16 Works

Atopia w teorii systemów autopojetycznych

Michał Głażewski
Przedmiotem artykułu jest fenomen atopii – jednej z możliwych form społecznych „realnej” utopii, która pojawiła się we współczesnym globalnym świecie wraz z towarzyszącymi jej derywatami, jak dystopia i heterotopia. Praca składa się z sześciu części: 1. Uśmiech Kota z Cheshire; 2. Fenomen atopii; 3. Atopia według Willkego; 4. Atopia wolnego rynku; 5. Maszyny aniołów; 6. Eksterytorializacja społeczeństwa. Główną ideą artykułu jest opisanie i rozważenie oryginalnej koncepcji stosunku do studium nowoczesnego społeczeństwa opracowanego przez Helmuta Willkego,...

Wychowanie dziecka z autyzmem. Stres rodzicielski i wypalenie rodzicielskich sił w kontekście perspektywy temporalnej

Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z ASD doświadczają przewlekłego stresu oraz wypalenia rodzicielskiego ze względu na duże obciążenie związane z wychowaniem dziecka. Zrównoważana perspektywa temporalna stanowi zasób osobowy ułatwiający radzenie sobie z obciążeniami i stresem. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych na temat wzorca perspektyw temporalnych występującego u rodziców dzieci z ASD.

O „duszy nauczycielstwa” w świetle wspomnień gimnazjalistów galicyjskich

Katarzyna Dormus
"Dusza nauczycielstwa", doskonały traktat Jana Władysława Dawida, został opublikowany w 1912 roku w Krakowie. W dziele tym Dawid zawiera prawdopodobnie jedną z najbardziej precyzyjnych definicji nauczyciela-mistrza, choć nie używa tego terminu dosłownie. Koncentruje się na pragnieniu nauczyciela, aby pomócswoim uczniom, stać się za nich odpowiedzialny. Z relacji studentów wynika, że wśród nauczycieli szkół średnich w Galicji wielu zbliżyło się do ideału nakreślonego przez Dawida.

Prawne aspekty badań naukowych z udziałem człowieka : kontekst Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Agata Wentz
Artykuł porusza problematykę badań naukowych z udziałem człowieka na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Autorka przedstawia tło historyczne związane z badaniami z udziałem człowieka (ang. Human Subjects Research), a następnie pokazuje jak ta stosunkowo młoda gałąź prawa, związana z etyką badań klinicznych (i nie tylko klinicznych), uwidacznia się w państwach Bliskiego Wschodu poprzez tworzone w tych państwach regulacje

Lokalizacja geograficzna jako kontekst badań pedagogicznych. Metodologiczne uwarunkowania komparatystyki edukacyjnej w ujęciu George’a Z.F. Beredaya

Justyna Wojniak
The paper analyses the figure and the achievements of George Zygmunt Fijałkowski-Bereday (1920–1983), an educational comparativist of Polish origin, professor at Columbia University in New York. In his scientific work Bereday was concentrated on the issues of methodology of comparative research in education, which resulted in a scientific study titled Comparative Method in Education first published in 1964. One of main areas of Bereday’s interest in this field was the pursuit of identifying a field...

Bringing up a child with autism. Parental stress and burnout syndrome in a time perspective context

Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z ASD doświadczają przewlekłego stresu oraz wypalenia rodzicielskiego ze względu na duże obciążenie związane z wychowaniem dziecka. Zrównoważana perspektywa temporalna stanowi zasób osobowy ułatwiający radzenie sobie z obciążeniami i stresem. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych na temat wzorca perspektyw temporalnych występującego u rodziców dzieci z ASD.

Kult sukcesu w kontekście kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Katarzyna Długosz

Nauczyciel wczesnej edukacji w obliczu utopijnych wyobrażeń matek. Ku teorii ugruntowanej

Anna Szkolak-Stępień
Artykuł podejmuje problem matczynej rekonstrukcji wzorcowego nauczyciela wczesnej edukacji z zastosowaniem jakościowej strategii badawczej (teoria ugruntowana badanego fenomenu). W rezultacie prowadzonych badań skonstruowano hipotezę badawczą, stanowiącą przybliżenie osadzonej w kontekście i będącej interpretacją konkretnego procesu teorii ugruntowanej i nakreślenie portretu „idealnej” sylwetki nauczyciela wczesnej edukacji (nauczyciela – mistrza) w oddolnej, utopijnej perspektywie matek.

Znaczenie muzyki w domach rodzinnych studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Joanna Szczyrba- Poroszewska
Doniosłość bogatego muzycznie środowiska została wyeksponowana w wielu badaniach, które dotyczyły dzieci i wybitnych muzyków. Pominięci zostali w nich przyszli nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Niniejsze badania stanowią zatem próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie jest znaczenie muzyki w domach rodzinnych studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej?

