TU Delft Library

Netherlands

63,461 Works

Legal culture: an experiment

C.P. Reinders Folmer
This project concerns an empirical investigation of legal culture: the (hypothesized) phenomenon that differences between countries’ legal systems reflect differences between the legal preferences of their populations. The present study concerns a follow-up to an initial empirical investigation of this phenomenon by Van Os (2015). Van Os presented Dutch participants with descriptions of torts and their solution according to Dutch law, or rather according to English law (details below). Her vignettes concerned cases where Dutch...

Stomach fullness shapes prey choice decisions in crab plovers (Dromas ardeola)

Data underlying the manuscript: Stomach fullness shapes prey choice decisions in crab plovers (Dromas ardeola)

Self-Healing Al2O3 ceramics

L. Boatemaa

Magnetic Energy Transfer in Roads

V. Prasanth

Supplementary data to “Photon count estimation in single-molecule localization microscopy”

Supplementary data:"Photon count estimation in single-molecule localization microscopy"Rasmus Ø. Thorsen, Christiaan N. Hulleman, Sjoerd Stallinga and Bernd RiegerDepartment of Imaging Physics, Delft University of Technology, The Netherlands

University Campuses in Saudi Arabia

N.A.A. Alghamdi

Plangebied Westeind in Sappemeer

Y. Boekema
In een groot deel van het plangebied is de bodem verstoord aangetroffen tot in de C-horizont. In nog weer een groot aantal andere boringen zijn geen relevante lagen aangetroffen. De aangetroffen veenlagen zijn in deze boringen erg dun en veelal verstoord en in het onderliggende dekzand heeft geen podzolering plaatsgevonden, waarschijnlijk vanwege te natte omstandigheden ter plaatse. Op vier locaties, gelegen aan de zuidwestzijde van het plangebied, ter plaatse van de dekzandrug, is in de...

Plangebied Wasbleekstraat 17 in Harlingen

B.I. Van Hoof
Ter hoogte van Wasbleekstraat 17 te Harlingen zullen de bestaande gebouwen worden omgevormd tot twee woningen. Hiervoor dient tevens een bodemsanering plaats te vinden. Het plangebied lag oorspronkelijk buiten de stad, maar is bij de stadsuitbreiding aan het einde van de 16e eeuw binnen de stadsgrens komen te liggen. De archeologische verwachting is hoog. In de ondergrond kunnen resten van (water)wegen en mogelijk bebouwing aanwezig zijn uit de prestedelijke periode. Er worden voornamelijk bebouwingsresten en...

Plangebied Gasselternijveenschemond

B.I. Van Hoof
Het stelsel van gasleidingen binnen het plangebied zal worden aangepast, waarbij bodemingrepen zullen plaatsvinden. Om te bepalen of deze werkzaamheden mogelijk kunnen leiden tot aantasting van eventuele archeologische waarden binnen het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat binnen het plangebied in het verleden veel bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden, waaronder de aanleg van een spoorbaan, de N378 en diverse aardgasleidingen. De kans dat in de ondergrond nog waardevolle archeologische resten in situ aanwezig zijn,...

Plangebied Seadwei in Eastermar

Y. Boekema
Booronderzoek aan de Seadwei in Eastermar. Er is een esdek aangetroffen.

Plangebied Strandkerk en Arc Hotel in Renesse, gemeente Schouwen-Duiveland

S. Warning
In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft RAAP in december 2016 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Strandkerk en Arc Hotel in Renesse, gemeente Schouwen-Duiveland. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie de bestaande bebouwing te slopen, infrastructuur aan te passen en nieuwbouw te realiseren. Zoals op basis van het bureauonderzoek reeds verwacht werd, bestaat de opbouw van het plangebied uit een recent verstoord pakket op Jong Duinzand. Voor...

