2,383 Works

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Vogelsberg-Patrijs te Maarheeze Gemeente Cranendonck

E.A. Schorn
KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Vogelsberg-Patrijs in Maarheeze (gemeente Cranendonck). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een partiële herziening van het bestemmingsplan voor de nieuwbouwplannen. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op een dekzandrug zonder gradïentzone, binnen de historische kern van Maarheeze,...

Archeologische Begeleiding 'Plangebied Doetseweg 53', Giessenburg, gemeente Giessenlanden

F.J.H. Kasbergen & J. Melis
Ter plaatse van het plangebied is een bodemopbouw aangetroffen met een recente, sterk humeuze bouwvoor (Ah-horizont), op meerdere ophooglagen uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd behorende tot een terp (Aa-horizonten). De terp is in fases opgehoogd. De jongste fase betreft de periode van 1700 na Chr. - heden. De oudere fase betreft ophooglagen uit de periode van de 12de t/m de 14de eeuw. Het is mogelijk dat beneden de gerealiseerde ontgravingsdieptes nog oudere ophooglagen...

Beneden-Leeuwen, Lijnbaanstraat, Gemeente West Maas en Waal (Gld.). Een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende Fase.

J.M.G. Bongers
In verband met de geplande verlegging van een riolering is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Lijnbaanstraat te Beneden-Leeuwen, gemeente West Maas en Waal, provincie Gelderland. Het graafwerk voor de nieuwe riolering betekent een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid van archeologische waarden. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (protocol 4002) en een veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O; protocol...

Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen karterende fase, vervangen leidingen Meedhuizerweg, Amsweer, gemeente Delfzijl

R.L. Fens
Het plangebied betreft de aanleg van een gasleiding en is voor een gedeelte, te weten ongeveer 13,5 m leidingaanleg vanaf de gaskast in de berm van de Amsweersterweg tot aan de opgang naar het weiland, gelegen in een archeologisch Rijksmonument (AMK-terrein 353, Amsweer). Voor ingrepen in Rijksbeschermde AMK-terreinen is ongeacht de omvang van de ingreep een vergunning van de minister noodzakelijk. Aangezien het hier vervangingswerkzaamheden betreft (met kans op bestaande verstoringen) die mogelijk ook buiten...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek fase Stadsrand Sportpark De Maten in Apeldoorn

M. Arkema
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een brede archeologische verwachting kent. Om dit te toetsen en om eventuele bodemverstoringen in kaart te brengen is een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd. Op basis van dit uitgevoerde booronderzoek kan vanwege de hierbij aangetoonde bodemverstoringen en het feit dat in elke geval het zuidelijke en minst verstoorde deel van het plangebied uit laaggelegen beekeerdgronden bestaat, de archeologische (middel)hoge verwachting naar laag worden bijgesteld. Geadviseerd wordt...

Reconstructie van batterij 3 op de Aa-dijk te Drieborg

J.J. Lenting
De vorm van de C-vormige gracht, zoals die op oude kaarten stond aangegeven, kon met het proefsleuvenonderzoek worden bevestigd. Er zijn genoeg aanwijzingen aangetroffen voor een verantwoorde reconstructie van de gracht . Bij het uitvoeren van die reconstructie zijn de oude sporen van de gracht verwijderd. Het terraplein met de wal is in de Aa-dijk opgenomen en mogelijk vergraven. De vorm van de batterij kan op basis van de vorm van de gracht en uit...

Plangebied Seadwei te Eastermar

J.B. Hielkema
Tijdens het onderzoek zijn verspreid over het plangebied vijf proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlak van 400 m2. Dit komt neer op een dekkingsgraad van 10% van het totale plangebied dat een oppervlak heeft van circa 4080 m2. In het oostelijke deel van het plangebied zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat om paalsporen van twee middeleeuwse boerderijen, waterputten, kuilen en greppels. Het vondstmateriaal betreft middeleeuws kogelpotaardewerk en enkele stukjes bewerkt vuursteen.

Tilburg, Waterberging Albionstraat

BAAC BV
Tijdens het onderzoek zijn eerst vier proefputten gegraven, verspreid over het gedeelte van het plangebied waar het waterbassin was gepland. Hieruit bleek dat het terrein grotendeels verstoord was. Besloten is om dit gedeelte eerst uit te graven tot op een diepte van circa 60 cm –mv. In het oostelijk deel van het waterbassin en in het deel waar de riolering gepland is, bleek geen sprake van grootschalige verstoring. Hier is een vlak aangelegd in de...

Sloop en nieuwbouw dorpshuis te Ulrum

B.I. Van Hoof
Binnen het gehele plangebied zijn gave en goed geconserveerde archeologische resten aangetroffen. Alleen in de zuidwesthoek van het plangebied was de bodem diep verstoord door twee diepe subrecente (beer)kelders. Er was een 3,2 tot 4,0 m dik pakket van wierdelagen aanwezig, waarvan de bovenste meter tijdens het onderzoek is ontgraven. De top van de onderliggende natuurlijke kwelderafzettingen ligt tussen -0,34 en -0,90 m NAP. De bovenste wierdelagen dateerden uit de 17e eeuw. Daaronder bevonden zich...

