195 Works

From Terrorism to Cyberterrorism

Vladimír Smejkal
The paper deals with a new phenomenon of crime – the terrorism in cyberspace. Terrorism, cyberterrorism and cyberwar are defined here. The paper focuses on the systemic integration of cyberterrorism into the structure of terrorist attacks, describes various types of attacks in cyberspace, and deals with the legal definition of cyberterrorism. Since the 1990´s, war and armed conflict have been moving increasingly from the interstate to the intrastate area. In the postmodern conflict, besides government...

Analytical Futurology as a Tool for Strategic Planning in Social War Games

Robert Boroch
Futurology (also futures studies) is a field of knowledge which has emerged as a result of the interdisciplinary problematisation of specific cognitive issues. The main objective of futurology is the creation of hypothetical scenarios for an alternative future in every aspect of human life, from changes relating to the life of an individual human being to changes within complex social structures, and, ultimately, in e.g. nations. The assumptions of cognitive futurology generally boil down to...

TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI V KONTEXTE ODOPRETIA VÝKONU MIMORIADNEJ SLUŽBY A DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ SLUŽBY

MIROSLAV KELEMEN
Bezpečnostná a právna prax na Slovensku je konfrontovaná fenoménom odopretia výkonu mimoriadnej služby na jednej strane a potenciálom výkonu dobrovoľnej vojenskej služby. Praktická realizácia brannej povinnosti upravenej v zákone č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov dostáva nové impulzy. Identifikácia týchto aspektov ako objektu skúmania vytvára perspektívnu platformu komplexného posúdenia (identifikácie, analýzy a hodnotenia) menovaných javov, ktoré môžu napomôcť chrániť záujem štátu pri výkone štátnej moci najmä pre zachovanie mieru, bezpečnosti a...

Bezpieczeństwo i sprawność dwu i trójzadaniowa u juniorów młodszych uprawiających piłkę nożną

Andrzej Kozubowski, Kisiel Dawid, Szymon Krupnik & Karol Habrzyk
Celem badania było porównanie wyników testów dwuzadaniowych oraz trójzadaniowych w zależności od pozycji na boisku, oraz różnic pomiędzy osobami które uzyskały ¼ najlepszych wyników w sprincie na 10 metrów a TUGCOG u juniorów młodszych. Badania zostało wykonane w jednym z obiektów sportowych w Małopolsce. W badaniu wzięło udział 16 juniorów młodszych (X14,5). Zebrano dane antropometryczne. Oceniono zdolności szybkościowe na dystansie 10 metrów oraz możliwości chodu podczas wykonywania dodatkowego zadania motorycznego oraz poznawczego, odpowiednio testem Timed...

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

Paulina RUSAK-ROMANOWSKA
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie na ile ustawodawstwo polskie zapewnia bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym, aby mogły one rozwijać się, zaspokajać swoje potrzeby i uczestniczyć w miarę możliwości w życiu społecznym na równi z innymi. Zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące środków prawnych oraz gwarantowanych świadczeń służących ochronie dzieci niepełnosprawnych a także rozważania, czy w obecnym stanie prawnym w Polsce zapewnione bezpieczeństwo tych dzieci jest wystarczające i stwarza odpowiednie warunków by mogły one urzeczywistnić swoje uprawnienia i wolności.

IMIONA I NAZWISKA CZŁOWIEKA W ASPEKCIE BEZ PIECZEŃSTWA KULTUROWEGO

WOJCIECH M. HRYNICKI
1. Cel Celem artykułu jest wykazanie związku imion i nazwisk człowieka z tożsamością kulturową i bezpieczeństwem kulturowym poprzez wykazanie, że zarówno ich motywy nadawania jak i możliwość zmiany związane są z szeroko pojętą kulturą i tożsamością kulturową determinowaną zwyczajami, obyczajami, tradycją, wspólnymi historią i celami, religią czy językiem. Dodatkowo celem artykułu jest wykazanie, że związek ten może stopniowo się rozluźniać wskutek postępującej globalizacji oraz migracji ludności. 2. Wprowadzenie Bezpieczeństwo kulturowe determinowane jest licznymi zjawiskami kulturowymi...

