197 Works

POSTAVENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MEDZINÁRODNOM KRÍZOVOM MANAŽMENTE

Boris ĎURKECH & Jozef ŠVARNÝ
Globálna bezpečnosť je priamo závislá od schopnosti relevantných bezpečnostných aktérov predchádzať regionálnym alebo lokálnym krízam, ktoré majú potenciál prerásť do globálnych rozmerov. Vzhľadom na fakt, že na globálnej úrovni nie je schopný túto úlohu relevantne napĺňať žiaden bezpečnostný aktér nezávisle od ostatných relevantných bezpečnostných aktérov bez toho aby súčasne negatívne nenarúšal ich bezpečnosť, sa pre potreby riešenia globálnych bezpečnostných otázok vytvorili globálne, alebo regionálne organizácie, v ktorých kompetencii je v závislosti od konkrétnej bezpečnostnej dilemy...

SAMOCHODY I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA w ochronie VIP

ARTUR MALCZYK
Niniejszy artykuł opisuje podstawowy sposób wykorzystania samochodów opancerzonych w ochronie VIP. Ukazuje jak powinna wyglądać kontrola oraz zabezpieczenie pojazdu podczas postoju, a także rozpoznanie go pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Ponadto przedstawia skład kawalkady oraz sektory odpowiedzialności agentów ochrony.

PRAWNA REGULACJA ORGANIZACJI RYNKU HAZARDOWEGO W POLSCE. WYBRANE ZAGADNIENIA W ŚWIETLE NOWEGO PROJEKTU ZMIANY USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH Z 2009 R.

Eryk KOSIŃSKI
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i „określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach” (art. 1). Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie analizy proponowanej nowelizacji wymienionej ustawy o grach hazardowych pod kątem prawa Unii Europejskiej, przede wszystkim w świetle orzecznictwa sądów Unii Europejskiej. W badaniach zastosowano metodę formalno-dogmatyczną w zakresie analizy tekstu...

Concentration of Phosphorus in the Blood of Young Men Aged 18–21 as an Informative Biochemical Marker for Assessing Adaptation Processes in Strength Fitness

Andrii Chernozub, Yurii Radchenko, Oleh Dubachynskyi, Hanna Titova, Anton Bodnar, Tadeusz Ambroży, Dariusz Mucha, Ivan Chaban & Oleksandr Gartvich
The results of the research concerning further solution of the problem of finding informative markers for the diagnostic of the youth functional state which will allow to comprehensively evaluate the efficiency of the mechanisms for optimizing the training process in strength fitness are represented in this article. Two groups of young men aged 18 to 21 years participated in the research. Each group used our models of training for 3 months. The models differed significantly...

Tri kolonny kultury bezopasnocti

Juliusz Piwowarski
Artykuł prezentuje propozycję interdyscyplinarnej platformy naukowej, jako podstawy dla nauk o bezpieczeństwie. Zawierają się w niej nie tylko militarne, ale głównie niemilitarne aspekty bezpieczeństwa. Nacisk został położony na kulturę bezpieczeństwa, główną oś naukową czasopisma naukowego „Kultura Bezpieczeństwa”, wraz z koncepcją trzech filarów kultury bezpieczeństwa: mentalno-duchowy, prawno-organizacyjny, materialny.

The faces of Japanese anti-Semitism. “A bubble anti-Semitism”?

Marek Hoborowicz
The beginnings of Japanese-Jewish relations date back to the second half of the 19th century. Even though back then the Japanese treated the Jews and other foreigners in Japan equally, over time, a distinctive sense of separateness developed in relations between the Japanese and the Jews. Although those relations were developing in terms of Japanese culture, the elements of European culture were also influential, among the others, prejudices, stereotypes, reluctance, and even hate towards the...

Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się krzywizn kręgosłupa i jego ruchomości u dzieci w wieku 10‒13 lat

Dariusz MUCHA, Karol NIEMIEC, Dawid MUCHA & Tadeusz AMBROŻY
Celem pracy było zbadanie wpływu treningu pływackiego na kształtowanie się krzywizn kręgosłupa u dzieci w wieku 10‒13 lat. Praca opierała się na badaniach kręgosłupa za pomocą sprzętu MediMouse i wagi Tanita. Wybranych zostało 60 dzieci. Trzydzieścioro z nich trenujących czynnie pływanie od ponad 3 lat, zostało wybranych z sekcji pływackiej z Wieliczki, kolejnych trzydzieścioro było wybranych ze szkoły podstawowej jako grupa kontrolna. Powyższe badania dowiodły, iż występują różnice w ruchomości kręgosłupa w skłonach bocznych w...

Bezpieczeństwo i sprawność dwu i trójzadaniowa u juniorów młodszych uprawiających piłkę nożną

Andrzej Kozubowski, Kisiel Dawid, Szymon Krupnik & Karol Habrzyk
Celem badania było porównanie wyników testów dwuzadaniowych oraz trójzadaniowych w zależności od pozycji na boisku, oraz różnic pomiędzy osobami które uzyskały ¼ najlepszych wyników w sprincie na 10 metrów a TUGCOG u juniorów młodszych. Badania zostało wykonane w jednym z obiektów sportowych w Małopolsce. W badaniu wzięło udział 16 juniorów młodszych (X14,5). Zebrano dane antropometryczne. Oceniono zdolności szybkościowe na dystansie 10 metrów oraz możliwości chodu podczas wykonywania dodatkowego zadania motorycznego oraz poznawczego, odpowiednio testem Timed...

SZKOŁA SPECJALISTÓW MORSKICH WOJSK OCHRONY POGRANICZA I JEJ ROLA W PRZYGOTOWANIU PERSONELU DLA POTRZEB OBRONNOŚCI KRAJU W LATACH 1950‒1967

Ireneusz BIENIECKI & Izabela SZKURŁAT
The article presents the origins and the development of the organization of the Maritime Specialists School of the Border Defense Forces in Gdańsk-Nowy Port, functioning at 35 Oliwska Street in the years 1950–1967. A description is given of the school’s role in the preparation of maritime specialists – non-commissioned officers and sailors, as well as vessel staff for other institutions. Matters discussed include the origin of the school, its organizational development, its organization and teaching...

SAMOOBRONA INDYWIDUALNA W PERSPEKTYWIE OGÓLNEJ TEORII SZTUK WALKI

Wojciech J. Cynarski
Perspektywa i cel. Ramy teoretyczne współtworzą tu Ogólna Teoria Sztuk Walki i koncepcja kultury bezpieczeństwa. Celem opracowania jest opis i próba wyjaśnienia problemu treści i przejawów fenomenu samoobrony – aktualnie, w krajach Zachodu. Materiał i metody. Zastosowano trzy komplementarne metody badań jakościowych: długoletnią obserwację uczestniczącą, analizę treści literatury przedmiotu oraz metodę sądów eksperckich/sędziów kompetentnych. To zostało uwzględnione łącznie w szerokim dyskursie źródeł i opracowań. Było tylko jedno pytanie skierowane do ekspertów samoobrony: Jakie jest znaczenie...

Some Aspects of the State as an Organisation Providing National Security

Wojciech HRYNICKI & Bogdan BAJORSKI
The categories of the interior and international safety are nowadays extensively studied and described in numerous studies. Due to editing requirements of the publication, the authors have not attempted to compare the most important modern research trends regarding the subject of this work, with the mere purpose of drawing the attention to the long-lasting actuality of the term state, its essence from the point of view of the security in the interior and exterior approach....

Qualification of a Crime as a Part of Modern Reality in Terms of Law and Order and Philosophical Approaches to Its Comprehension

Vasiliy V. Marchuk
Purpose: The purpose of this work consists of defining the qualification premises of a crime based on modern understanding of law and order reality and methods designed to comprehend this aspect of life. Introduction: Philosophical principles of crime qualification methodology can be defined through their synthetic impact on the cognitive process dedicated to understanding of criminal (deviant) behavior that is reflected in the model of the created in accordance with law and constitution limits. This...

