25 Works

Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej)- perspektywa teoretyczna

Ewa Musiał
Rodzina jest bardzo ważnym wyznacznikiem szans edukacyjnych dzieci, często nawet czynnikiem decydującym. Szkoła zaś, aby być miejscem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, sprzyjającym pełnemu rozwojowi uczniów, aby skutecznie realizować swoje zadania, musi niejako „przekonać” do siebie rodziców, którzy współtworzyć będą atmosferę, klimat placówki, współpracować z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, będą podążać tą samą drogą i mieć na uwadze zawsze dobro dziecka. Współdziałanie nauczycieli i rodziców rozumiane jest na ogół jako wykonywanie przez nich wspólnych działań, służących dobru...

Podstawowe cechy osobowości a kompetencje społeczne uczestników programu terapii substytucyjnej i ich rola w procesie zmian

Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy & Łukasz Rybczyński
Problematyka używania substancji psychoaktywnych ma sporą reprezentację w polskim dorobku naukowym, zwłaszcza w minionym 30-leciu. Wciąż jednak brak jest publikacji dotyczących tzw. grup specyficznych, które tworzą m.in. osoby problemowo używające jednej substancji – opioidów. W niniejszym artykule postanowiono przybliżyć zarys profilu osobowości osób uzależnionych od opioidów w aspekcie zależności między wybranymi cechami osobowości a kompetencjami społecznymi. Poznanie wskazanych czynników odgrywa znaczącą rolę nie tylko w procesie terapii i resocjalizacji: we wczesnej fazie diagnozy polega ona...

Osamotnienie i sieroctwo we współczesnych rodzinach

Małgorzata Prokosz
Sieroctwo jest pojęciem wskazującym na trwałe lub czasowe odseparowanie dziecka od rodziny pochodzenia, czyli to sieroctwo biologiczne lub społeczne. Współczesne analizy wskazują jednak, że sieroctwo stało się zjawiskiem wielowymiarowym i jest obecne także w standardowych rodzinach. Ze wszystkimi stanami sieroctwa związane jest osamotnienie, czyli subiektywne odczuwanie przez dziecko braku miłości, bezpieczeństwa i wsparcia. Skoro sieroctwo i osamotnienie dzieci mogą się pojawić w każdej rodzinie, należy ukierunkować działania na wsparcie i pomoc tym, którzy jej najbardziej...

Uczenie się partycypacji publicznej przez młodzież – od rodziny do sfery publicznej

Hanna Achremowicz
Partycypacja publiczna to istotny komponent współczesnej demokracji. Pytanie o to, jak przygotowywać młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim stanowi jedno z wyzwań zarówno współczesnej pedagogiki, jak również wychowania w rodzinie

„Jesteśmy ludźmi o dwóch sercach. Pierwsze zostało w Bośni, a drugie bije dla Polski”. Międzypokoleniowe konceptualizacje tożsamości w rodzinie dolnośląskiej– perspektywa biograficzna

Rozalia Ligus
Celem projektu badawczego Migrujące Biografie – potomkowie reemigrantów z Bośni w procesie rekonstruowania tożsamości – pedagogiczne atrybuty przekazu międzygeneracyjnego w świetle historii życia realizowanego w latach 2018–2019 jest zanalizowanie i skategoryzowanie zasobów znaczeniowych zgromadzonych w autobiograficznych narracjach przedstawicieli kilku pokoleń rodzin reemigrantów z Bośni, które w 1946 roku osiedliły się na Dolnym Śląsku. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych fragmentów narracji przedstawicieli dwóch kolejnych pokoleń ze wskazaniem dylematów w identyfikacji ich tożsamości.

Funkcjonalność wychowawcza rodziny generacyjnej i osobowość wrażliwa a przystosowanie zawodowe. Pośrednicząca rola resilience-cechy

Piotr Kwiatkowski
Celem artykułu jest sprawdzenie związków zachodzących między funkcjonalnością wychowawczą rodziny generacyjnej, hipersensytywnością, resilience-cechą a trzema wymiarami przystosowania w pracy: kapitałem społecznym w miejscu pracy, stresem zawodowym i wypaleniem zawodowym i wygenerowanie modelu przyczynowych powiązań między tymi zmiennymi.

Grodziszcze 7 – nowe dane na temat osadnictwa mezolitycznego strefy sudeckiej na Dolnym Śląsku

Wojciech Bronowicki

Kilka uwag o długim ziemnym grobowcu kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Muszkowice 18

Agnieszka Przybył

Rzymska gens: konstrukt antropologiczny czy realny byt społeczny?

