30,744 Works

Boxmeer, Klooster Elsendael. Archeologisch bureauonderzoek

BAAC BV, W.A. Bergman, E.A. Schorn, C.C. Kalisvaart & E.R.A. Smits
Archeologisch bureauonderzoek nav. bouw van een paviljoen.

PROFILES registry: Quality of life normative population 2011

L. Van De Poll-Franse
The PROFILES registry offers scientific data in the area of medical psychology and more specific on quality of life of cancer survivors. The PROFILES registry is open to academics anywhere in the world for scientific purposes, free of charge. The archive can be found on the following website: www.profilesregistry.nl. This study is part of the project: Building an infrastructure for multidisciplinary and longitudinal data collection of the physical and psychosocial impact of cancer and its...

Hollander 17 te Heythuysen, gemeente Leudal

Synthegra Archeologie Bv
In januari 2008 werd een bureauonderzoek en een karterend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan de Hollander 17 te Heythuysen, gemeente Leudal (Limburg). De meeste boringen bestonden uit een A/C-opbouw (boringen 3 en 8), al dan niet met een tussenliggende geroerde laag die zowel materiaal van de bovenliggende A-horizont als van de onderliggende C-horizont bevat (boringen 4, 5, 9 en 10). De begrenzingen zijn steeds scherp. De archeologisch relevante bodemlagen, met name de E- en de B-horizont,...

Twello plangebied Binnenweg 11

T. Nales
In opdracht van de gemeente Voorst heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een aanvullende archeologische inventarisatie uitgevoerd op het plangebied aan de Binnenweg 11 te Twello. Aanleiding voor dit onderzoek is de geplande bouw van een appartementencomplex. Voor het onderzoeksgebied wordt geen aanvullend onderzoek aanbevolen, aangezien er geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen die op een vindplaats wijzen.

Archeologisch inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven en archeologische begeleiding Boekenderhofweg 15 te Blerick (AM12133)

N.J.W. Van Der Feest & V. Van Der Veen
In oktober 2012 en november 2013 is door Aeres Milieu een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, met mogelijkheid tot doorstart naar een definitief onderzoek, uitgevoerd aan de Boekenderhofweg 15 te Blerick. Het doel van het onderzoek is om de aanwezigheid van archeologische sporen in de ondergrond vast te stellen of uit te sluiten en bij aanwezigheid te documenteren en waar noodzakelijk veilig te stellen. Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden...

Oude Trambaan (ong.) te Thorn. Archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, door middel van boringen.

N.J.W. Van Der Feest
Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in het gebied en geografische ligging moet worden geconcludeerd dat voor het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor archeologische resten uit de hele prehistorie. De verwachting voor de Romeinse periode wordt als hoog gezien. Voorgaande onderzoeken en waarnemingen hebben relatief weinig aanwijzingen opgeleverd voor aanwezigheid van resten uit deze periode. De ten noorden gelegen Heerbaan kan echter gezien worden als invloed op potentiele bewoning. De...

Een verkennend en karterend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Rouwkuilenweg te Ysselsteyn, gemeente Venray (L)

Archaeological Research En Consultancy, A.J. Wullink & M. Stiekema
Volgens het bureauonderzoek door Econsultancy ligt de locatie op de flank van een dekzandrug. Het plangebied is vanaf het Laat-Paleolithicum gunstig is geweest voor jagers-verzamelaars en in het Neolithicum voor landbouwers. Door de ligging op de Peel waren de omstandigheden na het Neolithicum dusdanig nat dat het plangebied een ongunstige vestigingslocatie vormde in latere periodes. De locatie heeft dan ook een hoge trefkans voor archeologische resten uit de steentijden en een lage trefkans voor resten...

Getuigen Verhalen, KNMG - Arts in de bezettingsjaren, interview 07

KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij Tot Bevordering Der Geneeskunst), Medisch Contact
De geinterviewde is als student geneeskunde uit Groningen naar Duitsland afgevoerd om daar te werken. Hij werkte in twee ziekenhuizen en verzorgde Duitse zieken en gewonden. Hij werd hier zeer goed behandeld. Tijdens verlof wist hij te ontsnappen naar Nederland waar hij onderdook. Met een vals paspoort werkte hij als hulparts bij een arts in Grootegast tot het einde van de oorlog. 00:03:00 Opgepakt en naar Duitsland vervoerd. 00:10:00 Difterie in Duitsland. 00:20:00 Bombardement Duitsland...

