5,229 Works

Afgeplagd en afgezocht. Provincies Limburg en Noord-Brabant; archeologisch onderzoek: oppervlaktekarteringen na plagwerken in verschillende projectgebieden

G.R. Ellenkamp, M.H.P.M. Ruijters, X.C.C. Van Dijk & D.M.G. Keijers
zie vondstmeldingen 424781, 424782, 424783, 424787, 424826, 424827, 424828, 424863 & 424864 Verkennend booronderzoek om vast te stellen hoe dik ophogingslaag is.

Beekherstelproject Deurzerdiep en Anreeperdiep

M.J. Kremer
Er is tijdens de begeleiding een gering aantal sporen aangetroffen. Vondstmateriaal is niet aangetroffen. Er zijn in totaal 3 vage kuilen met houtskool aangetroffen. Door het ontbreken van vondsten is het niet mogelijk uitspraken te doen over de precieze ouderdom van deze sporen, maar gezien het voorkomen van houtskool in de vulling betreft het waarschijnlijk mesolithische haardkuilen.

Rapportage archeologisch onderzoek Nederweert-Tichelveld (1985-2014)

A.W.J. Bruekers
Het onderzoek heeft onomstotelijk aangetoond dat het gebied ten oosten van de St. Lambertuskerk over een grote oppervlakte leemwinningsputten heeft gekend. Op de locaties Pinnenhof en Domus Bona Ventura is de ondergrond tot op 2.30 m beneden het huidige maaiveld vergraven en zijn sporen van de winningsputten teruggevonden. Het lijkt erop dat dit een enkele hectares groot wijd verbreid stelsel van kleine winningsputten is geweest, dat in de loop van vele jaren gegroeid is. De...

Opgraving, variant begeleiding Westenesscherstraat 60 te Westenesch, gemeente Emmen (DR)

E Schrijer
Aan Westenesscherstraat 60 te Westenesch bestaat de bodem uit een sterk verstoord restant esdek onder een recent bewerkte bouwvoor. Het esdekrestant ligt op het ongepodzoleerde dekzand. In het dekzand zijn sporen geregistreerd van het gesloopte pand, kuilen met huisafval, plantgaten en paalkuilen van hekwerk en steunpalen, een betonnen regenopvang en een uit bakstenen en turven opgetrokken waterput. Op de waterput na dateren alle sporen uit de 20e eeuw. De waterput dateert in de periode 18e...

Marker Wadden, duikinspecties op sonarcontacten 22 en 31

W.B. Waldus
ADC Maritiem in samenwerking met Baars CIPRO een Inventariserend Veldonderzoek onderwaterfase uitgevoerd op twee sonarcontacten binnen het plangebied Marker Wadden. De locaties zijn geselecteerd naar aanleiding van een inventariserend veldonderzoek opwaterfase met side scan sonar en gradiometer. Bij contact 22 is sprake van natuurlijke bodemstructuren en bij contact 31 is sprake van een houten scheepswrak dat gedateerd kan worden in het derde kwart van de 17e eeuw (bouwdatum). De oriëntatie van de positie van het...

Boerderij voor de Burcht. Archeologisch onderzoek naar de landweer van overijssel en de voorhof van het kasteel Arkelstein

M. Van Der Wal, E.S. Mittendorff & A. Berends
Archeologisch onderzoek naar de landweer van Overijssel en de voorhof van het kasteel Arkelstein

Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied Avenhorn-Grosthuizen 74-76a, gemeente Koggenland

G.P. Alders & S. Husken
Gezien de hoge verwachting dat in de bodem van het plangebied bewoningsresten uit de Middeleeuwen of Nieuwe Tijd aanwezig zijn, luidt het advies verkennend booronderzoek te doen.

Ontsluitingsweg Rijnvaert

P. Van De Geer
In opdracht van de gemeenten Oegstgeest en Katwijk heeft Archol op 16 oktober 2014 een inventariserend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied Rijnvaert in de gemeenten Oegstgeest en Katwijk. Doel was de aanwezige archeologische waarden in kaart te brengen en te waarderen. Conform het PvE zijn binnen de gemeente Katwijk twee proefsleuven gegraven en binnen de gemeente Oegstgeest acht proefsleuven. Er werd slechts één spoor aangetroffen: het betreft een greppel in het onderzoeksgebied in Oegstgeest. De...

Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland, gemeente Anna Paulowna

B. Klooster & G.P. Alders
Het plangebied Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland is gelegen in de oksel van het Noordzeekanaal en het Balgkanaal. Ten behoeve van een wijziging van het bestemmingsplan ter voorbereiding van de aanleg van dit bedrijventerrein dient eerst een milieu-effectrapportage-procedure te worden doorlopen waar onderhavig rapport deel van zal uitmaken. Het plangebied meet circa 84 ha.

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Scherpenbergsebaan (perceel 409) te Schijf

E.A. Schorn
Het natuurlijk reliëf in het plangebied lijkt door verploeging en mogelijke ontzanding te zijn verdwenen, wat door het hoogtebeeld (Fig. 2.1) van het plangebied lijkt te worden bevestigd. Gezien de dikte van de bouwvoor en de aangetroffen resten van een podzol in de boringen 1-3 lijkt het erop dat de oorspronkelijk bodem een laarpodzol is geweest. Het grootste deel van de eventueel aanwezige podzolbodem lijkt door verploeging (boring 1-3), dan wel ontzanding (boring 4-6) te...

