TU Delft Library

Netherlands

57,403 Works

Archeologische begeleiding van de aanleg van een pijpleiding tussen de Hezeweg en de Korte Breestraat te Voorst, gemeente Voorst

R.M. Van Heeringen, R. Schrijvers & W.J. Weerheijm
Het archeologische veldwerk bestond uit het aanleggen van negen opgravingsputten van wisselende lengte aan beide kanten van het hart van de pijpleiding. Het archeologisch onderzoek in het tracé van de pijpleiding tussen de Hezestraat en de Korte Breestraat heeft geen resultaat opgeleverd. De opbouw van de bodem bestaat uit een dun eerddek, tevens bouwvoor, welke direct op de natuurlijke ondergrond ligt. De eerdlaag is ongetwijfeld door agrarische activiteit ontstaan.

Vissershavenweg (“Walstroom”) gemeente Den Haag

M.M.M. Alkemade & E.C.R. Rieffe
Geen archeologie

Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Kampstraat te Eext, gemeente Aa en Hunze (DR)

G.J. De Roller
Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied niet meer intact is. Daarop beveelt MUG Ingenieursbureau b.v. aan om geen verder archeologische onderzoek uit te voeren.

Plangebieden N670 Yerseke, N670 Kloetinge en N666 ‘s Gravenpolder, gemeenten Reimerswaal, Goes en Borsele; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met controleboringen

S. Warning & W.B. Verschoof-Van Der Vaart
Zoals op basis van het bureauonderzoek werd verwacht bestaat de bodemopbouw van het plangebied grotendeels uit getijden- en geulafzettingen van het Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op wadafzettingen van het Laagpakket van Wormer. Uit de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren deels verstoord zullen zijn bij de aanleg van de provinciale wegen en het onderhoud daarvan. De archeologische verwachting voor deze afzettingen wordt dan ook voor alle...

Plangebied Slochterdiep: AMK-terrein 8450, nabij Harkstede

A.G.S. Pleszynski
Op drie plaatsen in het tracé is tijdens de archeologische begeleiding een dekzandopduiking waargenomen. In de meest westelijke opduiking is een vuurstenen steker aangetroffen. In de veenlaag aldaar is een fragment van een vingerkommetje aangetroffen.

Plangebied Burgemeester van Oostenweg in Bergschenhoek, gemeente Lansingerland; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

S. Warning
Op basis van het bureauonderzoek gold voor het hele plangebied een lage archeologische verwach¬ting voor vindplaatsen uit de periode Neolithicum t/m Vroege Middeleeuwen. Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (11e -19e eeuw) gold een hoge archeologische verwachting. Eventuele vindplaatsen werden in een antropogeen ophogingspakket aan of direct onder het maaiveld verwacht. Dit antropogene ophogingspakket is tijdens het veldonderzoek in het hoger gelegen, westelijke deel van het plangebied aangetroffen....

Plangebeid Hege Buorren 17 te Minnertsga

T.A. Van Den Bergh
Er zijn geen terplagen aangetroffen in het plangebied.

Archeologisch bureau- en booronderzoek voor twee waterbergingsvoorzieningen in de Franklinstraat te Tiel

K.A. Hebinck
In opdracht van de gemeente Tiel heeft VUhbs archeologie een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor twee gebieden aan de Franklinstraat te Tiel. Binnen het plangebied zullen twee wadi’s worden aangelegd. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan, zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verstoren. Conform de Wet op de Archeologische Monumentenzorg dient het plangebied daarom eerst te worden onderzocht op de aanwezigheid van archeologische resten. Daartoe is een...

Plangebied Ecofactorij kavel 21 (Wasco), gemeente Apeldoorn; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend en karterend booronderzoek)

E.H. Boshoven
In opdracht van VDR Bouwgroep heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in september 2015 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande bouw van een distributiecentrum op het bedrijventerrein Ecofactorij (kavel 21) in de gemeente Apeldoorn. Voor het plangebied wordt op de gemeentelijke archeologische beleidskaart een (middel)hoge verwachting weergegeven. Het onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Op basis...

Plangebied Atletiekbaan De Cloese Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

E.H. Boshoven
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de uitvoering van de werkzaamheden geen archeologische waarden zullen worden verstoord. • De werkzaamheden beperken zich tot het afgraven van de atletiekbaan en het zandpakket dat als fundering van de baan heeft gediend. • Voorafgaand aan de aanleg van de atletiekbaan heeft in het plangebied een ijsbaan gelegen. • De bodem in het plangebied is verstoord tot zeker 50 cm in de C-horizont van de...

Waalre-Fietspad Waalresebos. Archeologische begeleiding, Amsterdam

J. Bosman
Tussen 15 september en 5 november 2015 heeft VUhbs in opdracht van de gemeente Waalre een archeologische begeleiding uitgevoerd in het Waalresebos in de gemeente Waalre. De begeleiding vond plaats in het kader van de aanleg van een verhard fietspad. Het onderzoeksgebied staat bekend als een in archeologisch opzicht zeer rijk gebied. Er zijn diverse vindplaatsen bekend uit de periode Midden-Neolithicum tot en met Nieuwe Tijd. Doordat het zicht op de archeologische ondergrond tijdens de...

Plangebied Lutskedyk te Stiens

H.W. Veenstra
In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor een archeologische vindplaats aangetroffen.

Ede, Warmtenet fase 2 (Van der Hagenstraat). Gemeente Ede (Gelderland). Een Archeologische Begeleiding (AB).

