1,595 Works

I ona bowiem wspierała wielu... Ewangelicka diakonia żeńska na Śląsku na przykładzie Ewangelickiego Zakładu Diakonijnego w Ząbkowicach Śląskich w latach 1860–1914

Kamil Pawłowski

Zarządzanie ryzykiem powodziowym jako zadanie administracji publicznej – wybrane zagadnienia

Katarzyna Płonka-Bielenin
Problematyka dotycząca ochrony przed powodzią została uregulowana w dziale IV, pt. „Zarządzanieryzykiem powodziowym” w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ochrona przed powodziąto podstawowe zadanie Wód Polskich oraz organów administracji rządowej i samorządowej.Głównym założeniem ustawy Prawo wodne z 2017 r. jest osiągnięcie realnego i efektywnegowpływu na sprawy gospodarki wodnej w Polsce. Dotyczy to w szczególności planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony zasobów wodnych i wprowadzania systemu zgód wodnoprawnych. To władza wodna powinna w...

Granice uznania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej : studium przypadku

Andrzej Matan
Decyzje zapadające w obszarze pomocy społecznej mają zazwyczaj charakter aktów związanych, costanowi istotne ograniczenie swobody organów w kreowaniu ich treści. Co prawda relatywnie rzadko na tym obszarze mamy do czynienia z aktami uznaniowymi, ale nie umniejsza to wagi problemu, jakiwiąże się z sytuacją jednostki (ubiegającej się o świadczenie). Rodzi się w szczególności pytanie, czyorgan, który działając w ramach uznania, może dowolnie kształtować treść rozstrzygnięcia. W demokratycznym państwie prawa ograniczeń tych należy upatrywać głównie w sferze...

Koncepcja aktu administracyjnego w wizji Tadeusza Bigi

Barbara Adamiak
Jubileuszowe konotacje (w 2019 r. minęło 50 lat odutworzenia na ówczesnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Nauk Administracyjnych, z kolei w 2020 r. wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii świętuje 75 lat istnienia) dały impuls do przygotowania publikacji analizującej ze współczesnej perspektywy poglądy doktrynalne ojca założyciela wrocławskiej szkoły administratywistycznej – zawarte w publikacji z 1948 r. pt.Prawo administracyjne.Część I. Instytucje ogólne (opracowanej przez dr. W. Kawkę na podstawie wykładów uniwersyteckich prof. dr. T. Bigo). Zasadniczą...

Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

Maciej Langer
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie konsekwencji wciąż postępującego zjawiska liberalizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Nowela z 30 sierpnia 2019 r. znacznie rozszerzyła zakres zdolności upadłościowej i w rezultacie ułatwiła ogłoszenie upadłości i otrzymanie oddłużenia. Konsekwencje takiego zabiegu legislacyjnego to istotne zwiększenie ilości spraw upadłościowych, osłabienie pozycji wierzycieli względem dłużników i zmiana przyjętego w Polsce modelu upadłości z modelu umiarkowanego na liberalny. Ponadto w artykule zostały przybliżone nowe rozwiązania natury proceduralnej, które miały przygotować sądy na...

System prawa, jako jeden z intersubiektywnych systemów wyobrażonych

Michał Rudy
Prawo operuje takimi pojęciami jak osoby prawne, spółki prawa handlowego czy okręgowe spółdzielnie mleczarskie. Należy uznać, że takie byty są wytworem ludzkiej wyobraźni, czymś, co człowiek przyjmuje, że istnieje, i co istnieje właśnie dlatego, że zachowuje się on tak, jakby istniało. Prawnicy nazywają to fikcją prawną. Zjawiska zachodzące na świecie można podzielić na obiektywne, subiektywne i intersubiektywne. A istnienie zjawisk intersubiektywnych uzależnione jest od wiary, jednym zaś z takich przekonań intersubiektywnych jest wiara w prawo....

Pisząc o wieloetniczności

Joanna Wojdon

Między realizmem a utopizmem Edwarda Abramowskiego

Andrzej Sędek
W artykule dokonano krytycznej weryfikacji myśli Edwarda Abramowskiego. Głównym powodem skłaniającym do refleksji nad jego propozycjami jest aktualność i odkrywczość wielu aspektów etyki, filozofii społecznej oraz wskazań praktycznych służących kształtowaniu „nowego człowieka”, a także obserwowany renesans jego myśli w dyskusjach i sporach ideowo-światopoglądowych. W filozofii Abramowskiego dominuje pogląd o wyjątkowej roli jednostki w życiu społecznym, realizowany w warunkach całkowitej swobody i niezależności w stosunku do innych, jak też wobec państwa. Organizacją zapewniającą rozwój człowieka jest...

