201 Works

Factors Determining Hooligans Crime

Andrzej Czop & Agnieszka Juszczak
During the study authors stated that the main determinant of demoralisation of youth, joining scarfers subcultures, where they act with aggression and brutal violence, are disturbances in the process of their education and socialization. They have presented, in their opinion, the most important factors determining the processes leading to deviant and pathological behaviour of youth, whose negative final is criminal activity. These determinants, in their opinion, are: family environment, school, peer group and negative social...

Assessment the Risk of Falls Versus Postural Stability of the Elderly, Using a Stabilographic Platform

Grzegorz Mańko, Izabela Kocot, Magdalena Pieniążek, Angelika Sosulska & Henryk Piwowar
Aim: The purpose of this study was to show the characteristics of postural stability in the aging process of elderly people, using the stabilography method and risk assessment of falling occurring in this age group. Materials and methods: The overall study included 36 people engaged in the therapeutic process in Musculoskeletal Rehabilitation Centre in Krzeszowice ORNR. Their average age was 69,42 (± 7,12) years. The test consisted of unconstrained standing on the stabilograph platform for...

Hybrid Tactics as Part of Russian Foreign Policy and Attempts to Influence Political Discourse in the EU

Ivan Jagersky
Russian hybrid approach is based on their understanding of threats; Russians feel themselves as victims of Western policies, sanctions and information policy. According to Russian military doctrine and theory, information warfare is conducted continuously in peacetime and wartime alike. The Russian elite consider comprehensive hybrid approach as one of the most important elements in foreign affairs. It uses a combination of tools, such as wide-ranging political and diplomatic commitment, the leverage of the energy, economic...

Scenáre možného vývoja v Juhočínskom mori v reakcii na rozhodnutie stáleho arbitrážneho súdu

Jozef Žigray
Nedávne rozhodnutie Stáleho arbitrážneho súdu v Haagu vo veci teritoriálneho sporu Filipín a Číny posúva vývoj v Juhočínskom mori do ďalšej etapy. Rozhodnutie nemá z pohľadu medzinárodného práva pre Čínu účinnosť, nakoľko ho neuznala a odmietla. Je však dostatočne silným impulzom pre reakciu priamo zainteresovaných strán sporov v SCS, nezainteresované štáty a medzinárodné organizácie, najmä ASEAN. Jedným z dôvodov očakávaných reakcií aktérov je ich rastúci záujem využívať sporné územia a priľahlé vody v prospech ich...

INSTYTUCJE ZWALCZAJĄCE ZORGANIZOWANĄ PRZESTĘPCZOŚĆ EKONOMICZNĄ W POLSCE

Wiesław MĄDRZEJOWSKI
Przestępczość ekonomiczna jest najszybciej rozwijającą się formą przestępczości zorganizowanej w Polsce. W jej zwalczaniu bierze udział wiele instytucji i służb specjalnych. Podlegają one Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Obrony Narodowej lub są służbami podległymi premierowi jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Większość z nich dysponuje pełnymi uprawnieniami operacyjnymi, śledczymi i analitycznymi. Uprawnienia te w znacznym stopniu nakładają się na siebie. Może to powodować podejmowanie działań przez kilka instytucji wobec tych...

WSPÓŁDZIAŁANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA POZIOMIE POWIATU. CASUS CHOJNIC

Robert CZYŻ
Public administration minimizes or eliminates threats affecting the security level. Crisis management activities are described in the Act on Crisis Management, which defines in the area of crisis management: competent authorities, their tasks and rules of operation, planning documents and financing of activities. The county self-government has its own and commissioned tasks of above communal nature, related to the removal of direct threats to public safety and order, defense, flood protection, including equipment and maintenance...

Współczesne sytuacje kryzysowe – wyzwania edukacyjne

Mariusz Żebrowski
The article presents the threats and consequences arising from the emergence of a crisis situation in the face of terrorist attacks and the operation of natural forces. In such situations, the safety of every person is endangered, because the explosive explosion buried by terrorists or violent hurricanes, floods and other natural disasters is often impossible to prevent, let alone predict. The content of the article specifically highlights the tasks facing the education and higher education...

Direction of Slovak Party System After the Parliamentary Elections in 2016

Natália Kováčová & Andrea Jankurová
The aim of this paper is in the context of the main specifics of the Slovak parliamentary elections in 2016 to highlight the party development in Slovakia and to predict its future direction. Parliamentary elections due to electoral instability and fluctuations determined the configuration of the parliamentary political scene. The proportion of new, non-system parties was increased and output was to create surprising ruling coalition which has dissolved the existing ideological and ethnic line. The...

URZĄDZAJĄCY GRY NA AUTOMATACH POZA KASYNEM GRY –KWALIFIKACJI PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH KARZE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

TOMASZ TADEUSZ MAJER
Problematyka określenia strony stosunku prawnego jest kluczowa dla jego bytu. Na gruncie przepisów ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009r. powstało szereg wątpliwości dotyczących określenia podmiotu, na który może być nałożona kara z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. Doprecyzowania wymaga bowiem jaki zakres podejmowanych czynności i cech pozwala na uznanie określonego podmiotu za organizatora gry i nałożenie nań kary administracyjnej, w oparciu o przepisy ww. ustawy. Kwestia ta nie jest jasna...

