3,139 Works

Varfariinravi tõhususe ja ohutuse analüüs eakatel patsientidel perearsti praktikas

Maia Gavronski & Aleksander Žarkovski
Uuringu eesmärgiks oli retrospektiivse analüüsi abil välja selgitada, kui palju kasutatakse varfariiniga interakteeruvaid ravimeid eakatel patsientidel. Uuritavad valiti perearstikeskuse patsientide seast. Valiku kriteeriumiks olid vanus > 60 aasta ja 2007. aastal ordineeritud varfariinravi. Keskmine kasutatud ravimite hulk oli 6,5. Interakteeruvaid ravimeid kasutati üle pooltel patsientidest, keskmiselt esines 2,6 potentsiaalset interaktsiooni ühe patsiendi kohta. 15%-l varfariinravi saanud patsiendil esines komplikatsioone, mis võivad olla põhjustatud ravimite interaktsioonist. 62%-l patsientidest oli korrigeeritud protrombiiniaegade suhtarv INR alla terapeutilise väärtuse....

Uus teadusdoktor Eero Merilind

Eesti Arsti Toimetus
Eesti Arst 2016; 95(8):558

Peptilise haavandi verejooks: patsiendid, ravi ja selle tulemused TÜ Kliinikumi kirurgiakliinikus 2003–2012

Margot Peetsalu, Ülle Kirsimägi & Ants Peetsalu
Eesmärk. Töö eesmärgiks oli analüüsida ja iseloomustada peptilise haavandi verejooksuga (PHV) patsiente ning nende ravi ja selle tulemusi kui ravikvaliteedi näitajaid TÜ Kliinikumi kirurgiakliinikus viimase 10 aasta jooksul. Metoodika. Analüüsiti 953 PHVga patsiendi andmeid, kes olid hospitaliseeritud aastatel 2003–2012 TÜ Kliinikumi kirurgiakliinikusse PHV diagnoosiga. Andmed retrospektiivseks analüüsiks saadi elektroonilisest andmebaasist, haiguslugudest, endoskoopilise uuringu, operatsiooni- ja lahanguprotokollidest. Hospitaliseerimise aja järgi jaotati uuritavad kahte üksteisele järgnevasse 5 aasta pikkusesse ajaperioodi: I periood 2003–2007 (493 patsienti) ja II...

Lastehaigused

Eve Õiglane-Šlik
Eesti Arst 2012; 91(3):150–151

Eesti arstide oma ajakiri 95

Väino Sinisalu & Ülla Linnamägi
Eesti Arst 2017; 96(4):187

Nikolai Pirogov narkoosiarstina

Svetlana Seeman & Väino Sinisalu
Eesti Arst 2012; 91(10):567–569

A location model of a trust of public firms

Xiao Feng & Peter Friedrich
The decision oriented theory of the public firm (Feng, Friedrich 2013) becomes extended. The authors consider that sometimes public firms compete horizontally as well. This can be due to competition among the public owners (e.g. municipalities) considering location choices for public firms they own, or public firms competing against each other. We mention some results related to the first type of competition and we refer to how the literature on location choices under oligopolic conditions...

Place Marketing Implementation in Different Administrative Subdivisions: Estonian Case Study

Andres Agan & Triin Kask
The principal scope of this paper is to construct the chain-of-marketing that regards the implementation of a place marketing strategy, in particular regional tourism and development policy. For a few decades place marketing has been mostly a marketing viewpoint for urban areas in the context of tourism in cities or metropols. Smaller rural areas and country-sides have not got so much attention and place marketing is not much used as a strategic tool to improve...

Wirtschaftliche und soziale Ziele der kommunalen Gebietsreform

Sulev Mäeltsemees, Michael Kull, Mikk Lõhmus & Jüri Ratas
The purpose of this paper is to analyze socio-economic goals of the administrative-territorial reform in Estonia. An administrative-territorial reform has been a top issue since in Estonia regained its independence but there are virtually no results. In 1995, a law was passed granting the Government the right to take decisions on the country’s administrative-territorial division. Both the local authorities and the central government can initiate changes in the administrative-territorial division. By the spring of 2012,...

Akadeemiline loeng. Konstantin Konik – unustatud suurmees

Küllo Arjakas
Konstantin Konikut teavad tänases Eesti Vabariigis vähesed. Ehk mõni arst, ehk vaid tõsised ajaloohuvilised. Praegused gümnaasiumi ajalooõpikud mainivad tema nime ühe korra. Konstantin Konikule ei ole püstitatud ühtegi mälestusmärki, kuigi 1991. a augustis oma riikliku iseseisvuse taastanud Eestis on rajatud sadakond uut mälestus- ja ausammast. 1989. a septembris, seega kaks aastat enne uut iseseisvumist, avati ülemaailmse Eesti arstide kokkutuleku (Forum Medicorum Estoniae ´89) raames ühe üritusena Tartus Maarjamõisahaavakliinikus prof Konstantin Koniku bareljeef. Selle tellis Tartu...

Kuidas geenivaramu saab toetada rahvastikupõhist terviseedendust, haiguste ennetust ja varast avastamist

Marili Palover, Kristi Krebs, Lili Milani & Neeme Tõnisson
Oleme harjunud haiguste geneetikast rääkima haigete ning suure haigusriskiga perekondade kontekstis. Siinse ülevaate teemaks on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu potentsiaalsed väljundid terviseedendusel ja haiguste paremal käsitlusel Eestis. Geenivaramu oma suure rahvastikupõhise läbilõikelise regulaarselt täieneva ja teaduskoostööle avatud andmebaasiga püüab aidata mõista geneetika rolli väga erinevate haiguste tekkes, kasutades selleks Eesti geenidoonorite koematerjale, ülegenoomset geneetilist infot ja kättesaadavaid meditsiiniandmebaase. Nende abil püüame luua uusi riskimudeleid, mille abil saaks senisest täpsemalt panustada ennetusse – kas eluviiside suunamise,...

