2,604 Works

Prevalentie van problematisch speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen

Het Wetenschappelijk Onderzoek- En Documentatiecentrum (WODC)
Het onderzoek kent de volgende onderzoeksvragen:1.In welke mate zijn kenmerken van kansspelverslaving aanwezig bij deelnemers aan short odds online kansspelen?2.Wat is de verdeling van deelnemers aan online kansspelen in recreatieve, risicio- en probleemspelers?3.Wat is de verdeling van deelnemers aan online kansspelen over verschillende typen short odds online kansspelen?4.Hoe zijn de recreatieve, risico- en probleemspelers verdeeld over de verschillende typen online kansspelen?5.Welk aandeel van kansspelverslaving is in de ervaring van hulpverleners te relateren aan deelname aan...

Talk of Europe - The debates of the European Parliament as Linked Open Data

L.H. Hollink, A.V.A. Van Aggelen, H.B. Beunders, M.K. Kleppe & M.K. Kemman
--- Please note: this dataset is replaced by a new version. A link to the new version is provided under 'Relation'. --- The Talk of Europe (TOE) project has curated the proceedings of the European Parliament (EP) from 1999 onwards, including all available translations in other EU languages, and converted these to RDF. Moreover, the data are enriched with biographical and political information on the speakers. Since the data are available in multilingual form, this...

Soest Birkstraat Booronderzoek

R.M. Van Der Zee
ADC ArcheoProjecten heeft in mei 2016 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Birkstraat 86 in Soest, gemeente Soest. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen woningbouw.Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit volgt dat in het plangebied, gezien de landschappelijke ligging, op de met dekzand overdekte flank van Gooise stuwwal, rekening moet worden gehouden met archeologische resten vanaf het Laat- Paleolithicum. Waarnemingen die in het gebied van...

PIDIMEHS: Pillarization and depillarization tested in digitized media historical sources

H.B.M. Wijfjes, G. Voerman, E.G.P. Bos & M. Piscaer
PIDIMEHS is a pilot study in an interdisciplinary project combining historical and political communication research with data mining and visualization techniques to analyse and present the relation of politics and media in a broad period of Dutch history (1910-2000). The pilot research focuses on analysing and interactively visualizing big data sets based on historical media sources and related material connected to political culture. The long-term historical connections between the content of newspapers and magazines on...

Westerdijkshorn 13, Bedum, gemeente Bedum: een bureauonderzoek

A. De Boer
Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor de nieuwbouw van een schuur aan de Westerdijkshorn 13 te Bedum. Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA, protocol 4002. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd, om te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied. In het plangebied staat de schuur van een boerderij met een omvang van 570 m2. Deze schuur is eind jaren vijftig...

Woerden Kanis Booronderzoek

F. Stevens
ADC ArcheoProjecten heeft in maart en april 2016 een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd voor de Leeuwerikstraat, Reigerstraat, Gruttostraat en Roerdompstraat in Kanis, gemeente Woerden. Dit onderzoek volgt op een in oktober 2010 door de Omgevingsdienst regio Utrecht opgesteld bureauonderzoek. De aanleiding van het onderzoek is de geplande uitvoering van civieltechnische werkzaamheden. Op basis van het bureauonderzoek werden in de ondergrond van het westelijk deel van het plangebied crevasse-afzettingen verwacht. De afzettingen zijn vermoedelijk gerelateerd...

Oude Kerkstraat te Veldhoven gemeente Veldhoven

H. Kremer
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied vervolgonderzoek geadviseerd, indien de bodemingrepen dieper reiken dan 30 cm beneden maaiveld en zich voltrekken in (naar verwachting) grond die nog niet is geroerd door de aanwezige DPO leiding. Dit kan pas beoordeeld worden als de definitieve planvorming bekend is. Dit vervolgonderzoek kan bestaan uit een archeologische begeleiding. Een (verkennend) booronderzoek behoort niet tot de mogelijkheden, gezien de aanwezigheid van de DPO leiding.

Borssele Wind Farm Zone, North Sea, the Netherlands. Archaeological desk study, risk assessment and recommendations

C.A. Visser, W.J. Weerheijm, R. Schrijvers & W.A.M. Hessing
Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie has conducted an archaeological desk study for the Netherlands Enterprise Agency related to the Borssele wind farm zone. Due to the small chance to encounter early prehistoric archaeological sites within the wind farm zone and the limited possibilities for further research and knowledge gain, once encountered, further archaeological survey with the intention to establish prehistoric sites is not recommended In order to define areas of low, medium and high archaeological sensitivity...

