7,408 Works

Een pakhuis met voorerf aan de Nieuwe Haven

D.M. Duijn
In 2015 is een opgraving uitgevoerd op het perceel Havenweg 26 in Enkhuizen. Dit perceel lag oorspronkelijk langs de noordzijde van de Nieuwe Haven. Langs de noordzijde van de Nieuwe Haven is al eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd: in 2013 zijn elf percelen opgegraven. De resultaten van dit project vormen een belangrijke vergelijking voor de opgraving op het perceel aan de Havenweg. Tot 1590 lag het plangebied buiten de stad Enkhuizen en was het in gebruik...

Zaan 1836-1839

F.B. Koek & KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Royal Netherlands Meteorological Institute)
Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database met gegevens uit Britse, Nederlandse, Franse en Spaanse scheepsjournaals uit de pre-industriële periode (1750 - 1853). Tijdens de oorspronkelijke gegevensverzameling in de periode december 2000 tot en met november 2003 werden per scheepsreis gegevens verzameld in...

Bato 1802

F.B. Koek & KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Royal Netherlands Meteorological Institute)
Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database met gegevens uit Britse, Nederlandse, Franse en Spaanse scheepsjournaals uit de pre-industriële periode (1750 - 1853). Tijdens de oorspronkelijke gegevensverzameling in de periode december 2000 tot en met november 2003 werden per scheepsreis gegevens verzameld in...

Interview met Flory Neter-Polak in het kader van proefschrift Nederlandse akkoorden over Joodse oorlogstegoeden

C.J. Ruppert
Gehouden interviews in het kader van het proefschrift Eindelijk 'restitutie'. De totstandkoming van Nederlandse akkoorden over Joodse oorlogstegoeden. Interview met Flory Neter-Polak, gehouden op 18 oktober 2013 in Schellinkhout. Neter-Polak was in de jaren 1997-2000 voorzitster van het VBV (Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers). Het VBV opponeerde geregeld fel tegen het CJO omdat het VBV van meet af aan voor individuele uitkeringen was. Het interview richt zich daar op.

Plangebied herinrichting Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

K. Wink
In opdracht van ARCADIS heeft RAAP in februari 2017 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, door middel van boringen uitgevoerd in het plangebied herinrichting Prins Bernhardlaan, gemeente Alphen aan den Rijn. De aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de Prins Bernhardlaan, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Zoals op basis van het bureauonderzoek reeds verwacht werd, bestaat de opbouw van het plangebied uit een opgebracht pakket met daaronder de oever- op geul- en...

Bruinehorst 2, Ederveen, gemeente Ede: een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen, verkennende fase

A De Boer
De beoogde ontwikkeling bestaat uit het slopen van bestaande bedrijfsbebouwing aan het adres Bruinehorst 2 te Ede. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe bedrijfsruimte van 80 x 30 m gerealiseerd. Deze wordt landschappelijk ingepast door middel van de aanleg van een wadi en omringende begroeiing. Het plangebied ligt in het Utrechts-Gelders zandgebied in een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden, mogelijk op een lage dekzandrug. Volgens de bodemkaart bevindt zich in het gebied een...

Plangebied Konijnsweg/Lijsterbesstraat, gemeente Wijchen; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

E.H. Boshoven
Reconstr. Lijsterbesstraat/Konijnsweg Verkennend booronderzoek dat inzicht moet geven in de verstoringsgraad van het plangebied en het voorkomen van archeologische niveau's.

Toekomstig fietspad tussen Rinen en Echten (zuidelijke deel)

J.E.A. Jans
Booronderzoek voor een toekomstig fietspad tussen Ruinen en Echten. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van het plangebied Lohmanstraat (‘locatie F, G en I’) te Barendrecht, gemeente Barendrecht

W.J. Weerheijm & F.P.J. Van Puijenbroek
In opdracht van KuiperCompagnons heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek verricht in het kader van de herontwikkeling van een plangebied gelegen aan de Lohmanstraat (‘locatie F, G & I’) te Barendrecht, gemeente Barendrecht. Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Barendrecht en heeft een oppervlakte van ca. 2,2 hectare. Binnen het plangebied zal de bestaande bebouwing uit de jaren 50 van de vorige eeuw worden gesloopt waarna er drie nieuwe wooncomplexen worden...

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Toegangseweg 20, Boskoop Gemeente Alphen aan den Rijn

S. Moerman
IDDS Archeologie heeft in oktober 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Toegangseweg 20 in Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn. De boringen hebben uitgewezen dat de verwachting voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd moet worden bijgesteld naar laag. In het veen komen in het plangebied geen vindplaatsen voor. Bewoning zal zich hebben beperkt tot de zone nabij de Toegangseweg. De lage verwachting voor oudere resten wordt...