IMIONA I NAZWISKA CZŁOWIEKA JAKO ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO

Wojciech M. HRYNICKI
1. Cel Celem artykułu jest wskazanie imion i nazwisk człowieka jako koniecznych elementów bezpieczeństwa personalnego. Tego bezpieczeństwa, które w wymiarze subiektywnym determinowane jest zarówno czynnikami środowiskowymi (intencjonalnymi i nieintencjonalnymi), jak i wewnętrznymi (emocjonalnymi, duchowymi, psychicznymi, mistycznymi). Poprzez analizę poszczególnych przypadków autor stara się udowodnić, że wybór imienia oraz zmiana imienia lub nazwiska determinowane są zarówno czynnikami środowiskowymi (jak dobre skojarzenia i potrzeba akceptacji), jak i ściśle wewnętrznymi (jak względy religijne, rodzinne czy potrzeba szacunku). 2....

Creating Advance of the Armed Forces of the Slovak Republic

Peter Toma
The system of creating of advances for the Armed Forces of the Slovak republic from the citizens of the Slovak Republic has not been supplemented for more than 10 years. With regard to changes in the security environment as well as potential threats of a non-military nature, the issue of deplorability of armed forces advances becomes a question of the most up-to-date. The fact that, for a long time, there was no exchange and, in...

KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM NA PRZYKŁADZIE UDZIAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH O ZHIERARCHIZOWANEJ STRUKTURZE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PATRYCJA GORYŃ
Organizacje pozarządowe biorące udział w systemie zarządzania kryzysowego działają w specyficznym układzie różnego rodzaju typów komunikacji. Członków zhierarchizowanych podmiotów takich jak Związek Harcerstwa Polskiego poza komunikacją pionową i poziomą wymuszoną strukturą Związku posługuje się także komunikacją skośną. Dodatkowo komunikacje i negocjacje organizacji pozarządowych z podmiotami administracji publicznej mogą odbywać się na wielu poziomach oraz na wielu płaszczyznach tak formalnych jak i nieformalnych. Należy także pamiętać, że formalne kanały komunikacji w sytuacjach kryzysowych nie zawsze się...

ANALIZA KONCEPCJI mDOKUMENTÓW

Remigiusz Lewandowski
Celem artykułu jest przedstawienie analizy zagrożeń związanych z wdrożeniem mechanizmu weryfikacji tożsamości obywatela poprzez wykorzystanie telefonu komórkowego. Analiza ta dotyczy modelu opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Opisu założeń projektu informatycznego pn. „mDokumenty w Administracji Publicznej w Polsce – Faza 1”, opartego o dane identyfikacyjne przechowywane i przetwarzane w ramach rejestrów centralnych. Artykuł oparto o analizę Opisu założeń projektu informatycznego oraz analizę literatury przedmiotu i publicznie dostępnych danych dotyczących stopnia informatyzacji Polski. Analiza wskazuje, że wykorzystanie telefonu...

O VZŤAHU BEZPEČNOSTNÝCH A STRATEGICKÝCH ŠTÚDIÍ

VOJTECH JURČÁK & MARTIN TREBULA
The aim of this article is to introduce roles and relation between security and strategic studies. The authors describe security and strategic studies in the Cold War Era and in the Post-Cold War Era. They also focus in current and future aiming of strategic studies and note, that fears of some experts that strategic studies would lose their importance after Cold-War Era did not confirm. On the contrary current international security environment form new challenges...

Submachine Gun as a Support Weapon for the Escort Team

Paweł Pajorski & Rafał Jarosz
Submachine gun, next to classic pistol, is a regular support weapon in an escort team. This type of weapon is issued in the case of elevated level of threat for the protected person. It is used as the main weapon to equip at least one of the protection employees in an escort team. The task of a protection employee equipped with this type of weapon is to “pin down” the assailant(s) and enable evacuation of...

