TU Delft Library

Netherlands

55,545 Works

Rookvrije schoolterreinen 2016

C. Floor
In het najaar 2016 heeft DUO onderwijsonderzoek in opdracht van het Mulier Instituut onderzoek gedaan op het gebied van rookvrije schoolterreinen. In dit onderzoek zijn drie verschillende deelonderzoeken uitgevoerd naar het PO, VO en MBO door middel van digitale enquêtes. Het onderzoek naar rookvrije schoolterreinen in het primair onderwijs is uitgezet bij het Online Panel Directeuren Basisonderwijs in een reeks samen met andere onderwerpen. Het onderzoek over rookvrije schoolterreinen in het voortgezet onderwijs is uitgezet...

Noordwijk, St. Jeroensweg/Houtkrocht. Inventariserend veldonderzoek

S.B.C. Bloo
In opdracht van Van der Wiel Bouw bv heeft BAAC bv een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uitgevoerd op het terrein aan de St. Jeroensweg 67- Houtkrocht te Noordwijk. Het onderzoek vond plaats op 26 mei 2014. In het vooronderzoek waren middels boringen aanwijzingen verzameld voor de aanwezigheid van een intact bodemprofiel met mogelijk bewoning uit de ijzertijd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in twee putten sporen en vondsten uit de ijzertijd aangetroffen. Onder het ijzertijdniveau blijkt nog een...

Bunschoten Bunschoten Nijkerkernauw duikinspectie Maritiem IVO

W.B. Waldus & J.P.F. Verweij
ADC Maritiem heeft een Inventariserend Veldonderzoek onderwaterfase uitgevoerd bij de Oostdijk (gemeente Bunschoten). Dit onderzoek was noodzakelijk in verband met de voorgenomen uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van het dijkversterkingproject Veiligheid Zuidelijke Randmeren die in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe worden uitgevoerd. Tussen Bunschoten-Spakenburg en de Nijkerkersluis zal over een lengte van circa 3 km de dijk buitendijks door middel van aanberming worden versterkt.Door middel van bureauonderzoek is vastgesteld dat voor dit gebied...

Deep-sea meiobenthos at Calvi (Corsica) sampled in September 1982

Karline Soetaert, Carlo Heip, Magda Vincx & Instituut Voor Dierkunde. RUG Sektie Mariene Biologie

Periphytal turbellarians in the Bay of Calvi (Corsica) sampled in 1982 and 1983

Paul Martens & Departement SBM Onderzoeksgroep Dierkunde

Epifaunal bryozoans sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982 and April 1983

Colin Janssen, Luk Thielemans, Yvette Vermeulen & Instituut Voor Dierkunde. RUG Sektie Mariene Biologie

Abundance, density and biomass of Copepoda Harpacticoida on brown algae of the genus Cystoseira sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982

Carlo Heip, K.A. Willems, G. Van Hauwermeiren & Instituut Voor Dierkunde. RUG Sektie Mariene Biologie

Venlo. Garnizoenweg 3 (KazerneKwartier). Archeologische Begeleiding - protocol IVO-P

T. Buikema
BAAC bv (onderzoeks en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) heeft een archeologische begeleiding van sloopwerken uitgevoerd op het terrein van de voormalige Frederik Hendrikkazerne in Blerick, gemeente Venlo. Het te slopen gebouw ligt op het noordoostelijke deel van het Kazerneterrein ten zuiden van de Horsterweg en ten westen van de Garnizoenweg. Op basis van vooronderzoeken kunnen vondsten uit de late bronstijd of vroege ijzertijd worden verwacht, sporen uit de vroege- en of begin...

Schoolzwemmen op het PO (2016)

C. Floor
In het najaar van 2016 heeft DUO onderwijsonderzoek in opdracht van het Mulier Instituut onderzoek gedaan onder directeuren van basisscholen naar schoolzwemmen. Dit onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek waarin meerdere thema’s aan de orde zijn geweest. Het onderzoek naar rookvrije schoolterreinen in het primair onderwijs is uitgezet bij het Online Panel Directeuren Basisonderwijs. Het panel telt circa 800 directeuren van basisscholen en is representatief naar de kenmerken schoolgrootte, denominatie en vakantieregio. Hier...