BEZPIECZEŃSTWO A BIUROKRACJA. ORGANIZACJA BIUROKRATYCZNA JAKO ORGANIZACJA IDEALNA WG MAXA WEBBERA, CZYLI „ARMIA POKOJU” ORAZ DYSFUNKCJE ORGANIZACJI BIUROKRATYCZNEJ WG ROBERTA KINGA MERTONA, CZYLI „ARMIA MISYJNA”

Adam ŚWIĘTOCHOWSKI & Joanna KUŹBA
W artykule na podstawie typu idealnego biurokracji, według Maxa Webera przedstawiono opis organizacji biurokratycznej oraz zestawienie jej cech z organizacją wojskową w czasie pokoju. W dalszej części artykułu zostały zaprezentowane dysfunkcje organizacji biurokratycznej według Roberta Mertona oraz porównane z organizacją wojskową realizującą zadania poza granicami kraju. Celem artykułu jest porównanie dwóch oblicz organizacji wojskowej w warunkach pokoju oraz warunkach wojny, realizującej zadania poza granicami kraju.

NOWE UREGULOWANIA PŁACOWE JAKO WAŻNY ELEMENT POPRAWY POZIOMU ŚWIADCZONYCH USŁUG W PRYWATNYM SEKTORZE OCHRONY TRAKTOWANYM JAKO ELEMENT SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ANDRZEJ Czop
Autor artykułu jest członkiem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona oraz autorem pionierskich badań ukierunkowanych na zbadanie stopnia partycypacji firm ochrony osób i mienia w zapewnianie bezpieczeństwa publicznego w Polsce. W toku przeprowadzonych przed dwoma laty badań ustalił, iż jest możliwe podniesienie poziomu efektywności prywatnego sektora ochrony, który jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa publicznego. Autor przypomniał niektóre, najważniejsze wyniki swoich badań, z których jednoznacznie wynikało iż, pracownicy ochrony: – zarabiają kwoty znacznie poniżej minimalnej płacy w Polsce,...

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE VS DOBROSTAN PSYCHOSPOŁECZNY – ASPEKTY AKSJOLOGICZNE I FUNKCJONALNE

Konrad HARASIM
Niniejszy artykuł jest konkluzją rozważań dotyczących kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Przedstawiona tematyka jest wielowymiarowa i interpretowana w każdej dziedzinie w inny, ale równie wartościowy sposób. Dodatkowo bezpieczeństwo zdrowotne jest subiektywne, zależy od wielu zagadnień: globalnych, środowiskowych, lokalnych czy osobistych. Przytoczone zostały aspekty prawno-psychologiczne. Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości, które posiada człowiek, w związku z czym konieczne jest podejmowanie, doskonalenie i rozwijanie poruszanego zagadnienia.

The Feeling of Safety of ACOA in the Alcoholic Family

Dorota Zbroszczyk
The aim of article is the analysis of the life experiences of 40 participants of Adult Children of Alcoholics therapy meetings. The article highlights the feeling of security of the individual family member in an alcoholic family. The author notes role of the dysfunctional family, the impact on individual family members and the negative effect on their adult life.

Three Pillars of Security Culture

Juliusz Piwowarski
The article presents a proposal for multidisciplinary scientific platform, as a basis for security studies. It includes not only the military but mostly non-military aspects of security. An emphasis is put on security culture, the main pivot of the “Security Dimensions” as a scientific journal, with three pillars of the security culture concept: mental and spiritual (individual dimension), legal and organizational (social dimension), material.

