TU Delft Library

Netherlands

59,126 Works

Catalog of JRC Open Access uniaxial tensile and impact test data created during the NESC IV project

T Austin & European Commission JRC
The Network for Evaluating Structural Components (NESC) coordinated extensive materials testing and fracture analyses performed by a group of twenty European organizations. The NESC-IV project addressed the transferability of fracture toughness data from laboratory specimens to applications that assess the integrity of reactor pressure vessels subjected to upset and normal loading transients. This catalog consists of JRC Open Access uniaxial tensile and impact test data created during the NESC IV project.

Archeologische begeleiding werkzaamheden locatie SunPorts te Oosterhorn, gemeente Delfzijl (GR)

G.J. De Roller
Uit de uitgevoerde archeologische begeleiding blijkt dat binnen het slootstraject het dekzand ruim binnen de ontgravingsdiepte van circa 3 m-mv ligt. Slecht op een enkele plaats duikt het dekzand naar beneden weg en valt het buiten de ontgravingsdiepte. Door de stijging van de zeespiegel verdronk vanaf de bronstijd het dekzandlandschap en vond veengroei plaats. Als gevolg van menselijke activiteit daalde het maaiveld van het veenlandschap waardoor de zee en daarna de Eems invloed kregen op...

Noordweg - fietspad, gemeente Den Haag.

R. J. Zoolingen
Op verzoek van afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Den Haag, heeft de afdeling Archeologie rioolwerkzaamheden in het tracé van het fietspad langs de Noordweg archeologisch begeleid. Daarbij is komen vast te staan dat de bodemopbouw redelijk goed bewaard is gebleven en in grote lijnen overeenkomt met de weergave op de Nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk. Ten oosten van de Laan van Wateringse Veld werd onder de subrecente bouwvoor al het strandwalzand...

Herinrichting Westeremden; Dorpsweg, Kosterijweg en Oude Boor (fase 2)

K.L.B. Bosma
Tijdens de begeleiding zijn goed geconserveerde wierdelagen en grondsporen aangetroffen, waaronder kuilen en sloten. De wierdelagen dateren getuige het aangetroffen aardewerk uit de Middeleeuwen. Ze bevinden zich direct onder de ophogingslagen t en behoeve van de wegaanleg in de 19e eeuw en bestaan uit blauwgrijze tot bruingrijze, mati g tot uiterst siltige, vaak humeuze, matig stevige tot stevige klei. De lagen zijn vrij schoon en vo ndstarm. In de wierdelagen zijn enkele kuilen aangetroffen. Vondstmateriaal...

Inventarisatie Screening carbapenemase-producerende bacterien

B. Wit, K. Veldman, J. Hordijk, A. Heuvelink, P. Vellema, C.M. Dierikx, J.A. Backer, K. Takumi & E. Van Duijkeren

Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016

M.J. Mangen, I.H.M. Friesema, J.A. Haagsma & W. Van Pelt

Jaarverslag Bureau REACH 2016

M. Beekman & P. Zweers

Archeologisch onderzoek Gouda Opstelterrein

J.M. Blom
De archeologische verwachting voor bewoningssporen uit de prehistorie tot de Late Middeleeuwen is laag. Vanwege de ligging in een komgebied was het geen aantrekkelijk gebied voor permanente bewoning. Voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt een hoge verwachting in de zone, direct naast de Winterdijk. Eventuele archeologische vindplaatsen worden aan het maaiveld verwacht of onder een ophoogpakket, dat in de loop der eeuwen op de akkers is opgebracht vanwege inklinking van het veen. Door...

Engagement of vulnerable youths using Internet platforms

M.K.Y. Chan
Survey data of 1010 participants exploring their internet usage preference and their willingness to be engaged by online professionals if they are in need. Abstract Aim: Our study aims to understand youths’ online behavior in terms of disclosing their distress and help seeking. Methods: A cross-sectional telephone-based survey was conducted with 1,010 young people in Hong Kong. Logistic regression analysis was conducted to identify the factors associated with youths who express emotional distress online and...

Flourishing Scale and Scale of Positive and Negative Experience (Chinese Community Sample)

K.K. Tong
Diener and colleagues (2010) constructed concise assessment tools to assess flourishing and Positive and Negative emotions (SPANE). The purpose of the study is to validate the scale in traditional Chinese using a community sample. Using CFA, we showed that both scales were adequate. We also found that female and higher social classes participants scored higher in flourishing. Diener, E, Wirtz D, Tov W, Kim-Prieto C, Choi, D., Oishi S, & Biswas-Diener R. New well-being measures:...

