34 Works

Działania na rzecz rodziny Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich na początku XXI wieku

Aleksandra Kłos-Skrzypczak
Model tradycyjnej, nuklearnej rodziny w amerykańskim społeczeństwie odszedł w zapomnienie, co potwierdzają dane statystyczne zestawiające liczbę zawieranych małżeństw z liczbą przeprowadzanych rozwodów na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie działań Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich na rzecz promocji instytucji małżeństwa i rodziny. W ramach prac nad tekstem wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną, która pozwoliła przedstawić szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz rodziny z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. W obliczu trudności amerykański Kościół podejmuje inicjatywy skierowane...

Inline linking i framing w świetle prawa autorskiego

Dominik Gabor
Postępowanie toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze akt C-392/20, kolejny raz podejmuje temat linkowania w prawie autorskim. We wskazanej sprawie Trybunał dokona jednoczesnej analizy inline linkingu i framingu w prawie autorskim, co przełoży się na istotne orzeczenie dla tych najpopularniejszych sposobów udostępniania w sieci Internet. Wobec tego niezwykle interesujące wydają się wnioski wypływające z opinii Rzecznika Generalnego wydanej dla potrzeb przedmiotowego postępowania, która stanowi pomoc w orzekaniu przez Trybunał. W...

Granice uznania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej : studium przypadku

Andrzej Matan
Decyzje zapadające w obszarze pomocy społecznej mają zazwyczaj charakter aktów związanych, costanowi istotne ograniczenie swobody organów w kreowaniu ich treści. Co prawda relatywnie rzadko na tym obszarze mamy do czynienia z aktami uznaniowymi, ale nie umniejsza to wagi problemu, jakiwiąże się z sytuacją jednostki (ubiegającej się o świadczenie). Rodzi się w szczególności pytanie, czyorgan, który działając w ramach uznania, może dowolnie kształtować treść rozstrzygnięcia. W demokratycznym państwie prawa ograniczeń tych należy upatrywać głównie w sferze...

Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

Maciej Langer
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie konsekwencji wciąż postępującego zjawiska liberalizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Nowela z 30 sierpnia 2019 r. znacznie rozszerzyła zakres zdolności upadłościowej i w rezultacie ułatwiła ogłoszenie upadłości i otrzymanie oddłużenia. Konsekwencje takiego zabiegu legislacyjnego to istotne zwiększenie ilości spraw upadłościowych, osłabienie pozycji wierzycieli względem dłużników i zmiana przyjętego w Polsce modelu upadłości z modelu umiarkowanego na liberalny. Ponadto w artykule zostały przybliżone nowe rozwiązania natury proceduralnej, które miały przygotować sądy na...

Cel postępowania pojednawczego

ireneusz wolwiak
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do Kodeksu postępowanie przygotowawcze. Wśród przepisów regulujących to postępowanie zamieszczono postanowienia nakładające na przewodniczącego powinność dążenia do ugodowego rozwiązania sporu. Dla osiągnięcia tego celu upoważniono go do poszukiwania ze stronami ugodowych sposobów rozwiązania sporu, wspierania ich w formułowaniu propozycji ugodowych wraz ze wskazywaniem sposobów i skutków takiego rozwiązania sporu. Jednocześnie dokonano zmian w uregulowaniu postępowania pojednawczego...

Wykorzystanie szkół i uniwersytetów do celów militarnych w konfliktach zbrojnych – potrzeba działania

Joanna Nowakowska-Małusecka
Przedstawiona problematyka dotyczy kwestii relacji prawa do nauki jako jednego z podstawowych praw człowieka, niepodlegającego derogowaniu, do – powszechnego w konfliktach zbrojnych – nie tylko atakowania szkół i innych jednostek oświatowych oraz naukowych, ale także ich wykorzystywania w celach wojskowych tak przez państwowe siły zbrojne, jak i nierządowe grupy militarne. Ogromne znaczenie dla omawianego zagadnienia mają zarówno postanowienia podstawowych aktów międzynarodowego prawa praw człowieka w zakresie zapewnienia każdemu prawa do nauki, jak i regulacje w...