Andrzej Łoś

Syberyjskie zesłanie jako przestrzeń i miejsce „przeznaczone na zatracenie”

Barbara Jędrychowska
In the Polish history of 19th and 20th century, the concept of Siberia was broad and connected with space but not always that of the geographical sort. A particular part of this space for many was the place of their Siberian exile. The 20thcentury brought this space and the places that were defined by it into an inhuman state. However, even in such circumstances, one could find examples proving that not all of those years...

Edukacyjny wymiar przestrzeni rekreacyjno- wypoczynkowych na przykładzie „placówek” Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet

Mirosław Piwowarczyk
he Women Citizens’ Work Association was one of the most influential women’s organizations of the Sanation movement in the interwar Poland. It was active in the years 1928–1939. It had a clear ideological and political character that determined its goals and tasks. The most important among all the undertakings of the Union were: activation of women and their civic and state education, creating a “new type of Polish female citizen” – aware of her rights...

Jedność i podział władzy

Artur Ławniczak
Opracowanie jest poświęcone jednemu z kluczowych dla prawa politycznego zagadnień, jakim jest kwestia doktrynalnego jednoczenia bądź alternatywnego dla tego paradygmatu rozpraszania władzy. Jeśli zaakceptujemy znamienne przesłanie Carla Schmitta odnośnie do wtórności prawa państwowego względem poczynionych na teologiczno-prawnokanonicznym gruncie ustaleń, to dojdziemy do przekonania, że najpierw należy się przyjrzeć problemowi jedności względnie rozproszeniu władania na teistycznym szczeblu. Tamże mamy do czynienia z różnymi modelami, które są następnie aplikowane na terrestralnym poziomie, gdzie obserwujemy występowanie prawnopolitycznego monizmu,...

Żądanie Antygony. Nienormatywny model rodziny Judith Butler

Grażyna Lubowicka
Problem zdekomponowanej i zróżnicowanej rodziny w ponowoczesności, czy też rodziny poddanej deformacjom i przemieszczeniom, oraz pytanie o to, ku jakiemu modelowi (modelom) może ona zmierzać, stawia Judith Butler w Żądaniu Antygony.

Wypełnianie roli zawodowej przez nauczycieli z doświadczeniami odwrócenia ról w rodzinie

Wiktor Żłobicki
Wskazuje się, że istnieje związek między doświadczeniem parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie, i skutkami traumy relacyjnej wynikającej z parentyfikacji, a charakterem pracy zawodowej związanej z szeroko rozumianym pomaganiem. Badania potwierdzają, że osoby wybierające na przykład zawód nauczyciela, lekarza, psychologa, psychoterapeuty czy pielęgniarki – same często doświadczyły parentyfikacji w rodzinie pochodzenia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwe zakłócenia w wypełnianiu roli zawodowej przez nauczycieli, którzy w dzieciństwie doświadczyli odwrócenia ról w rodzinie.

Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę tradycyjnej rodziny połączonej „joint family” w Indiach

Beata Pietkiewicz-Pareek
Trwająca od 2019 roku pandemia Covid-19 ma bezprecedensowy wpływ na funkcjonowanie rodziny nie tylko w Indiach, lecz także na całym świecie. Szok spowodowany utratą dochodów, zamknięciem szkół, zagrożeniem utratą zdrowia i życia dotknął zwłaszcza ludzi o niskich dochodach. Niemożność podjęcia pracy i nauki zdalnej obserwuje się w wielu regionach świata, także w zamożnych krajach. Celem badań jest prześledzenie zmian mikrospołecznych i makrospołecznych dokonujących się w tradycyjnej hinduskiej rodzinie, zwanej połączoną. Materiał podzielono na następujące pola...

Rodzinne uwarunkowania rozwoju językowego w pierwszych latach życia dziecka

Emilia Olejnik-Krupa
Artykuł jest wynikiem teoretycznej refleksji pedagogicznej. Analiza zgromadzone.go materiału teoretycznego, który przedstawiam w niniejszym tekście, pokazuje związek między rozwojem językowym dziecka a świadomością, kulturą pedagogiczną rodziców i ich działaniami, które mogą ten proces stymulować.

Obraz życia rodziny rejonu wydobycia węgla brunatnego w obliczu wyzwań transformacji węglowej

Krystyna Dziubacka
Celem podjętych rozważań jest refleksja nad gotowością mieszkańców (ich rodzin) w rejonie wydobycia węgla brunatnego do aktywnego włączenia się w proces transformacji węglowej. Rozważania te, prowadzone w oparciu wyniki badań przeprowadzonych w rejonie turoszowskim, mają stworzyć obraz życia mieszkańców i ich rodzin.