Spatial distribution of meiobenthos in the Voordelta (October 1988)

Li Jian, Carlo Heip, Fundamental And Applied Marine Ecology Post Graduate Program - VUB & Delta Institute For Hydrobiological Research

Summary on benthic studies of the Southern Bight of the North Sea and its adjacent continental estuaries (Western Scheldt and Eems-Dollard) between 1976 and 1978

Carlo Heip, Rudy Herman, Gonda Bisschop, Jan Govaere, M. Holvoet, D. Van Damme, Clara Vanosmael, K.A. Willems, Lucien Adolf Pieter De Coninck & Marine Biology Section - UGent, Belgium

A summary of benthic studies in the sluice dock of Ostend during 1976-1981

Luk Thielemans, Carlo Heip, Dirk Van Gansbeke & Marine Biology Section - UGent, Belgium

Rechtswetenschappelijk onderzoek – uitkomsten van een landelijke enquête

W.H. Van Boom & R.A.J. Van Gestel
Uitkomsten van een landelijke enquête onder wetenschappelijk personeel van de Nederlandse rechtenfaculteiten naar kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling van rechtswetenschappelijk onderzoek. Uit het onderzoek komt naar voren dat juridisch-dogmatisch onderzoek nog altijd dominant is, maar dat juristen ook een duidelijke toenadering tot de sociale wetenschappen bespeuren. Ook leggen zij meer nadruk op rechtsvergelijking, op publiceren in internationale tijdschriften en op het debat met andere wetenschappers, ten koste van de aandacht voor meer traditionele publicatievormen zoals annotaties en...

Observations of Protohydra leuckarti within Europe and beyond

Jan Heinkens, Lucien Adolf Pieter De Coninck & Instituut Voor Dierkunde

Towards Realizing 5G

K. Chandra

Groningen, Meedenpad, Gemeente Groningen (Gr.). Archeologische Begeleiding conform Protocol Opgraven

J.B. Veenstra
In opdracht van de Provincie Groningen is in augustus 2015 een archeologische begeleiding conform protocol opgraven uitgevoerd aan het Meedenpad te Groningen. In het plangebied wordt een nieuwe fietsbrug aangelegd over de Oostelijke Ringweg/Beneluxweg. Het onderzoek heeft bestaan uit het begeleiden van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de kunstwerken van de nieuwe fietsbrug. Deze graafwerkzaamheden hebben plaats gevonden aan weerszijden van de Oostelijke Ringweg (de noordoostelijke zijde en zuidwestelijke zijde van het plangebied). De Oostelijke...

Goes ‘s-Heer Hendrikskinderendijk 3-45, Gemeente Goes.

S. Depuydt
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of te verwachten archeologische waarden, binnen een omschreven gebied, om daarmee te komen tot een specifiek archeologisch verwachtingsmodel. Het plangebied is gesitueerd op een getij-inversierug (geulrug) waar aan het begin van de 12e eeuw een dijk wordt opgeworpen (‘s-Heer Hendrikskinderendijk). Op de oudste beschikbare kaarten, daterend vanaf de 16e eeuw, wordt bebouwing weergegeven aan weerszijden van...

Goes – Mansholtlaan 1.

F.G.R. D'Hondt
In het archeologisch verwachtingsmodel werden drie geologische niveaus onderscheiden waarin zich mogelijke archeologische waarden zouden kunnen bevinden. Samengevat kan voor het plangebied worden verondersteld dat er een lage verwachting geldt op het aantreffen van archeologische resten vanaf de late prehistorie tot in de Late IJzertijd. Deze verwachting is gesitueerd op het Laagpakket van Wormer en in het Hollandveen Laagpakket. Vanaf de Late IJzertijd en gedurende de Romeinse Tijd wordt de verwachting in de top van...

Goes - ’s-Gravenpolderseweg 114 - ADRZ.

R. Emaus
Er kan gesteld worden dat er enkel archeologische resten te verwachten zijn in de onverstoorde top van afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. Daarbij worden door het ontbreken van historische gegevens die wijzen op de aanwezigheid van vindplaatsen geen resten uit de Nieuwe Tijd verwacht. Bij diverse onderzoeken in de omgeving werden echter wel resten gevonden die dateren uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Tijdens alle voorgaande veldonderzoeken werd echter een...

Wissenkerke – Verblijfsrecreatie Vlietenburg – Vlietenburgweg/Dorpsdijk. Gemeente Noord-Beveland

G.P.A. Besuijen
Op basis van de beschikbare aardwetenschappelijke, archeologische en historische gegevens werd in het bureauonderzoek een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Er kan samengevat gesteld worden dat voor het plangebied een middelhoge verwachting geldt voor het Laagpakket van Wierden (Paleolithicum en Mesolithicum). Voor het Laagpakket Wormer geldt een middelhoge verwachting op het aantreffen van vindplaatsen uit het Neolithicum. Voor de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse Tijd in het Hollandveen Laagpakket, geldt een lage (Bronstijd, onderzijde Hollandveen) en een...

