13 Works

Swobodna zabawa w przedszkolu. Ku edukacyjnej wolności

Katarzyna Kmita-Zaniewska
Celem artykułu jest ukazanie nieustrukturyzowanej, swobodnej zabawy jako naturalnej aktywności dzieci oraz warunku ich holistycznego rozwoju.

Minimalne gwarancje prawa do rzetelnego procesu karnego w początkowym etapie ścigania

Łukasz Cora
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia minimalnych standardów w zakresie prawa dostępu do adwokata na najwcześniejszym etapie postępowania karnego. Wzmocnienie dostępu w polskim k.p.k. poprzez uprawnienie osoby podejrzanej do skorzystania z tej fundamentalnej gwarancji procesowej ma wpływ z jednej strony na urzeczywistnienie zasady prawa do obrony poprzez objęcie jej zakresem każdej osoby, wobec której ukierunkowane zostały czynności mające na celu ściganie karne, z drugiej na zwiększenie standardu prawa do rzetelnego procesu karnego. Wdrożenie stosownych zmian praw...

Podmiotowość zwierząt w świetle dwóch koncepcji umowy społecznej

Wojciech Jankowski
Na gruncie obowiązującego w Polsce prawa status zwierzęcia nie jest jednoznaczny, jednak z pewnością nie można sformułować tezy o istnieniu podmiotowości prawnej zwierząt. Na mocy art. 1 ustawy o ochronie zwierząt dochodzi co prawda do dereifikacji, ale nie mamy tu do czynienia z „prawami zwierząt”, lecz z prawną ochroną zwierząt. Oznacza to, że co prawda nałożono na człowieka obowiązki, określające jego zachowanie względem zwierząt, jednak z tej regulacji prawnej nie można wywodzić tezy, że zwierzęta...

Działalność gospodarcza katolickich szkół wyższych

Joanna Kiraga
W odniesieniu do szkół katolickich, oprócz powszechnych przepisów, obowiązują również specjalne przepisy kanoniczne. Podwójny reżim prawny wpływa na pozycję szkół katolickich, które oprócz misji związanej z edukacją uczniów, mają propagować wzorce zachowań i wartości chrześcijańskie. Aby pozyskać środki finansowe na działania o charakterze oświatowym i religijnym, szkoły katolickie, zwłaszcza jeśli chodzi o uniwersytety, podejmują działalność gospodarczą. Pozycja katolickich szkół wyższych jako przedsiębiorców różni się od sytuacji pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Artykuł stanowi omówienie pozycji prawnej...

Termin początkowy złożenia przez pokrzywdzonego oświadczenia o woli działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt II AKa 58/17

Marta Flis-Świeczkowska
Glosa dotyczy problematyki terminu początkowego dla złożenia oświadczenia o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Autorka glosy nie aprobuje postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, bowiem w jej przekonaniu prezentowane przez Sąd założenia osłabiają gwarancje procesowe pokrzywdzonego, w tym przede wszystkim prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do sądu. Tym samym autorka przyjmuje, że oświadczenie pokrzywdzonego o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, które zostało wniesione już na etapie postępowania przygotowawczego, wywołuje skutki procesowe, w związku...

Czasopismo dla rodzin „Opiekun Domowy” (1865-1876) - o rodzinie i wychowaniu

Krzysztof Jakubiak & Monika Nawrot-Borowska
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na nasilone w drugiej połowie XIX w. w Królestwie Polskim zainteresowanie publicystów pism rodzinnych – rodziną jako środowiskiem wychowawczym. Dokonana zostanie historyczna rekonstrukcja wzorca rodziny i idei wychowania w niej, wypracowywanych i propagowanych na łamach warszawskiego czasopisma rodzinnego „Opiekun Domowy” z lat 1865–1876.

Wyobrażenie szkoły w sytuacji konfliktu jako przestrzeni demokratycznej wspólności. Perspektywa demokracji niekonsensualnej

Martyna Pilas
Konflikt jest nieodzownym elementem społecznym i podstawą relacji o podmiotowym charakterze. O sukcesie lub porażce grupy społecznej w zakresie jej podmiotowego współżycia (demokratycznego co-vivendi) decydują sposoby rozwiązywania sporów. Szkoła jest miejscem ciągłego ścierania się różnych punktów widzenia. Problem nierozwiązanych lub ignorowanych sporów w szkolnictwie prowadzi do destrukcji relacji, braku zaufania i współpracy jako podstawy sukcesu edukacyjnego uczniów. Szkoła rozumiana jako społeczność i przestrzeń wspólności powinna kształtować postawy obywatelskie. Dzięki odpowiedniej kulturze konfliktu, zgodnej z założeniami...