Rotterdam Jaffa en Jaffadwarsstraat

P.H.J.I. Ploegaert
Algemeen In opdracht van Woonstad Rotterdam heeft het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) een archeologische begeleiding uitgevoerd onder de panden Jaffadwarsstraat 1 t/m 5 en Jaffa 7-9. Het onderzoek bestond uit het archeologisch begeleiden van de ontgraving van de kruipruimte, die ten behoeve van de verbetering van de fundering van het pand is uitgevoerd. Resultaten Door de verticale ontgraving (‘afhappen’ van de grond) onder de kruipruimte was al van tevoren bekend dat het doen van...

Gennep. Genneperhuisweg en de Haspel

J.R. Mooren
In opdracht van de gemeente Gennep heeft BAAC (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een opgraving en een archeologische begeleiding uitgevoerd aan de Genneperhuisweg en de Haspel te Gennep. De aanleiding voor het onderzoek was de vernieuwing van de riolering in de Haspel en de aanleg van hemelwaterafvoer in de Genneperhuisweg. Het plangebied ligt aan de noordoostelijke rand van de historische kern van Gennep, ter plekke van de straat de Haspel en...

A gesture-based design tool: assessing 2DOF versus 4DOF steerable instrument control

Dataset belonging to the journal article 'A gesture-based design tool: assessing 2DOF vs. 4DOF steerable instrument control'. The data provides participant trials performance data of task performance trials simulating steerable instrument control.

Drie wegvakken (N666 en N670) nabij ‘s-Gravenpolder, Kloetinge en Yerseke, gemeente Borsele, Goes en Reimerswaal

I.A. Schute
In opdracht van H4A Infratechniek B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in februari 2016 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met herstelwerkzaamheden aan drie wegvakken in de gemeente Borsele, Goes en Reimerswaal. Het betreft het vervolg op een eerder uitgevoerd bureau- en inventariserend booronderzoek (Warning & Verschoof-Van der Vaart, 2015). Op grond van de resultaten daarvan werd geconcludeerd dat er mogelijk belangrijke archeologische waarden aanwezig zijn in een aantal delen van...

Herinrichting openbare ruimte Aalmarktgebied

J. Van Der Leije & J. Van Der Leije
In opdracht van de gemeente Leiden heeft Archol een archeologische begeleiding uitgevoerd in het plangebied Aalmarkt te Leiden. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de periode 1 mei tot en met 29 augustus 2017. Langs de Rijnkade zijn op drie zones aan de Aalmarkt werkputten uitgegraven tot 0,6 – 0,7 m –Mv. Hierbij zijn geen archeologische resten waargenomen. Onder de bestrating was een ophogingspakket van lichtgrijs zand aanwezig. Hierin is een houten damwand parallel aan de...

Supplementary material for the paper: "Take-over requests in highly automated driving: A crowdsourcing survey on auditory, vibrotactile, and visual displays"

, , , &
Raw data and scripts for the paper: Bazilinskyy, P., Petermeijer, S. M., Petrovych, V., Dodou, D., & De Winter, J. C. F. (2018). Take-over requests in highly automated driving: A crowdsourcing survey on auditory, vibrotactile, and visual displays. Transportation Research Part F

Intercalibration in Chemical Oceanography.

(:Unkn) Unknown
This Special Issue, the first of its kind for the journal, is devoted to the topic of intercalibration as applied to chemical measurements in the ocean. Rather than giving a formal metrological definition of intercalibration, it is simply the open sharing of data and expertise by analysts to obtain the same, and hopefully accurate, value for a given parameter such as the concentration, isotopic composition, or chemical speciation of a trace element. Laboratories are said...

A Framework for Ocean Observing. By the Task Team for an Integrated Framework for Sustained Ocean Observing.

Eric Lindstrom, John Gunn, Albert Fischer, Andrea McCurdy & L.K. Glover
More than 600 representatives of ocean observation programs and the ocean science and ocean services communities from 36 countries met in Venice from 21-25 September 2009, in the OceanObs’09 Conference (www. oceanobs09.net), sponsored by a number of international and national coordinating and implementing agencies. The assembly made significant progress in building bridges between research and operational observing ef forts; between open-ocean and coastal observing; among various ocean science disciplines; and among groups that focus on...