Polskie i holenderskie prawo karne środowiska – wybrane zagadnienia

Tymon Grabarczyk
Pomimo obowiązywania od ponad 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WEw sprawie ochrony środowiska przez prawo karne oraz późniejszej implementacji jej przepisów do krajowych porządków prawnych, obszar prawa karnego środowiska cieszy się ograniczonym zainteresowaniem ze strony piśmiennictwa prawniczego. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie komparatystycznego wymiaru prawa karnego środowiska poprzez dokonanie analizy podstaw odpowiedzialności karnej w polskim i holenderskim prawie ochrony środowiska. Przedmiotem badania były kluczowe akty prawne z tego zakresu, tzn. holenderski kodeks karny...

Charakterystyka porządku prawnego administracji – źródła prawa administracyjnego (pkt a–d)

Piotr Lisowski
Problematyka źródeł prawa administracyjnego należy do niepomijalnej sfery rozważań nauki prawa administracyjnego, istotnie determinując sytuacje prawne administrowanych oraz organizację i funkcjonowanie administracji publicznej. Nawiązanie do ustaleń czynionych w tej materii przez prof. dr. Tadeusza Bigę uzmysławia progres, jaki dokonał się w skali, zasięgu i szczegółowości normatywizacji tej problematyki, sprzyjając zarazem eksponowaniu stopnia skomplikowania uwarunkowań, konstrukcji i relacji towarzyszących konstruowaniu i funkcjonowaniu współczesnych źródeł prawa administracyjnego. Nie ulega też wątpliwości, że można mówić o predylekcjach wrocławskiej...

Szkodliwość korporacyjna – na marginesie orzeczenia SN z 29 maja 2018 r., sygn. akt SDI 14/18

Iwona Wrześniewska-Wal
Glosowany wyrok odnosi się do dwóch niezwykle ważnych zagadnień związanych z sądownictwem zawodowym lekarzy. W warunkach bardzo gwałtownych i dosyć chaotycznych zmian legislacyjnych rola orzecznictwa sądów lekarskich rośnie, choć nie są one sądami sensu stricto, a w składach orzekających I i II instancji znajdują się sędziowie niebędący prawnikami. Pierwsze zagadnienie wskazuje na podstawowe obowiązki sądu II instancji, które wymagają od niego nie tylko niepomijania żadnego zarzutu podniesionego w środku odwoławczym, ale także rzetelnego ustosunkowania się...

Działalność naukowa Stanisława Rosponda na Śląsku w latach 1945–1950

Stanisława Sochacka

Modernizacja energetyki dolnośląskiej po 1989 r.

Wiktor Krajniak

Ewa Kobel, Kamilla Jasińska, Wrocław szlakiem pamięci zesłańców Sybiru. Przewodnik historyczny, Wrocław: Ośrodek Pamięć i Przyszłość 2019, ss. 144.

Małgorzata Ruchniewicz

Podnoszenie miasta z ruin (zestaw fotografii centrum Nysy z lat 40. i 50. XX w.). Krytyczne opracowanie materiału ikonograficznego. Część druga (Odbudowa, rozbiórka i nowa zabudowa)

Ewa Dawidejt-Drobek

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Tadeusz Kocowski, Piotr Lisowski & Mateusz Paplicki
Jubileuszowe konotacje (w 2019 r. minęło 50 lat od utworzenia na ówczesnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Nauk Administracyjnych, z kolei w 2020 r. wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii świętuje 75 lat istnienia) dały impuls do przygotowania publikacji analizującej ze współczesnej perspektywy poglądy doktrynalne ojca założyciela wrocławskiej szkoły administratywistycznej – zawarte w publikacji z 1948 r. pt.Prawo administracyjne. Część I. Instytucje ogólne (opracowanej przez dr. W. Kawkę na podstawie wykładów uniwersyteckich prof. dr. T....

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej pt. „Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej” (Zabrze, 15–16 XI 2018)

Tomasz Białończyk & Zdzisław Jedynak

Nadzór nad administracją zdecentralizowaną

Marcin Miemiec
Tadeusz Bigo podkreślał, że nadzór wyznacza granice samodzielności związków samorządowych. Jest on w zasadzie oparty na kryterium legalności. Celowość jest dopuszczalna w ograniczonym zakresie. Wkroczenie nadzorcze następuje najczęściej z urzędu. Brak podstawy ustawowej wkroczenia jest naruszeniem prawa podmiotowego związku samorządowego. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednostek niebędących podmiotami administracji. Podstawowe znaczenie mają represyjne środki nadzoru. Środki nadzoru mogą mieć także charakter pozytywny, jak np. wpis do budżetu czy wykonanie zastępcze jako sankcje w sytuacji niewypełniania obowiązków...

