2,608 Works

Gemeente Woudrichem, Plangebied Watercompensatie Almkerk

WA Bergman
BAAC bv heeft voorafgaand aan het ontgraven van waterbekkens een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (deels verkennend en deels karterend) uitgevoerd voor drie deelgebieden in Almkerk. De bodem in de twee noordelijke deelgebieden bestaat grotendeels uit een pakket komklei van minstens 1,4 m dik op veen en is, op oppervlakkige verstoringen na, intact. In het zuidelijke deelgebied bestaat de bodem uit een laag van circa 0,5 m komklei op een oeverafzetting op een...

Ede, Plangebied Ericahorst/Ganzeweide.

K.H.J. Pepers
BAAC bv heeft in opdracht van de Woningstichting een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Ericahorst/Ganzeweide te Ede. Aanleiding voor het onderzoek is het plan een zorginstelling te realiseren. Volgens de geomorfologische kaart en de bodemkaart ligt het plangebied in de ongekarteerde zone van de bebouwde kom van Ede. Uit extrapolatie lijkt het plangebied binnen de eenheid zEZ21 te liggen. Dit zijn dikke eerdgronden met een...

Laan van Poot - HALO-terrein gemeente Den Haag

E.C. Rieffe
De afdeling Grondzaken van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) gaat delen van het sportcomplex aan de Laan van Poot voor woningbouw ontwikkelen. Om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in eventueel aanwezige archeologische waarden in het gebied is aan de afdeling Archeologie opdracht gegeven door middel van een inventariserend booronderzoek daar helderheid in te verschaffen. Bij het booronderzoek zijn geen archeologische waarden uit de (late) prehistorie aangetroffen. Bij het onderzoek is wel op uitgebreide...

16035198 WIN.LIN.ARC Eindrapportage archeologisch onderzoek Kattenbergweg 1-28 te Winterswijk

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachtingOp basis van het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel, zoals aangegeven in het bureauonderzoek, wordt verwacht dat het plangebied binnen een dekzandgebied ligt, waar tevens zandverstuivingen hebben plaatsgevonden. Voordat de verstuivingen plaatsvonden zal de topografie van het dekzandgebied aan het maaiveld zichtbaar zijn geweest in de vorm van dekzandruggen-, -welvingen en -vlakten/laagten. Waarschijnlijk had het plangebied een ligging binnen een dekzandrug of welving, vanwege de benaming Meddose Veld. De zandverstuivingen hebben waarschijnlijk in de Nieuwe...

Van boerenerf tot stadswoning. Archeologisch onderzoek aan de Lieve Vrouwegracht te Montfoort.

J.C.G. Van Kampen
In de eerste helft van 2014 heeft VUhbs archeologie in opdracht van Bunnik Projecten B.V. uit IJsselstein een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Lieve Vrouwegracht te Montfoort. De aanleiding voor het onderzoek was de ophanden zijnde nieuwbouw van een appartementencomplex op deze locatie. Bij de werkzaamheden die met de nieuwbouw gepaard zouden gaan, zou de bodem diepgaand geroerd worden. In de grond aanwezige archeologische resten zouden hierbij verstoord worden. Voorafgaand aan het...

Archeologisch verkennend booronderzoek Rijksstraatweg (ong.) te Buurmalsen in de gemeente Geldermalsen

G.W.J. Spanjaard
Binnen het plangebied zijn oeverafzettingen aangetroffen, gelegen op komafzettingen. In de top van de komafzettingen is een vegetatiehorizont aanwezig. Aan het maaiveld is een antropogeen geroerd pakket aangetroffen, bestaand uit de huidige bouwvoor en een oudere akkerfase. Dit pakket is (deels) opgebracht. In het uiterst zuidelijke deel zijn de oeverafzettingen grover dan in de overige delen. Hier zijn tevens fosfaatvlekken aangetroffen. Vermoedelijk houdt dit verband met de ten zuidwesten gelegen oude woongrond. Conclusie De resultaten...

