30,744 Works

Groningen, Persriool Hereweg - Bornholmstraat

I. Woltinge
onderzoeksrapport

Archeologisch bureauonderzoek Château Heel te Heel gemeente Maasgouw

Econsultancy & M. Stiekema
Econsultancy heeft in opdracht een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het plangebied is gelegen rond Château Heel te Heel in de gemeente Maasgouw. Volgens de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting heeft het gehele plangebied een zeer hoge verwachtingswaarde voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd die samenhangen met Château Heel. De delen van het plangebied die als kasteel en de omliggende garchten in gebruik zijn geweest hebben vanwege de verwachte diepe verstoring een lage verwachting voor...

Plangebied Teisterbandstraat te Kerkdriel, gemeente Maasdriel

Schabbink, M. (Drs.) & L.M. Flokstra
In opdracht van gemeente Maasdriel heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in mei 2007 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met voorgenomen nieuwbouw aan de Teisterbandstraat. Bij het onderzoek zijn aan weerszijden van de voormalige brandweerkazerne twee proefsleuven aangelegd. Het onderzoek is het vervolg op een eerder archeologisch onderzoek (karterend booronderzoek), waarbij indicatoren voor middeleeuwse bewoning zijn aangetroffen. De aangetroffen sporen en vooral ook vondsten geven een beeld van een intensief bewoond of gebruikt terrein. Hoewel slechts...

HSL: AAI-DATASET VINDPLAATS 38 Booronderzoek

C.S.I. Thanos
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op deze locatie plaatsgevonden. Een donk in de diepere ondergrond van de vindplaats is aan nader onderzoek onderworpen. Er zijn geen vondstlagen aangetroffen. Binnen het onderzoeksgebied is sprake van een vondststrooiing. De archeologische resten bestaan uit houtskool, verbrand bot en verkoolde en onverkoolde botanische resten. Er zijn weinig aanwijzingen gevonden voor de aard van de vindplaats. Mogelijk vormen de archeologische resten...

Rapport archeologisch bureauonderzoek kade Kommerzijl, gemeente Zuidhorn

B.P. Tuin
Dit rapport beschrijft de resultaten van een verkennend onderzoek naar de geschiedenis van de kaden van het Kommerzijlsterdiep in de dorpskern van Kommerzijl, gemeente Zuidhorn, provincie Groningen (NL). Uit de verzamelde en beoordeelde informatie is een verwachting afgeleid van de kans op het voorkomen van sporen van gebruik in vroeger eeuwen, zoals het ophogen van de oorspronkelijke bedding en oeverwal van de Kommerzijlsterriet, beschoeiingen en kaden langs het diep, resten van de Kommerzijl uit de...

Archeologisch bureauonderzoek naar redoute Schaapstelle en batterij De Keizer nabij IJzendijke en Waterlandkerkje, gemeente Sluis (ZE)

J. De Feikens & G.J. De Roller
Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch bureauonderzoek (IVO) zijn de herinrichtingsplannen voor het Passageulegebied. Provincie Zeeland wil in het kader van het POP2-project ‘Passageulelinie, landschappelijke beleving’ op nog nader te bepalen wijze op een tweetal locaties in het landschap de herinnering oproepen aan fortificaties die daar in het verleden gelegen hebben. Tijdens het bureauonderzoek zijn er geen concrete aanwijzingen gevonden voor een verdedigingswerk ter plaatse van het onderzoeksgebied dat betrekking heeft op batterij De Keizer....

Vakantiegangers en autobezitters 1981

Oppedijk-Van Veen, W.M., Katholieke Hogeschool Tilburg * Tilburg, Instituut Voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, IVA * Tilburg (Primary Investigator)
Examination of the possibility to make an effective and efficient split up of the market of ( potential ) members of the Royal Dutch Touring Club ( ANWB ) into three segments. ( 1 ): Holidays and recreation. ( 2 ): Buyers of motor-cars. ( 3 ). Motorists / description of holiday trips made destination, periods, transport, overnight stays, arrangements made, persons involved / activities, information gathered, sources of information, travel documents, guides, insurances, satisfaction...

Sint Anthonis. Plangebied Blauwstraat 4. Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase).

