14 Works

Działalność nauczycielska Antoniego Gustawa Bema (1848–1902) we wspomnieniach wychowanków. Mistrzostwo pedagogiczne czy osobiste?

Ewa Kula
W artykule zaprezentowana została sylwetka nauczyciela gimnazjów kieleckiego i warszawskiego Antoniego Gustawa Bema w świetle wspomnień jego wychowanków. Uczniem Bema był znany później pisarz Stefan Żeromski i z jego pamiętników dowiadujemy się o tym nauczycielu najwięcej. Na podstawie przytaczanych opinii można zaryzykować twierdzenie, że Bem osiągnął w swoim zawodzie tzw. mistrzostwo osobiste, co oznacza, zgodnie z terminem zaproponowanym przez Petera M. Senge w pracy "Piąta dyscyplina", traktowanie życia jak działalności twórczej, przyjęcie czynnego, a nie...

Order Uśmiechu a świadomość praw dziecka w przestrzeni społecznej

Paulina Forma
Janusz Korczak, który inspirował autora idei Orderu Uśmiechu, pisał: „nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy”. Zapobieganie i przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka stanowi jedno z wyzwań stojących przed współczesnymi pedagogami. Zjawisko to nadal ma miejsce, a nawet nasila się i wciąż ukazują się nowe jego aspekty. Wskazują na to wyniki badań, m.in. Brunona Hołysta (1991, 2000, 2011),...

Mental health in mothers of children with autism spectrum disorder and its relation to maternal coping styles, sense of coherence and assessment of the child's emotional, social and behavioral functioning

Justyna Świerczyńska & Beata Pawłowska
The aim of this study was to analyse the relationship between mental health symptoms in mothers of children with autism spectrum disorder (ASD) and maternal coping styles, sense of coherence, and mother-rated child’s emotional, social, and behavioural problems.

Dziecko i jego rodzinny dom – na marginesie utworów wspomnieniowych XX-lecia międzywojennego

Izabela Kiełtyk-Zaborowska
W XX-leciu międzywojennym powstało wiele powieści, w których ukazywano środowisko rodzinne. Ważnym elementem tych utworów jest ich wspomnieniowy charakter, albowiem to właśnie związane z domem rodzinnym wspomnienia z dzieciństwa kształtują charakter i wpływają na dalsze życie. Uniwersalność poruszonej w analizowanych powieściach tematyki pogłębiono szerokim wachlarzem prezentowanych wartości. Postacie ukazane w powieściach budują swój dorosły świat na bazie wspomnień z dzieciństwa. Powrót do domu rodzinnego staje się dla nich okazją do przeanalizowania relacji wewnątrzrodzinnych. Miłość, wsparcie,...

About the succession in the royal family. Literary image of disability in the historical and legal context (Joe Abercrombie Half a King from the Shattered Sea series)

Marta Bolińska & Patryk Zieliński
The article presents the issue of disability from the literary and legal perspective. The authors take into consideration the issue of disability as a social phenomenon, which is an inseparable element of every environment and culture, as well as the subject of compelling research. An important thread of the article is the transformation of the perception of disability perception throughout the centuries. Joe Abercrombie’s Shattered Sea trilogy serves as a concrete example of its presence....

Psychologiczna charakterystyka perfekcjonizmu u młodzieży

Justyna Świerczyńska, Beata Pawłowska, Izabela Chojnowska- Ćwiakała & Beata Troczyńska
Celem pracy jest porównanie nasilenia perfekcjonizmu u badanych osób z uwzględnieniem ich podziału na płeć, miejsce zamieszkania oraz strukturę rodziny. Analizie poddano zależności między nasileniem perfekcjonizmu a wiekiem badanych, ich osiągnięciami szkolnymi oraz poziomem wykształcenia rodziców.

Pedagodzy – zasłużeni dla zachowania tożsamości narodowej Polaków na uchodźstwie po II wojnie światowej (na przykładzie organizacji Polska Macierz Szkolna)

Olga Zamecka-Zalas
W artykule przedstawiono sylwetki zasłużonych pedagogów, którzy na czoło swych zadań wysunęli walkę o tożsamość narodową Polaków na uchodźstwie, przyczyniając się do zachowania polskości w rodzinach emigracyjnych, a szczególnie do wychowania ojczystego i religijnego młodego pokolenia Polaków.