Hulst Rioleringswerken Keldermanstraat – Van Dortmontlaan, Gemeente Hulst

E. Coppens
Tijdens het onderzoek zijn in twee werkputten (delen van) greppels en kuilen vastgesteld. De greppels zijn mogelijk perceelsgreppels. Op basis van een enkele scherf uit een secundaire vulling kunnen deze greppels in de Nieuwe Tijd worden gedateerd. De greppel aan de zuidzijde van het onderzoeksgebied kan, op basis van projecties op oude kaarten, worden toegeschreven aan een perceelsgrens uit het begin van de 20ste eeuw. De greppels aan de noordzijde van het plangebied kunnen niet...

Schouwen-Duiveland – EuroRAP

F.M.J. Delporte
Uit het Archeologisch Bureauonderzoek kan worden afgeleid dat er binnen het plangebied Kraaijensteinweg geen verwachting bestaat op archeologische waarden uit het Paleolithicum en Mesolithicum, een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit het Neolithicum en een lage verwachting voor de Bronstijd, een middelhoge verwachting voor de IJzertijd en de Romeinse Tijd. Deze middelhoge verwachting is gebaseerd op de aanwezigheid van een intact Hollandveen binnen het plangebied, er zijn echter aanwijzingen dat deze laag niet langer intact is....

Eijsden - Breust. Centrumplan. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

J. Van Horssen
BAAC bv heeft tussen 23 januari en 2 maart 2012 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Centrumplan Eijsden-Breust in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van winkels en woningen met een te verwachten verstoringsdiepte van tenminste 0,8 m ter plaatse van funderingen. Het plangebied ligt in het centrum van Eijsden tussen de Breusterstraat, de Breusterhof, het Von Geusauplein en de Kennedylaan. De locatie bevindt zich...

The SPLENDID chewing detection challenge

A. D. Delopoulos, V. P. Papapanagiotou, C. D. Diou, L. Z. Zhou, J. H. W. Van Den Boer & M. Mars
This dataset contains approximately 60 hours of recordings from a prototype chewing detection system. The sensor signals include photoplethysmography (PPG) and processed audio from the ear-worn chewing sensor, and signals from a belt-mounted 3D accelerometer. The recording sessions include 14 participants and were conducted in the context of the EU funded SPLENDID project, at Wageningen University, The Netherlands, during the summer of 2015. The purpose of the dataset is to help develop effective algorithms for...

Van Stolkweg - Parkweg, gemeente Den Haag

E.C. Rieffe
Tijdens de verkennende fase van het booronderzoek aan de Van Stolkweg – Parkweg, op het terrein van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum is onder een dunne veenlaag een bodem herkend waarin mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn. Karterend onderzoek met behulp van een mechanische boor heeft verschillende grondmonsters opgeleverd die zijn uitgezeefd op de aanwezigheid van artefacten en andere archeologische indicatoren.Archeologische indicatoren zijn in verschillende monsters aangetroffen en zijn vooral gerelateerd aan een bodem op het Oud...

Resource Types

 • Dataset
  44,393
 • Text
  5,665
 • Collection
  6
 • Other
  3
 • Sound
  2
 • Audiovisual
  1
 • Workflow
  1

Publication Year

 • 2017
  748
 • 2016
  5,104
 • 2015
  6,220
 • 2014
  6,011
 • 2013
  4,083
 • 2012
  3,788
 • 2011
  5,993
 • 2010
  5,913
 • 2009
  9,214
 • 2008
  1,388
 • 2007
  2,164
 • 2006
  498
 • 2005
  408
 • 2004
  486
 • 2003
  349

Data Centers

 • DANS-EASY
  34,344
 • Joint Research Centre's Institute of Energy
  5,872
 • TU Eindhoven
  4,878
 • 4TU.Centre for Research Data
  3,923
 • TU Delft Architecture
  3,819
 • TU Delft Library
  1,662
 • Universiteitsbibliotheek EUR
  697
 • VLIZ - Vlaams Instituut voor de Zee
  261
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
  61
 • MAASTRO Clinic
  17
 • ISRIC
  5
 • International Association for the Evaluation of Educational Achievement
  3
 • Belgian Institute for Space Aeronomy
  1
 • Faculty of Technology, Policy and Management, TU Delft
  1
 • RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  1