30,744 Works

Plangebied Waanweg in Hoedekenskerke, gemeente Borsele; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met controleboringen

S. Warning
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in februari 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied Waanweg in Hoedekenskerke, gemeente Borsele. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie de weg te reconstrueren. Zoals op basis van het bureauonderzoek reeds verwacht werd, bestaat de opbouw van het plangebied uit kreekafzettingen van het Laagpakket van Walcheren of een opeenvolging van kreek- en/of dekafzettingen op Hollandveen op wadafzettingen van het Laagpakket van Wormer. Tijdens het booronderzoek...

Gemeente Rhenen Plangebied Rijksstraatweg 219 te Elst

K.H.J. Pepers
In opdracht van de familie Hovestad, vertegenwoordigd door Ecopart BV, heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Rijksstraatweg 219 te Rhenen. In het gebied wil men de bestaande bebouwing slopen en vervangen door nieuwbouw. Hierbij zal de bodem verstoord raken, waardoor de kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. Het plangebied ligt op de overgang...

Westerwolde, Breedwisch

I. Woltinge
onderzoeksrapport

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1051

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI) & Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV)
De geïnterviewde komt uit een totok familie. Zijn vader ging werken in Indië. Hij vertelt over de internering. De geïnterviewde vertelt over de naderende oorlogsdreiging, veel mensen vluchtten naar Bandoeng. De geïnterviewde vertelt over de verborgen opslag van wapens, die eigenlijk aan de Japanners overgedragen hadden moeten worden. Hij vertelt over zijn verzetsactiviteiten. In 1942 werd hij geïnterneerd. De geïnterviewde vertelt over de bevrijding en gaat in op zijn leven en werk tot aan de...

Archeologisch Bureauonderzoek MER Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost

D. Meens & M.S. Spanjer
In opdracht van waterschap Hollandse Delta heeft Arcadis een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de dijkversterkingen Eiland van Dordrecht Oost. Het gaat om 2 dijktraces, zie ook onderzoeksmeldingnummer 34384. Het plangebied bestaat uit twee dijktrajecten, te weten de combinatie van Wantijdijk en Zeedijk, en de Buitendijk. Landschap Het onderzoeksgebied is een rivierkleilandschap, namelijk een Merwededek op klei-op veen landschap. Dit landschap is ontstaan door overstromingen van het veenlandschap door de Merwede. Via inbraken...

Plangebied 't Buitenhof te Culemborg gemeente Culemborg

Synthegra Bv & S.M. Koeman
Synthegra bv heeft in opdracht Tauw bv een archeologisch veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied ’t Buitenhof in Culemborg, gemeente Culemborg, provincie Gelderland. De Redichemse stroomgordel is niet in het plangebied aangetroffen en tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat er archeologische vindplaatsen in het plangebied aanwezig zijn. Er wordt daarom geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek ter plaatse van de Korenbloemstraat (ong.) te Boven-Leeuwen

Econsultancy BV & G.W.J. Spanjaard
Econsultancy heeft in het kader van een bestemmingsplanwijziging voor een locatie aan de Korenbloemstraat te Boven-leeuwen een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op grond van de lage archeologische verwachting en het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.

Dubbelebuurt 1, Rijnsburg, gemeente Katwijk

S. Moerman
In opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte heeft IDDS Archeologie in mei 2014 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Dubbelebuurt 1 in Rijnsburg, gemeente Katwijk. De aanleiding voor dit onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouw van twee eengezinswoningen in het plangebied. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek...

Gemeente Veghel. Plangebied Paus Joannesstraat 16, de Mariaschool te Erp

F.R.P.M. Miedema
Het betreft een kleinschalig, karterend booronderzoek (6 boringen) rond de Mariaschool te Erp. Het plangebied heeft een hoge verwachting wegens ligging naast de oude dorpskern. De bodem (enkeerdbodem) was slechts plaatselijk verstoord, waardoor toch een vervolgonderzoek is aanbevolen (proefsleuven).

Vijfde Tochtweg 4 te Moordrecht

ADC ArcheoProjecten & J.M. Blom
ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Vijfde Tochtweg 4 in Moordrecht (gemeente Zuidplas). Op basis van het bureauonderzoek worden archeologische waarden uit het Mesolithicum en (vroege) Neolithicum en vanaf de tweede helft van de 19e eeuw verwacht. Echter, gezien de beperkte omvang van de verstoring en de kleine kans op het aantreffen van archeologische waarden is het niet aannemelijk dat het bodemarchief grote schade zal worden toegebracht. In de diepe ondergrond van...

Borger: Recreatiecentrum Hunzedal (Dr.)

J.M.G. Bongers
In verband met geplande aanpassing en uitbreiding heeft een inventariserend archeologisch veldonderzoek plaats gevonden op drie locaties op recreatiecentrum Hunzedal te Borger en op de akker zuidoostelijk van het recreatiecentrum. De drie locaties op het centrum hebben een grootte van circa een hectare, de akker zuidoostelijk van het centrum heeft een grootte van tien hectare. Doel van het onderzoek is vast te stellen of in het gebied archeologische waarden aanwezig zijn die door toekomstige graafwerkzaamheden...

Beek en Donk, Laarsche Velden-noord; Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

M.C. Brouwer
In opdracht van Gemeente Laarbeek heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd te Beek en Donk (gemeente Laarbeek) op locatie A (direct ten oosten van de Molenweg) en locatie B ten westen daarvan. Aanleiding voor het onderzoek is de geplande woningbouw in het plangebied. Voor beide locaties bestaat een hoge archeologische verwachting, gezien de ligging op een dekzandrug/vlakte met hoge...

Plangebied Oostkerkestraat 30 tm 44, Wolphaartsdijk, gemeente Goes; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met veldtoets

B.V. RAAP Archeologisch Adviesbureau & Warning, S. (Drs.)
In verband met de voorgenomen sloop en bouwwerkzaamheden aan de Oostkerkestraat in Wolphaartsdijk wordt RAAP Archeologisch Adviesbureau een bureauonderzoek met veldtoets uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek kan een gespecificeerde verwachting opgesteld worden. Indien het Hollandveen intact en veraard is, is er een mogelijkheid dat er bewoningssporen uit de IJzertijd en/of Romeinse in het gebied aanwezig zijn. Latere getijdenafzettingen hebben echter dit veen waarschijnlijk geërodeerd. Hierdoor is er een lage archeologische verwachting voor de periode...

Eelderwolde, Ter Borch. Gemeente Tynaarlo (Dr.). Een Archeologische Begeleiding (AB).

E. Schrijer
Tussen februari 2011 en april 2012 is het zuidelijke deel van de infrastructuur van de nieuwbouwwijk Ter Borch in Eelderwolde aangelegd. De wijk bestaat uit een aantal “wooneilanden”, waarvoor in eerste instantie de watergangen en wegcunetten worden aangelegd. De ontwikkeling van de noordelijke helft van het plangebied is tijdelijk stilgelegd. Voor het uitgraven van de wegcunetten en waterpartijen op de zuidelijke helft heeft deze archeologische begeleiding plaatsgevonden. De graafwerkzaamheden bevonden zich voornamelijk op de hogere...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744