Wital’ Hałubowicz, Połackaja szljachta i dynastyja Wazau, Minsk: Wydawjec A. M. Januszkjewicz, 2016, ss. 224.

Robert Kołodziej

„Odkrycie” kodeksu Liwiusza z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy na tle tradycji rękopiśmiennej Ab urbe condita i jego echa w prasie brytyjskiej w 1870 r.

Michał Broda

Mechanizm tworzenia i rozwiązywania rezerw w podmiotach gospodarczych – ujęcie bilansowo-podatkowe

Maria Tomczyk
Rezerwy to zagadnienie z pogranicza prawa i ekonomii. Stanowią złożoną kategorię bilansowo-podatkową. Mają charakter szacunkowy i w związku z tym przysparzają wielu problemów kierownictwu jednostki. Stąd zazwyczaj są tworzone w zbyt małym zakresie. Charakteryzują się niepewnością - co do kwoty i terminu zapłaty zobowiązania. Rezerwy stanowią narzędzie zarządzania ryzykiem. Mają zabezpieczyć jednostkę gospodarczą przed jego negatywnymi skutkami i zapewnić kontynuację jej działalności. Mają za zadanie zagwarantować wiarygodny i rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu. Celem artykułu...

Znaczenie publicznych baz jawnoźródłowych w walce z oszustwami podatkowymi – wybrane przykłady

Anna Ćwiąkała-Małys, IWONA PIOTROWSKA & Małgorzata Durbajło-Mrowiec
Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest dużym ryzykiem, które wynika z możliwości nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych między innymi o charakterze karuzelowym. Ryzyko podjęcia współpracy biznesowej z potencjalnym oszustem można częściowo ograniczyć, wykorzystując informacje zamieszczone w publicznych bazach prowadzonych przez instytucje rządowe (np. ministerstwa sprawiedliwości państw członkowskich UE), instytucje unijne (Komisja Europejska) czy organizacje międzynarodowe działające w przedmiotowym zakresie jako organizacje non-profit (EBRA). Artykuł zawiera propozycję tzw. krótkiej listy zagranicznych publicznych baz jawnoźródłowych dostępnych w trybie...

Wpływ mlecznych produktów fermentowanych na zdrowie człowieka

Joanna Wajs & MAGDALENA STOBIECKA
Fermentowane produkty mleczne (zwłaszcza jogurt i kefir) zajmują wysoką pozycję w diecie człowieka, w tym w żywieniu dzieci, chorych czy rekonwalescentów, a ich spożycie wzrasta. Zgodnie z zaleceniami WHO mieszkańcy Europy powinni codziennie spożywać mleko i przetwory mleczne ze względu na ich wysoką wartość odżywczą i korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Istnieje wiele doniesień naukowych, które potwierdzają ich dobroczynny wpływ na osoby borykające się z różnymi chorobami nie tylko układu pokarmowego. W porównaniu z mlekiem...

Poznawcze i emocjonalne charakterystyki memów tworzonych w początkowym etapie pandemii koronawirusa w roku 2020

Zuzanna Jezierska
Fabrica Societatis to czasopismo naukowe odpowiadające na zwiększającą się w socjologii liczbę tematów badawczych dotyczących aktywności biorących udział w wytwarzaniu społecznych światów i prac poświęconych codziennej egzystencji ludzi. Podstawowym celem pisma jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia społecznego. Jak również miejsca dla publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność ludzkiego doświadczenia oraz zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają o...

Student zawsze obecny : 60 lat działalności Koła Naukowego BibliotekoznawcówUniwersytetu Wrocławskiego (1960–2020)

Olga. Red. Kowalczyk & Jakub Maciej. Red. Łubocki

Registration Year

 • 2022
  383
 • 2021
  390
 • 2020
  391
 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  1,033
 • Other
  385
 • Journal Article
  169
 • Journal
  6
 • Book
  2

Affiliations

 • University of Wrocław
  364
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  45
 • University of Silesia
  37
 • Wrocław Medical University
  24
 • University of Zielona Góra
  20
 • University of Łódź
  20
 • Pedagogical University of Kraków
  17
 • Jan Kochanowski University
  14
 • University of Warsaw
  14
 • University of Gdańsk
  13