5,229 Works

Vindplaats Sittarderweg te Sittard; aardgastransportleidingtracé Hommelhof-Schinnen (A-665), catalogusnummers 22 en 39, gemeente Sittard-Geleen; archeologisch onderzoek: proefsleuven.

I. Hesseling
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de periode van 27 juni tot en met 4 juli 2011 een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) uitgevoerd in verband met de aanleg van een aardgastransportleiding in de gemeente Sittard-Geleen. Het primaire doel van dit onderzoek was het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het onderzochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het (al dan niet) vaststellen van de aanwezigheid van...

Archeologisch onderzoek capaciteitsvergroting N279 's-Hertogenbosch - Veghel

W.A. Van Breda
Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen (IVO-O) en proefsleuven (IVO-P) Vindplaats Late Middeleeuwen

Zandwingebied Q05 Zeewaarts

R. Van Lil
In opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft Periplus Archeomare BV een bureauonderzoek uitgevoerd van het zandwingebied Q05 Zeewaarts op de Noordzee. Aanleiding voor het onderzoek vormde de wettelijke verplichting om archeologisch onderzoek te verrichten als voorgenomen bodemingrepen een bedreiging kunnen vormen voor het bodemarchief.Bij de analyse van de side scan sonaropnamen zijn 213 contacten gerapporteerd. Het merendeel van de contacten bestaat uit kleine, afgeronde objecten met een diameter tot ca 1,5 meter en een...

Monnickendam. De Haven. Gemeente Waterland. Archeologisch bureauonderzoek

A.J. Wullink
In opdracht van de gemeente Waterland heeft Transect in januari 2016 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd aan De Haven in Monnickendam (gemeente Waterland). De aanleiding voor het onderzoek is de reconstructie van de kade van De Haven. Uit het bureau-onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied, dat aan de historische haven van Monnickendam ligt, archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd kunnen worden verwacht die zijn te relateren aan de haven, zoals restanten van...

Gewikt en voor de ruggen gekozen.

G.R. Ellenkamp, M.H.P.M. Ruijters & G. Tichelman
Zone met enkele vondsten die uit het Midden Neolithicum B en/of Laat Neolithicum A dateren, ofwel een toebehoren aan het Stein-Vlaardingen-complex. Toe nu toe bestaat de vindplaats alleen maar uit een spreiding van vondsten. Sporen die eenduidig aan deze vindplaats kunnen worden toegewezen, zijn er nog niet.

Een ‘keizerlijke weg’, twee duikersluizen en erfstructuren in de Pontwaard bij Vianen

R.W. De Groot
In opdracht van Martens & Van Oord heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een opgraving en archeologische begeleiding in het kader van het project Ruimte voor de Lek, locatie 12, 13 en 13b (Pontwaard, uiterwaarden ten noorden van Vianen). Tijdens het onderzoek zijn sporen aangetroffen van twee bakstenen duikersluizen, een voormalige veerweg en erfstructuren. Ook is een dwarsdoorsnede van de huidige Buitenstad in kaart gebracht. De Buitenstad en de daarin gelegen duikersluis...

Archeologisch booronderzoek aanvullende boringen Peinder Mieden te Opeinde, gemeente Smallingerland (FR)

GJ De Roller
Uit alle boringen blijkt dat de bodem sterk is aangetast als gevolg van de ontginning van het gebied en landbouwkundige bewerkingen. Van oorsprong is een podzolbodem aanwezig geweest binnen het onderzoeksgebied, maar deze is op grote delen van het terrein verdwenen. Daar waar nu nog een restant van een podzolbodem aanwezig is, gaat het veelal om geïsoleerde boringen. Er zijn drie gebieden gelokaliseerd waar de aanwezigheid van een restant van een B-horizont is aangetoond in...

Archeologisch onderzoek Gouda Opstelterrein

J.M. Blom
De archeologische verwachting voor bewoningssporen uit de prehistorie tot de Late Middeleeuwen is laag. Vanwege de ligging in een komgebied was het geen aantrekkelijk gebied voor permanente bewoning. Voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt een hoge verwachting in de zone, direct naast de Winterdijk. Eventuele archeologische vindplaatsen worden aan het maaiveld verwacht of onder een ophoogpakket, dat in de loop der eeuwen op de akkers is opgebracht vanwege inklinking van het veen. Door...

Warmoesstraat 91

T. Terhorst
Voor de planlocatie geldt een hoge verwachting en beleidscategorie 2. Aangezien de voorgenomen bodemingreep groter is dan 50 m2 en dieper gaat dan 0,5 m is het project niet uitgezonderd van archeologie.Vanwege de geringe omvang van het pand kan worden volstaan met een begeleiding van de civieltechnische ontgraving.

Gasleidingtracé Zwolle-Heerenveen, modificaties 2

J.B. Hielkema
Alleen ter plaatse van de ontvangstkuipen (5 x 10 m) zouden archeologische resten verstoord kunnen worden door de geplande ingrepen. Gezien de geringe omvang van deze ingrepen worden geen archeologisch maatregelen (planaanpassing, vervolgonderzoek, etc.) aanbevolen. Wanneer bij de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, moet hiervan direct melding gemaakt worden bij de bevoegde overheid

Gasleidingtracé Zwolle-Heerenveen, modificaties 3, 7, 8, 9 en 12

J.B. Hielkema
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat in het plangebied intacte relevante archeologische niveaus aanwezig kunnen zijn. De ingrepen binnen de modificaties 3 en 8 blijven ruim onder de vrijstellingsgrens van 3.000 m2. Op basis van de huidige gegevens wordt voor de modificaties 7, 9 en 12 de ondergrens voor vrijstelling van onderzoek overschreden. Daarom wordt voor deze modificaties vervolgonderzoek in de vorm van verkennend booronderzoek (3 boringen per in- uittredepunt) aanbevolen. Dit verkennend...

