8,200 Works

PAN-00003817 - coin/coin-related, provincie, duit

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00003817

Een geallieerde schuttersput in de Oosterhoutse Waarden Projecten Od15 en Od17, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 207

B.C. Tunker & A.A.W.J. Daniel
Tijdens de munitiesanering zijn de resten van een munitiekist die was omgebouwd tot een kachel aangetroffen. Samen met enkele haspels met Amerikaans telefoondraad deed deze vondst vermoeden dat het hier om een communicatiepost uit de Tweede Wereldoorlog ging en de sanering in dit gebied werd gestaakt, zodat op een later moment kon worden overgegaan tot een archeologische opgraving van deze schuttersput (project Od17)

PAN-00004637 - composite footbow brooch variant A1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00004637

PAN-00000051 - angular knobbed brooch

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00000051

Leemzeulder, Gemeente Blaricum

H.J.N. Van Engeldorp Gastelaars
ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied Leemzeulder/Noorderheide, in het kader van de aanleg van een faunaverbinding en het verplaatsen van een fietspad. Het plangebied ligt in een Rijksmonument en naast een AMK-terrein. Vooronderzoek heeft aangetoond dat zich op deze locatie resten van nederzettingen uit het Neolithicum tot en met de Bronstijd kunnen bevinden. De voorgenomen graafwerkzaamheden zullen deze eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten vernietigen of ernstig beschadigen, waardoor de...

Archeologisch onderzoek te Naaldwijk – Lange Broekweg, Gemeente Westland. Dijkversterking Wateringen, deelgebied 7, Broekpolderlaan

M. Peters
ADC ArcheoProjecten heeft in januari en februari 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs het Kanaal de Strijp. Het onderzoek is uitgevoerd middels definitief opgraven in de vorm van een archeologische begeleiding (KNA protocol 4107: archeologische begeleiding Waterbodems). De aanleiding van het onderzoek zijn dijkversterkingwerkzaamheden, waarbij de huidige beschoeiing wordt vervangen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd op twee locaties binnen het plangebied. In het noorden bij een gemaal en in het zuiden op een historisch erf. Uit...

Plangebied Oostergouw te Zwaag, gemeente Hoorn

T.S. Beck
ADC ArcheoProjecten heeft in september 2018 een proefsleuven onderzoek uitgevoerd in het plangebied Oostergouw. Binnen het plangebied heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden, maar op basis van bodemkundige, geologische, historische en archeologische gegevens uit de omgeving was er voor het plangebied een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd. Er zijn echter geen sporen uit de Bronstijd aangetroffen. Sporen van de recent gesloopte kassen, waren daarentegen nog wel waarneembaar in de aangelegde proefsleuven. Op basis...

Paardenstallen aan de Koemarkt in Purmerend

A. Van Benthem
ADC ArcheoProjecten heeft in juni, juli, september en oktober 2018 een Opgraving Landbodems, variant Archeologische Begeleiding uitgevoerd op de locatie van de nieuw te bouwen Markthal aan de Koemarkt te Purmerend. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van de bouwput en het uitgraven van een fundering voor het markthuisje dat naar de noordoosthoek van het plangebied verplaatst werd. In tegenstelling tot de verwachting van het vooronderzoek zijn tijdens de archeologische begeleiding...

Bennekom, Bosbeekweg 19-21

W. Jezeer
Er zijn geen sporen waargenomen of vondsten aangetroffen in de nieuw gegraven sleuven. Ter hoogte van de terreinen van natuurvriendenhuis De Bosbeek (parkeerterrein, pad en inrit) was de bodem tot op aanlegdiepte geroerd, waarbij overal (soms grote brokken) puin mee naar boven kwam. Sleuf 3, aangelegd in de Bosbeekweg, was onverstoord maar heeft geen sporen of vondsten opgeleverd.

