54,189 Works

Plangebied Vuursteenstraat in Groningen

J.B. Hielkema
In het plangebied zijn geen sporen en of vondsten aangetroffen.

Een geallieerde schuttersput in de Oosterhoutse Waarden Projecten Od15 en Od17, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 207

B.C. Tunker & A.A.W.J. Daniel
Tijdens de munitiesanering zijn de resten van een munitiekist die was omgebouwd tot een kachel aangetroffen. Samen met enkele haspels met Amerikaans telefoondraad deed deze vondst vermoeden dat het hier om een communicatiepost uit de Tweede Wereldoorlog ging en de sanering in dit gebied werd gestaakt, zodat op een later moment kon worden overgegaan tot een archeologische opgraving van deze schuttersput (project Od17)

PAN-00004637 - composite footbow brooch variant A1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00004637

Lingewaal Herwijnen Schoutensteeg Proefsleuvenonderzoek

ADC ArcheoProjecten, A. Van Benthem & J.M. Brijker
In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Schoutensteeg te Herwijnen in de gemeente Lingewaal. Behalve een aantal recente verstoringen zijn er tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologische sporen aangetroffen in de putten.

PAN-00000051 - angular knobbed brooch

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00000051

Gemeente Gennep en Bergen Plangebied N271

E.A.M. De Boer
Onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied N271 in de gemeenten Gennep en Bergen. Op basis van de landschappelijke ligging (AHN), de historische situatie en bekende archeologische waarden in en rond het plangebied is aan het plangebied een lage tot hoge archeologische verwachting toegekend.

Leemzeulder, Gemeente Blaricum

H.J.N. Van Engeldorp Gastelaars
ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied Leemzeulder/Noorderheide, in het kader van de aanleg van een faunaverbinding en het verplaatsen van een fietspad. Het plangebied ligt in een Rijksmonument en naast een AMK-terrein. Vooronderzoek heeft aangetoond dat zich op deze locatie resten van nederzettingen uit het Neolithicum tot en met de Bronstijd kunnen bevinden. De voorgenomen graafwerkzaamheden zullen deze eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten vernietigen of ernstig beschadigen, waardoor de...

Archeologisch onderzoek te Naaldwijk – Lange Broekweg, Gemeente Westland. Dijkversterking Wateringen, deelgebied 7, Broekpolderlaan

M. Peters
ADC ArcheoProjecten heeft in januari en februari 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs het Kanaal de Strijp. Het onderzoek is uitgevoerd middels definitief opgraven in de vorm van een archeologische begeleiding (KNA protocol 4107: archeologische begeleiding Waterbodems). De aanleiding van het onderzoek zijn dijkversterkingwerkzaamheden, waarbij de huidige beschoeiing wordt vervangen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd op twee locaties binnen het plangebied. In het noorden bij een gemaal en in het zuiden op een historisch erf. Uit...

Plangebied Oostergouw te Zwaag, gemeente Hoorn

T.S. Beck
ADC ArcheoProjecten heeft in september 2018 een proefsleuven onderzoek uitgevoerd in het plangebied Oostergouw. Binnen het plangebied heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden, maar op basis van bodemkundige, geologische, historische en archeologische gegevens uit de omgeving was er voor het plangebied een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd. Er zijn echter geen sporen uit de Bronstijd aangetroffen. Sporen van de recent gesloopte kassen, waren daarentegen nog wel waarneembaar in de aangelegde proefsleuven. Op basis...

Paardenstallen aan de Koemarkt in Purmerend

A. Van Benthem
ADC ArcheoProjecten heeft in juni, juli, september en oktober 2018 een Opgraving Landbodems, variant Archeologische Begeleiding uitgevoerd op de locatie van de nieuw te bouwen Markthal aan de Koemarkt te Purmerend. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van de bouwput en het uitgraven van een fundering voor het markthuisje dat naar de noordoosthoek van het plangebied verplaatst werd. In tegenstelling tot de verwachting van het vooronderzoek zijn tijdens de archeologische begeleiding...

Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (fase 6) in het plangebied Valkenswaard Zuid, gemeente Valkenswaard

M.D.R. Schurmans
In opdracht van de gemeente Valkenswaard voerde VUhbs Archeologie op donderdag 26 januari 2017 een veldonderzoek door middel van proefsleuven uit in het plangebied Valkenswaard-Zuid. Het betreft hier de zesde fase van het proefsleuvenonderzoek, waarvan fase 1 tot en met 5 reeds gerapporteerd zijn. De zesde fase behelsde het onderzoeken van de percelen H36 en H37 door middel van de aanleg van zes sleuven met een totale oppervlakte van 715 m2. Tijdens het onderzoek is...

Bennekom, Bosbeekweg 19-21

W. Jezeer
Er zijn geen sporen waargenomen of vondsten aangetroffen in de nieuw gegraven sleuven. Ter hoogte van de terreinen van natuurvriendenhuis De Bosbeek (parkeerterrein, pad en inrit) was de bodem tot op aanlegdiepte geroerd, waarbij overal (soms grote brokken) puin mee naar boven kwam. Sleuf 3, aangelegd in de Bosbeekweg, was onverstoord maar heeft geen sporen of vondsten opgeleverd.

