81 Works

Granice swobodnego uznania sędziowskiego w aspekcie przesłanek odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia

Aleksandra Krajewska
This article focuses on the analysis of the powers of the adjudicating court on the assessment of the existence of conditions for the cancellation of conditional release and statutory limits. Also subjected to analyzes the directions of legislative changes consisting in restricting the discretionary power of the judge in the assessment of the occurrence of conditions for the cancellation of conditional release and the results of the examination of the position of judges in this...

Dom rodzinny jako kategoria pedagogiczna

Andrzej Ładyżyński
Dom rodzinny to pojęcie kluczowe w kulturze. Oznacza strukturę materialną, symboliczną oraz społeczną. Można go zaliczyć do podstawowych pojęć pedagogicznych. W tym wymiarze pełni on ważne miejsce kształtowania człowieka. Dom rodzinny to przestrzeń, gdzie człowiek się rodzi, jeśli nawet nie w sposób fizyczny, to w rozumieniu stawania się człowiekiem. Tu doświadcza wszystkiego po raz pierwszy, rozpoznaje świat i uczy się go. Przestrzeń wychowawcza domu charakteryzuje się prywatnością, intymnością; cechuje ją najpełniejszy rodzaj komunikacji. Dziecko wkraczające...

Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning

Ewa Jurczyk-Romanowska, Marta Koszczyc, Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Jacek Gulanowski, Michal Kabát, Magdaléna Švecová, Tijana Milenkovic Jankovic, Paola Barone, Charoula Giannelaki, Irena Žemaitaitytė, Agata Katkonienė, Asta Januškevičiūtė & Valdonė Indrašienė
The handbook consists of three parts. The first chapter provides a diagnosis of older people and their competence in new technologies. This chapter also describes the ICT education programmes for older people available in the partner countries. The next chapter contains a description and results of a pedagogical experiment aimed at comparing the effectiveness of the method of teaching seniors how to use smartphones. The experiment compared the class and lesson method, which dominates the...

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Jacek Przygodzki
Niniejszy tom poświęcony jest tzw. okresom przejściowym w historii państwa i prawa. Są to czasy szczególne, ponieważ występują w periodach trudnych, przełomowych dla narodu, kiedy kończy się „ancien régime”, a powstają nowe struktury państwowe czy rozstrzygnięcia prawne mające zazwyczaj charakter tymczasowy, funkcjonujące aż do wypracowania ostatecznych rozwiązań ustrojowych czy ustawodawczych. Dlatego cechą charakterystyczną takiego czasu jest jego krótkotrwałość. Kolejnym powodem wydania powyższej książki była rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Był to czas modelowy dla...

Zaborcze kodyfikacje prawa karnego materialnego w Polsce w okresie przejściowym w latach 1918-1932

Józef Koredczuk
Obowiązywanie w Polsce po odzyskaniu niepodległości przez czternaście lat zaborczych kodeksów karnych niosło za sobą w praktyce różne problemy z nich wynikające. By można było je stosować należało, po pierwsze – dokonać ich urzędowych przekładów na język polski, po drugie – dokonać ich nowelizacji, dostosowując do warunków panujących w Polsce. Największe problemy z tym związane dotyczyły rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 r., odnośnie do którego początkowo miano koncepcję, by rozciągnąć jego moc obowiązującą na terytorium...

Sukces a praca. Uznanie społeczne a uznanie siebie

Grażyna Lubowicka

Społeczny nacisk na sukces zawodowy w odbiorze młodych dorosłych

Małgorzata Bednarska

Zdrowie i style życia : wyzwania ekonomiczne i społeczne

Wioletta Nowak & Katarzyna Szalonka
W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomiczno-społecznych wyzwań w kontekście zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie. Przedstawiono wpływ wyborów dokonywanych przez człowieka odnośnie wykorzystania posiadanych przez niego zasobów i czasu wolnego na jego stan zdrowia. Ponadto, zaprezentowano holistyczne podejście do edukacji i promocji zdrowia oraz pokazano społeczne i technologiczne innowacje, które poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Monografia zawiera także rozważania dotyczące wpływu żywienia na zdrowie człowieka

Walka Polek o emancypację – konteksty społeczno-kulturowe

Dorota Majka-Rostek
Artykuł dotyczy wybranych kontekstów społeczno-kulturowych emancypacji Polek oraz wywalczenia przez nie praw wyborczych. Publikacja jest pokłosiem refleksji związanych z seminarium zorganizowanym 24 maja 2018 przez Zakład Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytułowanym: Sytuacja kobiet w demokratycznej Polsce – w stulecie uzyskania praw wyborczych. Stanowi prezentację i rozwinięcie wątków poruszanych podczas seminaryjnych dyskusji.