Efektywność terapii poznawczo-behawioralnej –modyfikacja poziomu lęku i samooceny u rodziców dzieci z ASD

Małgorzata Płoszaj & Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Autism SpectrumDisorders, ASD – ang.) doświadczają przewlekłego stresu, który często przeradza się w zaburzenia lękowe i depresyjne, a także dysfunkcje somatyczne. Ze względu na permanentne obciążenie konieczne jest zastosowanie terapii, prowadzącej do zmniejszenia niepokojących objawów, i rozwijanie skutecznych strategii radzenia sobie. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych o skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej zastosowanej wobec rodziców i opiekunów dzieci z ASD.

Terra Utopia. Glosy i konteksty pedagogiczne utopii

Michał Głażewski
Przedmiotem artykułu jest fenomen utopii postrzegany i interpretowany w kontekście edukacyjnym. Praca składa się z czterech części: 1) Dobre miejsce nigdzie; 2) Szczęśliwi Utopianie; 3) Pedagogiczne konteksty utopii; 4) Pochwała utopii. W pierwszej części zostały przedstawione zagadnienia genezy i specyfiki tożsamości definicyjnej utopii w aspekcie literackim, społecznym i filozoficznym. Podjęto tu próbę prześledzenia źródeł i uwarunkowań najważniejszych jej aplikacji oraz rozwinięć społecznych i ideowych. W części drugiej przedstawiono analizę projektów społecznych systemów utopijnych w wymiarze...

Od świata życia do świata wiedzy. Na podstawie koncepcji Edmunda Husserla

Andrzej Ryk
Artykuł prezentuje wybrane możliwości aplikacji myśli fenomenologicznej Edmunda Husserla do teorii i praktyki pedagogicznej. Szczególnie dotyczy to kategorii codzienności rozumianej jako kategoria zakorzeniona w tradycji nauk społecznych. Codzienność staje się tu rodzajem ontycznego paradygmatu konstatowanego w zróżnicowanych ramach pedagogicznej epistemologii.

Rodzeństwo głuche w rodzinie. Z perspektywy SODA

Malwina Kocoń, Natalia Malik & Anna Michalczyk
Problematyka rodzeństwa pełnosprawnego mającego siostrę lub brata z niepełnosprawnością wciąż stanowi przedmiot zainteresowań badawczych wielu krajowych i zagranicznych naukowców. Analiza literatury przedmiotu wskazuje jednak na deficyt opracowań naukowych dotyczących rodzeństwa SODA oraz ich głuchego brata lub siostry. Cel: Celem przedstawionych w niniejszym tekście badań było uzyskanie informacji na temat stosunku SODA do niepełnosprawności głuchego rodzeństwa, ich komunikacji oraz wzajemnych relacji. Metody: Badanie zostało przeprowadzone na podstawie jakościowej strategii weryfikacji empirycznej, tj. Metodzie Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych...

Stanisława Niemcówna i Józefa Berggruen – propagatorki krajoznawstwa wśród młodzieży krakowskiej okresu międzywojennego

Katarzyna Dormus
Local lore – a comprehensive study of everything pertaining to a given country –started to develop in Poland in the 18th century and this development accelerated in the 19th century. Throughout the partition period, local lore contributed to the strengthening of Polishness and the popularization of knowledge about the country. During the Second Polish Republic, local lore transformed into a social movement, with Cracow at its center. Youth organizations focused on local lore began to...

Nauczyciel i wychowawca Profesor Zygmunt Ruta (1932–2021) – życie i nauka

Ryszard Ślęczka & Adam Ruta
W opracowaniu odniesiono się do młodości, wykształcenia i życia rodzinnego Zygmunta Ruty, jednego z najwybitniejszych profesorów krakowskiego środowiska naukowego. W części zasadniczej przedstawiono dorobek naukowy prof. Z. Ruty oraz starano się pokazać jego wpływ na losy współczesnej pedagogiki. Nie zapomniano też o jego związkach z dzisiejszym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, które wyrażały się w licznych prac naukowych oraz sumienności w wykonywaniu zadań nauczyciela akademickiego.

Registration Year

 • 2022
  7
 • 2021
  1
 • 2020
  2
 • 2019
  6

Resource Types

 • Text
  12
 • Journal Article
  4

Affiliations

 • Pedagogical University of Kraków
  16
 • Jesuit University Ignatianum
  1
 • University of Agriculture in Krakow
  1
 • Jagiellonian University
  1