787,064 Works

CCDC 1487632: Experimental Crystal Structure Determination

Kullapa Chanawanno, Cole Holstrom, Laura A. Crandall, Henry Dodge, Victor N. Nemykin, Richard S. Herrick & Christopher J. Ziegler
Related Article: Kullapa Chanawanno, Cole Holstrom, Laura A. Crandall, Henry Dodge, Victor N. Nemykin, Richard S. Herrick, Christopher J. Ziegler|2016|Dalton Trans.|45|14320|doi:10.1039/C6DT02669A

CCDC 1889343: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Xiaoping, Huang, Danfeng, Wang, Ke-Hu, Su, Yingpeng & Hu, Yulai
Related Article: Xiaoping Wang, Danfeng Huang, Ke-Hu Wang, Yingpeng Su, Yulai Hu|2019|J.Org.Chem.|84|6946 |doi:10.1021/acs.joc.9b00733

CCDC 1888899: Experimental Crystal Structure Determination

Palai, Bibhuti Bhusana, Soren, Ramachandra & Sharma, Nagendra K.
Related Article: Bibhuti Bhusana Palai, Ramachandra Soren, Nagendra K. Sharma||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB00915A

CCDC 1888898: Experimental Crystal Structure Determination

Palai, Bibhuti Bhusana, Soren, Ramachandra & Sharma, Nagendra K.
Related Article: Bibhuti Bhusana Palai, Ramachandra Soren, Nagendra K. Sharma||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB00915A

CCDC 1888895: Experimental Crystal Structure Determination

Palai, Bibhuti Bhusana, Soren, Ramachandra & Sharma, Nagendra K.
Related Article: Bibhuti Bhusana Palai, Ramachandra Soren, Nagendra K. Sharma||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB00915A

CCDC 1888896: Experimental Crystal Structure Determination

Palai, Bibhuti Bhusana, Soren, Ramachandra & Sharma, Nagendra K.
Related Article: Bibhuti Bhusana Palai, Ramachandra Soren, Nagendra K. Sharma||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB00915A

CCDC 1888897: Experimental Crystal Structure Determination

Palai, Bibhuti Bhusana, Soren, Ramachandra & Sharma, Nagendra K.
Related Article: Bibhuti Bhusana Palai, Ramachandra Soren, Nagendra K. Sharma||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB00915A

CCDC 1888696: Experimental Crystal Structure Determination

Fan, Xing, Liu, Ruixing, Wei, Yin & Shi, Min
Related Article: Xing Fan, Ruixing Liu, Yin Wei, Min Shi||Org.Chem.Front.|||doi:10.1039/C9QO00614A

CCDC 1888894: Experimental Crystal Structure Determination

Palai, Bibhuti Bhusana, Soren, Ramachandra & Sharma, Nagendra K.
Related Article: Bibhuti Bhusana Palai, Ramachandra Soren, Nagendra K. Sharma||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB00915A

CCDC 1888351: Experimental Crystal Structure Determination

Golushko, Andrei A., Khoroshilova, Olesya V. & Vasilyev, Aleksander V.
Related Article: Andrei A. Golushko, Olesya V. Khoroshilova, Aleksander V. Vasilyev|2019|J.Org.Chem.|84|7495 |doi:10.1021/acs.joc.9b00812

CCDC 1888512: Experimental Crystal Structure Determination

Mahammed, Atif, Chen, Kepeng, Vestfrid, Jenya, Zhao, Jianzhang & Gross, Zeev
Related Article: Atif Mahammed, Kepeng Chen, Jenya Vestfrid, Jianzhang Zhao, Zeev Gross||Chemical Science|||doi:10.1039/C9SC01463B

CCDC 1888513: Experimental Crystal Structure Determination

Mahammed, Atif, Chen, Kepeng, Vestfrid, Jenya, Zhao, Jianzhang & Gross, Zeev
Related Article: Atif Mahammed, Kepeng Chen, Jenya Vestfrid, Jianzhang Zhao, Zeev Gross||Chemical Science|||doi:10.1039/C9SC01463B

CCDC 1888313: Experimental Crystal Structure Determination

Altay, Ahmet, Caglar, Sema, Caglar, Bulent & Sahin, Zarife Sibel
Related Article: Ahmet Altay, Sema Caglar, Bulent Caglar, Zarife Sibel Sahin|2019|Inorg.Chim.Acta|483|61|doi:10.1016/j.ica.2019.05.008

CCDC 1887511: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Zhenhua, Hao, Wenjing, Liu, Zhixian, Gao, Wen, Zhang, Zhihai, Zhang, Yanan, Li, Xiang, Tong, Lili & Tang, Bo
Related Article: Zhenhua Liu, Wenjing Hao, Zhixian Liu, Wen Gao, Zhihai Zhang, Yanan Zhang, Xiang Li, Lili Tong, Bo Tang|2019|Chem.Asian J.|14|2149|doi:10.1002/asia.201900402

CCDC 1888211: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Rong-Fang, Zhu, Xin-Xin, Liu, Xin-Fang, Feng, Xun & Wang, Li-Ya
Related Article: Rong-Fang Li, Xin-Xin Zhu, Xin-Fang Liu, Xun Feng, Li-Ya Wang|2019|Jiegou Huaxue|38|985|doi:10.14102/j.cnki.0254–5861.2011–2160

