30,744 Works

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op een terrein aan de Provincialeweg te Rumpt, gemeente Geldermalsen (Gld)

W.J.F. Thijs & Archaeological Research En Consultancy
Uit het bureau-onderzoek volgt dat mogelijk sprake is van drie verschillende archeologische niveaus op de onderzoekslocatie. Vanaf het maaiveld naar beneden zijn dit: - Oeverafzettingen van de Linge; hoge verwachtingswaarde op archeologische resten uit de periode Romeinse Tijd – Nieuwe Tijd. - Oeverafzettingen van de meandergordel van Gellicum; hoge verwachtingswaarde op archeologische resten uit de periode IJzertijd – Romeinse Tijd. - Oeverafzettingen van de meandergordel van Deil; middelhoge verwachtingswaarde op archeologische resten uit de periode...

Venlo Blerick Baarlosestraat 273 Proefsleuvenonderzoek

P.L.M. Hazen
In het najaar van 2009 heeft ADC ArcheoProjecten een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd aan de Baarlosestraat 273 te Hout-Blerick (gemeente Venlo). Op deze locatie wordt een danszaal gesloopt en vindt er nieuwbouw plaats, waarbij de bodem tot op 1,6 m onder maaiveld ontgraven wordt. Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden in de ondergrond worden verstoord. Het plangebied ligt op een hoger gelegen Maasterras, dat een gunstige bewoningslocatie is geweest. In de...

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1154

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI) & Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV)
Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1154.1 en 1154.2. 1154.1 De geïnterviewde ging voor het Vrouwenkorps naar Indië. Ze vertelt over haar hulp en haar bezoek aan de kampen. Ze werd officier. De geïnterviewde kreeg van alles voor elkaar, maar moest alles zelf regelen met Australische en Amerikaanse militairen. Er was geen tijd voor contact met andere VK-vrouwen. Het waren 6 maanden met nare en gevaarlijke situaties. 1154.2 De geïnterviewde vertelt over haar jeugd en...

Getuigen Verhalen, De homo-subcultuur in de grote stad, vlak voor, tijdens en vlak na WO2, interview 07

Collectie Jan Carel Warffemius
Getuige groeide op in Den Haag in een musicaal orthodox Joods gezin en was als 20 (bijna 21 jarige), aanwezig in 1935 op de 'house warming' party van Max Cohen. Het feest stond centraal in de 'Zaak Ries'. De meeste bezoekers van het feest, waaronder Thesaurier Generaal L.A. Ries en Henk J.G.Vermeulen waren verdachten in de gerucht makende z.g.'Haagsche Zedenzaak' van 1936. Waar L.A. Ries valselijk van ontucht werd beschuldigd. Getuige weet twee keer ternauwernood...

Indices of Social Development

I. Van Staveren
Social development is about putting people at the centre of development. Since the 1990s there has been growing recognition that social development is critical for broader development outcomes, including sustainable economic growth. But until now, data limitations have hindered international comparative research capable of showing weaknesses and strengths across countries, as well as the links between social development and other development outcomes. The Indices of Social Development (ISD) hosted by the International Institute of Social...

Een tweede archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een bureauonderzoek en boringen op het cargoterrein van Groningen Airport Eelde, gemeente Tynaarlo (Dr.)

M. Essink
De aanleiding van het IVO is de voorgenomen uitbreiding van het cargoterrein van Groningen Airport Eelde. Omdat hierbij bodemverstoring zal plaatsvinden, is archeologisch bodemonderzoek noodzakelijk. Groningen Airport Eelde heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd omdat een deel van het terrein in eerste instantie niet toegankelijk was. Het eerste deel van het onderzoek is uitgevoerd op dinsdag 14 april 2003...

Barneveld. Harselaar West-West

BAAC BV & D.L. De Ruiter
In opdracht van gemeente Barneveld heeft onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in plangebied Harselaar West-west te Barneveld. De plannen voor de locatie hebben betrekking op de uitbreiding van bedrijventerrein Harselaar. Globaal gezien ligt het plangebied ten westen van de bebouwde kom van Barneveld in een stuk landelijk gebied, dat ingeklemd ligt tussen de A1 in het noorden, de spoorweg Amersfoort-Barneveld in het zuiden, de...

Breda Hazardweg Bijloop

L. De Jonge & E. De Nes
In maart 2013, december 2013 en januari 2014 heeft de Afdeling Ruimte van de gemeente Breda in opdracht van Waterschap Brabantse Delta een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de Bijloop nabij de Hazardweg te Breda. Het onderzoeksgebied is onderverdeeld in zes plangebieden verspreid langs de huidige Bijloop. Het onderzoeksgebied betreft gras- en akkerland in het voormalige beekdal van de Bijloop. Het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven is uitgevoerd in het kader van de aanleg van...

Getuigen Verhalen, Schiedamse Bleekneusjes, interview 02

C.I. Nieuwendijk
De 14-jarige geïnterviewde werd tijdens de zomervakantie van 1945 uitgezonden naar het dorpje Luyksgestel in Brabant. Tijdens de hongerwinter had het gezin het zwaar gehad en de geïnterviewde was sterk vermagerd, mede doordat ze geen suikerbieten kon verdragen. In het pleeggezin waar ze terecht kwam had ze het niet heel erg naar haar zin - ze vond het er saai. Haar pleegouders waren al wat oudere mensen en er was in het pleeggezin weinig voor...

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van bureau- en booronderzoek op een terrein aan de Maurikse Wetering te Maurik, gemeente Buren (Gld.)