Rotterdam Pietersdijk 30

W. Zijl
Algemeen In opdracht van Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam heeft de afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) in januari 2018 een verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Pietersdijk 30 te Rotterdam. In totaal zijn verspreid over het plangebied vier boringen verricht. Er is geboord vanaf het maaiveld tot maximaal 5,96 m - NAP (4,55 m - mv). Voorafgaand aan het veldonderzoek is voor het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is verricht, omdat...

Archeologisch onderzoek Toekomstige Toegangsweg Maurik Archeologische Begeleiding

P. Fijma
Tijdens het onderzoek zijn de funderingsresten van een gebouw aangetroffen. Waarschijnlijk betreft het de boerderij die op historische kaarten wordt aangegeven. De funderingsresten vormen een (niet geheel complete) vierhoek. Aan de noordwestzijde van de fundering is tevens een structuur aangebracht in het verleden. De functie ervan kon niet worden achterhaald. Het aangetroffen aardewerk en bakstenen dateren voornamelijk in de 18e eeuw. Er kon geen fasering in de funderingsresten worden aangebracht. Tevens zijn geen sporen aangetroffen...

Archeologisch onderzoek Kerkweg Maria Hoop Archeologische begeleiding protocol opgraven, Kerkweg te Maria Hoop, gemeente Echt-Susteren

L. Van Diepen
Tijdens het onderzoek werden volgens het veldteam geen sporen aangetroffen. Twee vondstnummers werden uitgedeeld.

Archeologisch onderzoek Zaandam Warmtenet (gemeentes Zaanstad en Amsterdam)

JM Blom
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd, met uitzondering van de Noordelijke IJ- en Zeedijk. Voor werkzaamheden in het dijklichaam wordt een archeologische begeleiding geadviseerd. Doel hiervan is de opbouw en geschiedenis van de dijk in kaart te brengen. Daarnaast wordt vanuit archeologisch oogpunt geadviseerd het tracé Zuidelijke variant Sluispolderweg te kiezen. Deze leidt tot een aanmerkelijk beperktere verstoring van de Noordelijke IJ- en Zeedijk dan de...

Archeologisch bureauonderzoek De Vlasakker 3 - De Vlasroot 14 te Valkenswaard

B. Van Munster
Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconludeerd dat de hoge archeologische verwachtingswaarde die het plangebied heeft terecht is. Deze wordt middels dit bureauonderzoek nu uitgebreid met een archeologisch verwachtingsmodel op het niveau van het plangebied. Antea Group adviseert om voor nu een inventariserend veldonderzoek uit te voeren.

Resource Types

 • Dataset
  50,735
 • Text
  7,022
 • Collection
  158
 • Audiovisual
  12
 • Other
  11
 • Sound
  4
 • Image
  2
 • Workflow
  1

Publication Year

 • 2018
  1,150
 • 2017
  6,281
 • 2016
  5,378
 • 2015
  6,322
 • 2014
  6,126
 • 2013
  4,147
 • 2012
  3,828
 • 2011
  6,017
 • 2010
  5,935
 • 2009
  9,240
 • 2008
  1,404
 • 2007
  2,185
 • 2006
  519
 • 2005
  428
 • 2004
  487

Registration Year

 • 2018
  1,790
 • 2017
  7,582
 • 2016
  5,677
 • 2015
  36,368
 • 2014
  3,707
 • 2013
  5,918
 • 2012
  2,331
 • 2011
  80
 • 2010
  8

Data Centers

 • DANS
  39,540
 • Joint Research Centre's Institute of Energy
  6,408
 • TU Eindhoven
  4,878
 • 4TU.Centre for Research Data
  4,425
 • TU Delft Architecture
  4,244
 • TU Delft Library
  2,052
 • Universiteitsbibliotheek EUR
  714
 • Belgian Institute for Space Aeronomy
  415
 • Vlaams Instituut voor de Zee
  310
 • Sound and Vision
  193
 • RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  139
 • Universiteit van Amsterdam
  43
 • MAASTRO Clinic
  24
 • KNMI Data Centre
  21
 • Universiteit Utrecht
  15