30,744 Works

Archeologisch onderzoek op bedrijventerrein Heeswijk-Dinther Retsel (gemeente Bernheze)

T.P. Moesker & M.E. Hissel
Definitief archeologisch onderzoek waarbij er een grafveld uit de Late-IJzertijd/Romeinse tijd is onderzocht met tal van grafmonumenten en een mogelijke cultusplaats. Tevens zijn er nederzettingsporen uit de Midden-IJzertijd onderzocht en sporen van landinrichting uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Ruinen, Brink 23-31 (Gemeente De Wolden, Dr) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

J.M.G. Bongers
In verband met geplande sloop en nieuwbouw is een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan de Brink 23-31 te Ruinen, gemeente De Wolden, provincie Drenthe. Voor de nieuwbouw zijn graafwerkzaamheden nodig die eventueel aanwezige archeologische resten kunnen aantasten. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid van archeologische waarden. Het onderzoek bestaat uit een bureau- en een veldonderzoek. Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied...

Zeist plangebied Wijk Kerckebosch Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

D.L. De Ruiter
BAAC bv heeft een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in plangebied Wijk Kerckebosch te Zeist. Het plangebied ligt aan de zuidoostelijke rand van de bebouwde kom van Zeist in de wijk Kerckebosch en bestaat uit drie deelgebieden. Alle deelgebieden liggen in de buurt van de weg Hoog Kanje. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, zie ook het bureauonderzoek naar de historische weg Hoog Kanje. Deze weg is rond 1830 ontstaan,...

Hellendoorn, plangebied Midden Regge Archeologisch bureauonderzoek

A. Buesink
BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor zes deelgebieden ter plaatse van de Midden-Regge te Hellendoorn. Tijdens het bureauonderzoek zijn een landschappelijke eenhedenkaart en een archeologische en cultuurhistorische elementenkaart gemaakt. Op basis van deze gegevens is een archeologische verwachtingskaart opgesteld. Op enkele locaties zijn werkzaamheden gepland in zones met een middelhoge tot zeer hoge archeologische verwachting. Voor deze locaties wordt vervolgonderzoek aanbevolen.

Gemeente Zeist, plangebied Wijk Kerckebosch Bureauonderzoek

A. Buesink
BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor plangebied Wijk Kerckebosch te Zeist. De weg Hoog Kanje is voor het eerst afgebeeld op kaartmateriaal in 1830. Er zijn geen randfenomenen. De huidige asfaltweg en naastliggende fietspaden liggen op dezelfde locatie als de historische weg. Eventuele resten van de historische weg zullen daardoor zeer waarschijnlijk verstoord zijn. In combinatie met karterend booronderzoek dat eerder was uitgevoerd en waar geen indicatoren zijn aangetroffen, wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk...

Berkelland en Lochem, plangebieden Beekvliet en Elbrink Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek

A. Buesink
BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd voor twee vispassages genaamd Beekvliet en Elbrink langs de Berkel. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied deels een lage, middelhoge en hoge archeologische verwachting Op basis van het veldonderzoek is alleen ter plaatse van erf Giegink vervolgonderzoek noodzakelijk, omdat hier een archeologische (terp/woonheuvel) laag is aangetroffen. Er kunnen voorlopers van de hoeve aanwezig zijn.

Gemeente Bronckhorst, plangebied landgoed 't Zand Inventariserend veldonderzoek

A. Buesink
BAAC bv heeft een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Landgoed 't Zand te Bronckhorst. Aanleiding voor het onderzoek is het plan een natuurbegraafplaats te realiseren. Op basis van het bureauonderzoek gold voor een deel van het plangebied een hoge verwachting op archeologische resten uit de steentijd. Tijdens het karterende booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, daarnaast bleek de (top van) de bodem verstoord. De archeologische verwachting kan...

Kunstgrasvelden Maarn, Doorn en Driebergen Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

A. Buesink
BAAC bv heeft voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor vier sportvelden in Maarn, Driebergen en Doorn. Op basis van het bureauonderzoek gold voor de Planetenbaan en de Buurtsteeg in Maarn en de Hoendersteeg te Driebergen een middelhoge archeologische verwachting op archeologische resten uit alle perioden. Voor het plangebied Buurtweg te Doorn gold een hoge archeologische verwachting. Op basis van het verkennende booronderzoek kan de archeologische verwachting voor de...