Verkennend booronderzoek Tilburg - Rauwbraken Sportpark

P. Van De Geer
In opdracht van de Gemeente Tilburg heeft Archol een archeologisch booronderzoek uitgevoerd op het sportpark te Tilburg - Rauwbraken. De gemeente Tilburg is voornemens het Sportpark Rauwbraken te herontwikkelen. Hierbij zullen nieuwe sportvelden en een toegangsweg worden aangelegd. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden.

Herinrichting Klokkenveld Archeologisch Onderzoek naar het kartuizerklooster Nieuwlicht op het Klokkenveld (MRL-5) te Utrecht

C.M.W. Den Hartog
Van 18 oktober tot en met 24 november 2011 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het Klokkenveld aan de Marnixlaan te Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd door archeologen van de Afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht in opdracht van het Ingenieursbureau van de gemeente Utrecht (IBU). Het onderzoek vond plaats in het kader van de herinrichting van het Klokkenveld, waar een nieuw buurtpark van bijna twee hectare is aangelegd voor de wijk Ondiep. Voor deze herinrichting...

Rotterdam Hillesluis Watercompensatie. Een bureauonderzoek en een verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen

W. Zijl
Algemeen In opdracht van het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam heeft de afdeling Onderzoek en Rapportage van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) van de gemeente Rotterdam in januari 2017 een verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Hillesluis Watercompensatie te Rotterdam. In totaal zijn verspreid over het plangebied tien boringen verricht. Er is geboord vanaf het maaiveld tot maximaal 5,85 m - NAP (4,00 m - mv). Voorafgaand aan het veldonderzoek is voor het...

Plangebied Grootdiep, nabij Oosterwolde

Y. Boekema
Booronderzoek

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Plangebied PB Sijmons, Huissensestraat 301 te Arnhem, gemeente Arnhem

E.E.A. Van Der Kuijl
Op grond van de bestudeerde bronnen wordt geconcludeerd dat het plangebied een middelhoge archeologische verwachting heeft op vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen. Er kunnen in het plangebied restanten van nederzettingssporen, ontginningssporen, verkavelingsporen en andere agrarisch-gerelateerde archeologische vindplaatsen worden verwacht. Voor de Nieuwe Tijd kunnen verkavelingen, ontginningsporen en bebouwing (erf) voorkomen. Mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen kunnen door ontginningen en (sub)recente bodemingrepen ten behoeve van de aanleg van de huidige wijk zijn verstoord. Een...

Archeologisch vooronderzoek in het kader van de reconstructie van de N331 ter hoogte van Hasselt, gemeente Zwartewaterland

C.A. Visser
In opdracht van Royal HaskoningDHV heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek verricht voor een plangebied in de gemeente Zwartewaterland. Binnen het plangebied vinden ingrepen plaats in het kader van de reconstructie van de N331 ter hoogte van Hasselt.

Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de aanleg van een fietsbrug over het Havenkanaal te Haarlem, gemeente Haarlem

C.A. Visser
In opdracht van Witteveen+Bos heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek verricht voor een plangebied in de gemeente Haarlem. Binnen het plangebied wordt een fietsbrug gerealiseerd over het Havenkanaal, de ingang tot de Industriehaven. Hiermee wordt de bereikbaarheid van het centrum en het station verbeterd.

Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de nieuwbouw van een workhome aan de Rijksstraatweg 5 te Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn

C.A. Visser & R. Schrijvers
Ipse De Bruggen is bezig met de voorbereiding van de nieuwbouw van een workhome voor 32 cliënten op de locatie Rijksstraatweg 5 te Zwammerdam. Deze nieuwbouw zal worden gerealiseerd binnen de bebouwingsgrenzen zoals vastgelegd voor deze locatie (het boerenerf Molenzigt) in het bestemmingsplan Limes van de gemeente Alphen aan de Rijn. In 2011 heeft Vestigia een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor een plangebied waar het onderhavige plangebied binnen valt. Voor het onderhavige...