Plangebied Luxemburgstraat 7-9 in Den Haag

K. Wink
Op basis van het bureauonderzoek bestond het vermoeden dat in de ondergrond van het plangebied resten van de laat-middeleeuwse motte van Loosduinen aanwezig konden zijn (Sprangers, 2014).Tijdens het booronderzoek is de verwachte natuurlijke bodemopbouw grotendeels bevestigd. Het plangebied bevindt zich in de lager gelegen, met veen begroeide vlakte tussen de strandwallen. De grote vraag of de laat-middeleeuwse motte van Loosduinen zich ook in de ondergrond van het plangebied bevindt, kan zeer waarschijnlijk helaas negatief worden...

‘s-Hertogenbosch, Schapenmarkt, Opgraven in een boomkuil. Archeologische Begeleiding

M.A. Tolboom
Op 28 maart 2013 heeft BAAC bv een boomkuil van circa 3 x 3 m ter hoogte van de Schapenmarkt 1 in ’s-Hertogenbosch gegraven en de archeologische resten die daarbij aan het licht kwamen, gedocumenteerd. De natuurlijke ondergrond ter hoogte van de voorkelder van Schapenmarkt 1 is vastgesteld op 3,20 tot 3,55 m +NAP. Mogelijk is er op deze locatie sprake van een laagte in het dekzandlandschap, die is opgevuld met een 130 tot 150...

Hoefweg, Bleiswijk, gemeente Lansingerland: een bureauonderzoek

D.L. De Ruiter
Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de geplande uitbreiding van de Lidl en het parkeerterrein aan de Hoefweg te Bleiswijk.Uit het bureauonderzoek blijkt dat plangebied deels ligt in een vlakte van getijdenafzettingen. Hierin worden geen archeologische resten verwacht. Vanaf ca. 3000 voor Chr. raakte het gebied bedekt met veen. Door vervening in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd verdween het veen en ontstonden grote plassen. Het westelijk deel van het plangebied...

Boskampsbrugweg 2 te Havelte, gem. Westerveld (Dr.)

E.W. Brouwer
Aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande herontwikkeling van het oude gemeentehuis van Havelte. Voor deze ontwikkeling zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Archeologisch onderzoek is onderdeel van de wijzigingsprocedure. Het plangebied wordt gevormd door het terrein waarin de geplande bodemingrepen zullen plaatsvinden. Het onderzoeksgebied is een groter gebied, rondom het plangebied. De introductie van een onderzoeksgebied heeft tot doel informatie omtrent bodemkundige, archeologische en historische informatie van een groter gebied te verzamelen, waardoor meer...

Gemeente Almere plangebied 2E1 Pimpernelstraat Kruidenwijk van Almere Stad

J. De Kramer
In opdracht van Gerrit Hietland / ISPA Vastgoed BV uit Almere heeft EARTH Integrated Archaeology B.V. in mei 2016 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende en karterende fase (IVO- fasen 1 en 2) door middel van boringen uitgevoerd in het plangebied 2E1 Pimpernelstraat in de Kruidenwijk van Almere Stad (gemeente Almere). De aanleiding voor archeologisch vooronderzoek is de geplande inrichting van het plangebied met de nieuwbouw van drie blokken met woningen en parkeerplaatsen. Deze toekomstige inrichting...

Buitenbrinkweg 42 te Ermelo

S.M. Koeman
Archeodienst BV heeft een quickscan en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Buitenbrinkweg 42 in Ermelo (gemeente Ermelo). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijzing van agrarisch naar wonen. Door de graafwerkzaamheden die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe woningen kunnen eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische resten verloren gaan.In het noordoostelijke deel van het plangebied en de zuidelijke randzone bestaat de bodem uit...

Hijkersmilde, Vaartweg 82, Gemeente Midden-Drenthe (Dr.). Inventariserend Veldonderzoek middels Proefputten.