CCDC 1887382: Experimental Crystal Structure Determination

Katkova, Marina A., Zabrodina, Galina S., Zhigulin, Grigory Yu., Baranov, Evgeny V., Trigub, Maria M., Terentiev, Alexey A. & Ketkov, Sergey Yu.
Related Article: Marina A. Katkova, Galina S. Zabrodina, Grigory Yu. Zhigulin, Evgeny V. Baranov, Maria M. Trigub, Alexey A. Terentiev, Sergey Yu. Ketkov||Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT01368G

CCDC 1887508: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Zhenhua, Hao, Wenjing, Liu, Zhixian, Gao, Wen, Zhang, Zhihai, Zhang, Yanan, Li, Xiang, Tong, Lili & Tang, Bo
Related Article: Zhenhua Liu, Wenjing Hao, Zhixian Liu, Wen Gao, Zhihai Zhang, Yanan Zhang, Xiang Li, Lili Tong, Bo Tang|2019|Chem.Asian J.|14|2149|doi:10.1002/asia.201900402

CCDC 1886765: Experimental Crystal Structure Determination

Basu, Soumyadip, Ghosh, Tanushree, Maity, Suvendu, Ghosh, Prasanta & Mukhopadhyay, Chhanda
Related Article: Soumyadip Basu, Tanushree Ghosh, Suvendu Maity, Prasanta Ghosh, Chhanda Mukhopadhyay|2019|Chem. Sel.|4|5763|doi:10.1002/slct.201901011

CCDC 1884476: Experimental Crystal Structure Determination

Benitez-Medina, G. Eliad, Ortiz-Soto, Sofía, Cabrera, Armando & Amézquita-Valencia, Manuel
Related Article: G. Eliad Benitez-Medina, Sofía Ortiz-Soto, Armando Cabrera, Manuel Amézquita-Valencia|2019|Eur.J.Org.Chem.||3763 |doi:10.1002/ejoc.201900394

CCDC 1884266: Experimental Crystal Structure Determination

Xing, Pengyao, Li, Yongxin, Xue, Shixin, Phua, Soo Zeng Fiona, Ding, Chendi, Chen, Hongzhong & Zhao, Yanli
Related Article: Pengyao Xing, Yongxin Li, Shixin Xue, Soo Zeng Fiona Phua, Chendi Ding, Hongzhong Chen, Yanli Zhao|2019|J.Am.Chem.Soc.|||doi:10.1021/jacs.9b03502

CCDC 1884265: Experimental Crystal Structure Determination

Xing, Pengyao, Li, Yongxin, Xue, Shixin, Phua, Soo Zeng Fiona, Ding, Chendi, Chen, Hongzhong & Zhao, Yanli
Related Article: Pengyao Xing, Yongxin Li, Shixin Xue, Soo Zeng Fiona Phua, Chendi Ding, Hongzhong Chen, Yanli Zhao|2019|J.Am.Chem.Soc.|||doi:10.1021/jacs.9b03502

CCDC 1884264: Experimental Crystal Structure Determination

Xing, Pengyao, Li, Yongxin, Xue, Shixin, Phua, Soo Zeng Fiona, Ding, Chendi, Chen, Hongzhong & Zhao, Yanli
Related Article: Pengyao Xing, Yongxin Li, Shixin Xue, Soo Zeng Fiona Phua, Chendi Ding, Hongzhong Chen, Yanli Zhao|2019|J.Am.Chem.Soc.|||doi:10.1021/jacs.9b03502

CCDC 1884263: Experimental Crystal Structure Determination

Xing, Pengyao, Li, Yongxin, Xue, Shixin, Phua, Soo Zeng Fiona, Ding, Chendi, Chen, Hongzhong & Zhao, Yanli
Related Article: Pengyao Xing, Yongxin Li, Shixin Xue, Soo Zeng Fiona Phua, Chendi Ding, Hongzhong Chen, Yanli Zhao|2019|J.Am.Chem.Soc.|||doi:10.1021/jacs.9b03502

CCDC 1872988: Experimental Crystal Structure Determination

Suntsova, Polina O., Eltyshev, Alexander K., Pospelova, Tatiana A., Slepukhin, Pavel A., Benassi, Enrico & Belskaya, Nataliya P.
Related Article: Polina O. Suntsova, Alexander K. Eltyshev, Tatiana A. Pospelova, Pavel A. Slepukhin, Enrico Benassi, Nataliya P. Belskaya|2019|Dyes Pigm.|166|60|doi:10.1016/j.dyepig.2019.02.051

CCDC 1855635: Experimental Crystal Structure Determination

Yi, Fengping, Sun, Qihui, Sun, Jing, Fu, Chao & Yi, Weiyin
Related Article: Fengping Yi, Qihui Sun, Jing Sun, Chao Fu, Weiyin Yi|2019|J.Org.Chem.|84|6780 |doi:10.1021/acs.joc.9b00538

Registration Year

 • 2014
  524,900
 • 2015
  57,818
 • 2016
  55,093
 • 2017
  60,330
 • 2018
  61,112
 • 2019
  27,811

Resource Types

 • Dataset
  787,058

Data Centers

 • The Cambridge Structural Database
  787,064