Terug naar Sittard Thien Bunder

A. Porreij-Lyklema
In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en ZO Wonen heeft Archol BV in het plangebied Tuin van Gulik (Thien Bunder) een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de geplande nieuwbouw. In de nabije omgeving van het plangebied zijn diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd waarbij archeologische waarden van met name de lineaire Bankeramiek zijn aangetroffen, maar ook archeologische resten uit de brons- en ijzertijd. Het onderzoek werd gestart met een proefsleuvenonderzoek dat...

Sporen uit de ijzertijd en middeleeuwen

M.A. Goddijn
De gemeente Nederweert is van plan om huizen te ontwikkelen in het plangebied Merenveld. Bij deze bouwactiviteiten gaan archeologische resten uit de ijzertijd en volle middeleeuwen verloren. Om deze resten veilig te stelllen is door Archol B.V. uit Leiden een definitieve opgraving uitgevoerd. Hierbij zijn enkele prehistorische sporen aangetroffen die op basis van het vondstmateriaal dateren uit de vroege ijzertijd. Een structuur kon niet vastgesteld worden. Verder naar het zuiden werden twee plattegronden uit de...

Een Romeinse weg onder De Locht (gemeente Kerkrade)

L Meurkens
In opdracht van de provincie Limburg heeft Archol een proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding uitgevoerd in werkvak 14B van de Buitenring Parkstad Limburg (in het vervolg BPL). Deze ringweg wordt aangelegd op initiatief van de provincie om de bereikbaarheid van de regio Parkstad Limburg en de verschillende gemeentes in de regio te verbeteren. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van nieuwe wegdelen en de verbetering van bestaande provinciale wegen. Aan het onderzoek ligt een Programma van...

Inventariserend Proefsleuvenonderzoek Buitenring Parkstad Limburg, wegvak 13, locatie 147

I.M. Van Wijk
In opdracht van de provincie Limburg heeft Archol een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in werkvak 13, locatie 147 van de Buitenring Parkstad Limburg (in het vervolg BPL). Deze ringweg wordt aangelegd op initiatief van de provincie om de bereikbaarheid van de regio Parkstad Limburg en de verschillende gemeentes in de regio te verbeteren. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van nieuwe wegdelen en de verbetering van bestaande provinciale wegen. Aan het onderzoek ligt een Programma van Eisen...

2018022002 gemeente Rotterdam Rotterdam Burg. Koningssingel 39

A.G. De Boer & A. De Boer (KNA Senior Prospector) En R. Timmerman (KNA Senior Prospector)
Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringenuitgevoerd voor sloop- en bouwwerkzaamheden aan de Burg. Koningssingel 39te Rotterdam. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocol 4003. In het plangebied bevindt zich basisschool Het Podium. Op de locatie komt na sloop een nieuw schoolgebouw. In het plangebied...

2019011001 gemeente Katwijk Rijnsburg Bankijkerweg 8

A.G. De Boer & A. De Boer(KNA Senior Prospector)
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringenuitgevoerd in verband met bouwwerkzaamheden aan de Bankijkerweg 8te Rijnsburg. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een...

Engineering Dynamic Surface Peptide Networks on ButyrylcholinesteraseG117H for Enhanced Organophosphate Catalysis

P.K. Agarwal
24 movies (in Quicktime .mov format) of the following MD simulations are provided. These simulations are for the enzyme 6 versions of enzyme BChE-G117H (BChE-G117H and BChE-G117H) with loop mutations: ENA/G/I/R/T) in complex with one of these substrates: BChE, paraoxon, DFP or EthP. Description for the movies: The enzyme structure is shown as gray cartoon, the engineered loop in red, with substrate and key residues displayed as sticks. The substrate is shown green sticks, catalytic...

Nucleotide Substrate Binding Characterization in Human Pancreatic-type Ribonucleases

P.K. Agarwal
This data set contains molecular dynamics (MD) simulation trajectories of human ribonucleases 1-7 and bovine ribonuclease A, in complex with two model nucleotide substrates ACAC and AUAU. The simulations where performed at two temperatures 300 K and 310 K, and in duplicates (two trajectories). The duration of the trajectories is 500 nanoseconds (ns). Larger files have been split in two parts. ***Forthcoming publication: The paper related to this data set will be published soon.

Opgraven langs de Rijksweg A2 te Stein Heidekampweg. Stein-Steinerbos en Geleen-Chemelot

I.M. Van Wijk
Samenvatting Rijkswaterstaat wil de doorstroom op de A2 bevorderen en heeft voor het traject UrmondGeleen een ontwerp met 2 keer 3 rijstroken met daarin een zogeheten ‘fly-over’ gerealiseerd. Dit ontwerp brengt ook aanpassingen ter hoogte van Stein met zich mee waarbij mogelijk archeologische waarden verloren kunnen gaan. Daarom heeft Archol, in overeenstemming met het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan Rijkswaterstaat, een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) en opgraving uitgevoerd...