C. Tulp
In plangebied Vaartweg 82 te Hijkersmilde, gemeente Midden-Drenthe (provincie Drenthe), is de nieuwbouw van twee stallen gepland. Het plangebied bevindt zich op een keileemopduiking, op de overgang van het Drents Plateau naar het veenkoloniale gebied.Er is in maart 2015 een inventariserend archeologisch veldonderzoek middels kleine proefputten uitgevoerd op advies van drs. M. Montforts namens de bevoegde overheid, de gemeente Midden-Drenthe. Voor dit onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld (Dijk 2015). Het voorliggend onderzoek...

CHECK (Cohort Hip & Cohort Knee) data of baseline and 9- 10 years follow-up

J.W.J. Bijlsma & J. Wesseling
The Cohort Hip & Cohort Knee (CHECK) is a population-based observational multicenter cohort study of 1002 individuals with early symptomatic osteoarthritis (OA) of knee and/or hip in the Netherlands. The participants were followed for 10 years. The study evaluated clinical, radiographic and biochemical variables in order to establish the course, prognosis and underlying mechanisms of early symptomatic osteoarthritis. The Dutch Artritis Foundation initiated and funded this inception cohort. This dataset covers the data collection of...

Koekamp, gemeente Den Haag

A.O.J. Meering
De gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer hebben plannen om de Koekamp opnieuw in te richten om de zichtbaarheid en beleving van het park te vergroten. Naast tuinlandschappelijke herinrichting wordt ook het ontwikkelen van horeca en bezoekerscentrum in de plannen meegenomen. Bij deze werkzaamheden kunnen bodemverstoringen optreden waarbij mogelijk archeologische waarden worden bedreigd. Daarom heeft de afdeling Archeologie opdracht gekregen een bureauonderzoek uit te voeren om de archeologische consequenties van het project in kaart te brengen....

Buurtje 1, Croda, Bluswatertanks en Controlled Branching, Gouda, gemeente Gouda: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

M. Hanemaaijer
In beide plangebieden zijn elk vier boringen gezet tot maximaal 240 cm -mv. In geen enkele boring is de natuurlijke ondergrond bereikt. Alle boringen zijn gestuit op een ondoordringbare laag met veel kolengruis. In de meeste boringen bevindt deze laag zich rond 2 m -mv. Hierboven bevinden zich recent omgewerkte of opgebrachte pakketten waarin geen archeologische waarden worden verwacht. Het is niet uit te sluiten dat in dieper liggende bodemlagen archeologische waarden aanwezig zijn. De...

Rotterdam Overschiese Kleiweg kavel 4. Een bureauonderzoek en een verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen

A. Van De Meer
In het bureauonderzoek, is onder meer is gekeken naar de historische situatie, de bodemopbouw en bekende archeologische waarden in de omgeving van het plangebied. Hierbij zijn ook de resultaten uit een verkennend booronderzoek uit het aangrenzende kavel 5 meegenomen. Op basis van dit onderzoek, waarbij de restanten van een huisplaats uit de Late Middeleeuwen A en een deel van een mogelijk dijklichaam werden aangetroffen, is het zeer aannemelijk dat archeologische waarden van eenzelfde karakter zich...

FEM growth and yield data monocultures - Scots pine

H. Lu, J.J. Jansen, A. Oosterbaan, L. Goudzwaard, J.F. Oldenburger, G.M.J. Mohren & J. Den Ouden
The current database is part of the FEM growth and yield database, a collection of growth and yield data from even-aged monocultures (douglas fir, common oak, poplar, Japanese Larch, Norway spruce, Scots pine, Corsican pine, Austrian pine, red oak and several other species, with only a few plots, even-aged mixed species forest plots, uneven-aged natural forest, uneven-aged selection forest and roadside plantattions of poplar. The FEM growth and yield data base is currently supervised by...