A.J. Wullink
Het Centraal Bodemkundig Bureau (CBB) te Deventer heeft aan Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) opdracht verleend tot het uitvoeren van een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een bureauonderzoek en boringen, op een terrein tussen de Kapelstraat en de Maurikse Wetering te Maurik, gemeente Buren. Aanleiding tot het IVO zijn de voorgenomen nieuwbouwplannen op de locatie. Hierbij zal de bodem tot 200 cm beneden maaiveld (–mv) worden verstoord. De te onderzoeken locatie heeft...

Landschapselement, Bourtange

C. Tulp
onderzoeksrapport

Archeologisch inventariserend veldonderzoek plangebied Achterste Russchemorsdijk 10 te Rietmolen, gemeente Berkelland (GE)

A. Spoelstra
In mei 2011 heeft MUG Ingenieursbureau een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in een plangebied aan Achterste Russchemorsdijk 10 te Rietmolen, gemeente Berkelland (GE). Aanleiding voor het onderzoek is de sloop van een aantal opstallen en de nieuwbouw van een woonhuis met tuin en schuur. Op basis van de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek werd uitgegaan van een middelhoge archeologische verwachting. In het plangebied kan, indien een intact bodemprofiel aanwezig is, een breed scala aan complextypen...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 714

Veteranen Instituut
De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en over de aankomst in Libanon. Hij zat op observatiepost 7.1. Hij vertelt over de werkzaamheden en geeft zijn commentaar op het VN-mandaat. Zijn houding ten opzicht van Israel veranderde gedurende zijn verblijf. Hij is nog steeds begaan met de Libanese bevolking. De geïnterviewde vertelt hoe het er aan toe ging als er ergens iets gebeurde. Kameraadschap was en is nog...

Vianen Hagestein Dorpsstraat 22 Booronderzoek

ADC ArcheoProjecten, N. De Jonge & J.M. Blom
In opdracht van dhr. M. Vermeulen heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Dorpsstraat 22 in Hagestein (gemeente Vianen). In het plangebied zullen een aanbouw achter het bestaande woonhuis en een nieuwe schuur worden gerealiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden...

Castricum Bakkum Stetweg Bureauonderzoek

AAC/Projectenbureau, C.L. Nyst & M.S.M. Kok
Te Bakkum wordt de voormalige jeugdherberg aan de Stetweg afgebroken ten behoeve van de realisatie van drie woningen en een garage. De woningen zullen onderkelderd worden, waartoe de bodem tot maximaal 2,4 m onder het maaiveld wordt verstoord. De aanwezigheid van bewoningssporen van voor 250 voor Chr. is niet waarschijnlijk, omdat het gebied toen zee was. Het gebied werd mogelijk na 250 voor Chr. nog regelmatig overstroomd. Pas met het definitief sluiten van de kustlijn...

De Constant Rebecquestraat Gemeente Den Haag

C.C. Nicholson & E.C. Rieffe
In verband met de voorgenomen sloop van de woningen in het onderzoeksgebied De Constant Rebecquestraat en de daar geplande nieuwbouw van een appartementencomplex met parkeerkelder, is voor die locatie een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek-boringen uitgevoerd. Dit omdat het terrein op grond van zijn bodemopbouw een archeologische verwachting kent. Bij het bureauonderzoek is komen vast te staan dat het terrein geen archeologische waarden uit de laatmiddeleeuwse periode en de nieuwe tijd rijk is. Er is...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 674

Veteranen Instituut
Deze zoon van een schoolhoofd groeide op in de Amsterdamse rivierenbuurt, waar veel van zijn Joodse vriendjes na de oorlog niet terugkeerden. Zelf moest hij onderduiken toen de Duitsers hem opriepen voor de Arbeitseinsatz. Hij besloot het verzet in te gaan. Via via leerde hij hoe het vervalsen van papieren ging, maar niemand wist van zijn werk. In Utrecht zat hij eerst ondergedoken bij zijn oom en later verkaste hij naar Brabant. Daar werd hij...

Gemeente Schouwen-Duiveland. Oosterland

Boshoven, E.H.; Willems, J.M.J.; Arts, J. J.
In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een bureauonderzoek uitgevoerd in het plangebied van het tracé van een riolering te Oosterland. Aanleiding voor dit onderzoek is de aanleg van een nieuwe hoofdstructuur van het rioolstelsel. Volgens de gemeente is het tracé van de riolering nu nog niet definitief bepaald. Desondanks kan op basis van een archeologisch bureauonderzoek een archeologische verwachting worden opgesteld voor...

Gemeente Overbetuwe. Plangebied Beemdhof te Heteren

BAAC BV & E.H. Boshoven
In opdracht van BOOT organiserend ingenieursburo te Elst heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in plangebied Beemdhof te Heteren (gemeente Overbetuwe). De grootte van de locatie is 5800 m2. Op de locatie wordt de huidige bebouwing gesloopt, waarna nieuwbouw in de vorm van winkels met woningbouw zal plaatsvinden. De te verwachte verstoringsdiepte bedraagt hierbij tenminste 1 m. Vanwege...

Een Romeinse nederzetting in Huissen. Een archeologische opgraving in het verlengde van de Hortensialaan te Huissen, plangebied Agropark II, gemeente Lingewaard (Gld).

Archaeological Research En Consultancy, M.J.M. De Wit & P.J.A. Stokkel
Om de waterafvoer van een kweker te waarborgen dient een sloot aangelegd te worden. Deze wordt door archeologen gegraven.In opdracht van de gemeente Lingewaard heeft ARC bv een definitief archeologisch onderzoek (DAO) uitgevoerd aan de Hortensialaan in Huissen, in het kader van het bestemmingsplan ‘Agropark II’. Uit eerder onderzoek door RAAP Archeologisch Adviesbureau en de gemeente Nijmegen is duidelijk geworden dat deze locatie (‘vindplaats’ 2) een hoge archeologische waarde heeft (AMK-terrein 3.880). Archeologisch onderzoek werd...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744