6 Works

Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu wizji utopijnych (?)

Kornelia Czerwińska
Pierwsza część artykułu koncentruje się na wyjaśnieniu głównych założeń teoretycznych edukacji inkluzyjnej. Edukacja inkluzyjna to idealny model systemu szkolnego, w którym oferta szkolna jest elastycznie dostosowywana do możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjno-rozwojowych wszystkich uczniów tworzących heterogeniczny zespół. Wszelkie cechy osobowe i środowiskowe uczniów, które czynią ich różnorodnym zespołem (na przykład płeć, niepełnosprawność, wybitne uzdolnienia, przynależność do mniejszości narodowościowych lub etnicznych, niski status materialny rodziny itp.), mogą stać się potencjalną barierą edukacyjną, która zostaje usunięta dzięki...

Fenomen egzystencjalnych wymiarów myślenia utopijnego

Jarosław Gara
Autor podejmuje analizę dwóch typów myślenia utopijnego oraz towarzyszących im idealistycznych heurystyk rozumowania. Pierwszy model myślenia utopijnego można określić mianem absolutyzacji Tego-Samego (tego-co-jest-takie-samo),a drugi absolutyzacji Tego-Innego (tego-co-jest-całkowicie-inne). Metaforyczną egzemplifikacją pierwszego modelu jest topos związany z mitologiczną opowieścią o ziemi ojczystej Odyseusza, a drugiego topos związany z biblijną opowieścią o ziemi obiecanej Abrahama. W każdym z tych modeli mamy do czynienia z wyeksponowaniem egzystencjalnego wymiaru poszukiwania drogi „do”: w pierwszym przypadku doznanego już miejsca (Tego-Samego), a...

Utopia i refleksyjność

Anna Perkowska-Klejman
Artykuł stanowi próbę analizy wybranych utopii pod kątem refleksyjności. Refleksyjność jako kategoria pedagogiczna – związana przede wszystkim z wychowaniem i edukacją – występuje w "Państwie" Platona, w "Utopii" Tomasza More’a oraz w "Mieście Słońca" Tomasza Campanelli. Ludzie utopii, na przykład wykreowani mieszkańcy Państwa czy Miasta, oraz autorzy utopijnych wizji świata różnią się między sobą pod względem umiejętności zrozumienia i rozważania życia osobistego i społecznego. O niektórych z nich możemy powiedzieć, że są refleksyjni w wysokim...

Refleksyjny uczeń wobec przemocy rówieśniczej

Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na społeczną stronę przemocy rówieśniczej i uzasadnienie w tym kontekście przydatności zagadnienia refleksyjności uczniów z punktu widzenia oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych. Oprócz ofiar i sprawców agresji w przemoc rówieśniczą uwikłani są również uczniowie-świadkowie. Ich zachowanie nie pozostaje bez znaczenia dla całego procesu dręczenia. Mogą oni bowiem wzmocnić sprawcę lub opowiedzieć się po stronie ofiary, co z kolei przyczynia się do powstrzymania i ograniczenia dalszej przemocy. Z tego też względu stanowią spory potencjał...

Misja szkoły jako przedmiot refleksji nauczycieli

Urszula Dernowska
W artykule pojęcie misji szkoły zostało powiązane z pojęciem nauczycielskiej refleksji. Zaprezentowano wypowiedzi nauczycieli gimnazjum na temat rozumienia misji szkoły, w której pracują, oraz warunków osiągania wyznaczonych celów. W świetle analizy tego materiału widać, że – mimo wysokich osiągnięć dydaktycznych uczniów, odzwierciedlonych w wynikach egzaminów zewnętrznych – nauczycielom, w codziennej pracy, brakuje poczucia jedności dążeń, wspólnoty celów oraz skutecznej komunikacji i porozumienia.

Aporetyczna natura doświadczenia egzystencjalnego jako przesłanka konstruowania/dekonstruowania myślenia utopijnego

Jarosław Gara
Myślenie utopijne to swoista wizja/wiara w to, że konstytutywnie inny świat jest nie tylko możliwy, lecz także i konieczny. Wizja ta opiera się na bezwarunkowej i totalnej negacji tego, co Zastane tu i teraz oraz bezwarunkowej i totalnej afirmacji tego, co Wyobrażone tam i wtedy. Każda taka wizja wyrasta lub też ufundowana jest w aporetycznej naturze doświadczenia egzystencjalnego, które otwiera dwojakiego rodzaju drogę rozumowania: myślenia antynomiami, stojącego u podstaw konstruowania myślenia utopijnego, oraz myślenia paradoksami,...

Registration Year

  • 2019
    6

Resource Types

  • Text
    6

Affiliations

  • Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
    6