7,407 Works

Archeologisch bureauonderzoek voor vier locaties in het plangebied Willibrord, Gemeente Heiloo

C.L. Nyst
Het Bureauonderzoek beslaat tevens twee oostelijker gelegen bouwlocaties op hetzelfde plangebied Willibrord.

Bureauonderzoek, Centrum te Vorden

H. Kremer & D. Hagens
Bureauonderzoek in verband met reconstructiewerkzaamheden aan de riolering en bestratingen.

Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan de Vogelenzang 37 te Rhenen

J.C.G. Van Kampen
Op woensdag 21 september 2011 heeft ACVU-HBS in opdracht van Koemans Projectontwikkeling een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Vogelenzang 37 te Rhenen. Directe aanleiding voor dit onderzoek vormt het voornemen van dhr. Koemans om binnen het plangebied de nieuwbouw van een dertiental woningen te realiseren. Hierbij zouden eventueel aanwezige archeologische resten kunnen worden verstoord. Omdat er op basis van eerder uitgevoerd onderzoek geen duidelijkheid kon worden gegeven over de aan- of afwezigheid van archeologische resten is...

Ruimte voor de rivier projecten Dijkverleggingen cortenoever en voorsterklei SNIP3 CoVo tm Archeologie

T. Vanderhoeven & D. Bedeaux
Ten behoeve van de aanleg van de hoogwatergeul Voorsterklei, Cortenoever en Tichelbeekse waard is archeologisch onderzoek nodig. Er wordt een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Veluwe.

Archeologisch onderzoek De Drenkeling te Rockanje gemeente Westvoorne, Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen - karterende fase

J. Bex
Binnen dit deelgebied zal in navolging van een eerder uitgevoerd verkennend booronderzoek (BOOR) een karterend booronderzoek worden uitgevoerd. Lit. Bex 2011. GAR 1137

Hoogeloon-Kaboutersberg. Onderzoek naar een grafveld uit de Romeinse tijd

H.A. Hiddink
Naar aanleiding van de vondsten en meldingen van Gerrit Beex werd het terrein met de resten van de Kaboutersberg (tumulus) tot archeologisch monument verklaard.1 In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw brachten agrarische werkzaamheden, zoals het scheuren en ploegen van grasland, een toenemende aantasting van de vindplaats met zich mee. Uiteindelijk werd een perceel direct ten westen van het latere opgravingsterrein in 1987 zelfs geëgaliseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in de...

Research productivity of professors in clinical medicine and in basic sciences at a Swiss Faculty of medicine: results from a cross-sectional study

A. Gayet-Ageron
We conducted a cross-sectional study among professors at the Faculty of medicine, University of Geneva, Switzerland. Our objective was to compare bibliometric indicators among professors in the clinical and basic sciences.

Een archeologisch bureauonderzoek hoek Pijkestraat, Parkweg en Lange Hezelstraat in Nijmegen.

J. Habraken
Code Pk3. Bureauonderzoek binnen de driehoek Pijkestraat, Parkweg en Lange Hezelstraat.

Natuurgebied Willinks Weust (deelgebied 4) gemeente Winterswijk

J. Holl
ADC ArcheoProjecten heeft in januari 2018 een Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd op een locatie in natuurgebied Willinks Weust, gemeente Winterswijk. Aanleiding is de voorgenomen vergraving van het onderzoeksgebied ten behoeve van de inrichting van een natuurgebied. Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek is vastgesteld dat het plangebied zich op dekzandwelvingen bevindt. De top van het dekzand bevindt zich aan of direct onder het maaiveld en bovenin het dekzand is een podzolprofiel aangetroffen. Op basis hiervan...

Noortheylaan 1D, Leidschendam, Gemeente Leidschendam-Voorburg

S. Moerman
IDDS Archeologie heeft in juni 2016 een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Noortheylaan 1D in Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande sloop van het kassencomplex dat is gelegen op deze locatie.

Plangebied Visproject in de Wieringermeer, gemeente Hollands Kroon; een bureauonderzoek

J.A. Wolzak
In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft RAAP in december 2017 en januari 2018 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in Plangebied Visproject in de Wieringermeer, gemeente Hollands Kroon. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een paai- en leefgebied voor vissen aan te leggen. Aangezien de graafwerkzaamheden dieper zullen zijn dan 25 cm –Mv, wordt geadviseerd om een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (IVO) verkennende en karterende...

Archeologische begeleiding kelder Geert Groote Huis

E. Eimermann & E. Mittendorff
Ontgraving van 60 cm beneden keldervloer. Verwachting: Vroegmiddeleeuwse bewoningssporen tot laatmiddeleeuwse bewoning. Resten van de kelder van de voormalige kapel (koorsluiting). Sporen worden tot de diepte van 60 cm beneden de keldervloer gedocumenteerd; verder onaangetast, dus zoveel mogelijk in situ behoud.

23InterviewG1G1

C.M. Schuhmann & N. Immler
Respondent G1G1 zat tijdens de oorlog op verschillende plekken ondergedoken. Verschillende van haar familieleden zijn in een concentratiekamp vermoord. Haar gezin (man en kinderen) gaven haar weer iets om voor te leven. Met hen heeft ze nooit over de verschrikkingen van de oorlog gesproken. Uiteindelijk is ze op advies van een van haar kinderen toch in therapie gegaan. Ze spreekt nu ook op scholen over de Tweede Wereldoorlog. Haar weerbaarheid heeft volgens haar met haar...

Archeologische waarneming in en achter het pand Gerritsland 7 in Hoorn

C.P. Schrickx
De vastgelegde sporen in de gegraven put voor de liftschacht horen bij het meest oostelijke perceel, dat op de kadastrale kaart van 1823 nummer A358 heeft. Dit huis was waarschijnlijk in 1733 eigendom van Bregje Velius en in 1806 van Margaretha Velius. Uit het onderzoek blijkt dat het oudste huis, dat vermoedelijk geheel van hout was, in de eerste helft van de 15de eeuw is gebouwd. Dit sluit aan bij de historische gegevens dat het...

Zandeind 29a, Riel (gemeente Goirle)

R.M. Van Der Zee
ADC ArcheoProjecten heeft in maart en april 2017 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Zandeind 29a in Riel, gemeente Goirle. De aanleiding van het onderzoek is de sloop van een bijgebouw gevolgd door de oprichting van een woning. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit volgt dat het plangebied is gelegen op de flank van een dekzandrug, ten (zuid)oosten van het beekdal van de Leij. Op grond van...

Breda Kerkhofweg 153

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van dhr. De Vries via Compositie 5 stedenbouw bv heeft de Afdeling Ruimte van de gemeente Breda op 19 november 2015 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd op een perceel aan de Kerkhofweg 153 te Breda. Aanleiding voor het onderzoek is de sloop van de huidige bebouwing en de daaropvolgende bouw van een woning waarbij bodemverstorende werkzaamheden plaatsvinden. Tijdens het IVO-P zijn er sporen en vondsten aangetroffen die dateren van...

Registration Year

  • 2018
    7,407

Resource Types

  • Dataset
    7,407