Oostwoud, Oosteinde 42 (Gemeente Medemblik)

W. Jezeer
In Oostwoud wordt op het perceel Oosteinde 42 een nieuwe stolpboerderij gebouwd. Een oude stolp die op dit perceel stond is in dat kader gesloopt. Het plangebied ligt in een gebied met dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2, waarbinnen rekening dient te worden gehouden met archeologie bij ingrepen in de bodem vanaf 100 m2. De geplande nieuwbouw, met een oppervlakte van 242 m2, overschrijdt deze waarde. Onder de gesloopte stolp ligt een huisterp die mogelijk al...

Velddriel Voorstraat 51 (gemeente Maasdriel)

A. Van Benthem
ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Voorstraat 51 te Velddriel in de gemeente Maasdriel. In het plangebied zullen woningen worden gebouwd waarbij eventuele archeologische resten worden vernietigt of ernstig beschadigd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn echter geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. De sporen die werden aangetroffen bestaan uit recente sloten, recente greppels en een kuil met recent huisafval. Door het ontbreken van een vindplaats in...

Nijkerk Torenstraat Locaties Torenstraat en Venestraat in Nijkerk

H. Engeldorp Gastelaars
Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 3000 m² en was vóór de sloop in gebruik als schoolgebouw. Het gebied wordt begrensd door de Groenestraat in het zuiden, de Huserstraat in het westen, de Torenstraat in het noorden en de Venestraat in het oosten. Tijdens de begeleiding zijn alleen op die plaatsen waar het Torenhuis en de gracht werden verwacht werkputten aangelegd, in het noorden van het plangebied. Hier werden sporen van bewoning uit de...

PAN-00000158 - wire brooch with angular bow variant A1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00000158

Archeologisch bureauonderzoek Noordweg te De Bilt Gemeente De Bilt

E.A. Schorn
KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie aan de Noordweg in De Bilt (gemeente De Bilt). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van het sportpark Seastum. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging van het noordoostelijke uiteinde van het plangebied op een gordeldekzandwelving is aan dit deel van het...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Oranjestraat (ten oosten van nummer 3) te Groenlo Gemeente Oost Gelre

E.A. Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Oranjestraat in Groenlo (gemeente Oost Gelre). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouwplannen van een woning. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op de rand van een hoger gelegen plateau ligt dat is bedekt...

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, Kampsestraat 41 in Angeren, Gemeente Lingewaard

ERIK Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Kampsestraat 41 in Angeren (gemeente Lingewaard). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouwplannen van een woning met bijgebouw. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op de stroomgordel van Walbeek en de archeologische vondstlocaties uit...

Archeologisch bureauonderzoek Flora Nova terrein, Molenstraat 41B te Ophemert Gemeente Neerijnen

E.A. Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie van het bedrijf Flora Nova Hoveniers- en groenvoorzieningen B.V. aan de Molenstraat 41B in Ophemert (gemeente Neerijnen). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor het omzetten van het grootste deel van het plangebied naar bedrijfsbestemming, voor zover deze al niet bedrijfsbestemming had, en een klein deel naar groen ten behoeve van landschappelijke inpassing en daarnaast de mogelijkheid te creëren om binnen de...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Boerderijweg 6 te Neer Gemeente Leudal

E.A. Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Boerderijweg 6 in Neer (gemeente Leudal). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouwplannen van twee rundveestallen. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op een hoger deel binnen een golvende dekzandvlakte en de archeologische vondstlocaties...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek; rotondes Vragenderweg en James Wattstraat te Lichtenvoorde

G.W.J. Spanjaard
Gespecificeerde archeologische verwachting Het plangebied is gelegen op de overgang van een gebied van daluitspoelingswaaiers, met plaatselijk een dek van dekzand, naar een gebied van gordeldekzandwelvingen op daluitspoelingswaaiers. Op basis van het AHN, het verwachte bodemprofiel en het historisch landgebruik wordt verwacht dat binnen het merendeel van het plangebied sprake is geweest van relatief natte bodemcondities. Hier geldt een lage tot middelhoge verwachting voor alle periodes vanaf het Laat-Paleolithicum. Het noordelijke deel van de noordelijke...