Three pillar s of security c ulture

Juliusz Piwowarski
The article presents a proposal for multidisciplinary scientific platform, as a basis for security studies. It includes not only the military but mostly non-military aspects of security. An emphasis is put on security culture, the main pivot of the “Security Culture” as a scientific journal, with the three pillars of the security culture concept: mental and spiritual (individual dimension), legal and organizational (social dimension), material.

Submachine Gun as a Support Weapon for the Escort Team

Paweł Pajorski & Rafał Jarosz
Submachine gun, next to classic pistol, is a regular support weapon in an escort team. This type of weapon is issued in the case of elevated level of threat for the protected person. It is used as the main weapon to equip at least one of the protection employees in an escort team. The task of a protection employee equipped with this type of weapon is to “pin down” the assailant(s) and enable evacuation of...

NÁRŮST MUSLIMSKÉ MIGRACE A DOPADY NA NĚMECKO S DŮRAZEM NA ZAMĚSTNANOST

TEREZA MIHULKOVÁ & ONDŘEJ MOCEK
Tato práce řeší problematiku migrace na úrovni Německé Spolkové republiky. Popisuje migrační proudy, které proudily a nadále proudí na toto území a v neposlední řadě se zaměřuje na dopady vycházející z politik Evropské unie a následné dopady na německou ekonomiku. Poslední část zahrnuje vlastní výpočet předpokládaného budoucího vývoje migračních toků do roku 2020 a nastiňuje scénář možného vývoje. Analýza migračních toků je založena na datech o imigraci a emigraci a prognóza budoucího vývoje je vypočtena...

Trening siłowy kobiet jako bezpieczna forma rekreacji ruchowej

Krzysztof KAGANEK, Dawid KISIEL & Janina BROŻYNA
Przedmiotem pracy jest bezpieczny trening siłowy kobiet, cel, motywacja i korzyści z uprawiania tego typu rekreacji ruchowej. Problematyka badań zawiera liczne wątki i pytania kładąc główny nacisk na bezpieczne osiągnięcie określonej sylwetki, sprawności fizycznej, siły mięśniowej oraz uzyskania jędrnej i wymodelowanej sylwetki, polepszenie jakości życia, relaksu i zmniejszenie stresu życia codziennego. Badania mają również ukazać jakie zasady, metody oraz alternatywne i bezpieczne formy treningu siłowego stosowane są najczęściej przez kobiety.

PROPAGANDA W MEDIACH ERY WEB 2.0. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROPAGANDY W FILMACH INTERNETOWYCH DO KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ

Grzegorz URBANEK
This publication is an attempt to describe the phenomenon of propaganda in the media of the Web 2.0 era. The text proves that in the space of new media, characterized by interactivity and free exchange of roles between broadcasters and receivers, propaganda is widely used in political communication. The author analyzed Internet films by both political parties and ordinary users of new media. In the work he described the basic rules, characteristic for propaganda on...

REALISTYCZNA WIZJA BEZPIECZEŃSTWA – PRÓBA SYSTEMATYZACJI KONCEPCJI

Andrzej URBANEK
In the article, his author attempted to systematize various concepts and approaches to the issue of security by representatives of political realism. Political realism set out the main directions of thinking about security during the Cold War, however, focusing on the basic elements of the international system, including state security and mechanisms of peace and war, remains the dominant theory of international politics, which is worth reaching for inspiration for the development of security studies....

Energy Security of Southern Europe Countries and Crude Oil Prices

Saleh Mothana Obadi, Igor Kosir & Matej Korcek
This paper examines the development of oil prices in the last years and its impact on energy security of the southern Europe countries. The development of oil prices in the last years has a potential impact on all economies. Indeed the impact was positive for crude oil importing economies but in the other hand, negative impact on crude oil exporting economies. According to our analysis, the impact was positive on all southern Europe economies, regardless...

ŚRODEK KARNY ZAKAZU WSTĘPU DO OŚRODKÓW GIER I UCZESTNICTWA W GRACH HAZARDOWYCH

DOROTA KAMUDA & MAŁGORZATA TRYBUS
Środek karny w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych nie występował w pierwotnej wersji kodeksu karnego z 1997 roku. Do katalogu środków określonych w art. 39 k.k. został wprowadzony ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Cel Celem opracowania jest przede wszystkim przedstawienie zawartej w art. 41c kodeksu karnego regulacji tego środka karnego. Przeprowadzona analiza obejmuje uwagi dotyczące istoty wskazanego zakazu, w szczególności jego znaczenia, zakresu przedmiotowego,...