Śląski nacjonalizm? : myśl polityczna Ruchu Autonomii Śląska

Norbert Slenzok
The presented paper is aimed at description and classification of Silesian Autonomy Movement’s (R AŚ) controversial activity in regard of its political thought and the role played by nationalism thereof. More precisely, author of the article focuses on the question whether the ideas promoted by R AŚ can by viewed as nationalist. As a result of the scrutiny, they turn out to be nationalist only in the broadest meaning of this term, in the light...

Istota małżeństwa sakramentalnego a proces samowychowania małżonków

Anastazja Sorkowicz
Celem prezentowanego artykułu jest prześledzenie wybranych dokumentów Kościoła Katolickiego, podejmujących tematykę małżeństwa i rodziny, oraz odniesienie do nich wyzwań związanych z koniecznością podjęcia przez oboje małżonków procesu samowychowania.

Style wychowania zawodowych rodziców zastępczych

Jan Basiaga
Badacze podejmujący problematykę rodzicielstwa zastępczego są zgodni w definiowaniu czynników wpływających na jakość realizacji zadań rodzica zastępczego. W tym kontekście istotne znaczenie przypisuje się stylom wychowania stosowanym przez rodziców zastępczych (Berrick, Skivenes, 2012; Buehler, Rhodes, Orme, Cuddeback, 2006; Orme i in., 2004). W większości przypadków dzieci przyjęte pod opiekę są po trudnych przeżyciach, które wynikały z różnych form zaniedbywania lub znęcania. Doświadczenia te często prowadzą u dzieci do problemów emocjonalnych, rozwojowych oraz związanych z zachowaniem...

Utopia „nie inności” w niepełnosprawności. Na marginesie rozważań o sztuce osób niepełnosprawnych

Edyta Nieduziak
Stosowanie pojęcia niepełnosprawności pociąga za sobą konstruowanie jej modeli. Najczęstsze z nich to skrajne modele: medyczny i społeczny. Są one wykorzystywane, przez przedstawicieli różnych środowisk, również w dyskusjach dotyczących twórczości artystycznej. Czy istnieje związek pomiędzy uprawianiem sztuki a niepełnosprawnością? Pomimo haseł, że „każdy może być artystą”, a „niepełnosprawność nie determinuje aktywności artystycznej”, pomimo haseł „twórczej wolności” i „równości wobec sztuki”, okazuje się, że pewne modele niepełnosprawności są przyjmowane. Artykuł ukazuje, na przy- kładzie twórczości dwóch...

Praca emocjonalna nauczyciela w koncepcji kulturowej Arlie Hochschild – (nowy) wymiar sukcesu pedagogicznego nauczyciela

Irena Przybylska

W kierunku przemiany wewnętrznej. Refleksja jako biograficzny punkt zwrotny

Alicja Żywczok
W artykule autorka podjęła problematykę refleksji pojmowanej jako refleksja naukowa (nad określonym zagadnieniem), refleksja krytyczna oraz autorefleksja prowadząca do samopoznania i autokorekty, czyli przemiany wewnętrznej. Ukazała znaczenie refleksji w rozwoju filo- i ontogenetycznym człowieka, modyfikacji jego zachowania, a zwłaszcza w prawidłowym procesie edukacyjnym. Analiza pojęcia refleksji, obowiązującego w naukach humanistycznych i społecznych, doprowadziła do wykazania różnic między refleksją a myśleniem, kontemplacją, introspekcją oraz koncentracją uwagi. Autorka zaakcentowała również współczesny problem niedoborów refleksyjności (ujmowanej jako dyspozycja...

Przyjaźń w okresie wczesnej dorosłości – cechy przyjaciela, funkcje przyjaźni oraz rola zaufania

Góźdź Joanna
Artykuł przedstawia charakterystykę przyjaźni w okresie wczesnej dorosłości. W większości przyjaciele stanowią grupę osób mieszanej płci i spotykają się „twarzą w twarz” dwa razy w tygodniu. W tym okresie życia przyjaźń spełnia przede wszystkim funkcję pomocy, intymności oraz utrzymania pozytywnej samooceny. Częstość kontaktów powiązana jest pozytywnie ze stymulacją towarzyską, utrzymaniem pozytywnej samooceny oraz niezawodnością sojuszu. Zaufanie powiązane jest z realizacją funkcji pomocy, niezawodnością sojuszu, utrzymaniem pozytywnej samooceny oraz emocjonalnym bezpieczeństwem. Badanie nie wykazało związku pomiędzy...