Copula-based interpolation methods for air temperature data using collocated covariates

F. Alidoost
This paper introduces two copula-based interpolation methods to produce air temperature maps in a data-scarce area: a spatial copula interpolator including covariates, and a mixed copula interpolator. Daily mean air temperature was used from weather stations and ERA_Interim reanalysis weather data at 174 locations in the Qazvin Plain, Iran. The results showed an improved performance of the new methods to describe both spatial variability and co-variability between variables. The methods are potentially useful for other...

Uden, Frontstraat 5

W.A. Bergman
Uit de boringen blijkt dat in het plangebied circa 25 cm gebroken puin is opgebracht. Hieronder komt sterk humeus, donkergrijs zand voor dat doorloopt tot 90 à 170 cm –mv. Ogenschijnlijk is dit een enkeerdgrond, maar gezien scherpe overgangen tussen het humeuze dek en de onderliggende bodemhorizont zou het dek (sub)recent opgebracht kunnen zijn. In het westelijke deel van het plangebied komt onder de humeuze laag een podzolbodem voor, wat wil zeggen dat de bodem...

Almere, 5H Tureluurweg

T. Nales
In opdracht van diverse initiatiefnemers, vertegenwoordigd door de heer R. Wiesener, heeft Transect in de periode september en oktober 2017 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op een negental kavels op een akker aan de Tureluurweg in Almere-Hout (gemeente Almere). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning, die de bouw van woningen op die plaatsen in het gebied mogelijk moet maken. De voorgenomen werkzaamheden gaan gepaard met bodemingrepen, waardoor de oorspronkelijke bodemlagen en...

Hamersveldseweg 69, Leusden, gemeente Leusden: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

F Miedema & A De Boer
Uit kaarten en literatuur volgt dat de bodem binnen het plangebied bestaat uit een beekeerdgrond in verspoeld dekzand. Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachting wegens de ligging binnen de laatmiddeleeuwse lintbebouwing van Hamersveld. In de ondergrond kunnen archeologische resten van boerennederzettingen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn. De bodem is mogelijk verstoord door bouwwerkzaamheden en aanleg van de betonvloer in de 20 e eeuw. In het plangebied zijn twee boringen gezet...

Plangebied Rijksstraatweg 5 in Haren

B.I. Van Hoof
Zowel het bureau- als het booronderzoek hebben aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van een nederzettingsterrein. De aanwijzingen uit het booronderzoek bestaan uit de aanwezigheid van een esdek met daaronder mogelijk sporen. Verder zijn aan het maaiveld vijf fragmenten middeleeuws kogelpotaardewerk gevonden.

Plangebied Verkeersknooppunt NS station Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg Archeologisch vooronderzoek

R.A.C. Kroes & R.W. De Groot
Datum einde onderzoek: 13-05-2011 Projectmedewerkers: Chris Coppens

ReDefTie (Wave 6): Redefining tie strength – how social media (can) help us to get non-redundant useful information and emotional support (http://www.redeftie.eu/)

S. Utz
Longitudinal study with a representative sample of adult Dutch online users on the effects of social media use on various indicators of social capital and well-being. Social media use covers the use of Facebook or other platforms mainly used for private purposes, LinkedIn or other platforms used for professional purposes and Twitter or other microblogging services.

Landskroon 1764

F.B. Koek & KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Royal Netherlands Meteorological Institute)
Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database met gegevens uit Britse, Nederlandse, Franse en Spaanse scheepsjournaals uit de pre-industriële periode (1750 - 1853). Tijdens de oorspronkelijke gegevensverzameling in de periode december 2000 tot en met november 2003 werden per scheepsreis gegevens verzameld in...

archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Burgemeester van Rijckevorselstraat (tegenover nummer 12) te Schaijk in de gemeente Landerd

M. Stiekema
De resultaten van het booronderzoek bevestigen de lage verwachtingswaarde voor archeologische resten uit het Paleolithicum tot en met de Romeinse tijd. Het plangebied ligt in een gebied dat lange tijd te nat is geweest voor landbouwers om een interessante vestigingslocatie te vormen. Op basis van de aangetroffen (matige) bodemverstoring is de kans dat er nog archeologische resten van jagers-verzamelaars aanwezig zijn ook laag. Wel kunnen er onder het verstoorde dek nog archeologische resten aanwezig zijn...

Registration Year

  • 2018
    7,408

Resource Types

  • Dataset
    7,408