Mistrzowie gdańskiej pedagogiki i ich obecność w życiu współczesnych pedagogów gdańskich

Romuald Grzybowski
Koncepcja mistrzostwa, powiązana z autorytetem, ma ogromne znaczenie dla ciągłości nauki we wszystkich jej dyscyplinach. Każda nauka jest zdeterminowana nie tylko poprzez konceptualistyczny system i metodologię badań, lecz także – przede wszystkim – przez nazwiska głównych badaczy i twórców, których wkład jest znaczący dla danej dziedziny naukowej. Ta sama zasada odnosi się do gdańskiej pedagogiki. Jej mistrzowie pochodzą z dwóch pokoleń profesorów, którzy budują w trudnych czasach PRL-u podstawy dla badań pedagogicznych jako dyscypliny, która...

Utopia podmiotowości Jespera Juula

Sylwester Zielka
Utopia kieruje się przekonaniem, że inny świat jest możliwy, że współczesność nie wyczerpuje ludzkiej potencji kreacji świata. Myślenie edukacyjne przepełnione jest ideami innego, alternatywnego społeczeństwa, choć wydaje się, że obecnie duch utopii znajduje się w odwrocie. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji pedagogicznej duńskiego pedagoga i terapeuty Jespera Juula, potraktowanej tu jako alternatywa dla współczesnych niedostatków edukacji. Juul proponuje interesującą i kompleksową wizję zmiany relacji międzyludzkich, będącą podstawą budowy nowych relacji społecznych. Projekt ten można potraktować...

Doświadczenia edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością ruchową w codzienności szkolnej. Perspektywa biograficzna

Aleksandra Szczesiul

Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu

Wojciech Madej
Celem artykułu jest ocena przepisów prawnych i orzecznictwa dopuszczającego rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu tego prawa przez podmiot uprawniony. Niniejszy artykuł zmierza do wykazania słuszności zmiany stanowiska judykatury dopuszczającego rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu. Artykuł ma na celu również zasygnalizowanie wad w przyjętych rozwiązaniach prawnych dotyczących możliwości rozwiązania warunkowej umowy sprzedaży przed złożeniem oświadczenia przez podmiot uprawniony. W tym celu oprócz analizy dopuszczalności rozwiązana warunkowej...

Utopia jako edukacyjna interwencja. Od dekonstruowania heterotopii w narracjach do multikulturalizmu

Maria Mendel
Utopię jako edukacyjną interwencję omawiam w perspektywie myśli Michela Foucaulta. Posłuży ona jako punkt wyjścia oraz element organizujący analizę materiału narracyjnego (wypowiedzi biograficznych pochodzących z moich dawniej zrealizowanych badań). W analizie tej centrum zainteresowania stanowi zmiana podmiotowego statusu narratora. Zmiana ta może być interpretowana jako edukacyjna interwencja dokonująca się za pośrednictwem utopii. Stąd bierze początek koncepcja edukacyjna tworzona wokół rozwiązania teoretycznego, jednego z wielu, które uwidaczniają się w pejzażu, jaki roztacza refleksja o utopii rozwijana...

System prawa cywilnego Republiki Korei – zarys zagadnień

Dominik Damian Mielewczyk
Niniejszy artykuł naukowy obejmuje zarys najistotniejszych zagadnień z dziedziny koreańskiego systemu prawa cywilnego. Autor niniejszej pracy przeanalizował oraz wyselekcjonował znaczną część dorobku obcej literatury. Praca uwzględnia niezbędny kontekst historyczny Republiki Korei. Uwaga została również skupiona na specyficznych warunkach, w jakich rozwijało się prawo koreańskie, oraz na wpływach obcych systemów prawnych na kształtowanie się koreańskiej myśli prawa cywilnego. Koncentracja wokół przedmiotowej tematyki uwzględnia także wyróżnienie najistotniejszych aktów prawna cywilnego. Opracowanie stanowi swego rodzaju wprowadzenie i ważny...

Registration Year

 • 2022
  2
 • 2021
  5
 • 2020
  2
 • 2019
  4

Resource Types

 • Text
  11
 • Journal Article
  2

Affiliations

 • University of Gdańsk
  13
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  1