Oostwoud, Oosteinde 42 (Gemeente Medemblik)

W. Jezeer
In Oostwoud wordt op het perceel Oosteinde 42 een nieuwe stolpboerderij gebouwd. Een oude stolp die op dit perceel stond is in dat kader gesloopt. Het plangebied ligt in een gebied met dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2, waarbinnen rekening dient te worden gehouden met archeologie bij ingrepen in de bodem vanaf 100 m2. De geplande nieuwbouw, met een oppervlakte van 242 m2, overschrijdt deze waarde. Onder de gesloopte stolp ligt een huisterp die mogelijk al...

Velddriel Voorstraat 51 (gemeente Maasdriel)

A. Van Benthem
ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Voorstraat 51 te Velddriel in de gemeente Maasdriel. In het plangebied zullen woningen worden gebouwd waarbij eventuele archeologische resten worden vernietigt of ernstig beschadigd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn echter geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. De sporen die werden aangetroffen bestaan uit recente sloten, recente greppels en een kuil met recent huisafval. Door het ontbreken van een vindplaats in...

Nijkerk Torenstraat Locaties Torenstraat en Venestraat in Nijkerk

H. Engeldorp Gastelaars
Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 3000 m² en was vóór de sloop in gebruik als schoolgebouw. Het gebied wordt begrensd door de Groenestraat in het zuiden, de Huserstraat in het westen, de Torenstraat in het noorden en de Venestraat in het oosten. Tijdens de begeleiding zijn alleen op die plaatsen waar het Torenhuis en de gracht werden verwacht werkputten aangelegd, in het noorden van het plangebied. Hier werden sporen van bewoning uit de...

PAN-00000158 - wire brooch with angular bow variant A1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00000158

Archeologisch bureauonderzoek Noordweg te De Bilt Gemeente De Bilt

E.A. Schorn
KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie aan de Noordweg in De Bilt (gemeente De Bilt). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van het sportpark Seastum. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging van het noordoostelijke uiteinde van het plangebied op een gordeldekzandwelving is aan dit deel van het...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Oranjestraat (ten oosten van nummer 3) te Groenlo Gemeente Oost Gelre

E.A. Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Oranjestraat in Groenlo (gemeente Oost Gelre). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouwplannen van een woning. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op de rand van een hoger gelegen plateau ligt dat is bedekt...

Afgeplagd en afgezocht. Provincies Limburg en Noord-Brabant; archeologisch onderzoek: oppervlaktekarteringen na plagwerken in verschillende projectgebieden

G.R. Ellenkamp, M.H.P.M. Ruijters, X.C.C. Van Dijk & D.M.G. Keijers
zie vondstmeldingen 424781, 424782, 424783, 424787, 424826, 424827, 424828, 424863 & 424864 Verkennend booronderzoek om vast te stellen hoe dik ophogingslaag is.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, Kampsestraat 41 in Angeren, Gemeente Lingewaard

ERIK Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Kampsestraat 41 in Angeren (gemeente Lingewaard). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouwplannen van een woning met bijgebouw. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op de stroomgordel van Walbeek en de archeologische vondstlocaties uit...

Archeologisch bureauonderzoek Flora Nova terrein, Molenstraat 41B te Ophemert Gemeente Neerijnen

E.A. Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie van het bedrijf Flora Nova Hoveniers- en groenvoorzieningen B.V. aan de Molenstraat 41B in Ophemert (gemeente Neerijnen). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor het omzetten van het grootste deel van het plangebied naar bedrijfsbestemming, voor zover deze al niet bedrijfsbestemming had, en een klein deel naar groen ten behoeve van landschappelijke inpassing en daarnaast de mogelijkheid te creëren om binnen de...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Boerderijweg 6 te Neer Gemeente Leudal

E.A. Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Boerderijweg 6 in Neer (gemeente Leudal). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouwplannen van twee rundveestallen. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op een hoger deel binnen een golvende dekzandvlakte en de archeologische vondstlocaties...

Kloetinge Tervatenseweg 46. Gemeente Goes. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen.

F.G.R. D'hondt
Archeologisch bureauonderzoek met 4 verkennende boringen. Op basis van de resultaten van voorliggend onderzoek wordt het uitvoeren van vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek; rotondes Vragenderweg en James Wattstraat te Lichtenvoorde

G.W.J. Spanjaard
Gespecificeerde archeologische verwachting Het plangebied is gelegen op de overgang van een gebied van daluitspoelingswaaiers, met plaatselijk een dek van dekzand, naar een gebied van gordeldekzandwelvingen op daluitspoelingswaaiers. Op basis van het AHN, het verwachte bodemprofiel en het historisch landgebruik wordt verwacht dat binnen het merendeel van het plangebied sprake is geweest van relatief natte bodemcondities. Hier geldt een lage tot middelhoge verwachting voor alle periodes vanaf het Laat-Paleolithicum. Het noordelijke deel van de noordelijke...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,608
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,407
 • 2019
  8,200

Resource Types

 • Dataset
  54,189