Nowe media w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym - szanse i zagrożenia

Jolanta Kędzior
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecności nowych mediów w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem szans i zagrożeń ich rozwoju. TIK są obecne nie tylko środowiskach rodzinnych dzieci. Ich wykorzystywanie rekomenduje się w programach pracy przedszkolnej w wielu krajach, w tym również w Polsce. Kwestie te wymagają refleksji dotyczącej teorii i praktyki pedagogicznej, wyznaczają także kierunki działań edukacyjnych.

Przestrzeń szkolna i jej znaczenie dla mieszkańców Okręgu Szkolnego Lwowskiego w latach 1918–1939

Stefania Walasek
The notion of “space” can be used in relation to schools, i.e., the school buildings and their environment. On this basis we focus our interest on the location of classrooms and their environment which ought to allow children to relax and to play. Throughout the interwar period school buildings would constitute the focus of the attention of numerous social circles. In the opinion of an outstanding Polish pedagogue, Marian Falski, the school building was crucial...

Funkcjonowanie rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną– wybrane aspekty

Jolanta Lipińska- Lokś
Niepełnosprawność dziecka zawsze, choć w różnym stopniu, wpływa na wypełnianie funkcji rodziny, wyznacza jej styl życia. Codzienność rodzin obfituje w liczne i różnorodne sytuacje trudne, które mogą stanowić zarówno problem nie do pokonania, jak i wyzwanie, z którym po prostu należy się zmierzyć – samemu lub korzystając z tak ważnego wsparcia społecznego.

Utopia and Education. Studies in Philosophy, Theory of Education and Pedagogy of Asylum

Rafał Włodarczyk
Utopia and Education is an original contribution of the philosophy and theory of education, which also enters the fields of disciplines other than pedagogy and uses their approaches and achievements. The work is part of utopian studies and complements its discourse with a less marked path of philosophy and theory of education. Moreover, in the context of pedagogy and education, it takes up a number of issues whose significance goes beyond the conventional framework of...

Zaangażowanie rodziców w pomoc dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w odrabianiu zadań domowych. Analiza możliwości

Ewa Musiał
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym na ogół chętnie przychodzą do szkoły i z zapałem zabierają się do nauki. Pilnie słuchają i gorliwie wypełniają polecenia nauczyciela. Natomiast ich koncentracja uwagi jest jeszcze nietrwała. Naturalne jest, że nie potrafią one początkowo sprostać wszystkim obowiązkom szkolnym. Dodatkowo w pierwszych latach nauki mali uczniowie nie mają jeszcze nawyku uczenia się samodzielnie ani w szkole, ani w domu. Dlatego też ogromne znaczenie we właściwym kształtowaniu tego zwyczaju oraz konsekwentnym, a zarazem...

Znaczenie miejsca w terapii i poradnictwie

Andrzej Ładyżyński
Location where the therapy is being held constitutes a substantial, however not fully appreciated and specific factor determining the effectiveness of the process. Organization of the room in therapy depends on the therapist’s theoretical approach as well on the type of patients (individual, couple, married couple, group, adults, teenagers or children). A signboard or lack of it can be of significance as well as location of the office. The character of the therapy room depends...

Bacówka i hala jako miejsce edukacji zawodowej i kulturowej na Podhalu

Anna Haratyk
The article presents the specificity of shepherd’s profession, depicts historic ways of training for shepherding, taking into account subsequent stages of practical vocational education. The place of education and work of the Tatra 40shepherds is also characterized. Changes taking place nowadays in both preparation for the profession and in working conditions is also investigated. The impact of these changes and the elimination of shepherding on the natural environment of the Tatra Mountains is emphasized. The...

Sprawność językowa uczniów edukacji wczesnoszkolnej w ocenie rodziców. (Nie)formalne oczekiwania a rzeczywistość

Emilia Olejnik-Krupa
Celem artykułu jest pokazanie pogłębionej analizy wymagań ministerialnych w zakresie edukacji polonistycznej na pierwszym etapie kształcenia w odniesieniu do rzeczywistego obrazu poziomów sprawności językowej uczniów, kończących edukację wczesnoszkolną oraz ocenę tych umiejętności z perspektywy rodziców.

Registration Year

 • 2022
  25

Resource Types

 • Journal Article
  17
 • Text
  7
 • Book
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  25