E. Mol
In opdracht van de gemeente Ede heeft Transect in januari 2016 een archeologische begeleiding uitgevoerd aan de Van der Hagenstraat te Ede. De aanleiding voor dit onderzoek betreft de aanleg van een warmtenet. Het onderzoeksgebied omvat circa 250 meter van het tracé. Dit gebied heeft op basis van de resultaten van het vooronderzoek een hoge verwachting op nederzettingsresten uit de Romeinse tijd.

Archeologisch onderzoek ter plaatse van het oude Rechthuis (Dorpsstraat 44-46) te Renswoude, gemeente Renswoude. Een archeologische begeleiding onder het protocol opgraven

R.M. Van Heeringen, A. Vissinga & W.J. Weerheijm
Tijdens de archeologische begeleiding zijn de funderingen blootgelegd van gebouwen die teruggaan tot de tweede helft van de 17e eeuw. De onderscheiden vijf fasen in de bebouwing zijn grotendeels in lijn met de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek uit 2010. De oudste fase van de steenbouw bestaat uit een rechthoekig gebouw met drie ‘kamers’ evenwijdig aan de Dorpsstraat uit het derde kwart van de 17e eeuw van ca. 17 bij 7 meter. De funderingen zijn...

Plangebied Dodingawei nabij Engwierum

E.J.M. Van Der Zwet & H.W. Veenstra
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch maatregelen (planaanpassing, vervolgonderzoek, etc.) aan te bevelen.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven Venestraat 11-17, Leidschendam Gemeente Leidschendam-Voorburg

T. Kok, Y. Meijer & S. Moerman
Tot ongeveer 3000 voor Chr. was het plangebied gelegen in een kweldergebied dat vanwege het dynamische milieu ongeschikt was voor bewoning. Vanaf 3000 voor Chr. ontstond er veen, dat in het plangebied eveneens ongeschikt was voor bewoning. Het veen is vermoedelijk in de Late Middeleeuwen (gedeeltelijk) afgegraven om te gebruiken als brandstof. Hierdoor kwam het plangebied waarschijnlijk onder water te liggen en heeft men ook nog onder natte omstandigheden het gebied verder uitgebaggerd. Uit bestudering...

Plangebied Tolhuispark in Dokkum

H.W. Veenstra
In het plangebied bevindt zich een dekzandopduiking met een (grotendeels) intacte podzolbodem waarin een grotendeels gave vindplaats uit de periode Laat Paleolithicum t/m Vroege Bronstijd is aangetroffen.

Uitbreiding stikstofinstallatie Zuidbroek (A-439)

B.I. Van Hoof
Tijdens het verkennende onderzoek zijn geen aanwijzingen voor archeologische nederzettingen gevonden.

Onderzoeksgebied Kanaalstraat in Kommerzijl

B.I. Van Hoof
De te begeleiden werkzaamheden waren reeds uitgevoerd. Wel is geconstateerd dat ten oosten van de kade een ophogingspakket uit de Nieuwe Tijd aanwezig is.

Utrecht - Zandpad Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven

A. Ter Wal
Gedurende het onderzoek zijn er twaalf sleuven aangelegd met een totaaloppervlak van circa 2200 m2. Als aanvulling op het Programma van Eisen zijn in de sleuven 1 en 2 twee zeefvakken van 1 m2 uitgezet. Binnen deze zeefvakken is de top van het dekzand in vier vakken van 50 bij 50 cm en 5 cm dik gezeefd tot een diepte van 15 cm. Doel van de zeefvakken was inzicht te krijgen in de aanwezigheid van...

Archeologisch proefsleuvenonderzoek Kruisakkers 18-24 te Annen, gemeente Aa en Hunze (DR)

M.J.M. De Wit
In de meeste aangelegde werkputten zijn geen archeologische sporen en vondsten aanwezig, afgezien van werkput 2A waarin een kuil, een paalkuil en een mogelijk staakgat zijn gevonden. Op basis van een kleine scherf die in de kuil is aangetroffen dateren de sporen vermoedelijk uit de late middeleeuwen. De precieze functie van de kuil is niet duidelijk. De vorm van de kuil (rechte wanden, vlakke bodem) doet denken aan een primaire functie als opslagkuil of silo....

Resource Types

 • Dataset
  46,186
 • Text
  5,709
 • Collection
  16
 • Other
  3
 • Sound
  3
 • Audiovisual
  1
 • Workflow
  1

Publication Year

 • 2017
  2,274
 • 2016
  5,308
 • 2015
  6,281
 • 2014
  6,040
 • 2013
  4,091
 • 2012
  3,791
 • 2011
  5,994
 • 2010
  5,914
 • 2009
  9,214
 • 2008
  1,388
 • 2007
  2,165
 • 2006
  498
 • 2005
  408
 • 2004
  487
 • 2003
  349

Data Centers

 • DANS-EASY
  35,932
 • Joint Research Centre's Institute of Energy
  5,878
 • TU Eindhoven
  4,878
 • 4TU.Centre for Research Data
  4,094
 • TU Delft Architecture
  3,819
 • TU Delft Library
  1,707
 • Universiteitsbibliotheek EUR
  707
 • VLIZ - Vlaams Instituut voor de Zee
  289
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
  61
 • MAASTRO Clinic
  17
 • RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  11
 • ISRIC
  5
 • International Association for the Evaluation of Educational Achievement
  3
 • Belgian Institute for Space Aeronomy
  1
 • Faculty of Technology, Policy and Management, TU Delft
  1