24 Works

Aktywność fizyczna młodych osób – znaczenie tradycji rodzinnych

Barbara Grabowska & Luba Jakubowska
Celem pracy było sprawdzenie znaczenia podstawowego środowiska wychowawczego – jakim jest rodzina – dla podejmowania aktywności fizycznej wśród młodych ludzi. Badania zostały przeprowadzone wśród młodych ludzi w wieku od 19 do 23 lat (N=629). Wśród badanych osób 474 respondentów (75,4%) pochodziło z dużych miast, a 155 (24,6%) z małych miejscowości. Wszystkie osoby badane były osobami studiującymi. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety o aktywności fizycznej.

Antagonistyczne postawy wobec szczepień zagrożeniem dla cywilizacji

Adrianna Szalonka
Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się wzrost liczby dzieci niezaszczepionych i nieszczepionych. Z badań wynika, że jest to świadoma decyzja rodziców, obawiających się konsekwencji poszczepiennych, m.in. utraty zdrowia i życia własnych dzieci. Przyczyny upatruje się w szybkim przepływie informacji, niekoniecznie wiarygodnych, które emitowane są w mediach społecznościowych. Tymczasem medyczne badania naukowe jednoznacznie wskazują, że o epidemię nietrudno. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym. Autorka zdefiniuje choroby zakaźne oraz postawy...

Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników

Jarosław Drobnik, Mateusz Paplicki & Robert Susło
Ustalenie definicji oraz skali występowania niepełnosprawności w społeczeństwie napotyka na liczne trudności metodologiczne i praktyczne ‒ w szczególności kryteria niepełnosprawności biologiczne i formalno-prawne nie pokrywają się. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień i dlatego może być postrzegane przez część społeczeństwa jako atrakcyjne. Z tego względu postępowanie w tym zakresie jest w Polsce sformalizowane, niemniej kluczowa pozostaje w nim rola odpowiednio przeszkolonego lekarza, co znajduje swoje odbicie w strukturze...

Społeczne uwarunkowania szczepień w Polsce w świetle badań ankietowych

Adrianna Szalonka
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie postaw Polaków wobec szczepień. W pracy sformułowano hipotezę, że Polacy obawiają się skutków ubocznych szczepień i dlatego część z nich jest sceptycznie ustosunkowana do szczepień. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych z zakresu zdrowia publicznego, a także źródeł prawnych w Polsce. Wykonano badania wtórne (wygenerowano dane statystyczne w Polsce dotyczące szczepień w latach 2010–2020). Przeprowadzono również badania pierwotne z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankietowego online w Polsce na próbie 267 respondentów...

Zakład administracyjny a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Mateusz Paplicki
W miarę ogólnego rozwoju cywilizacji i potrzeb społecznych funkcje administracji są skierowane przede wszystkim ku zaspokojeniu potrzeb ludności, realizowanych m.in. w postaci działań organizujących. Działania organizujące administracji publicznej stwarzają warunki do zaspokojenia potrzeb ogółu. W obliczu pogarszającego się stanu zdrowotnego pacjentów (destynatariuszy) postępujące przemiany w administracji publicznej powinny uwzględnić ten stan rzeczy. Realizacja obowiązku ochrony zdrowia obywateli wyraża się m.in. w tworzeniu odpowiedniej liczby zakładów administracyjnych.

Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem

Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski & Mateusz Paplicki
Wykluczenie jest zjawiskiem powszechnym, dotykającym coraz liczniejsze grupy społeczne. Ze względu na szeroki krąg osób ekskludowanych niniejsze opracowanie mające charakter monografii wielu Autorów, porusza nie tylko problemy osób wykluczonych ale również wskazuje na możliwości udzielania pomocy tym osobom na wielu płaszczyznach. W opracowaniu tym skupiono się m.in. na osobach opuszczających jednostki penitencjarne, wskazując potrzebę wzajemnej współpracy pomiędzy władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi. Zbadano również system orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, który jest podstawą...

Troska o kulturę życia akademickiego jako realizacja funkcji wychowawczej uczelni

Żanetta Kaczmarek

Kształtowanie kompetencji społecznych na kierunku lekarskim w ramach przedmiotów humanistycznych

Danuta Wiśniewska

Rola refleksyjności w kontekście procesu autokreacji ludzi dorosłych

Anna Sladek
Refleksyjność nabrała istotnego znaczenia w późnej nowoczesności, z jednej strony jako cecha kultury, a z drugiej właściwość istotna dla rozwoju człowieka. Celem opracowania jest analiza pojęcia refleksyjności jako jednej z centralnych kategorii opisujących zamiany w późnej nowoczesności, a następnie na tym tle zarysowanie jej roli w procesie autokreacji ludzi dorosłych. Refleksyjność jest pojęciem stosunkowo nowym. Można w nim wyróżnić dwa podstawowe wymiary: poznawczy i zwrotny. Charakterystycznym rysem późnej nowoczesności jest przenikanie się obu wymiarów refleksyjności...

Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela w polskim systemie ratownictwa medycznego

Mateusz Paplicki
Obowiązek zapewnienia ochrony ludzkiego życia i zdrowia spoczywa na państwie, a zwłaszcza na podmiotach realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Tylko państwo i jego administracja dysponują odpowiednią organizacją i niezbędnym władztwem, aby między innymi zapewniać szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jednostka sama nie jest w stanie sobie zapewnić bezpieczeństwa czy opieki medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, dlatego musi istnieć i opierać swój byt na państwie. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli zależy od pełnej dostępności i sprawności funkcjonowania służb...

Uwagi do heterotopii szkoły i jej utopijnej intencji

Jarosław Barański
Technologiczne utopie systemu edukacji według Kurda Lasswitza, twórcy niemieckiej fantastyki naukowej, stawiają kluczowe pytanie o funkcje i cele szkoły, przeszłej i przyszłej – o napięcie między jej utopijną intencją a heterotopijną przestrzenią, którą zajmuje. Artykuł podejmuje więc próbę określenia wymiarów przestrzeni heterotopii szkoły, a także jej wytworu – prymusa, ukazując szkołę jako kulturowe narzędzie cywilizowania człowieka

Sukces w teorii i praktyce edukacyjnej. Studium indywidualnych przypadków

Żanetta Kaczmarek

Osoby starsze jako osoby niepełnosprawne

Mateusz Paplicki, Robert Susło, Jarosław Drobnik & Małgorzata Sobieszczańska
Osoba starsza wymaga zastosowania specjalnego podejścia nie ze względu na osiągnięty wiek, lecz wynikające z niego zaawansowanie procesów degeneracyjnych i chorobowych, przejawiające się w ograniczeniu funkcji organizmu. Utrata sprawności bywa udziałem osób już przed osiągnięciem wieku starszego, zwykle temu wiekowi towarzyszy, a po jego osiągnięciu wraz dalszym upływem czasu występuje wcześniej czy później praktycznie nieuchronnie. W konsekwencji osoby w wieku starszym często są również osobami niepełnosprawnymi. Problem niepełnosprawności w wieku starszym nabrzmiewa. Szacuje się, że...

Wykluczenie cyfrowe osób starszych lub niepełnosprawnych

Robert Susło, Mateusz Paplicki & Jarosław Drobnik
Integracja funkcjonalna pomiędzy człowiekiem a produktami oprogramowanymi postępuje bardzo dynamicznie. Starość dotyczyć będzie w przyszłości ludzi dziś jeszcze młodych, stąd zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku starszym opierać się musi na jak najwcześniej rozpoczynanej, ustawicznej i możliwie jak najszerszej odpowiedniej edukacji ogółu społeczeństwa, połączonej z zapewnieniem powszechnej dostępności do usług teleinformatycznych choćby w zakresie podstawowym. Z uwagi na rosnący deficyt personelu medycznego i związany z tym wzrost kosztu tradycyjnych porad lekarskich i pielęgniarskich, coraz częściej...

Kształtowanie refleksyjności studentów w przedsiębiorczym i badawczym modelu uniwersytetu

Danuta Wiśniewska
Obecnie, na chwilę przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, wciąż aktualne pozostaje pytanie o to, czy mit uniwersytetu Humboldta całkowicie utraci w przyszłości na znaczeniu. Koniec XX wieku przyczynił się do kształtowania modelu przedsiębiorczego w uczelniach. Zmiany legislacyjne ukierunkowują natomiast reformy szkoły wyższej w kierunku modelu określanego jako model badawczy lub inaczej partnerski. W obliczu zaistniałych zmian istotne staje się ustalenie czy refleksyjność studentów i absolwentów uczelni jest brana pod uwagę w ramach założeń...

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Tadeusz Kocowski, Piotr Lisowski & Mateusz Paplicki
Jubileuszowe konotacje (w 2019 r. minęło 50 lat od utworzenia na ówczesnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Nauk Administracyjnych, z kolei w 2020 r. wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii świętuje 75 lat istnienia) dały impuls do przygotowania publikacji analizującej ze współczesnej perspektywy poglądy doktrynalne ojca założyciela wrocławskiej szkoły administratywistycznej – zawarte w publikacji z 1948 r. pt.Prawo administracyjne. Część I. Instytucje ogólne (opracowanej przez dr. W. Kawkę na podstawie wykładów uniwersyteckich prof. dr. T....

