27,804 Works

Made, Geraniumstraat nummer 36, H7074, H7016 Gemeente Drimmelen, Made, Geraniumstraat 36

A.W.A Kemme
In opdracht van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuuren Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Geraniumstraat 36 te Made gemeente Drimmelen. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van woningen in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Tijdens het veldwerk zijn verspreid over het plangebied elf proefsleuven aangelegd. Aan het plangebied is op basis van het archeologisch...

PAN-00039724 - Roman rotary or lift-slide key

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00039724

18090072 Houten Prins Bernardweg 38 18090072 Rapportage BO IVO Houten, Prins Bernardweg 38 eindversie BG

T Nales
Voor dit project is een bureauonderzoek en een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Prins Bernardweg te Houten, n.a.v. de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit onderzoek concludeerde dat er in het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde geldt voor de Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd.

Interview met Bethany de Forest (II)

S. Stigter
Interview met Bethany de Forest over haar manier van werken met pinhole fotografie ter voorbereiding voor het schrijven van een tekst voor het boek Bethany de Forest: Funky Landscapes (2016), dat ze publiceert in samenwerking met haar galerie KochxBos, Amsterdam. Dit is een aanvullend interview op dat van 25 maart 2016 en gaat iets dieper in op de specifieke eigenschappen van de techniek van pinhole fotografie en van de manier waarop ze deze techniek door...

Interview met Bethany de Forest (I)

S. Stigter
Interview met Bethany de Forest ter voorbereiding voor het schrijven van een tekst voor het boek Bethany de Forest: Funky Landscapes (2016), dat ze publiceert in samenwerking met haar galerie KochxBos, Amsterdam. Dit eerste interview gaat zowel over haar pinhole fotografie als meer recente: het maken van grotere maquettes, digitaal fotograferen en het werken met lenticular in de afwerking van de prints. Het interview gaat met name over haar gebruik van materialen en technieken in...

Interview Evert Nijland

S. Stigter
Interview met sieraadontwerper Evert Nijland over het ontstaan van zijn werk van concept tot uitvoering, inclusief draagbaarheid en overerving. Het begint bij inspiratie en het ontwerpen, gevolgd door een onderzoeksfase en samenwerking, tot en met het technisch perfectioneren en het voltooien van de serie met het slotstuk. Daarna volgen verkopen (galerie Rob Koudijs; PAN), verzamelen (V&A; Rijksmuseum), dragen (particulieren), exposeren (CODA; USA) en restaureren. Een bijzonder verhaal over overerving is de levensgeschiedenis van een collier...

Archeologische opgraving Bergingsriool Zuidwal te Oldenzaal, gemeente Oldenzaal (OV)

J. De Gruil & J.A.M. Oude Rengerink
Vanwege de aanleg van een bergingsriool ter plaatse van de parkeerplaats bij de Zuidwal in Oldenzaal heeft Laagland Archeologie BV een opgraving uitgevoerd binnen het ontgravingsvlak voor dit riool. Op basis van vooronderzoek is geconcludeerd dat er een grote kans bestaat dat er binnen de ontgravingsput voor het bergingsriool bouwresten uit de periode vanaf de 13e eeuw aanwezig zijn. Het betreft specifiek de voormalige laatmiddeleeuwse stadsmuur en bebouwing die onder andere op de kaart van...

Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Toekomstige bouwlocatie ‘De Kleine Wereld’ te Budel (NB)

J.A.M. Oude Rengerink
Laagland Archeologie heeft in maart 2018 een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven uitgevoerd op de toekomstige bouwlocatie ´De Kleine Wereld´ te Budel. Het Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven heeft tot doel gegevens te verkrijgen om de archeologische verwachting te toetsen en eventueel aanwezige vindplaatsen op te sporen en te waarderen. Op basis van de waardering kan de behoudenswaardigheid van de vindplaats binnen het plangebied worden vastgesteld en kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van...