Spatial and temporal dynamics of shifting cultivation

C.C. Jakovac
This dataset was acquired during the PhD studies of C.C. Jakovac and L.P. Dutrieux. The aim of this subproject was to understand the spatial and temporal dynamics of shifting cultivation systems in the region of the middle-Amazonas river, in Brazil. Using a novel remote sensing technique described in Dutrieux et al 2016, we retrieved information on the land use intensity of agricultural fields and on the age of fallows. This data was later used by...

Verbetering watersysteem polder Waard-Nieuwland, gemeente Hollands Kroon; een inventariserend archeologisch onderzoek (karterende fase)

G.H. De Boer
In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in april 2014 een karterend booronderzoek uitgevoerd in verband met de verbetering van het watersysteem in de polder Waard-Nieuwland in de gemeente Hollands Kroon. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten.

Groningen, UMCG Triadegebouw, Gemeente Groningen (Gr.). Een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

J.M.G. Bongers & W. Dijkstra
In verband met de geplande herinrichting van het terrein is een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd bij het Triadegebouw van het Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen, gemeente Groningen, provincie Groningen. Voor de planvorming is het van belang te weten of rekening gehouden dient te worden met mogelijke archeologische resten in de grond. Het doel van het onderzoek is vast te stellen wat de kans op dergelijke resten is en waar en hoe diep deze liggen....

Plangebied Rotonde N806 in Bunschoten, gemeente Bunschoten; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

C.F.H. Coppens
geen vondsten in verband met voorgenomen infrastructurele werken voert RAAP een bureau- en inventariserend veldonderzoek uit.

Plangebied Jan Sluijtersstraat in Den Bosch, gemeente Den Bosch; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek

M.M. Peeters
Voor plangebied Jan Sluijtersstraat wordt in de toekomst mogelijk een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit nieuwe bestemmingsplan worden alle ruimtelijke aspecten afgewogen, waaronder ook het archeologische aspect. Hierbij is het gemeentelijk beleid richtinggevend. Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Den Bosch (Gemeente ’s-Hertogenbosch, 2009) is aan het zuidelijke deel van het plangebied een middelhoge archeologische verwachting toegekend (= onderzoeksgebied; oppervlakte circa 2,5 hectare). Voor het overige gebied geldt een lage archeologische verwachting. Voor het...

Aanvullend archeologisch vooronderzoek in het kader van de ontsluiting van bedrijventerrein De Liesbosch te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein

C.A. Visser & R. Schrijvers
In opdracht van Aveco de Bondt heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een aanvullend archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied in de gemeente Nieuwegein. Aveco de Bondt is betrokken bij de herinrichting van het plangebied De Liesbosch te Nieuwegein. Het onderhavige onderzoek is een aanvulling op de eerder uitgevoerde onderzoeken. Onderhavig onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de ontsluiting van het bedrijventerrein De Liesbosch en heeft betrekking op de grondroerende werkzaamheden die hiertoe voorzien zijn...

Archeologisch vooronderzoek in het kader van de aanleg van een persleiding tussen RWZI Maarsen en RWZI Leidsche Rijn, gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht

C.A. Visser & E. Van Der Klooster
In opdracht van Witteveen+Bos heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied in de gemeente Stichtse Vecht. Witteveen+Bos is betrokken bij de realisatie van een persleiding die het water van de RWZI in Maarssen zal transporteren naar de RWZI Leidsche Rijn in Utrecht. Aanleiding hiervoor is het verval van de lozingsvergunning van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in 2019. Twee delen van de persleiding worden middels een gestuurde boring aangelegd. Deze delen vallen buiten...

Oudendijk te Hoornaar, gemeente Giessenlanden

J. Holl
ADC ArcheoProjecten heeft in september 2017 een bureauonderzoek en inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Oudendijk (ong.) te Hoornaar, gemeente Giessenlanden. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen verlegging van een watergang. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Hieruit bleek dat het plangebied zich op de flank van een rivierduin bevindt. Rivierduinen vormden gunstige vestigingslocaties vanaf het Laat-Paleolithicum totdat het gebied bedekt raakte met veen (waarschijnlijk in het Neolithicum)....

Archeologie en cultuurhistorie in het kader van het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen provincie Flevoland

C.A. Visser & R. Schrijvers
In opdracht van de provincie Flevoland heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologische bureauonderzoek en een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd voor 16 locaties in de provincie Flevoland. De Provincie Flevoland is bezig met de voorbereiding van het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen provincie Flevoland. Het betreft 16 locaties waar groot onderhoud zal plaatsvinden, verdeeld over 5 beweegbare bruggen, 8 sluizen met beweegbare bruggen en 3 sluizen. In het kader van de verkenning dient in kaart...

Registration Year

  • 2017
    5,229

Resource Types

  • Dataset
    5,229