Opgraven, variant begeleiden nieuwbouw binnentuin stadhuis Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân (FR)

M.J.M. De Wit & A.G.S. Pleszynski
Binnen het onderzoeksgebied zijn vanwege de geringe ontgravingsdiepte weinig archeologische sporen en structuren aangetroffen. Het overgrote deel van de vlakken is aangelegd in ofwel bouwzand ofwel in een geroerde laag met veel puin (S901). Op een aantal plekken werd iets dieper gegraven en hieruit blijkt dat onder deze geroerde laag ophooglagen (S902 en S903) met soms een mestpakket (S904) liggen. Deze lagen dateren, gezien het eruit afkomstige vondstmateriaal, uit de periode 17e t/m 20e eeuw....

Opgraven, variant begeleiden Hogestraat 4 te Loppersum, gemeente Loppersum (GR)

M.J.M. De Wit & S.J Tuinstra
Het onderzoek is uitgevoerd als archeologische begeleiding van de sloop van de voormalige opstallen van de Albert Heijn aan Hogestraat 4 te Loppersum en de daaropvolgende bodemsanering. Hierbij is een aantal archeologische waarnemingen gedaan. De archeologische verwachting was dat er in de ontgravingen wierdelagen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zouden worden aangesneden waarin zich bewoningssporen, -structuren en vondsten kunnen bevinden. De ontgravingsdieptes binnen het terrein waren gering en bovendien waren er binnen het...

Proefsleuvenonderzoek deelgebied 6 bestemmingsplan Delftlanden te Emmen, gemeente Emmen (DR)

M.J.M. De Wit
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat zich in het grootste deel van het onderzoeksgebied geen relevante archeologische resten bevinden. De oorspronkelijke bodemopbouw is grotendeels niet meer aanwezig, nu het gebied is afgetopt of geëgaliseerd. Alleen in de noordelijke helft van werkput 17 is een podzolprofiel gedocumenteerd. De enige antropogene sporen die in de proefsleuven zijn gevonden, betreffen resten van 19e-eeuwse ontginningssporen (greppels, ploeg- en spitsporen en vergraven lagen). Het veen dat aan de...

Opgraving, variant begeleiden aanpak Diepenring fase 1 te Groningen, gemeente Groningen (GR)

M.J.M. De Wit
Het archeologische veldwerk bestond uit de begeleiding van de graafwerkzaamheden voor de wegcunetten, een rioolsleuf, boomplantsleuven en huisaansluitingen. Ook moest een aantal grondboringen worden gezet. Het veldwerk is over een periode van zeventien maanden uitgevoerd (tussen november 2016 en maart 2018), gelijktijdig met de werkzaamheden van de aannemer. In de werkputten zijn vooral ophooglagen, lagen steigeraarde en dempings- en grachtlagen van de gedempte natte stadsgracht en van voorgangers van de huidige Schuitendiepgracht aangetroffen. Op een...

PAN-00010767 - tap faucet (with pipe) B4.2

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00010767

Archeologische opgraving, variant begeleiden, herinrichting Borgweg te Lellens, gemeente Ten Boer (GR)

G.J. De Roller
Het archeologisch onderzoek heeft vondsten opgeleverd die gerelateerd zijn aan het gebruik van de weg. Met name de metaalvondsten betreffen kledingaccessoires die tijdens het lopen en rijden over de weg verloren kunnen zijn. Het gaat hierbij om kledinggespen en -knopen. De oudste gespen dateren uit de late middeleeuwen. Ze zijn gevonden in werkput 3, aan de oostkant van de wierde. De andere gespen dateren uit de 15e-17e eeuw. Het gevonden aardewerk is niet rechtstreeks gekoppeld...

Registration Year

  • 2019
    8,200

Resource Types

  • Dataset
    8,200