Historicko-geografické determinanty OvplyvňUJÚCE zahraničnopolitickú ideovú orientáciu Ruskej federácie

Jozef ŠVARNÝ
Tento článok sa zameriava na identifikovanie významných historických a geopolitických udalostí, ktoré pripeli k formovaniu špecificky ruskej identity a to od jej prvopočiatkov, až po súčasné obdobie. Kultúrne povedomie ktoré vzniklo kombináciou uvedených vplyvov prispieva do formovania zahraničnej politiky Ruskej federácie nielen v jej „blízkom zahraničí“, ale taktiež v rámci širšieho ontologického vplyvu iných aktérov pri formovaní globalizačných procesov. Ontologický naratív, špecificky ruskej identity v medzinárodnom bezpečnostnom prostredí tak významne ovplyvňuje jej správanie sa na...

TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI V KONTEXTE ODOPRETIA VÝKONU MIMORIADNEJ SLUŽBY A DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ SLUŽBY

MIROSLAV KELEMEN
Bezpečnostná a právna prax na Slovensku je konfrontovaná fenoménom odopretia výkonu mimoriadnej služby na jednej strane a potenciálom výkonu dobrovoľnej vojenskej služby. Praktická realizácia brannej povinnosti upravenej v zákone č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov dostáva nové impulzy. Identifikácia týchto aspektov ako objektu skúmania vytvára perspektívnu platformu komplexného posúdenia (identifikácie, analýzy a hodnotenia) menovaných javov, ktoré môžu napomôcť chrániť záujem štátu pri výkone štátnej moci najmä pre zachovanie mieru, bezpečnosti a...

TERRORYZM W IMIĘ ISLAMSKIEGO DŻIHADU

Waldemar Zubrzycki
Wśród wyznawców islamu powstało fanatyczne pojęcie idei, według której każdy, kto wyznaje inną religię jest wrogiem. Opiera się ona na przeświadczeniu, że osoby te błądzą, dopóki nie znajdą prawdziwej, duchowej więzi z Allahem. Do pięciu filarów wiary muzułmanie często dodają szósty, w postaci dżihadu, rozumianego jako wezwanie do bezkompromisowej wojny z niewiernymi, potwierdzone nakazami Boga. Te właśnie nakazy usprawiedliwiają krwawe działania terrorystów, podkreślając agresywność dżihadu i jego militarny charakter. W połączeniu z antyzachodnią postawą stanowi...

IMIONA I NAZWISKA CZŁOWIEKA JAKO ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO

Wojciech M. HRYNICKI
1. Cel Celem artykułu jest wskazanie imion i nazwisk człowieka jako koniecznych elementów bezpieczeństwa personalnego. Tego bezpieczeństwa, które w wymiarze subiektywnym determinowane jest zarówno czynnikami środowiskowymi (intencjonalnymi i nieintencjonalnymi), jak i wewnętrznymi (emocjonalnymi, duchowymi, psychicznymi, mistycznymi). Poprzez analizę poszczególnych przypadków autor stara się udowodnić, że wybór imienia oraz zmiana imienia lub nazwiska determinowane są zarówno czynnikami środowiskowymi (jak dobre skojarzenia i potrzeba akceptacji), jak i ściśle wewnętrznymi (jak względy religijne, rodzinne czy potrzeba szacunku). 2....

REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA GIER NA AUTOMATACH W ŚWIETLE SWOBODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ROZWAŻANIA DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

MICHAŁ HEJBUDZKI
Cel Tematyka opracowania koncentruje się na zagadnieniu, czy wprowadzenie bezwzględnego zakazu urządzania gier na automatach poza kasynami rzeczywiście mieści się ramach prawnych przesłanek dopuszczających stosowanie ograniczeń względem zasady swobody działalności gospodarczej, a zatem, czy delegalizacja organizacji gier na automatach poza kasynami jest konieczna dla ochrony „ważnego interesu publicznego” w rozumieniu art. 20 i art. 22 Konstytucji, a także czy zasadne jest objęcie tej działalności monopolem państwa. Metody Praca stanowi studium prawne, w którym podstawowym materiałem...

Modern Understanding of Security: Basic Terminology

Lech Chojnowski
This article presents the basic terminology for contemporary security concepts. It defines the concept of security itself and related terms such as security as a need and value, subjective and objective security, security as a process, external and internal security, subjectand object-related dimension of security, security analysis levels, security categories: political, military, economic, cultural and identity-based, environmental and societal, as well as security opportunities, challenges and threats. The terminology presented in this article is a...

RM/RA CRAMM – Quantitative Risk Assessment Method for Prevention of Criminality

Jana Müllerová & Michal Orinčák
RM/RA CRAMM is a comprehensive risk assessment methodology for crisis management, which consists of identifying, analysing and assessing risks. Quantitative outputs serve as a basis for identifying risk management priorities, preparing preventive measures and responding to identified facts. The methodology is applicable to a wide range of risk types, natural risks, including fire risks, technology risks, criminal risks and other risks of a social nature. The RM/RA CRAMM methodology provides the basis for determining the...

Registration Year

 • 2017
  105
 • 2018
  78
 • 2019
  18

Resource Types

 • Dataset
  183
 • Text
  18