Voting Engagement Tools as Political Decision Aids

B.C. Holleman & C.H. De Vreese
In this project we investigate the effects of the use of VAAs on people's answers and attitudes, and on their political understanding (efficacy, knowledge). We also distinguish between different user types. In this specific subproject, we investigated the effect of valence framing in a VAA developed for the local elections in the city of Utrecht 2014 on the answers. We also investigated the rol of political sophistication as a moderator. We have presented these data...

Project Ongekend Bijzonder, Amsterdam, interview 23

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie-BMP
geslacht: Vrouwland van herkomst: Iranklasse in land van herkomst: Middenklasseleeftijd aankomst NL: 35stad: Amsterdamvluchtreden: Na de arrestatie en executie van haar man werd het leven voor haar en haar kinderen onmogelijk in Iranrelaties met eigen gemeenschap: Niet bijzonder intensief; heeft Iraanse en Nederlandse vrienden; voelt zich wereldburgeropleiding: HBOberoep land van herkomst: Onderwijzereswerk in NL: Gepensioneerd en zij heeft een paar jaar voor gemeente gewerkt.kinderen: 2bijdrage aan de stad: Naast haar werk bij de Sociale Dienst,...

Delft - Schiedam Aanleg A4 Begeleiding

M.C.J. Bot
Tussen 11 en 20 maart 2013 is door ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd op 5 locaties binnen het nieuwe te realiseren verlengde traject van de A4 tussen Delft en Schiedam. Op 13 mei 2013 volgde een mechanische diepteboring om de gevolgen van het opbrengen van een zandlichaam in de jaren 70 van de vorige eeuw vast te stellen op de ondergrond en de daarin mogelijk aanwezige archeologische waarden.De profielen toonde aan dat er door...

Arnhem, Arnhems-Buiten

BAAC Bv & P. Weterings
Op 8, 9 en 12 juli 2010 is door BAAC bv een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op plangebied Arnhems Buiten te Arnhem. Doel was het bevestigen of ontkrachten van de verwachting die op basis van het vooronderzoek hier opgesteld was. Het plangebied is gesplitst in drie deelgebieden: een noordwestelijk, zuidoostelijk en een zuidwestelijk deelgebied. Deze zijn middels in totaal tien proefsleuven onderzocht. Er is in vrijwel alle sleuven een gebioturbeerde laag...

Production of volatile fatty acids from sewage organic matter by combined bioflocculation and alkaline fermentation

R. Khiewwijit, B.G. Temmink, H.H.M. Rijnaarts & K.J. Keesman
This study explored the potential of volatile fatty acids (VFA) production from sewage by a combined high-loaded membrane bioreactor and sequencing batch fermenter. VFA production was optimized with respect to SRT and alkaline pH (pH 8–10). Application of pH shock to a value of 9 at the start of a sequencing batch cycle, followed by a pH uncontrolled phase for 7 days, gave the highest VFA yield of 440 mg VFA-COD/g VSS. This yield was...

Mixed Modes in the European Social Survey

Y.P. Ongena
Vragenlijstonderzoek is een belangrijke methode om uitspraken te kunnen doen over wat er leeft in de bevolking en hoe er wordt gedacht over verschillende zaken, zoals de gelijkheid van minderheidsgroepen, eenzaamheid, of het functioneren van nationale instituties. Het is daarbij van belang om een goede afspiegeling van de bevolking te ondervragen. Het blijkt echter dat specifieke groepen moeilijk te ondervragen zijn, doordat ze moeilijk te bereiken zijn of minder bereid zijn de tijd te nemen...

Volatile fatty acids production from sewage organic matter by combined bioflocculation and anaerobic fermentation

R. Khiewwijit, K.J. Keesman, H.H.M. Rijnaarts & B.G. Temmink
This work aims at exploring the feasibility of a combined process bioflocculation to concentrate sewage organic matter and anaerobic fermentation to produce volatile fatty acids (VFA). Bioflocculation, using a high-loaded aerobic membrane bioreactor (HL-MBR), was operated at an HRT of 1 h and an SRT of 1 day. The HL-MBR process removed on average 83% of sewage COD, while only 10% of nitrogen and phosphorus was removed. During anaerobic fermentation of HL-MBR concentrate at an...

