zuiden van Emmen wordt door de gemeente Emmen een woonwijk gerealiseerd, De Delftlanden. Omdat in de bodem mogelijk archeologische resten aanwezig zijn die door deze plannen kunnen worden bedreigd is voorafgaand aan de realisatie van de woonwijk archeologisch onderzoek verricht. Tijdens een eerder onderzoek waren er twee terreindelen die niet konden worden onderzocht. In opdracht van de gemeente Emmen heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) hier alsnog het archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit inventariserend...

Plangebied Waanweg in Hoedekenskerke, gemeente Borsele; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met controleboringen

S. Warning
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in februari 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied Waanweg in Hoedekenskerke, gemeente Borsele. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie de weg te reconstrueren. Zoals op basis van het bureauonderzoek reeds verwacht werd, bestaat de opbouw van het plangebied uit kreekafzettingen van het Laagpakket van Walcheren of een opeenvolging van kreek- en/of dekafzettingen op Hollandveen op wadafzettingen van het Laagpakket van Wormer. Tijdens het booronderzoek...

Gemeente Rhenen Plangebied Rijksstraatweg 219 te Elst

K.H.J. Pepers
In opdracht van de familie Hovestad, vertegenwoordigd door Ecopart BV, heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Rijksstraatweg 219 te Rhenen. In het gebied wil men de bestaande bebouwing slopen en vervangen door nieuwbouw. Hierbij zal de bodem verstoord raken, waardoor de kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. Het plangebied ligt op de overgang...

Westerwolde, Breedwisch

I. Woltinge
onderzoeksrapport

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1051

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI) & Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV)
De geïnterviewde komt uit een totok familie. Zijn vader ging werken in Indië. Hij vertelt over de internering. De geïnterviewde vertelt over de naderende oorlogsdreiging, veel mensen vluchtten naar Bandoeng. De geïnterviewde vertelt over de verborgen opslag van wapens, die eigenlijk aan de Japanners overgedragen hadden moeten worden. Hij vertelt over zijn verzetsactiviteiten. In 1942 werd hij geïnterneerd. De geïnterviewde vertelt over de bevrijding en gaat in op zijn leven en werk tot aan de...

Archeologisch Bureauonderzoek MER Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost

D. Meens & M.S. Spanjer
In opdracht van waterschap Hollandse Delta heeft Arcadis een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de dijkversterkingen Eiland van Dordrecht Oost. Het gaat om 2 dijktraces, zie ook onderzoeksmeldingnummer 34384. Het plangebied bestaat uit twee dijktrajecten, te weten de combinatie van Wantijdijk en Zeedijk, en de Buitendijk. Landschap Het onderzoeksgebied is een rivierkleilandschap, namelijk een Merwededek op klei-op veen landschap. Dit landschap is ontstaan door overstromingen van het veenlandschap door de Merwede. Via inbraken...

Plangebied 't Buitenhof te Culemborg gemeente Culemborg

Synthegra Bv & S.M. Koeman
Synthegra bv heeft in opdracht Tauw bv een archeologisch veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied ’t Buitenhof in Culemborg, gemeente Culemborg, provincie Gelderland. De Redichemse stroomgordel is niet in het plangebied aangetroffen en tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat er archeologische vindplaatsen in het plangebied aanwezig zijn. Er wordt daarom geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek ter plaatse van de Korenbloemstraat (ong.) te Boven-Leeuwen

Econsultancy BV & G.W.J. Spanjaard
Econsultancy heeft in het kader van een bestemmingsplanwijziging voor een locatie aan de Korenbloemstraat te Boven-leeuwen een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op grond van de lage archeologische verwachting en het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.

Dubbelebuurt 1, Rijnsburg, gemeente Katwijk

S. Moerman
In opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte heeft IDDS Archeologie in mei 2014 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Dubbelebuurt 1 in Rijnsburg, gemeente Katwijk. De aanleiding voor dit onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouw van twee eengezinswoningen in het plangebied. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek...

Gemeente Veghel. Plangebied Paus Joannesstraat 16, de Mariaschool te Erp

F.R.P.M. Miedema
Het betreft een kleinschalig, karterend booronderzoek (6 boringen) rond de Mariaschool te Erp. Het plangebied heeft een hoge verwachting wegens ligging naast de oude dorpskern. De bodem (enkeerdbodem) was slechts plaatselijk verstoord, waardoor toch een vervolgonderzoek is aanbevolen (proefsleuven).

Vijfde Tochtweg 4 te Moordrecht

ADC ArcheoProjecten & J.M. Blom
ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Vijfde Tochtweg 4 in Moordrecht (gemeente Zuidplas). Op basis van het bureauonderzoek worden archeologische waarden uit het Mesolithicum en (vroege) Neolithicum en vanaf de tweede helft van de 19e eeuw verwacht. Echter, gezien de beperkte omvang van de verstoring en de kleine kans op het aantreffen van archeologische waarden is het niet aannemelijk dat het bodemarchief grote schade zal worden toegebracht. In de diepe ondergrond van...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744