Zachowania zdrowotne u uczniów klas licealnych w czasie pandemii COVID-19

Barbara Grabowska, Wiktoria Malawska & Luba Ślósarz
Odżywianie jest jednym z kluczowych elementów kształtowania zachowań prozdrowotnych. Drugi, bardzo ważny aspekt stanowi codzienna aktywność fizyczna, która niesie za sobą wiele korzyści dla zdrowia. Ważną rolę w procesie kształtowania nawyków prozdrowotnych odgrywa rodzina. Im więcej prozdrowotnych zachowań młodzi ludzie nauczą się w domu rodzinnym, tym większa szansa, że będą je stosowali w życiu dorosłym.

Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning

Ewa Jurczyk-Romanowska, Marta Koszczyc, Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Jacek Gulanowski, Michal Kabát, Magdaléna Švecová, Tijana Milenkovic Jankovic, Paola Barone, Charoula Giannelaki, Irena Žemaitaitytė, Agata Katkonienė, Asta Januškevičiūtė & Valdonė Indrašienė
The handbook consists of three parts. The first chapter provides a diagnosis of older people and their competence in new technologies. This chapter also describes the ICT education programmes for older people available in the partner countries. The next chapter contains a description and results of a pedagogical experiment aimed at comparing the effectiveness of the method of teaching seniors how to use smartphones. The experiment compared the class and lesson method, which dominates the...

Wizje sukcesu edukacyjnego w szkole wyższej. Rozważania w perspektywie paradygmatów edukacyjnych

Anna Sladek

Edukacja żywieniowa w rodzinie

Mariola Seń
Środowisko rodziny jest dla jej członków, a w szczególności dzieci, niezwykle ważnym miejscem, gdzie dokonuje się kształtowanie ich wiedzy i umiejętności oraz rozumienia wpływu różnorodnych czynników i praw rządzących procesami oddziaływującymi na stan ich zdrowia. Rodzice/opiekunowie są z reguły pierwszymi osobami, wprowadzającymi dziecko w świat heterogenicznych pojęć i doświadczeń, pomagając mu zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Od nich uczy się dziecko rozumienia pojęcia zdrowia, sposobu dbania o zdrowie, a także zachowań związanych z żywieniem, rodzice wskazują, które...

Kalopea Wojciecha Gutkowskiego i jej utopia edukacyjna

Jarosław Barański
"Podróż do Kalopei" Wojciecha Gutkowskiego, będąca w rękopisie już w 1817 roku, jest pierwszą polską utopią postulującą radykalne przeobrażenie porządku społecznego, który powinien opierać się na systemie równości i sprawiedliwości społecznej. Gutkowski umieścił idealne państwo w Australii, do której, zgodnie z treścią książki, dotarł w XI wieku król Polski, Bolesław Śmiały. Utopia edukacyjna Gutkowskiego to myśli, rozwiązania i ustawy pochodzące z tradycji Komisji Edukacji Narodowej i prac Izby Edukacji Publicznej, opierająca się jednak na głębokim...

Sukces w wymiarze jednostkowym i jako efekt współpracy z innymi, czyli o potrzebie wsparcia społecznego

Danuta Wiśniewska

Między wymaganiami społecznymi a wizją samego siebie. Codzienność jako źródło autokreacji studentów

Anna Sladek

Znajomość roli pro- i prebiotyków w profilaktyce zdrowia i leczeniu chorób w świetle badań

Agnieszka Jama-Kmiecik, Katarzyna Gil, Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska & Irena Choroszy-Krol
Organizm ludzki skolonizowany jest przez różnorodne drobnoustroje, które określane są terminem mikrobiom człowieka. Mikrobiota wpływa na rozwój i wszelakie funkcje układów w organizmie człowieka, dlatego zachowanie jej w niezmienionym składzie jest niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. W profilaktyce oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych XXI w., takich jak cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny itp. zastosowanie synbiotyków stanowi istotny element. Skuteczność jest uzależniona od szczepu i produktu, w którym występują. Celem pracy było poznanie stanu wiedzy o roli...

Registration Year

 • 2022
  3
 • 2021
  1
 • 2020
  4
 • 2019
  16

Resource Types

 • Text
  21
 • Journal Article
  3

Affiliations

 • Wrocław Medical University
  24
 • University of Wrocław
  5
 • Mykolas Romeris University
  1
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  1
 • University of Ss. Cyril and Methodius
  1