557 Works

Systemy informatyczne w rachunkowości. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach sektora TSL

Anna Misztal & Magdalena Kowalska
Komputerowe systemy ewidencji księgowej muszą spełniać warunki określone prawem, a ich praktyczna funkcjonalność powoduje, że odgrywają zasadniczą rolę we współczesnej rachunkowości. Podstawowym celem prezentowanych tu analiz jest omówienie wybranych systemów informatycznych wspierających prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Łódź U LIKE 2019 11. Ogólnopolskie seminarium naukowe studentów architektury

Włodzimierz Witkowski & Jarosław Striker
Mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce kolejny, już szósty tom z cyklu – Łódź U Like – Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury. Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć. Tym bardziej jest nam miło przekazać, iż po raz drugi publikacja ta ma rangę monografi i pokonferencyjnej. Minęła już ponad dekada odkąd członkowie Koła Naukowego Studentów Architektury PŁ „IX Piętro” zorganizowali po raz pierwszy Seminarium Naukowe „Łódź U Like”. Jego celem było stworzenie możliwości podzielenia się przez uczestników...

Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów

Anna Mączewska
Zmiany demograficzne należą do przyczyn megatrendów XXI wieku, z którymi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorstwom. Celem rozdziału jest przybliżenie problemu deficytu ludzkiego w kontekście pracy, zarządzania kapitałem ludzkim w obliczu szybko rozwijającej się technologii, kształtującej się demografii i i innych czynników wpływających na megatrendy. Przedstawione zostały obecne główne megatrendy oraz podstawy ich istnienia, przyczyny deficytu zasobów ludzkich ze szczególnym naciskiem na uwarunkowania demograficzne. W dyskusji omówiono możliwości, jakie dają nadchodzące rozwiązania, związane z nimi zagrożenia, powiązania...

Biblioteka z wyobraźnią. Prace konkursowe studentów studiów magisterskich Zakładu Projektowania Wnętrz w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Jolanta Szczepaniak & Elżbieta Skubała
Celem konkursu „Biblioteka z wyobraźnią” było nadanie nowego oblicza tradycyjnym wnętrzom Biblioteki oraz wprowadzenie nowych funkcji wskazanych przez uczestników konkursu. Organizatorzy liczyli na nowatorskie spojrzenie studentów Wydziału Budownictwa i Architektury i ciekawe rozwiązania, które przełożą się na wyższy komfort dla pracowników oraz użytkowników Biblioteki. Do konkursu ”Biblioteka z wyobraźnią” na projekt nowej aranżacji przestrzeni bibliotecznej I i III piętra zostało zgłoszonych 29 prac. Album jest prezentacją wszystkich zgłoszonych projektów konkursowych.

Logistyczna sprawność produktu – projektowanie wspomagające logistykę

Maciej M. Bielecki

Rewitalizacja miast - w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania

Maria Dankowska & Bartosz M. Walczak

Wpływ Cr, Mo, V i W na proces krystalizacji i właściwości mechaniczne siluminów podeutektycznych

Tomasz Szymczak

The possibility of thermal inactivation of Alicyclobacillus acidoterrestris spores in fruit and vegetable juices

Edyta Chmal-Fudali & Agnieszka Papiewska
For a long period of time the thermal processing has been considered as the only way to reduce the initial spore number of Alicyclobacillus acidoterrestris and prevent the spoilage of beverage especially the acidic one. The effect of temperature on the inactivation of bacterial spores is well documented. However is still not yet fully explored the interactions between the components of the tested environment. Alicyclobacillus acidoterrestris spores being resistant to the pasteurization treatment conditions normally...

Otrzymywanie włókien nanocelulozy

Radosław Wąchała, Tomasz Ramięga, Rita Pyć & Tadeusz Antczak
Nanotechnologia należy do nauk technologicznych, obejmujących otrzymywanie oraz wykorzystywanie nowych nanomateriałów, takich jak nanoceluloza. Nanowłókna celulozy można otrzymywać dwoma sposobami top-down oraz buttom-up. Obecnie stosuje się głównie pierwszą metodę, w której zawiera się obróbka mechaniczna, chemiczna oraz enzymatyczna. Najlepsze efekty daje kombinacja utleniania chemicznego połączona z rozdrobnieniem mechanicznym, która pozwala na otrzymanie włókien o średnicy kilku nanometrów. Najbardziej przyjazną środowisku oraz przyszłościową okazuje się hydroliza enzymatyczna, która nie wymaga dużych nakładów finansowych i nie powoduje...

Ochrona bioróżnorodności roślin województwa łódzkiego

Elżbieta Sobiecka, Karolina Piątkowska & Danuta Posiła
W pracy zostały zebrane i uporządkowane informacje dotyczące biologicznej różnorodności świata roślinnego na terenie województwa łódzkiego. Część pracy poświęcono na omówienie zagrożeń równowagi ekosystemów występujących na terenie regionu. Szczegółowo przedstawione zostały formy ochrony bioróżnorodności roślin województwa jak również korzyści płynące z utrzymania równowagi biologicznej biocenoz.