Lauwerecht te Utrecht

H. Kremer & J.H.F. Leuvering
De aanleiding voor het hier gerapporteerde onderzoek is de aanleg van drie proefsleuven ten behoeve van de nieuw te realiseren woningen in plangebied Lauwerecht te Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Mitros te Utrecht. Bij het vooronderzoek is vastgesteld dat resten vanaf de middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd binnen het plangebied kunnen worden verwacht. Doelstelling Het doel van het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven is het aanvullen en toetsen...

Het Kerkhof rond de St. Janskerk begrensd?

P.C. De Boer
Archeologisch toezicht bij uitgraven bouwput voor de plaatsing van twee ondergrondse afvalcontainers. Conclusie Op de locatie Markt -Peperstraat in de binnenstad van Wijk bij Duurstede kon door de regio-archeoloog van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht een korte waarneming worden gedaan. Hierbij is gebleken dat de bovenste 50 cm van de Markt geen relevante archeologische resten bevat (ophoogzand). Bij de waarneming tijdens de ontgraving voor de bouwput van twee ondergrondse perscontainers is op circa 2 m ten noorden...

VLAK-verslag 18 Freegolf 6.161 Basisverslag

Y. Eijkoot & T. De Ridder
Het onderzoek heeft archeologische en geologische informatie opgeleverd. Op de opgehoogde oeverwal zijn scherven, botfragmenten en een pijlspits aangetroffen. Vermoedelijk gaat het hier om een extractie- of jachtkamp. Uit de IJzertijd stammen botfragmenten, aardewerk en (ijzer)slakjes. Geen sporen van activiteit uit de Romeinse Tijd, evenmin uit de Middeleeuwen.

Een archeologisch inventariserend onderzoek (IVO) door middel van boringen op het A-Kerkhof Zuidzijde te Groningen (Gr.)

H. Buitenhuis
In opdracht van firma MUG heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een archeologisch inventariserend onderzoek (IVO) uitgevoerd op het A-Kerkhof Zuidzijde te Groningen. In verband met het voornemen een vijftal bomen te (her)plaatsen, is door de firmaMUG een milieutechnisch booronderzoek verricht, waarbij door ARC bv, in de persoon van dr. H. Buitenhuis, de archeologische verkenning is uitgevoerd. Voor dit onderzoek is het volgende doel geformuleerd, namelijk het bestuderen van de bodemopbouw van het terrein...

Verslag van het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven op het Bedrijventerrein Wijnbergen fase 3, gemeente Doetinchem

M.A. Lascaris
Conclusie en Selectieadvies Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een tweetal kuilen aan het licht gekomen. Bij beide sporen gaat het om losse kuilen. Met een score van in totaal 6 punten is de vindplaats (of zijn de vindplaatsen) niet behoudenswaardig. Het is naar onze mening dan ook niet zinvol om op het onderzochte deel van het terrein verder archeologisch onderzoek uit te voeren.

Gemeente Elburg Plangebied De Schietweg te 't Harde. Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

BAAC BV & C.C. Kalisvaart
BAAC bv heeft een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied De Schietweg te 't Harde. Op basis van de gegevens uit het veldonderzoek kan de hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek gehandhaafd blijven. BAAC bv adviseert om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren indien bodemverstorende werkzaamheden dieper reiken dan 40 cm –mv.

Bureauonderzoek ten behoeve van het leidingtracé tussen NAM-locaties te Tytsjerkstradeel en Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen

M.G. Marinelli & A. Spoelstra
In augustus 2007 is in opdracht van de NAM door Oranjewoud een bureauonderzoek uitgevoerd voor een leidingtracé tussen de winlocaties Tytsjerkstradeel en Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen. Op basis van het BO werd geconcludeerd dat binnen het plangebied dekzandopduikingen en dobben kunnen voorkomen waarin een intact podzolprofiel aanwezig is. Uit een inventarisatie van bekende archeologische waarden is gebleken dat op deze dekzandruggen resten uit de steentijd zijn aangetroffen. De gespecificeerde archeologische verwachting gaf een hoge verwachtingswaarde voor...

Sportvisserij in Nederland 1971

Instituut Voor Toegepaste Sociologie, ITS * Nijmegen (Primary Investigator)
Fishing behaviour of sports anglers. Background variables: basic characteristics/ residence/ household characteristics/ occupation/employment/ education/ organizational membership

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744