Wychowanie dzieci do wartości we współczesnej rodzinie

Cecylia Langier & Martyna Siembida
Celem podjętych badań było sprawdzenie, jakie wartości uznaje współczesna rodzina i w jaki sposób stara się je eksponować w swoich działaniach wychowawczych. Aby odpowiedzieć na postawione problemy badawcze, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety składającego się z 24 pytań. Rezultatem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji na temat rozumienia przez rodziców pojęcia wartości, rodzajów wartości uznawanych za ważne, wartości eksponowanych szczególnie w wychowaniu oraz sposobów wprowadzania dzieci w świat preferowanych przez siebie wartości. W...

Znaczenie informacji o stanie zdrowia pracowników dla zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych warunków pracy

Justyna Tlatlik
Celem artykułu jest określenie relacji między ochroną informacji o stanie zdrowia pracowników, wynikającą z przysługującego im prawa do prywatności oraz przepisów o ochronie danych osobowych, a obowiązkiem pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Zagadnienie konfliktu pomiędzy ochroną dóbr, jakimi są prywatność i zakaz dyskryminacji, a zapewnieniem bezpieczeństwa nie było dotąd przedmiotem pogłębionych analiz doktryny na gruncie prawa pracy. W artykule zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy zakresem informacji o zdrowiu pracownika, jakie pracodawca zgodnie z prawem...

Demokratyczne systemy prawne a faszyzm : wstęp do studium

Sławomir Tkacz & Aleksandra Wentkowska
O ile ideologia faszystowska została poddana wyczerpującej analizie politologicznej czy socjologicznej, to analiza porządku prawnego państw faszystowskich jest znacznie rzadziej podejmowana przez badaczy zagadnienia. Myślenie o prawie jako wytworze i składniku współżycia ludzi, w szczególności relacji pomiędzy „oficjelami” tworzącymi przepisy prawa oraz adresatami, do których są one skierowane, może być niezwykle pomocne w toku badań, które mają na celu odpowiedzieć na pytania o wzajemną relację prawa i wartości. Systemy nazistowskie i faszystowskie niewątpliwie pozostawiły swoje...

Prawo do obrony a przesłuchanie osoby podejrzanej w procesie karnym

Karol Żyła
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie wpływu prawa do obrony na przesłuchanie osoby podejrzanej, a także przedstawienie stanowiska w przedmiocie definicji osoby podejrzanej i składających się na nią elementów. Autor opisuje również kwestię odpowiedzialności karnej osoby podejrzanej przesłuchiwanej w charakterze świadka za składanie fałszywych zeznań po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 11 marca 2016 r. Artykuł koncentruje się na przedstawieniu zależności pomiędzy działaniem prawa do obrony a wyłączeniem odpowiedzialności karnej osoby podejrzanej za składanie fałszywych zeznań...

The Example of the Gracchi and Cicero's Publication of His Catilinarians 1

Damian Pierzak

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód prenatalnych w kontekście godności i katolickiej nauki społecznej

Magdalena Sobas
Niniejszy tekst podejmuje tematykę szeroko rozumianej odpowiedzialności za szkody prenatalne, a także możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Wskazuje na rozumienie pojęcia szkody prenatalnej (prenatal injuries), jak i szkody prekoncepcyjnej (preconceptial injuries). Podkreśla również istnienie roszczeń z tytułu wrongful conception, wrongful birth i wrongful life wraz z odwołaniem się do orzecznictwa w tym zakresie, zarówno na gruncie judykatury polskiej jak i orzecznictwa zagranicznego. Podejmuje również tematykę skutków zaistniałej szkody prenatalnej – przyjścia na świat dziecka...