Een grafveld uit de late bronstijd

A. Porreij-Lyklema
In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en ZO Wonen heeft Archol BV in samenwerking met Reef Infra BV een archeologische begeleiding conform protocol opgraven uitgevoerd van 26 augustus tot en met 28 augustus 2013 in het plangebied Sittard-Thien Bunder. Het onderzoek werd vooraf gegaan door een proefsleuvenonderzoek dat werd uitgevoerd tussen 23 april en 3 mei 2012. Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de geplande nieuwbouw. In de nabije omgeving van het plangebied...

Bandkeramische sporen onder de basisschool aan De Halstraat in Stein

A. Porreij-Lyklema
Archol heeft in opdracht van de gemeente Stein een archeologische begeleiding conform protocol opgraven uitgevoerd aan de De Halstraat te Stein. De archeologische begeleiding was in twee fasen opgedeeld. De eerste fase vond plaats in oktober 2014 en de tweede fase in september 2015. Tijdens de eerste fase zijn 10 sporen aangetroffen met daarin 94 vondsten. De sporen en vondsten dateren uit het neolithicum en ijzertijd. De tweede fase heeft geen sporen opgeleverd omdat de...

Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven en Boringen te Sittard Ongelijkvloerse kruising Dr. Nolenslaan-Hasseltsebaan

I.M. Van Wijk
In opdracht van de Provincie Limburg heeft Archol tussen 22 april en 25 april 2014 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) en boringen (IVO-O) uitgevoerd in een plangebied waar de Hasseltse baan (N276) en de Dr. Nolenslaan elkaar kruisen te Sittard. Het plangebied bestaat uit de wegen Hasseltse baan en de Dr. Nolenslaan evenals enkele belendende groen- en akkerpercelen. De voorgenomen bodemingrepen betreffen het verbeteren van het kruispunt Hasseltsebaan en dr. Nolenslaan door...

Sporen van de Michelsberg-cultuur en een laatprehistorische nederzetting bij Voulwames, gemeente Meerssen

A. Porreij-Lyklema
In september 2012 heeft te Voulwames in de gemeente Meerssen een archeologisch onderzoek plaatsgevonden in het kader van de Maaswerken. De geplande aanleg van een werkweg tussen Itteren en Aan de Maas zou eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen verstoren. Doel van het onderzoek was om archeologische waarden binnen het tracé te traceren en indien nodig te behouden door middel van een opgraving. Aangrenzend aan het plangebied waren al eerder sporen en vondsten aangetroffen die wezen...

Archeologisch onderzoek plangebied Verlegging leiding WSHD rotonde Kleidijk/N218 te Oostvoorne, gemeente Westvoorne

W.J. Weerheijm & J. Van Rooij
Uit het veldonderzoek is gebleken dat zich binnen het noordelijke deelgebied een bodemopbouw bevindt bestaande uit een middeleeuws overstromingsdek (Duinkerke III), met daaronder een tweetal niveaus met oeverafzettingen van een kreek met archeologische indicatoren, gescheiden door geulafzettingen (Duinkerke I). De vondst van archeologische indicatoren in de top van beide oeverafzettingen sluit aan bij de vondsten die hebben geleid tot de benoeming van het perceel als AMK-terrein 16.111, BOORvindplaats 08-61. Tijdens de aanleg van een gas-...

Archeologisch onderzoek plangebied 't Febriek Zuid te Lemelerveld, gemeente Dalfsen; inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen

W.J. Weerheijm & J. Van Rooij
Binnen het plangebied heeft zich waarschijnlijk oorspronkelijk een bodemopbouw met een intact podzolprofiel bevonden, maar deze is binnen het plangebied verstoord geraakt, waarschijnlijk als gevolg van het ploegen van het land. De natuurlijke bodemopbouw is daardoor minimaal tot 60, maximaal 90 cm beneden maaiveld verstoord. Hierdoor is het archeologisch relevante niveau waar vondsten in context zouden kunnen worden aangetroffen, verdwenen. Er zijn geen archeologische waarden aangetroffen in de boringen. Op basis van de aangetroffen verstoringen,...

Archeologisch onderzoek plangebied kade Kostverlorenweg, Gemeente Amstelveen; bureauonderzoek

J.J. Hekman
In opdracht van Waternet heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar het plangebied kade Kostverlorenweg te Amstelveen, gemeente Amstelveen. De aanleiding voor dit onderzoek zijn werkzaamheden ter verbetering van de bestaande kade. Op basis van de landschappelijke ontwikkeling en de archeologische waarden die in de omgeving bekend zijn geldt voor het plangebied een lage archeologische verwachting voor de periode Steentijd en Laat Neolithicum/Vroege Bronstijd-Nieuwe tijd B en dan specifiek tot aan het eind...

Registration Year

  • 2019
    2,383

Resource Types

  • Dataset
    2,383