Archeologische begeleiding en opgraving Hamersestraat 53, Westervoort gemeente Westervoort (GD)

J.A.M. Oude Rengerink & J. De Gruil
In opdracht van Van Rouwendaal Groep heeft Laagland Archeologie een archeologische begeleiding en opgraving uitgevoerd in het plangebied Hamersestraat 53 te Westervoort. Binnen het plangebied staat Huis Hamerden, dat bekend staat als een ridderhoeve of havezate uit de late middeleeuwen. De aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door werkzaamheden ten behoeve van de woningbouw en herinrichting van het plangebied. Het hiermee gepaard gaande grondverzet vormde een bedreiging voor aanwezige archeologische resten. Uit vooronderzoek is gebleken...

Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Staverdenseweg 54-56, Elspeet gemeente Nunspeet (GD)

F. Westra
Laagland Archeologie heeft in maart 2019 een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven uitgevoerd aan de Staverdenseweg te Elspeet, gemeente Nunspeet (GD). Op het terrein is eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is door het bevoegd gezag besloten dat er een aanvullend onderzoek dient plaats te vinden in de vorm van een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven. Het proefsleuven onderzoek heeft tot doel om een eventueel aanwezige vindplaats aan te tonen en te waarderen aan...

PAN-00017055 - early medieval disc brooch with central cell variant A1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00017055

PAN-00016498 - cast hooked-clasp with one hook Group C

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00016498

Javanen in Diaspora, interview met Achmad Djoeneri

Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde & Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie
Naam: Achmad Djoeneri Achternaam: Djoeneri Geboorteplaats: Waneweg, Lelydorp Plan Geboortedatum: 5 september 1946 Woonplaatsen: Suriname 1946 - 1975; Nederland 1975 - Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa heel beleefd in het Hoog-Javaans of hij het goed vond dat ik met hem meeging om een goede opleiding te volgen aan de school aan de Kopiweg. Mijn...

PAN-00055551 - cloth seal with pin

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00055551

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Knarrenhof te Oldenzaal, gemeente Oldenzaal (OV). Laagland Archeologie Rapport 245

E.W. Brouwer
Laagland Archeologie heeft in januari 2019 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd op de locatie van de geplande Knarrenhof te Oldenzaal. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege de geplande nieuwbouw op het terrein. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.7). Het plangebied ligt op een gordeldekzandrug langs een oude wegverbinding die mogelijk al vanaf...

PAN-00020959 - brooch Almgren 16 variant A

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00020959

Transect-rapport 1212: Inventariserend Veldonderzoek, Verkennende Fase. Schokland, Schokkeringweg, Gemeente Noordoostpolder (FL)

N De Vries
In maart 2017 is een inventariserend veldonderzoek, in de vorm van een verkennend booronderzoek (IVO-O), uitgevoerd op de parkeerplaats aan de Schokkerringweg ter hoogte van Schokkerringweg 12 (gemeente Noordoostpolder). De parkeerplaats zal worden uitgebreid en vernieuwd. Als gevolg van de noodzakelijke ontgravingen kunnen eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden worden verstoord. Daarom is dit archeologisch onderzoek uitgevoerd om de archeologische verwachting van het plangebied te specificeren en te toetsten in het veld. Op basis...

Istori Manokwari: Interview IM23

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMO (onderwerpgerichte getuigenissen); interviewer: EM*2003. Duur interview totaal (uren/min): 2 uur, 11 min. Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde groeide op het eiland Ambon op in het Indisch gezin van een landbouwer. Hij koos na de MULO niet voor een veilig ambtenarenbestaan, maar wist daarentegen als piepjonge bestuurs-ambtenaar in de uitgestrekte Vogelkop van Nieuw Guinea door doortastend en humaan optreden gezag te verwerven onder de Papoeastammen. Dit leverde hem...