Waarde – Middenweg 14. Gemeente Reimerswaal.

G.P.A. Besuijen
Op basis van het bureauonderzoek kon samengevat gesteld worden dat binnen het plangebied de bodemopbouw vanaf het maaiveld bestaat uit jonge zeeklei, Laagpakket van Walcheren op afzettingen van het Hollandveen Laagpakket op afzettingen van het Laagpakket van Wormer (oude zeeklei). De top van het dekzand kan intact zijn, gezien de aanwezigheid van Basisveen op het dekzand in de omgeving van het plangebied.Door deze ontwikkeling gold er op basis van het bureauonderzoek een lage archeologische verwachting...

Dordrecht Ondergronds 34

M.C. Dorst
Voor vondsten ect; zie rapport. Van Latijnse School: mooie intacte vloeren en vondsten.

Leidsestraatweg 141 en 143, Woerden (gemeente Woerden)

R.M. Van Der Zee
De ten behoeve van de actualisatie geraadpleegde bronnen bevestigen de voor het onderzoeksgebied uitgesproken verwachting. Het gebied strekt zich uit op de stroomrug van de Oude Rijn. De natuurlijke ondergrond bestaat uit kronkelwaard-, oever- en restgeulafzettingen. De kronkelwaard- en oeverafzettingen vormden vanaf de IJzertijd een ondergrond voor bewoning en andere menselijke activiteiten. Het bovenste deel van het bodemprofiel is verstoord door latere grondwerkzaamheden. Dit laatste is ook tijdens het in het plangebied uitgevoerde booronderzoek vastgesteld....

Gemeente Soest. Plangebied Amersfoortsestraat 47-49 te Soesterberg

W.A. Bergman
Uit het veldonderzoek blijkt dat de Pleistocene ondergrond in het gebied bestaat uit matig fijn zand met een bijmenging van grind. De oorspronkelijke bodem is echter in het grootste deel van het plangebied tot in de oorspronkelijke BChorizont verstoven, waarna deze weer bedekt is geraakt door stuifzand. Eventuele resten van tijdelijke kampementen zullen door de verstuivingen niet meer bewaard zijn gebleven. De top van de Pleistocene bodem in het westelijke deel van het plangebied is...

Hendrik Ghysen: Den Hoonig-raat der Psalm-dichten Ofte Davids Psalmen Met d’andere Lof-sangen (1686)

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT & N. Van Der Sijs
Den Hoonig-raat der Psalm-dichten Ofte Davids Psalmen Met d’andere Lof-sangen, Gestelt op Sangmaate en Afdeelingen, in de Nederlandsche Kerken gebruikelyk, en vergaadert uit de seventien berijmde Psalm-boeken Van P: Dathenus. Ph: de Marnix. A: de Hubert. D: Camphuisen. H: Geldorpius. J: Revius. C: Boey. Ch: van Heule. J: Westerbaan. H: Bruno. J: Clercquius. H: Celosse. D: van Disselburg. J: Six. S: van Huls, J: Oudaan. en J: Roldanus. Door Hendrik Ghysen. Geheel op nooten, en...

Plukmadeseweg 28 en Bergseweg te Made

J. Holl
ADC ArcheoProjecten heeft in januari 2017 een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locaties Plukmadeseweg 28 en Bergseweg in Made, gemeente Drimmelen. Aanleiding is de voorgenomen sloop en vervangende nieuwbouw van een kas, plaatsing van enkele silo’s en demping en vervangende uitgraving van een watergang. Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat het plangebied is gelegen in een dekzandvlakte. In de top van dit dekzand werden archeologische resten verwacht uit de periode Laat-Paleolithicum...

Archeologisch onderzoek Park Randenbroek en omgeving, Amersfoort.

I. De Rooze & I. De Rooze
Onderzoekscode CAR: RAND II Zie OM 54410 Archeologisch onderzoek Park Randenbroek en omgeving, Amersfoort.

Waaldijk 28, Bemmel, gemeente Lingewaard

J. Holl
ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Waaldijk 28 te Bemmel, gemeente Lingewaard. Aanleiding is de voorgenomen nieuwbouw van een bedrijfsgebouw. Op basis van een in 2006 uitgevoerd bureauonderzoek en verkennend booronderzoek werden tot 1,5 m –mv opgebrachte lagen en overslagafzettingen verwacht, met hieronder oeverafzettingen. In het eerdere booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren of vegetatiehorizonten aangetroffen. Op basis hiervan is vastgesteld dat in het grootste deel van het toenmalige plangebied geen archeologische...

De rand van de rug. Archeologisch onderzoek naar de prehistorische bewoningsresten aan de Molbergsweg in Epse-Noord

D. Kastelein, I. Hermsen & M. Van Der Wal
In de zomer van 2011 heeft Archeologie Deventer een opgraving uitgevoerd op het terrein langs de Molbergsweg in het noordoosten van Epse-Noord. Over het gehele terrein verspreid zijn nederzettingsresten uit meerdere tijdvakken opgegraven. In totaal zijn vier huisplattegronden uit de ijzertijd opgegraven. Deze werden omgeven door soms aanzienlijke aantallen spiekers, die zowel vlakbij de boerderijen als op grotere afstand daar vandaan in de lagere delen van het landschap lagen. Hoewel de chronologie van de prehistorische...

Registration Year

  • 2017
    5,229

Resource Types

  • Dataset
    5,229