Archeologisch bureauonderzoek Vellesan college IJmuiden

K.M. Van Dijk
Advies. De aanleiding tot dit onderzoek is de geplande sloop van het bestaande schoolgebouw en nieuw te bouwen school op dezelfde locatie.In dit bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) bevindt het plangebied zich in een zone met een hoge trefkans. Op de provinciale waardenkaart zijn voor het plangebied geen specifieke waarden gegeven anders dan dat het deel uitmaakt van de regio ‘Oer-IJ’. Op basis...

Ontdekkingen aan de Bloemstraat

A.J.M. De Jong-Lambregts & R. Roedema
Van 30 maart tot 6 april vond bij Bloemstraat 26-32 een kleine opgraving plaats door de gemeentelijke afdeling monumentenzorg en archeologie. In nauwe afstemming met bouwaannemer Binkbouw en sloopaannemer Baru vond onderzoek plaats van de resten, voordat de bouwput uitgegraven werd voor 11 appartementen voor woningcorporatie Kennemer wonen.De Bloemstraat is gelegen in het zuidoostelijk deel van de binnenstad van Alkmaar. Het onderzochte gebied wordt aan de westzijde begrensd door de bebouwing aan het Groot Nieuwland....

Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen 'Plangebied Molendijksweg 4', Yerseke, Gemeente Reimerswaal

J. Ras
In het kader van de vergunningverlening ten behoeve van Plangebied Molendijkseweg 4 te Yerseke (Gemeente Reimerswaal) werd een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen uitgevoerd.

Tilburg, Katsbogte / Tradepark 58. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

F. Van Nuenen
In opdracht van de gemeente Tilburg is door BAAC bv een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, waarderende fase, uitgevoerd op het plangebied Tradepark 58 in de gemeente Tilburg. Het plangebied is gelegen in het zuidwestelijk gedeelte van de gemeente Tilburg, ten zuiden van de rijksweg A58 en ten noorden van een hier gelegen surfplas. De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied tot een hoogwaardig industrieterrein vormt een bedreiging voor het aanwezige bodemarchief. Op grond van...

Apeldoorn Apeldoorn Laan van Orden 318 Proefsleuvenonderzoek

R.C.A. Geerts & B.A.T.M. Weekers-Hendrikx
In de periode juli en augustus 2012 heeft ADC ArcheoProjecten een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op twee locaties binnen Apeldoorn. Beide locaties worden door de herstructurering van de wijk Nieuwe Orden ontwikkeld. Door deze ontwikkelingen wordt het aanwezige archeologische bodemarchief bedreigd dan wel vernietigd.Het proefsleuvenonderzoek op de eerste locatie, Caretexterrein, heeft een Middeleeuwse erf opgeleverd. Hier is dan ook direct een doorstart geweest naar een opgraving. Middels deze opgraving is het erf nader onderzocht. Aangetroffen zijn een...

Zuidplas Nieuwerkerk aan den Ijssel Hoofdweg Zuid 52 t m 60 Bureauonderzoek

J. Huizer
ADC ArcheoProjecten heeft in maart 2015 een bureauonderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarde van de locatie Hoofdweg Zuid 52 t/m 60 te Nieuwerkerk aan den IJssel in de gemeente Zuidplas.Op basis van het bureauonderzoek worden direct onder het maaiveld archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht. Een mogelijke vindplaats uit deze periode bestaat waarschijnlijk uit de periferie van een boerderij met erf langs een ontginningsas (de Achterweg). De archeologische waarden manifesteren zich...

Archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, door middel van boringen Schildstraat 29 te Erp

V. Van Der Veen & D. Hagens
Op 21 april 2016 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Schildstraat 29 te Erp. Het doel van het booronderzoek is de in het bureauonderzoek opgestelde specifieke verwachting te toetsen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens adviezen over de aanwezige archeologische resten, of vervolgtraject worden opgesteld.De jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de flanken van hoger liggende terreingedeelten in het...

Registration Year

  • 2016
    2,608

Resource Types

  • Dataset
    2,608