Social Capital and Human Capital in Overcoming Risks as Elements of Security Culture

Juliusz Piwowarski
Concept of social capital stresses the value of interpersonal relations and own values of individuals. Therefore this concept is very useful for analysis of crucial factors for intellectual formation of dispositional groups’ members. Its role for this formations is analised in the context of risk management. This links are of key importance for security culture, connecting first and second pillars of security culture.

Trzy filary kultury bezpieczeństwa

Juliusz Piwowarski
Artykuł prezentuje propozycję interdyscyplinarnej platformy naukowej, jako podstawy dla nauk o bezpieczeństwie. Zawierają się w niej nie tylko militarne, ale głównie niemilitarne aspekty bezpieczeństwa. Nacisk został położony na kulturę bezpieczeństwa, główną oś naukową czasopisma naukowego „Kultura Bezpieczeństwa”, wraz z koncepcją trzech filarów kultury bezpieczeństwa: mentalno-duchowy, prawno-organizacyjny, materialny.

Information Security Model for Crisis Management Simulations

Karol Fabián, Michal Dobrík & Michaela Melková
Research activities of Crisis Management Center at Matej Bel University are focused at development and tuning of crisis scenarios for different critical events. Specialized tools are used for crisis management scenario workflow design and simulations. For complex analysis and information security crisis management, complex multilevel multisilo information security model was designed and described in the paper. Equipment and procedures used in current security measures defending organizations and states against advanced persistent threats and attacks from...

SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BUDOWANIU BEZPIECZEŃSTWA I POKOJU W KOSOWIE

Magdalena Leszkiewicz
Poland’s membership in the North Atlantic Treaty Organization influenced the change of the national security system of our country. Important transformations took place primarily in foreign and economic policy as well as in the sphere of military security of Poland. The Armed Forces of the Republic of Poland, functioning so far mainly in the state defense system, faced the task of participating in the collective defense system of NATO and were prepared to carry out...

NÁVRH ROZŠÍRENIA BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRE OCHRANU DETÍ

Lucia Kováčová
Vedecká štúdia prináša výsledky návrhu rozšírenia obsahového zamerania bezpečnostného vzdelávania na ZŠ pre ochranu detí. Moderné a sofistikované metódy porušovania bezpečnostných pravidiel posunuli bezpečnostné vzdelávanie ešte viac do popredia záujmu verejnosti. To si vyžaduje neustálu analýzu zaistenia bezpečnosti detí aj v prostredí základných škôl a hľadanie nových možností ich ochrany pre ohrozeniami rôzneho druhu a spôsobu. Vychádzajúc z cieľa bezpečnostného vzdelávania v prostredí základných škôl boli v štúdii stanovené kompetencie (spôsobilosti) bezpečnostného konania a správania...

Factors Determining Hooligans Crime

Andrzej Czop & Agnieszka Juszczak
During the study authors stated that the main determinant of demoralisation of youth, joining scarfers subcultures, where they act with aggression and brutal violence, are disturbances in the process of their education and socialization. They have presented, in their opinion, the most important factors determining the processes leading to deviant and pathological behaviour of youth, whose negative final is criminal activity. These determinants, in their opinion, are: family environment, school, peer group and negative social...

KONTROWERSJE WOKÓŁ OPIEKI PAŃSTWA NAD CHORYM NA ALZHEIMERA – OPIS PRZYPADKU

Ewa Zieliński & Agata Bornikowska
Na świecie żyje obecnie około 36 milionów ludzi z demencją (otępieniem starczym, łac. dementia), w roku 2050 liczba ta ma się podwoić. Liczbę chorych na Alzheimera Polaków szacuje się na około 200‒250 tysięcy z czego 150 tysięcy nie ma postawionej diagnozy. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa polskiego liczba chorych prawdopodobnie się powiększy. Choroba rozwija się przeważnie po 65 roku życia. Zapadalność na tę chorobę rośnie z wiekiem. Objawami choroby są: zaburzenia pamięci, nagłe zmiany nastroju,...