Istori Manokwari: Interview IM26

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewer: EM*2009. Duur interview totaal (uren/min): 41 min. (deel 1) Interview in meerdere delen: 2 Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde, geboren in een groot samengesteld gezin. Vader plantage-eigenaar belandt tijdens de Bersiap met moeder en de kinderen in een gevangenis, waar gemarteld wordt. Vervolgens opgevangen door het Leger des Heils in Bandoeng. Waarna zij samen met zuster in een internaat belandt, terwijl ouders in Ransiki/Manokwari als kolonist voet aan...

Istori Manokwari: Interview IM20

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMO (onderwerpgerichte getuigenissen); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 12 min. Dit interview bevat een terugblik van geïnterviewde op haar leven in Manokwari in de periode 1949 t/m 1963. Geïnterviewde vertelt over haar laatst mogelijke (vóór de overdracht van Indië) overtocht op de volgeladen KPM Waibalong naar Nieuw Guinea, waar zij en haar echtgenoot zowel in Hollandia als Manokwari kleine bloeiende winkels en uitgaansgelegenheden opzetten. Zij deels als alleenstaand...

MON.OTT.AGB Archeologische begeleiding aan de Komweg (ong.) te Didam in de gemeente Montferland

S. Diependaal
Tijdens het veldwerk is een vindplaats uit de 19e tot 20e eeuw aangetroffen. De vindplaats is geintrepeteerd als het achtererf van de bebouwing die zichtbaar is op historisch kaartmateriaal. De vindplaats bestaat uit een rij met paalkuilen en een rij met (afval)kuilen. De grondsporen hebben waarschijnlijk gehoord bij een woonhuis dat in de eerste helft van de 19e eeuw ten noorden van het plangebied heeft gestaan. De rij met paalkuilen ligt parallel aan een perceelsgrens...

Bureauonderzoek nieuwbouw werktuigberging Laskwerderweg 2 te Steendam, gemeente Midden-Groningen (GR)

G.J. De Roller
MUG Ingenieursbureau b.v. adviseert om geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren. De voorgenomen bodemingrepen raken het archeologisch relevante niveau zeer waarschijnlijk niet en zijn dusdanig beperkt van omvang dat de eventuele schade aan de archeologie zeer gering tot nihil is. Het onderzoeksgebied ligt op een weideveengrond binnen een vlakte van getijafzettingen. In de diepere ondergrond is naar verwachting dekzand aanwezig dat plaatselijk geërodeerd kan zijn als gevolg van inbraken van de zee. Het dekzand...

Bureauonderzoek Julianastraat, Stolbergstraat, Tempeliersstraat, Eerste en Tweede Emmastraat en Koninginneweg te Haarlem, gemeente Haarlem (NH)

G.J. De Roller
Het bureauonderzoek, het (in de Tweede Emmastraat en een deel van de Koninginneweg) uitgevoerde archeologisch booronderzoek en het milieukundig booronderzoek geven voldoende duidelijkheid over de bodemopbouw en de archeologische verwachting. Een archeologisch booronderzoek binnen de Julianastraat, de Solbergstraat, de Tempeliersstraat, de Koninginneweg en de Eerste Emmastraat heeft daarom geen toegevoegde waarde. Binnen het onderzoeksgebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn. Deze resten dateren naar verwachting uit de prehistorie tot vroege middeleeuwen en nieuwe tijd. Uit de...

PAN-00036855 - coin/coin-related, Severus Alexander (222-235), Julia Mamaea († 235), denarius

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00036855

Gravensingel 19, Dordrecht, gemeente Dordrecht: een bureauonderzoek

I.S.J. Beckers
vBureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de bouw van een appartementengebouw aan de Gravensingel 19 te Dordrecht. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocol 4002. In het kader van het onderzoek zijn kaarten,...

Registration Year

 • 2019
  27,804

Resource Types

 • Dataset
  27,739
 • Text
  64
 • Collection
  1