House Musk Shrews (Suncus murinus) Do Not Copulate in the Light Period when First Paired in the Dark

Haruo Hashimoto & Toru R Saito
The copulatory behavior pattern of house musk shrews paired for 24 h starting at either 09:00 (light) or 20:00 (dark) was investigated. Ejaculatory behaviors were observed in both light and dark periods, when mating was started at 09:00. However, the males ejaculated only in the dark period when they were paired at 20:00.

INFORMATION from the editorial team. INFORMATION des Redaktionsteams. INFORMATSIOON ajakirja toimkonnalt

Matti Raudjärv
This international research journal (publication) has been published since 2007 (once a year) and 2011 (twice a year).2 The journal developed as a successor of collections of research papers published in 1984–2006. The subjects of the papers have covered economic policies and their subject areas of many countries on the basis of case studies from one or several countries and considering their mutual relations and comparisons. Besides Estonian economic policy, the papers have treated economic...

2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016

Anu Ambos, Evelin Raie, Tarvo Kiudma, Ingrid Reppo, Anneli Rätsep, Kaia Tammiksaar, Tatjana Toomsoo & Vallo Volke
Eesti Arst 2016; 95(7):465–473

2008 – Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse 45. tegevusaasta

Pille Taba
2008. aastal täitub 45 aastat ajast, mil alustati pidevat arstide täienduskoolitust Eestis. 1963. aastal loodi TRÜ arstide ja proviisorite täiendusfakulteet, mille baasil kujunes hästi toimiv ja kättesaadav erialane täiendusõppe süsteem arstidele. See on jäänud Eesti keskseks koolitusvõimaluseks tänaseni. Eesti Arst 2007; 86 (12): 917–924

Vaimse stressi meditsiinilised hilistagajärjed

Mare Tekkel
Kõik, mis põhjustab organismis muutusi, tekitab stressi. Stress ei ole haigus, vaid igapäevase elu loomupärane osa. Kroonilise stressi hilistagajärjena võivad aga ilmneda erinevad tervisehäired. Pikaajalise stressi allikad on tihti psüühilised. Pikemat aega pöörati erilist tähelepanu stressi seosele seedeelundite haigustega. Viimastel aastatel on põhitähelepanu koondunud stressi ja vereringeelundite haiguste seose uurimisele ning leitud, et vaimse stressi osa nende haiguste tekkes võib olla ülehinnatud. Eesti Arst 2004; 83 (11): 765–769

Seleenimürgistus. Lahangujuhtude kirjeldus

Jana Tuusov, Mailis Tõnisson & Vitali Vassiljev
65aastane naine leiti kodust surnuna, eelmisel päeval oli leitud samast tema abikaasa – 62aastane mees. Mõlema surnukeha kohtuarstlikul lahangul jäi kahtlus raskmetallimürgistuse suhtes. Vere analüüsides leiti mõlema lahkunu vereproovis toksilistes väärtustes seleenisisaldus, mis oli otsene surmapõhjus. Lahanguleid oli mehel ja naisel sarnane: suu limaskestal oranžikaspunane õlijas aine, sarnane aine maos ja kaksteistsõrmikus, siseelundite oranžikas värvus ning dehüdreerunud välimus. Kohtuarstlikul lahangul sedastati lisaks veel mehel maksatsirroos ja hepatiit, alkoholi kontsentratsioon veres oli 1,56 mg/g (‰). Päev...

Pärnu haigla – muutuste periood lõpukorral

Urmas Sule
Pärnu Haigla arengukava realiseerimine 1994–2004 ja edasised suunad aastatel 2005–2015

Haigusjuhu kirjeldus. Peaajuinfarkt 32aastasel naisel

Ülle Krikmann, Annika Albert-Aksjonov & Janika Kõrv
Peaajuinfarkt on vanemaealistel sage haigus, kuid noorematel, s.o 25–44aastastel esineb seda harvem. Erinevate uuringute andmetel on haigestumuseks 6–28 juhtu 100 000 inimese kohta. Noorematel haigetel on oluline välja selgitada insuldi etioloogiline tegur. Lisaks tavapärastele kardiovaskulaarsetele riskiteguritele võivad põhjuseks olla mitmesugused protrombootilised seisundid (proteiinide C ja S puudulikkus, antifosfolipiidsündroom, vaskuliidid, veresoonte ano maaliad jm), geneetilised harva esinevad haigused, ekstra- ja intakraniaalsete arterite dissektsioonid jm. Artiklis on esitatud haigusjuhu kirjeldus ning lühikokkuvõte peaajuinfarkti põhjuste selgitamiseks tehtud uuringutest....

Sisemeditsiin ja erialade laiapõhjaline koostöö

Arvo Mesikepp & Viktor Vassiljev
Eesti Sisearstide Seltsi XII kongress peeti 17.–19. mail 2007 Tallinnas. Ürituse moto “erialade laiapõhjaline koostöö” sümboliseerib kindlat sammu sisemeditsiini kui eriala arenguteel. Eesti Arst 2007; 86 (5): 303–304

Registration Year

 • 2016
  2,321
 • 2017
  295
 • 2018
  187
 • 2019
  336

Resource Types

 • Text
  3,135
 • Dataset
  3
 • Collection
  1