Laktony jako związki biologicznie czynne

Kinga Libiszewska
Wśród produktów naturalnych aktywnych biologicznie licznie reprezentowane są laktony. Cząsteczki te wykazują niezwykłe zróżnicowanie budowy – od pierścieni 4-6 członowych do struktur makrocyklicznych i szerokie spektrum aktywności. Niniejszy przegląd literatury prezentujący różnorodną aktywność biologiczną laktonów obejmuje głównie publikacje, które ukazały się w ciągu ostatnich pięciu lat.

Immunoreactivity of chemically cross-linked gluten and hydrolysates of wheat flour

Iwona Majak, Joanna Leszczyńska & Agata Łącka
The immunoreactivity of gluten and wheat flour proteins crosslinked with chosen chemical reagents was investigated. Native proteins and flour hydrolysates subject to enzymatic proteolysis with collagenase and subtilisin were studied. Determination of immunoreactivity was performed with noncompetitive ELISA method with coeliac patients’ sera. The lowest immunoreactivity values were obtained during cross-linking of wheat flour hydrolyzates with polyethyleneimine, below 5% of the values for nonmodified flour.

Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw

Jerzy Lewandowski & Jakub Tomczak
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.

Modelowanie rozwoju radiofonii lokalnej w procesie tworzenia lokalnego społeczeństwa informacyjnego

Barbara Stachowiak
Trzeci sektor mediów, tj. media lokalne, środowiskowe, istotny w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tego typu nadawcy funkcjonują we wszystkich krajach demokratycznych. Ich rozwój w dużej mierze zależy od przyjętych przez państwo modeli prawnych, organizacyjnych i technologicznych umożlwiających rozwój nadawcom lokalnym. Obecnie w Polsce wyczerpały się możliwości rozwoju rynku radiowego w FM, nie ma bowiem częstotliwości analogowych, które pozwalałyby na tworzenie nowych nadawców. Dlatego rynek radiowy stoi przed fundamentalną zmianą technologiczną, która będzie miała swoje odzwierciedlenie w...

Analiza optymalizacji kosztów na przykładzie wybranej firmy

Mateusz Miłosz
Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje przegląd literaturowy związany z pojęciem logistyki, połączona z analizą wskaźnikową badanej firmy. Druga część pracy polegała na porównaniu sytuacji finansowej firmy z firmami konkurencyjnymi z sektora oraz zaproponowanie rozwiązań, umożliwiających obniżenie kosztów sprzedaży generowanych przez dział logistyki. Stwierdzono, że będzie to możliwe dzięki rozpoczęciu współpracy z zewnętrznym operatorem logistycznym oraz wprowadzenie systemu CRM.

Rola i znaczenie diagnozy potrzeb szkoleniowych w kontekście szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Marta Znajmiecka-Sikora
W przypadku szkoleń z zakresu bhp diagnoza potrzeb szkoleniowych jest szczególnie istotna z dwóch powodów: po pierwsze – pozwala na identyfikację problemów kompetencyjnych i ocenę postaw pracowników wobec bezpieczeństwa, po drugie – pozwala dostosować program szkolenia do specyfiki organizacji, w której realizowane są szkolenia. Warto jeszcze raz podkreślić, iż w proces ten powinno być zaangażowanych wiele osób. W kontekście budowania kultury bezpieczeństwa istotne jest, aby w proces kształtowania prawidłowych postaw wobec bezpieczeństwa w centrum zainteresowania...

Personal development in the organization

Valentyna Novak, Oksana Ilienko & Larysa Lytvynenko
Most people almost entire adult life spends in organizations. Beginning in kindergarten and throughout their working lives, people, consciously or unconsciously, voluntarily or forcibly, with interest or apathy are fully included in the life of the organization, living by its laws, interact with other members of the organization, giving something to the organization, but also getting something in exchange [1]. Entering the interaction with the organization, a person is interested in the various aspects of...

Supply chain entities’ awareness of correct food labeling as an element contributing to the safety of the packaged product

Bartłomiej Kabaja & Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
The vast majority of foods offered to consumers is marketed in packaged form. The development of food production technology as well as retail sales demands drive continuous improvement in packaging. The main areas of improvement are: ensuring product safety, providing relevant information, streamlining the distribution process and facilitating end-use. The obligation to meet consumer requirements and expectations in those areas falls on food producers; however, all other entities forming the food supply chain should take...

Forma zatrudnienia i czas pracy jako czynniki budujące motywację pielęgniarek

Kamila Cwanda, Natalia Jabłońska, Natalia Bartczyk & Anna Stankiewicz-Mróz
System motywowania w szpitalu jest systemem złożonym, na który składa się wiele czynników oraz zasad. W niniejszym referacie analizie poddano dwa z nich: formę zatrudnienia i czas pracy pielęgniarek. W pracy przyjęto założenie, że od formy zatrudnienia oraz wymiaru i rozkładu czasu pracy w dużej mierze zależy zaangażowanie w wykonywaną pracę, a co za tym idzie skuteczność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ma to z kolei przełożenie na efektywność działania całego szpitala, a więc również...