Pomiędzy cyfrową demencją a cyfrową równowagą – kontrola rodzicielska w urządzeniach mobilnych

Tomasz Kopczyński
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska demencji cyfrowej oraz działań podejmowanych, aby je zminimalizować poprzez zastosowanie cyfrowej równowagi, która jest coraz częściej dostępna w standardowych nakładkach na system Android. Ponadto artykuł zwiera przegląd środków w postaci oprogramowania, aplikacji na urządzenia mobilne działające w systemie Android, które pozwalają rodzicom lepiej monitorować czas spędzany przed ekranem przez ich dzieci.

Zawieszenie stosowania mechanizmów prawnych ograniczających wysokość wydatków publicznych w związku z epidemią SARS-CoV-2

Tomasz Gwóźdź
Przedmiotem artykułu są zmiany prawne w zakresie mechanizmów ograniczających wydatki publiczne, które zostały uchwalone w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Omówione zostało przede wszystkim funkcjonowanie stabilizującej reguły wydatkowej, zarówno w jej podstawowej formie, jak i zmodyfikowanej nowelizacjami ustawy o finansach publicznych – z 28 maja 2020 r. oraz 24 lipca 2020 r. W pracy dokonano analizy obowiązujących przepisów, materiałów legislacyjnych, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz piśmiennictwa, dotyczącego podejmowanej tematyki. Artykuł jest zakończony wnioskami i...

Parlament brytyjski w pierwszej połowie XIX wieku w oczach polskiego podróżnika Krystyna Lacha-Szyrmy

Marian Mikołajczyk
Krystyn Lach-Szyrma, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, opiekun syna księcia Konstantego Czartoryskiego, w 1820 r. wyjechał ze swym wychowankiem do Wielkiej Brytanii. Ich pobyt w Anglii i Szkocji trwał kilka lat – wiązał się bowiem ze studiami młodego Czartoryskiego na Uniwersytecie w Edynburgu. K. Lach-Szyrma po powrocie do kraju, już jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego opublikował trzytomowe dzieło Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podróży roku 1820-1824 odbytej. W zawierającej mnóstwo bardzo ciekawych spostrzeżeń książce znalazł się także opis...

Succession management of a natural person’s enterprise in Poland. Outline of the regulation

Rafał Blicharz
The subject of the article is a newly established in the Polish legal system institution of the succession management board of a natural person's enterprise. The article presents individual components of this institution, starting from the appointment of a succession manager, the legal and business requirements imposed on him, through his legal relationships with heirs entitled to inherit the enterprise after the deceased entrepreneur and the legal relationships that occur between the succession manager and...

Recydywa specjalna w pracach Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej PRL w latach 1964–1968

Tomasz Szczygieł
Powrót do przestępstwa stanowił jeden z głównych problemów kodyfikacji prawa karnego Polski Ludowej. Obowiązująca ideologia zakładała bowiem zanikanie przestępczości w miarę rozwoju państwa socjalistycznego. Powrót do przestępstwa jednak przeczył tej wizji, podważając jednocześnie możliwość „wychowania” nowego typu człowieka socjalistycznego. Z tych powodów oczekiwano od Komisji Kodyfikacyjnej, że przyszły kodeks karny Polski Ludowej przyczyni się do rozwiązania tego zjawiska. Założenia przyszłych rozwiązań prawnych w tym zakresie przygotował Kryspin Mioduski. Na ostateczny kształt projektu największy wpływ miały...

Stany Zjednoczone i Unia Europejska w polityce zagranicznej Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w XXI wieku - zarys problematyki

Marzena Mruk
Jordania z każdym rokiem wzmacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej i jest krajem, który odnajduje się w realiach regionalnych i globalnych. Wzrost znaczenia Jordanii we współczesnym świecie wynika nie tylko z relacji z USA, ale przede wszystkim z Unią Europejską jako całością, a także poszczególnymi krajami – Francją, Niemcami, Włochami, Holandią, Polską – relacje z Polską charakteryzują się dużą nierównością, ale jeśli dochodzi do zbliżenia Warszawy i Ammanu to relacje między państwami są bardzo intensywne....

Registration Year

 • 2022
  5
 • 2021
  12
 • 2020
  11
 • 2019
  6

Resource Types

 • Text
  27
 • Journal Article
  7

Affiliations

 • University of Silesia
  34
 • University of Wrocław
  1
 • Jan Długosz University
  1