Dobra osobiste osoby prawnej na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

Tomasz Baran
Artykuł porusza tematykę dóbr osobistych osób prawnych, w szczególności odniesienie tej konstrukcji do jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części autor omawia rozwój tej instytucji w Europie i na ziemiach polskich oraz konstytucyjne podstawy jej stosowania. Druga część tekstu wymienia katalog dóbr osobistych w odniesieniu do szczególnych osób prawnych jakimi są jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawia specyfikę ich stosowania. W praktyce polskich sądów ujawniła się według autora niebezpieczna tendencja do nadużywania przepisów o ochronie dóbr osobistych...

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Michał Bernaczyk & Mariusz Jabłoński
Niniejsza książka omawia problem klasyfikowania osoby prawnej jako publicznej bądź prywatnej, a przez to uprawnionej do ochrony konstytucyjnych praw podmiotowych w Polsce. W polskim prawie konstytucyjnym nie zaproponowano wyraźnej koncepcji pozwalającej sklasyfikować osobę prawną, zwłaszcza o kapitale mieszanym, jako podmiot konstytucyjnych wolności lub praw. W książce przeanalizowano praktykę polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz zagranicznych sądów i trybunałów, która może pozwolić wyklarować konstytucyjny status takich podmiotów.

Codzienność szkolna dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)

Sofia Kamińska

Utopia w perspektywie pedagogiki współczesnej

Rafał Włodarczyk
W pierwszej części artykułu jego autor, odwołując się do literatury przedmiotu, wyróżnia pięć podejść do zjawiska utopii. W części drugiej przedstawia analizę wybranych prac obecnych w polskiej pedagogice współczesnej, które odnoszą się do związków utopii i edukacji. Analiza ta ma na celu ukazanie i uporządkowanie sposobów, na jakie pięć z wyróżnionych podejść do zjawiska utopii jest reprezentowanych w badaniach polskiej pedagogiki współczesnej.

Glossa ordinaria jako podsumowanie osiągnięć glosatorów

Aleksandra Szymańska
Artykuł został poświęcony Accursiusowi, który podjął się podsumowania twórczości szkoły glosatorów poprzez stworzenie aparatu do wszystkich części Corpus Iuris Civilis. To monumentalne dzieło przeszło do historii prawa pod nazwą Glossa magna, która podkreśla nie tylko rozmiary tego przedsięwzięcia, ale także znaczenie, jakie zyskało w nauce i praktyce prawa. Po Accursiusu rozpoczyna się nowy etap w historii prawa. Przez następne stulecia teksty kompilacji justyniańskiej były czytane łącznie ze stanowiącą̨ niemal integralną jej cześć Glossą. Była ona...

Supremacja władzy ustawodawczej w okresie przejściowym na podstawie Małej konstytucji z 1919 r.

Łukasz Baszak
Mała konstytucja, czyli uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, stanowiła o ustroju państwa polskiego w okresie przejściowym, który można nazwać okresem Sejmu Ustawodawczego, trwającym do momentu uchwalenia konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r. Postanowienia małej konstytucji wprowadzały ustrój oparty na supremacji władzy ustawodawczej. Jednak w praktyce rola Naczelnika Państwa była większa niż wynikałoby to z regulacji małej konstytucji. Wpływ na to miały m.in....

Sukces w edukacji. Między mitem a utopią

Rafał Włodarczyk

Identyfikacja treści prawa do sądu – wybrane zagadnienia

Olga Hałub-Kowalczyk, Mariusz Jabłoński & Mateusz Radajewski

Wybrane aspekty stylu życia w perspektywie odpowiedzialności za zdrowie

Anna Gardocka-Jałowiec & Katarzyna Szalonka
Celem podjętych rozważań jest identyfikacja i charakterystyka wybranych aspektów stylu życia istotnych z punktu widzenia indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. W obszarze zainteresowań znalazła się aktywność rekreacyjna przedstawicieli polskich gospodarstw domowych. W toku rozważań skoncentrowano się na dwóch jej wymiarach: aktywności fizycznej i wypoczynkowej, które składają się na dwie sfery życia ludzkiego, sferę konsumpcji dóbr i sferę zdrowia. Podstawą rozważań uczyniono krytyczną analizę literatury przedmiotu. Na płaszczyźnie dociekań empirycznych wykorzystano wtórne dane pochodzące ze źródeł niewyczerpujących

Wpływ projektów współfinansowanych z EFS na jakość życia osób niepełnosprawnych

Katarzyna Godek
Poczucie jakości życia jest pojęciem subiektywnym, interdyscyplinarnym i wielowymiarowym. W konsekwencji prowadzi do różnicowania jego rozumienia i pomiaru. Pojęcie jakości życia na trwałe zaistniało w literaturze w rozważaniach dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z jakością życia osób niepełnosprawnych, ich funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów współfinansowanych z EFS, wpływających na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Głównym celem artykułu było przedstawienie aktualnej pozycji i roli,...