Geo-archeologische boringen in het kader van de herontwikkeling van het voormalige ‘The Greenery’ terrein, gemeente Nieuwegein

R. Schrijvers & C.A. Visser
In het kader van de voorgenomen ontwikkelingen heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek verricht voor het plangebied en de drie zoekgebieden (Vestigia-rapport V1387). Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat de ondergrond van het plangebied en zoekgebieden 1 en 2 bestaat uit rivierkomafzettingen. Voor deze afzettingen geldt een lage archeologische verwachting vanaf het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Ter hoogte van zoekgebied 3 liggen afzettingen behorende tot de...

Archeologisch en cultuurhistorisch vooronderzoek in het kader van de herontwikkeling van het voormalige ‘The Greenery’ terrein, gemeente Nieuwegein

C.A. Visser
In opdracht van Aveco de Bondt heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek verricht voor een plangebied in de gemeente Nieuwegein. Aveco de Bondt is betrokken bij de plannen rondom de herontwikkeling van het voormalige ‘The Greenery’ terrein in de gemeente Nieuwegein, gelegen tussen de A12, de Laagravenseweg en de Ravenswade. Op dit terrein wordt mogelijk een logistiek centrum / distributiecentrum gerealiseerd. De exacte inrichting van het terrein is nog niet bekend....

Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de reconstructie van de N395 tussen Oirschot en Hilvarenbeek, gemeenten Oirschot en Hilvarenbeek. Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek

C.A. Visser & E. Van Der Klooster
In opdracht van Royal HaskoningDHV heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek verricht voor een plangebied in de gemeente Oirschot en Hilvarenbeek. Het project betreft een uitvraag van de provincie Noord-Brabant met betrekking tot het project “Het opstellen van een geïntegreerd contract op basis van UAV-GC”, als mede het voorbereiden en begeleiden van de Europese aanbesteding van het Werk reconstructie N395 (Oirschot – Hilvarenbeek).

Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de mogelijke verplaatsing van gemaal Eijerland te De Cocksdorp, gemeente Texel. Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek

C.A. Visser & R. Schrijvers
In opdracht van Witteveen+Bos heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek verricht voor een plangebied in de gemeente Texel (kaart 1). Witteveen+Bos is in opdracht van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier betrokken bij de mogelijke verplaatsing van het gemaal Eijerland bij de Stengweg te De Cocksdorp. Het vernieuwen van gemaal is onderdeel van het project dijkversterking Waddenzeedijk.

Verkenningsfase Verbetering Grebbedijk, gemeenten Rhenen en Wageningen

C.A. Visser & R. Schrijvers
Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft in opdracht van het waterschap Vallei & Veluwe een archeologisch bureauonderzoek en een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd voor het projectgebied Verbetering Grebbedijk. Het project Verbetering Grebbedijk heeft betrekking op het dijktraject tussen Rhenen en Wageningen. Voor het project heeft het Waterschap Vallei & Veluwe een projectgebied gedefinieerd vanaf de monding van het Valleikanaal in de Nederrijn en een deel van de Grebbeberg in het westen tot aan de Veerdam in Wageningen...

Resource Types

 • Dataset
  47,618
 • Text
  5,938
 • Collection
  62
 • Audiovisual
  8
 • Other
  3
 • Sound
  3
 • Image
  2
 • Workflow
  1

Publication Year

 • 2017
  3,814
 • 2016
  5,335
 • 2015
  6,297
 • 2014
  6,084
 • 2013
  4,116
 • 2012
  3,819
 • 2011
  5,999
 • 2010
  5,914
 • 2009
  9,214
 • 2008
  1,388
 • 2007
  2,165
 • 2006
  499
 • 2005
  409
 • 2004
  487
 • 2003
  349

Data Centers

 • DANS-EASY
  37,273
 • Joint Research Centre's Institute of Energy
  5,917
 • TU Eindhoven
  4,878
 • 4TU.Centre for Research Data
  4,141
 • TU Delft Architecture
  3,868
 • TU Delft Library
  1,790
 • Universiteitsbibliotheek EUR
  707
 • VLIZ - Vlaams Instituut voor de Zee
  292
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
  157
 • RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  54
 • MAASTRO Clinic
  21
 • Universiteit van Amsterdam
  15
 • ISRIC
  5
 • Hogeschool van Amsterdam
  3
 • International Association for the Evaluation of Educational Achievement
  3