Gemeente Halderberge Plangebied Jan Teunisstraat 24 te Oudenbosch Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

D.F.A.E. Voeten
BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Jan Teunisstraat te Oudenbosch. Tijdens het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat het plangebied zich bevindt in een gebied waar dekzandruggen voorkomen. Als gevolg van plaggenbemesting is de A-horizont verdikt en zijn laarpodzolen ontstaan. Er zijn vooralsnog geen archeologische waarden in het plangebied bekend. Op basis van het bureauonderzoek bestaat een middelhoge verwachting op archeologische resten...

Plangebied Oudestraat te Sprang-Capelle Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

D.F.A.E. Voeten
BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Oudestraat te Sprang-Capelle.

Gemeente Gilze-Rijen Plangebied N282 MER te Rijen, deelgebied 3

D.F.A.E. Voeten & L.F.M. Koster
Het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor deelgebied 3 van het plangebied N282 te Rijen, Hulten, en Reeshof. Geomorfologische en bodemkundige bronnen laten zien dat zich binnen het plangebied terrasafzettingswelvingen, al dan niet bedekt met dekzand, en een beekdal bevinden. Er worden respectievelijk enkeerdgronden of veldpodzolen en beekeerdgronden verwacht. Er zijn vooralsnog geen bekende archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig, al is direct ten oosten van het plangebied de aanwezigheid...

Inventariserend veldonderzoek in het plangebied De Vierhoek, Gemeente Heemskerk

C.L. Nyst, C.W. Koot & M. Hissel
Inventariserend veldonderzoek met resultaten in de vorm van cultuurlagen uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd en Romeinse tijd. Er moet vervolgonderzoek plaatsvinden wanneer er dieper dan 1,5 m. gegraven wordt.

Plangebied Brouwershoeve te Nistelrode Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

D.F.A.E. Voeten
Het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Brouwershoeve te Nistelrode. Op basis van landschappelijke, archeologische en historische bronnen alsmede informatie uit bouwdossiers is in het bureauonderzoek een archeologische verwachting opgesteld. Tijdens het veldwerk is deze verwachting in het veld getoetst. Daarnaast is informatie verkregen over de aanwezigheid van opgebrachte pakketten en verstoringen.

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase, Kelperweg te Kelpen-Oler

E.A. Schorn
Archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV heeft een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Kelperweg in Kelpen-Oler (gemeente Leudal). Er zijn geen indicatoren aangetroffen.

Archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek Hoek Broekgraaf en Wadensteinsesteeg te Herwijnen gemeente Lingewaal

E.M. Ten Broeke
Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen op de hoek van de Broekgraaf en de Wadensteinsesteeg te Herwijnen in de gemeente Lingewaal. Als enige archeologische indicator is in een boring in het centrale deel van het zuid-noord gerichte traject in de huidige bouwvoor een fragment handgevormd aardewerk aangetroffen, meest waarschijnlijk daterend uit de IJzertijd. Een verklaring kan zijn dat het fragment door opschonen van de direct naastgelegen sloot/watergang op het maaiveld en...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase, Varenstraat te Hunsel

E.A. Schorn
Archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV heeft een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Varenstraat te Hunsel (gemeente Leudal). Er worden geen vindplaatsen verwacht, waardoor de voorgenomen graafwerkzaamheden geen bedreiging vormenvoor het archeologische bodemarchief.

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase, Leemvenweg te Kelpen-Oler

E.A. Schorn
Archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV heeft een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Leemvenweg in Kelpen-Oler (gemeente Leudal). Op basis van het bureauonderzoek was een hoge archeologische verwachting voor het plangebied voor vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen en een middelhoge archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf de Late-Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd opgesteld. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat deze verwachting voor alle genoemde...