E-urząd Miasta Łodzi. Ocena funkcjonowania marketingu internetowego

Adam Pąsiek
Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena funkcjonowania e-marketingu w Urzędzie Miasta Łodzi. Badania oparte są na źródłach wtórych oraz wynikach badań pierwotnych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej. Przedstawione wnioski dotyczą podstawowych narzędzi marketingu internetowego, stosowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Wyniki raportów instytucjonalnych wskazują, iż znacznie wzrasta zaufanie do internetowych źródeł informacji, a prym w podatności na to medium wiodą tzw. millenialsi, czyli przedstawiciele grupy wiekowej od 21 do 34 lat. Dlatego też instytucje, takie jak urzędy...

Koncepcja dynamicznych kompetencji jako paradoks w zarządzaniu

Ilona Penc-Pietrzak
Koncepcja dynamicznych kompetencji stanowi paradoks w zarządzaniu, ponieważ bazuje na dwóch pozornie wykluczających się elementach: sztywnych rutynach organizacyjnych i dynamicznych kompetencjach. Rutyny zapewniają powtarzalność i stabilność działań, natomiast dynamiczne kompetencje umożliwiają elastyczne dostosowanie się firmy do wymogów otoczenia. Autorka stawia tezę, że w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać dynamiczne kompetencje dla zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, w sposób rutynowy zmieniając rutyny organizacyjne. Zależności między tymi elementami autorka prezentuje w proponowanym modelu powstawania kompetencji dynamicznych.

Współczesna koncepcja strukturalizacji procesu sprzedaży typu B2B - \"maszyna\" sprzedażowa w przedsiębiorstwach w Polsce

Marek Augustyn
Artykuł obejmuje współczesne podejście do procesu sprzedaży w przedsiębiorstwach. W chwili obecnej na wielu rynkach (także na rynku polskim) funkcjonuje tradycyjne podejście do sprzedaży, związane z indywidualnym i całościowym podejściem przez sprzedawców do swoich klientów. W wielu przypadkach najważniejszym elementem ich strategii jest produkcja, a nie sprzedaż. Przedsiębiorstwa maksymalnie dużo czasu i zasobów poświęcają na optymalizację produkcji, w tym np. obniżki kosztów, zapominając o znaczeniu procesu sprzedaży swoich produktów i usług. W artykule przedstawiono bardzo...

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Tom 1225 Nr 72 (2019): Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie

Redaktor Wydawniczy: dr inż. Anna Walaszczyk Redaktorzy tematyczni: dr inż. Maciej Bielecki, dr inż. Tomasz Jasiński, dr inż. Andrzej Marcinkowski, dr hab. inż. Marek Matejun, dr Anna Stankiewicz-Mróz Sekretarz techniczny: mgr inż. Paulina Krasoń Recenzenci artykułów: Wiktor Adamus Józef Bendkowski Elżbieta Jędrych Remigiusz Kozłowski Józef Matuszek Jerzy Olszewski Andrzej Pomykalski Krzysztof Santarek Joanna Truszkowska Stefan Trzcieliński Wersją pierwotną/referencyjną wszystkich publikacji przedstawionych w Zeszytach Naukowych Organizacji i Zarządzania jest wersja elektroniczna.

Zastosowanie poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) do otrzymywania włóknin

Dorota Zielińska
W pracy wykonano syntezy poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) – PDAMA przy użyciu dwóch metod polimeryzacji: roztworowej oraz blokowej. Otrzymano polimery o liczbowo średniej masie cząsteczkowej odpowiednio: 10 850 g/mol oraz 146 300 g/mol. Budowa chemiczna została potwierdzona przy użyciu technik spektroskopowych: magnetycznego rezonansu jądrowego – NMR oraz spektroskopii w podczerwieni – FTIR. Natomiast strukturę nadcząsteczkową określono przy użyciu metody szerokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej – WAXS. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują postać amorficzną polimerów, a przeprowadzona analiza termiczna wykazuje, że przerób...

Adaptacja kooperatywna

Ewa Stańczyk-Hugiet
Artykuł podejmuje zagadnienie adaptacji, ujmując je jako podstawową strategię w selektywnym otoczeniu. Odwołując się do dorobku ewolucyjnego wyjaśnia,że w otoczeniu dużej prędkości współpraca jest najlepszą strategią adaptacji. Jednocześnie wskazuje, że strategia kooperatywnej adaptacji sprzyja procesom samoorganizacji, a z drugiej strony samoorganizacja jest determinowana poprzez kształtowanie relacji z właściwymi partnerami.

Registration Year

 • 2021
  93
 • 2020
  364
 • 2019
  100

Resource Types

 • Text
  480
 • Book Chapter
  54
 • Other
  13
 • Collection
  10

Affiliations

 • Lodz University of Technology
  85
 • University of Łódź
  9
 • University of Finance and Administration
  3
 • Poznań University of Economics and Business
  3
 • Poznań University of Technology
  2
 • University of Wrocław
  2
 • University of Economics in Katowice
  2
 • Warsaw University of Technology
  1
 • University of Gdańsk
  1
 • Wroclaw University of Economics
  1