E.A.M. De Boer
In opdracht van dhr. R. Jansen heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Blauwstraat 4 te Sint Anthonis. Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek was aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen (nederzettingen en grafvelden), een middelhoge verwachting voor archeologische waarden (sporen van landinrichting en landgebruik) uit de late...

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van door middel van een bureauonderzoek en boringen op het 'Gaiapark' te Kerkrade, gemeente Kerkrade (L.)

G.J. De Roller
De aanleiding van dit onderzoek is de aanleg van het ‘Gaiapark’ door de gemeente Kerkrade. Het ‘Gaiapark’ wordt aangelegd op de westelijk helling van de Anselderbeek en is gelegen tussen de Kerkradersteenweg, de Brughofweg en de Dentgenbachweg. Het onderzoek heeft betrekking op het zuidelijke deel van het park, dat is gelegen langs de Kerkradersteenweg. Deelgebied 1 ligt bovenaan de helling en heeft een zeer hoge archeologische verwachting. Deelgebied 2 ligt aan de voet van de...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen, aan de Thorbeckestraat/Vaarkamperengweg te Lunteren, gemeente Ede (Gld.)

A.J. Wullink
Aannemersbedrijf Zegers b.v. uit Ede heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) opdracht verleend voor het uitvoeren van een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO), middels een bureau- en karterend booronderzoek, voor een tweetal percelen aan de Thorbeckestraat/Vaarkamperengweg te Lunteren, gemeente Ede. Aanleiding tot het bureau-onderzoek vormt de voorgenomen sloop van de bestaande bebouwing, gevolgd door woningbouw op de onderzoekslocatie. Omdat de realisatie van deze plannen gepaard gaat met verstorende ingrepen in de bodem, dienen voorafgaand hieraan...

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Geldermalsen Hondsgemet, Jeugdhonk.

B.P.C.A. Tops
Binnen het plangebied Geldermalsen Hondsgemet, Jeugdhonk zijn graafwerkzaamheden gepland. In opdracht van CSO Adviesbureau voerde ACVU-HBS in november 2006 met betrekking tot het plangebied een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uit. Op basis hiervan zijn geen archeologische vindplaatsen aangetoond. Nader onderzoek naar archeologische waarden binnen het plangebied wordt op basis van deze resultaten niet noodzakelijk geacht. Aan het Bevoegd Gezag (de gemeente Geldermalsen) wordt aanbevolen om de locatie voor wat betreft de archeologie...

Grubbenvorst, Horst aan de Maas, De Soom

J. De Winter
Op plangebied De Soom te Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) staat de ontwikkeling van vijftien bouwkavels gepland. Bij deze voorgenomen bouwplannen zullen bodemverstoringen tot in C-horizont plaatsvinden die archeologische waarden zullen vernietigen. In april 2008 is door BAAC bv een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat op het gehele plangebied een esdek is gelegen dat eventuele archeologische sporen afschermt tegen verstoringen. Midden over het terrein...

Archeologisch bureau- en booronderzoek Kooiweg 2 te Brakel, gemeente Zaltbommel (GE)

A. Spoelstra & Spoelstra
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd in het noordoostelijke gedeelte van de onderzoekslocatie op enige diepte de stroomrug van Brakel verwacht, waar archeologische resten uit de periode neolithicum-bronstijd op konden verwacht. Verder werden in de onderzoekslocatie resten uit de periode late Middeleeuwen-Nieuwe tijd verwacht. Deze verwachting is getoetst door middel van een booronderzoek conform de eisen van de gemeente Zaltbommel. In totaal zijn er zes boringen gezet. Uit de resultaten van het...

Archeologisch proefsleuvenonderzoek in de Steenheuvelsestraat in Leuth

A. Den Braven
In de huidige doorgaande weg door Leuth (Steenheuvelsestraat/Botsestraat - N840) zijn de provincie Gelderland en de gemeente Ubbergen van plan een tweetal rioleringen aan te brengen in het kader van een algemene opknapbeurt van de weg. Vanwege deze ingrepen is een drietal locaties kleine proefsleuven gegraven om na te gaan of en welke archeologische waarden in de ondergrond aanwezig zijn. Tijdens het Inventariserend Veldonderzoek is in proefsleuf 3 een gelaagd pakket met een grijsbruine iets...