Lokalisatie van de Rietgracht Archeologische begeleiding van de ontgravingen bij het LARGAS-project

L. Smole
In het plangebied van de Boulevard Heuvelink, Johan de Wittlaan en de Rietgrachtstraat zijn ontgravingen ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte archeologisch begeleid. Het betrof vooral ontgravingen waarbij de ondergrondse infrastructuur van rioleringen werd vervangen. Door middel van een bureauonderzoek is aangetoond dat er zich in het plangebied Boulevard Heuvelink-Johan de Wittlaan-Rietgrachtsraat archeologische waarden kunnen bevinden. Deze bevinden zich met name in het uiterste westen en uiterste oosten van het plangebied. Naast...

Hoenderloseweg 84 te Ugchelen gemeente Apeldoorn

H. Kremer
Synthegra heeft in opdracht van Geling Advies een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Hoenderloseweg 84 in. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een gebouw ten behoeve van een warmte-kracht-koppeling installatie.De natuurlijke podzolgrond is in het hele plangebied verstoord. Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. Aangezien...

Wooldseweg 109 te Woold - Winterswijk

H. Kremer
Synthegra heeft in opdracht van VanWestreenen B.V. een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Wooldseweg 107-109 in Winterswijk. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van een melkveestal en de nieuwbouw van een werktuigenberging.De natuurlijke veldpodzolgrond is in het hele plangebied niet aangetroffen. Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke...

Warmseweg te Etten

H. Kremer
Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek Het plangebied ligt op een relatief hoog terras (gevormd in het Allerød (laat-paleolithicum) ) in een voor jagers-verzamelaars aantrekkelijke gradiëntsituatie. De verwachting voor archeologische resten uit het Laat paleolithicum en mesolithicum is daarom middelhoog. Vanaf het begin van het Holoceen (11.755 jaar geleden) kwam het gebied onder de invloed van de Oude IJssel te liggen én raakte het bij hoge waterstanden overstroomd. Hierdoor werd er binnen het plangebied klei afgezet. Dit...

Dorpsstraat 44 te Angerlo gemeente Zevenaar

H. Kremer
Synthegra heeft in opdracht van dhr. E.A.H. Heijting een archeologisch karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Dorpsstraat 44 in Angerlo.Er geldt een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het laat paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Het kan gaan om relatief grote nederzettingsterreinen (ca. 1 tot 3 ha). De resten bevinden zich, gezien de geologische situatie, waarschijnlijk direct onder de bouwvoor.In het plangebied is een overwegend verstoorde bodem aangetroffen, dit maakt de...

Leemkuilen 21a, Bladel Gemeente Bladel

A.M.H.C. Koekkelkoren
IDDS Archeologie heeft in juni 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Leemskuilen 21a in Bladel, gemeente Bladel. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw op het industrieterrein.

Gezondheidsenquête 2015 - GECON 2015

Centraal Bureau Voor De Statistiek (CBS)
Sinds 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft een zo volledig mogelijk overzicht van ontwikkelingen in de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking in Nederland. De doelpopulatie bestaat voor het merendeel...

Party positions for the January and September 2015 parliamentary elections in Greece

K. Gemenis
This dataset includes expert estimates on the policy positions of 12 Greek political parties on more than 40 policy issues as well as scaled positions on the economic left-right and social liberal/conservative dimensions. Expert estimation was conducted through the Delphi method. The data were previously used in the Choose4Greece (http://www.choose4greece.com/) voting advice application (VAA) which was launched during the January and September 2015 parliamentary elections in Greece.

Rotterdam Bright Een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van mechanische grondboringen

P.H.J.I. Ploegaert
Uit het bureauonderzoek, waarbij onder meer is gekeken naar de historische situatie, de bodemopbouw ter plaatse en de bekende archeologische waarden in (de omgeving van) het plangebied, komt naar voren dat voor het plangebied Rotterdam Bright een lage archeologische verwachting geldt voor vindplaatsen uit het Mesolithicum en het Neolithicum. Deze vindplaatsen kunnen aangetroffen worden op rivierduinen van de Formatie van Boxtel en onder het veen gelegen stroomgordelafzettingen van de Formatie van Naaldwijk (Laagpakket van Wormer)...

Tilburg, Katsbogte / Tradepark 58. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

F. Van Nuenen
In opdracht van de gemeente Tilburg is door BAAC bv een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, waarderende fase, uitgevoerd op het plangebied Tradepark 58 in de gemeente Tilburg. Het plangebied is gelegen in het zuidwestelijk gedeelte van de gemeente Tilburg, ten zuiden van de rijksweg A58 en ten noorden van een hier gelegen surfplas. De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied tot een hoogwaardig industrieterrein vormt een bedreiging voor het aanwezige bodemarchief. Op grond van...

Registration Year

  • 2016
    2,604

Resource Types

  • Dataset
    2,604