Perspektywa pomocy i wsparcia w sytuacji porwań/uprowadzeń rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem procedury mediacji

Monika Wojtkowiak
W artykule poruszono kwestię porwań i uprowadzeń rodzicielskich jako zjawisk będących coraz częściej elementem współczesnej rzeczywistości i następstwem zachodzących w niej zmian. Dokonano rozróżnienia definicyjnego między porwaniem i uprowadzeniem rodzicielskim, a także wskazano wielorakie uwarunkowania wskazanego problemu. Skoncentrowano się na fakcie, że wspomniane zjawisko może być identyfikowane zarówno z kryzysem rodzicielstwa, jak i niedostatkiem dojrzałości czy świadomości pedagogicznej rodziców. Rodzi to pytania o możliwość zaradzenia ryzyku porwań/uprowadzeń na większą skalę. Celem artykułu jest przedstawienie porwań/uprowadzeń...

The conditioning of hermeneutic competences of students of pedagogy: nature versus culture and education

Małgorzata KALISZEWSKA & Barbara KLASIŃSKA
Hermeneutic competences are connected with responsibility and the ability to understand, read, and shape oneself and the world as meaningful, and constituted by senses whole. In Polish pedagogical literature, they are not characterised by name, they are not spoken or written about explicitly, although they function and are assigned to various groups of skills and abilities.

Rodzina w kalejdoskopie współczesnych przemian

Joanna SMYŁA
Artykuł dotyczy przemian współczesnej rodziny związanych z wyłanianiem się epoki ponowoczesności. Na wstępie uzasadniono konieczność interdyscyplinarnego podejścia do badań nad rodziną. W dalszej części artykułu ukazano przemiany współczesnego świata i rodziny, obejmujące zarówno nowe sposoby jej definiowania i funkcjonowania, jaki przemiany struktury i wzorów życia rodzinnego.

Jakość życia dzieci w rodzinach robotniczych w Polsce okresu międzywojnia. Wybrane aspekty

Katarzyna Szymczyk
Dokumenty źródłowe z okresu międzywojnia prezentują wiele narracji, chociażby samych najmłodszych, o warunkach życia, w jakich przyszło im egzystować. Pozwolą one pokrótce przedstawić sytuację bytową rodzin proletariackich, począwszy od kwestii finansowych, lokalowych, po zagadnienia sanitarno-higieniczne, zdrowotne i edukacyjne. Najwięcej uwagi zostanie poświęcone trzem ostatnim aspektom. Nieodzownym jest także ukazanie różnych form opiekuńczo-pomocowych, społecznych oraz państwowych kierowanych do tej grupy społecznej i poprawiających jakość życia najmłodszych.

Refleksyjność jako postawa wobec zmiany – na kanwie autobiografii, pamiętników, wypowiedzi osobistych nauczycieli z ostatniego ćwierćwiecza

Wanda Dróżka
W swym tekście podejmuję próbę ukazania treści i form refleksji nauczycieli nad zmianami, jakich doświadczali w ostatnim ćwierćwieczu, na kanwie ich autobiografii, pamiętników, dzienników i innych wypowiedzi osobistych, zgromadzonych w wyniku badań o charakterze jakościowym. Wyniki tych badań sugerują, że zmiana jest podstawowym kontekstem życia i pracy nauczycieli w tych latach oraz wymaga refleksyjnego, krytycznego nastawienia, popartego głęboką wiedzą i gruntownym wykształceniem.

Rodzinne i intelektualne środowisko ostatniego kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego Iwana Anatoljewicza Kurakina (1874–1950)

Ewa Kula
Artykuł powstał w celu przedstawienia sylwetki księcia Iwana Anatoljewicza Kurakina. W artykule podjęto próbę ukazania jego najbliższego środowiska rodzinnego, szkolnego i uniwersyteckiego, które miało wpływ na kształtowanie zainteresowań zawodowych i społecznych przyszłego (w latach 1915–1917) kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego.

The Catechism by Benedykt Herbest: Print and Orality in Religious Education on the Verge of the Modern Epoch

Waldemar Kowalski

Registration Year

 • 2022
  6
 • 2021
  1
 • 2020
  2
 • 2019
  5

Resource Types

 • Text
  8
 • Journal Article
  6

Affiliations

 • Jan Kochanowski University
  14
 • Medical University of Lublin
  2