Uitbreiding van het dorp Beesd in een archeologisch rijk landschap. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in het plangebied Beesd - Garstkampen, gemeente Geldermalsen.

G.L. Boreel & E.M.P. Verhelst
Momenteel geeft de gemeente Geldermalsen uitvoering aan de ontwikkeling van nieuwbouw binnen het plangebied Beesd-Garstkampen, direct ten noorden van het dorp Beesd. In opdracht van de gemeente Geldermalsen heeft Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit-Hendrik Brunsting Stichting (ACVU-HBS) in december 2006 en januari 2007 voor dit plangebied een archeologisch Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek, door middel van oppervlaktekartering en booronderzoek, uitgevoerd. Uit het Bureauonderzoek komt naar voren dat voor het onderzoeksgebied sprake is van een...

Plangebied Randweg-Oost te Doetinchem (aanvulling), gemeente Doetinchem

Drs. E.I. Schuurman
In opdracht van de gemeente Doetinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2011 inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande aanleg van de Randweg-Oost in de gemeente Doetinchem. Het onderzoek is een vervolg op eerder archeologisch onderzoek. In verband met een tracéwijziging en het ontbreken van betredingstoestemming op een aantal percelen was onderhavig onderzoek noodzakelijk. Tijdens het veldonderzoek zijn in het zuidelijke deel van het plangebied aanwijzingen voor de aanwezigheid van (een) intacte archeologische...

Bureauonderzoek ten behoeve van de realisatie van Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin, gemeente Oss (Noord-Brabant)

Oranjewoud BV, A. Spoelstra & H.J.L.C. Koopmanschap
In januari 2010 is in opdracht van de Gemeente Oss en Vakantiepark Herperduin door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op een locatie Herperduin te Herpen, gemeente Oss (Noord-Brabant). Ondanks de waarschijnlijke mate van verstoring is het waarschijnlijk dat in het plangebied nog intacte zones aanwezig zijn. Indien dit het geval is, dan geldt ter plaatse een hoge archeologische verwachting ten aanzien van vindplaatsen. Geadviseerd wordt in het plangebied een archeologisch inventariserend booronderzoek (verkennende...

Heerenveen - A32/Het Meer

J. Jelsma
onderzoeksrapport

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/71. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek op een locatie aan de Hoonaardweg te Brielle (gemeente Brielle, Zuid-Holland)

Teekens, P.C. (Drs.) & Oranjewoud
De omgeving waarin het plangebied ligt (de gemeente Brielle) maakt(e) deel uit van een omvangrijk veengebied dat, gezien de in de omgeving aanwezige bekende vindplaatsen, in ieder geval vanaf de IJzertijd, en mogelijk al eerder, werd bewoond (van eerdere perioden zijn echter tot op heden in de directe omgeving (Voorne) geen archeologische resten aangetroffen ). Op basis van het bureauonderzoek luidde de verwachting dat zich binnen (een deel van) het plangebied archeologische waarden uit de...

Kolonel Palmkazerne, Crailo (gemeenten Bussum, Hilversum en Laren)

R.R. Datema & R.M. Van Der Zee
In verband met de opdracht aan ADC ArcheoProjecten voor het uitvoeren van een Inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek voor het plangebied Kolonel Palmkazerne te Crailo (gemeente Bussum, Hilversum en Laren) is aanvullend bureauonderzoek gedaan naar de ligging van een vermoede schans. De schans zou deel uitmaken van een reeks van zeven aardwerken ten zuiden en oosten van de vesting van Naarden, die als onderdeel van de Hollandse Waterlinie in de periode...

Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Smitterijweg te Haaksbergen

T.A. Spitzers
In opdracht van SMK Adviseurs heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV een proefsleuvenonderzoek (Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase (IVO-P)) uitgevoerd in het plangebied Smitterijweg in Haaksbergen (gemeente Haaksbergen, Fig. 1.1). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de RO-procedure ten behoeve van de geplande ontwikkeling van het plangebied. De opdrachtgever is van plan om nieuwbouw van zes woningen te realiseren. Hierbij zal de bodem door graafwerkzaamheden worden verstoord, waardoor eventueel aanwezige archeologische resten verloren kunnen gaan....

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744