HAZARD W ŚRODOWISKU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

BOGDAN CHMIELIŃSKI
W artykule przedstawiono sprawozdanie z badań, przeprowadzonych w środowisku studentów UWM na temat hazardu i jego współczesnych odmian. Internet zrewolucjonizował gry i zakłady wzajemne na pieniądze. Przygotowując koncepcję procedury badawczej podjęto próbę empirycznej egzemplifikacji zjawiska na drodze ilościowych i jakościowych badań terenowych. Legalny i nielegalny hazard stały się tematem badań podjętych w 2015 roku przez Katedrę Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego UWM. Celem było określenie istotności problemu i wpływu na bezpieczeństwo społeczne studentów. Podstawowy materiał empiryczny...

TERRORYZM W IMIĘ ISLAMSKIEGO DŻIHADU

Waldemar Zubrzycki
Wśród wyznawców islamu powstało fanatyczne pojęcie idei, według której każdy, kto wyznaje inną religię jest wrogiem. Opiera się ona na przeświadczeniu, że osoby te błądzą, dopóki nie znajdą prawdziwej, duchowej więzi z Allahem. Do pięciu filarów wiary muzułmanie często dodają szósty, w postaci dżihadu, rozumianego jako wezwanie do bezkompromisowej wojny z niewiernymi, potwierdzone nakazami Boga. Te właśnie nakazy usprawiedliwiają krwawe działania terrorystów, podkreślając agresywność dżihadu i jego militarny charakter. W połączeniu z antyzachodnią postawą stanowi...

Personal Security: Current State and Development Prospects for the Reflection on Security of Individuals and Human Collectivitie

Andrzej Urbanek
Personal security is a new perspective for the security research and description, which has grown in our times out of a human security concept developed by UN experts. The concept, which the English-language literature analyses mainly from the perspective of security studies, is now becoming a theoretical construct that stands a chance to become an independent subdiscipline of security studies in Poland because it is more and more often invoked as a basic category of...

HAZARD. SAMOISTNA PRZESŁANA UBEZWŁASNOWOLNIENIA

JERZY AKIŃCZA
Hazard jest problemem natury społecznej, uzależnienie hazardowe wyłącza ze środowiska, pozbawia rodziny, przyjaciół, pracy. Jednocześnie hazard z pewnością jest zaburzeniem psychicznym wyłączającym świadome postępowanie. Chorobę hazardową traktować należy jako jedną z wielu chorób wyłączających zdolność świadomych wyborów i kierowania swoim postępowaniem. Hazard, będąc chorobą, mogąc być stanem długotrwałym i zaburzającym odbiór rzeczywistości, z całą pewnością jest samoistną przesłanką ubezwłasnowolnienia. Każdorazowo podstawą orzekania o ubezwłasnowolnieniu winno być stwierdzenie występowania samego zaburzenia, stanu chorobowego. Sprzecznym z normami...

VLIVOVÉ FAKTORY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

MILAN KNÝ & DANA JUNKOVÁ
An increasing degree of turbulence, instability, uncertainty, complexity, and ambiguity is registered in the external environment of security management. Therefore, it is more important to efficiently create internal processes within the security management organizations themselves. One of the ways of the realization is to apply knowledge management in the practice of security management. The paper presents the results of the pilot research carried out at the Police Academy of the Czech Republic in Prague and...

RM/RA CRAMM – Quantitative Risk Assessment Method for Prevention of Criminality

Jana Müllerová & Michal Orinčák
Detecting the causes of fires is one of the major and complex technical disciplines in the context of activities related to the Fire Protection Department. The fulfilment of this task cannot be understood in a static way, but rather as a constantly evolving process where it is absolutely necessary to use the results of science and technology and to apply the new knowledge effectively in practice. Arson is a very costly, socially dangerous problem. The...

Registration Year

 • 2017
  105
 • 2018
  78
 • 2019
  12

Resource Types

 • Dataset
  166
 • Text
  12