Rola organizacji pozarządowych w poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnością wzrokową

Andrey Tikhonov
Rzeczywistość jest konstruowana w oparciu o założenie, że jest owa rzeczywistość doświadczana, postrzegana, używana, oceniana oraz modyfikowana przez ludzi widzących. Dlatego zaburzenia istotnego dla człowieka kanału sensorycznego, którym jest wzrok, mogą powodować obniżenie jakości życia. Na całym świecie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową odgrywają ważną rolę w poprawie jakości ich egzystencji. Poprzez różnorodne działania polskie organizacje pozarządowe realizują założenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i tworzą warunki do samodzielnego...

Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem

Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski & Mateusz Paplicki
Wykluczenie jest zjawiskiem powszechnym, dotykającym coraz liczniejsze grupy społeczne. Ze względu na szeroki krąg osób ekskludowanych niniejsze opracowanie mające charakter monografii wielu Autorów, porusza nie tylko problemy osób wykluczonych ale również wskazuje na możliwości udzielania pomocy tym osobom na wielu płaszczyznach. W opracowaniu tym skupiono się m.in. na osobach opuszczających jednostki penitencjarne, wskazując potrzebę wzajemnej współpracy pomiędzy władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi. Zbadano również system orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, który jest podstawą...

Prawne uwarunkowania ograniczenia wykluczenia transportowego

Maciej Błażewski
Wykluczenie transportowe jest rodzajem wykluczenia społecznego. Celem polskiego prawodawcy jest ograniczenie wykluczenia transportowego. Można wyróżnić trzy rodzaje uwarunkowań prawnych je ograniczających, które mają charakter: ustrojowy, finansowy oraz techniczny. Uwarunkowania finansowe nie są dostosowane do możliwości jednostek samorządu terytorialnego stanowiących organizatorów publicznego transportu zbiorowego, czego skutkiem jest wysoki poziom wykluczenia transportowego w Polsce

Spółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemu : raport

Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski & Mateusz Paplicki
Problematyka spółdzielczości socjalnej odnosząca się do działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej staje się istotnym elementem aktywnej polityki społecznej, wsparcia rozwoju społecznego oraz lokalnego. Powodem, dla którego poszczególne teorie odnoszące się do sektora ekonomii społecznej i solidarnej cieszą się aktualnie dużym zainteresowaniem, jest z jednej strony to, że sektor ten jest czynnikiem transformacji ustrojowej poprzez stwarzanie instytucjonalnych działań mających na celu reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które na otwartym rynku pracy mają...

Sfera prywatna i publiczna jako paradygmat współczesnego prawa konstytucyjnego na przykładzie spółek (z udziałem) Skarbu Państwa prowadzących działalność gospodarczą

Michał Bernaczyk

Publiczny czy prywatny? Kilka słów o charakterze podmiotu gospodarczego oraz o wolności zgromadzeń na podstawie wybranego orzecznictwa

Kacper Bielicki & Wojciech Bernacki
Niniejsza praca próbuje przybliżyć tematykę praw i wolności jednostki w obliczu kontaktu z aparatem państwa i wymiarem sprawiedliwości. Przytoczone w opracowaniu przykłady ukazują przekrój orzecznictwa w różnych krajach europejskich, które są stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dowodzą jak długą i trudną drogę musi przebyć pojedynczy obywatel aby jego elementarne prawa były poszanowane i respektowane. Poprzez przybliżenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oraz porównanie niemieckiej i polskiej skargi konstytucyjnej staramy się ukazać istotę wyżej wymienionego problemu...

Registration Year

 • 2019
  81

Resource Types

 • Text
  81

Affiliations

 • University of Wrocław
  81
 • Wrocław Medical University
  3
 • Mykolas Romeris University
  1
 • University of Białystok
  1
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  1
 • Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
  1
 • University of Ss. Cyril and Methodius
  1
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  1