Factors Determining Hooligans Crime

Andrzej Czop & Agnieszka Juszczak
During the study authors stated that the main determinant of demoralisation of youth, joining scarfers subcultures, where they act with aggression and brutal violence, are disturbances in the process of their education and socialization. They have presented, in their opinion, the most important factors determining the processes leading to deviant and pathological behaviour of youth, whose negative final is criminal activity. These determinants, in their opinion, are: family environment, school, peer group and negative social...

Personal Security: Current State and Development Prospects for the Reflection on Security of Individuals and Human Collectivitie

Andrzej Urbanek
Personal security is a new perspective for the security research and description, which has grown in our times out of a human security concept developed by UN experts. The concept, which the English-language literature analyses mainly from the perspective of security studies, is now becoming a theoretical construct that stands a chance to become an independent subdiscipline of security studies in Poland because it is more and more often invoked as a basic category of...

Enhancing the Safety of Medical Personel Through the Use of Modern Technology

Tadeusz Ratusiński & Dorota Szczeblowska
Security of a society is related to the level of its health which largely depends on the level of professional education of medical staff whose task is to help a person in life-threatening situations. Life-threatening situations include among others acute cardiac failure or renal failure. One of the methods to improve health condition of patients with these medical problems is intravenous treatment with dopamine administered by an infusion pump. Medical staff is responsible for proper...

How to Create Organization Based on Intercultural Approach? Example of CICA organisation

Marzanna Farnicka, Migiel Bettin & Joanna Rosner
The article is focused on application psychological intercultural approach based on cross – cultural challenges. In the paper the theory, procedures were presented and what is most interested one example of real organisation which can be called “intercultural competence excellence”. In the first part of the paper, the report and “working’ definition of intercultural competencies are described and intercultural approach based on Bennet, Deardorff and Heyward were presented. Having a framework of intercultural competence such...

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PROCESIE STANOWIENIA PRZEPISÓW O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W POLSCE

MAŁGORZATA WIELEBA-WALICKA
W procesie negocjacji międzynarodowych mogą wystąpić różne ograniczenia, takie jak różnice kulturowe i mentalne, sposób wyboru negocjatorów, różnorodność wyznaniowa, system polityczny, funkcjonujący w danym kraju, wybór miejsca negocjacji, czas, język i waluta. Znaczącym czynnikiem wpływającym na negocjacje są różnice kulturowe i mentalne, które często warunkują przebieg całych negocjacji. Różnorodność ideologiczna stanowi istotną barierę utrudniającą zawieranie kontraktów międzynarodowych i ogranicza możliwość dojścia do porozumienia przez negocjujące strony. Mimo postępującej globalizacji, w dalszym ciągu bardzo ważną rolę...

Współczesne sytuacje kryzysowe – wyzwania edukacyjne

Mariusz Żebrowski
The article presents the threats and consequences arising from the emergence of a crisis situation in the face of terrorist attacks and the operation of natural forces. In such situations, the safety of every person is endangered, because the explosive explosion buried by terrorists or violent hurricanes, floods and other natural disasters is often impossible to prevent, let alone predict. The content of the article specifically highlights the tasks facing the education and higher education...

NÁVRH ROZŠÍRENIA BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRE OCHRANU DETÍ

Lucia Kováčová
Vedecká štúdia prináša výsledky návrhu rozšírenia obsahového zamerania bezpečnostného vzdelávania na ZŠ pre ochranu detí. Moderné a sofistikované metódy porušovania bezpečnostných pravidiel posunuli bezpečnostné vzdelávanie ešte viac do popredia záujmu verejnosti. To si vyžaduje neustálu analýzu zaistenia bezpečnosti detí aj v prostredí základných škôl a hľadanie nových možností ich ochrany pre ohrozeniami rôzneho druhu a spôsobu. Vychádzajúc z cieľa bezpečnostného vzdelávania v prostredí základných škôl boli v štúdii stanovené kompetencie (spôsobilosti) bezpečnostného konania a správania...

Registration Year

 • 2017
  105
 • 2018
  78
 • 2019
  14

Resource Types

 • Dataset
  183
 • Text
  14