Gemeente Cuijk Plangebied St Hubertseweg 28 te Haps Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

E.A.M. De Boer
Archeologisch bureau- en booronderzoek voor het perceel aan de St. Hubertseweg 28. Op basis van het onderzoek krijgt het zuidelijke deel van het plangebied een middelhoge verwachting voor archeologische waarden vanaf de steentijd tot (midden-)ijzertijd. In het noordelijke deel van het plangebied zijn vuursteenvindplaatsen door verploeging in de bouwvoor opgenomen en bevinden zich niet meer in situ. Eventueel aanwezige archeologische sporen kunnen, vanwege een geringe aftopping, nog wel aanwezig zijn. Het noordelijke deel behoudt daardoor...

Anansi Masters - Curacao G01 - Colastica, Roy - Nanzi and Death

J.C. Hellwig
Nanzi and Death told by Roy Colastica, recorded on video for the Anansi Masters project in Curacao. The storyteller Roy Colastica (or 'Rói' or 'Roland') was the presentor of the Anansi Masters storytelling event on Curacao. Due to his obligations as Master of Ceremony, he was not able to be interviewed after his story. Subject: Why nobody dies in Nanzi stories Description: Nanzi outwits his friend Death Content: Nanzi and Death are good friends. Therefore...

Anansi Masters - Curacao G03 - Palm, Guineta de - Nanzi and the Tar Puppet

J.C. Hellwig
Nanzi and the Tar Puppet told by Guineta de Palm, recorded on video for the Anansi Masters project in Curacao. Subject: Escaping the death penalty. Description: Nanzi steels fruit from the King's garden. He gets caught when he gets trapped by a puppet of sticky tar. How can he avoid being hanged? Content: The fruits in the garden of the King look so good to Nanzi, that he decides to steel the fruits from the...

Anansi Masters - Curacao G02 - Koeyers, Eligio (Boy)- Mister Throw Far Away

J.C. Hellwig
Mister Throw Far Away told by Eligio (Boy) Koeyers, recorded on video for the Anansi Masters project in Curacao. Subject: Searching for food Description: Nanzi finds a strange gap in the ground. He devises a ruse to get food. Content: In this story about Kompa Nanzi, we meet him in a time of drought. Due to the drought Nanzi is unable to feed his family. His wife sends Nanzi out on a quest for food....

Anansi Masters - Curacao G05 - Jago, Milva, Sint - How Nanzi stole the King's sheep

J.C. Hellwig
How Nanzi stole the King's sheep told by Milva Sint Jago, recorded on video for the Anansi Masters project in Curacao. Subject: How Nanzi stole the King's sheep Description: Nanzi and Sésé steel sheep from the King. Tiger almost catches them in the act. Content: Nanzi meets his old friend Sésé. Sésé is extremely hungry and tells this to Nanzi. All the talking about food makes Nanzi hungry himself. As a matter of fact, Nanzi...

Anansi Masters - Curacao G04 - Offerman, Mildred M. - How Nanzi picked beans

J.C. Hellwig
How Nanzi picked beans told by Mildred Offerman, recorded on video for the Anansi Masters project in Curacao. Subject: Looking for food. Description: Nanzi thinks he can trick the King and make use of a rule that is not applicable to him. Content: The King opens his garden to poor mothers with young children so that they can pick beans to feed their children and themselves. Because Nanzi is simply Nanzi, he finds a way...

Gorinchem plangebied Merwededijk Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

A. Buesink
BAAC bv heeft voor plangebied Merwededijk te Groninchem een archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een hoge verwachting op archeologische resten. Deze resten kunnen voorkomen in de oeverwal van de Waal (Romeinse tijd-heden) en in de oeverwal van de Gorkum-Arkel stroomgordel (mesolithicum-Romeinse tijd). Het veldonderzoek kon in verband met de veiligheidszone van de primaire waterkering alleen voor de noordelijke helft van het perceel worden uitgevoerd. Tijdens...

Anansi Masters - Curacao G06 - Quast, Laura Lucille - Nanzi and the King's horse

J.C. Hellwig
Nanzi and the King's horse told by Laura Lucille Quast, recorded on video for the Anansi Masters project in Curacao. Subject: Taking risk in abusing the situation Description: Nanzi takes up the risky task to take care of the King's horse but takes advantage in doing so. Content: Nobody is keen on taking care of the King's horse, because the King has said that the one who declares the horse dead will have to die...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744