14 Works

Zdrowie dzieci i młodzieży jako produkt medialny? (analizy i refleksje)

Mirosław Kowalski
Świadome kształtowanie postawy krytycznej może skutecznie przeciwdziałać powierzchowności, szerzeniu się konsumpcjonizmu zdrowotnego i degradacji kultury zdrowotnej. Aktywne analizowanie telewizyjnych obrazów zdrowotnych uzmysławia odbiorcy przewagę wartości zdrowia nad instrumentalną gonitwą o zdrowie będące towarem. Prowadzi do zrozumienia siebie i do zrozumienia drugiego człowieka poprzez odpowiedź na pytanie: Jaki obszar (czyj? właściwy dla kogo?) rzeczywistości zdrowotnej przedstawiają poszczególne telewizyjne teksty i obrazy o charakterze zdrowotnym?

Rodzinna edukacja medialna przygotowaniem do funkcjonowania dziecka w świecie mediów

Ewa Nowicka
Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią niezwykle ważny element życia rodzinnego. Rodzice dokładają wielu starań w organizowaniu pierwszych wrażeń i doświadczeń medialnych swoich dzieci. Doświadczenia te mogą mieć charakter pozytywny, ale również negatywny. Niezwykle ważna jest – zapoczątkowana przez samych rodziców – edukacja medialna, która stanowić będzie elementarne przygotowanie najmłodszych do prawidłowego i świadomego odbioru mediów.

Wokół problematyki edukacji seksualnej w Polsce

Joanna Dec-Pietrowska & Agnieszka Walendzik-Ostrowska
Zagadnienia ludzkiej seksualności są niezwykle ważnym obszarem działalności edukacyjnej i wychowawczej, a potrzeby w zakresie edukacji seksualnej wydają się obecnie bezdyskusyjne. Ta konieczność wynika z szeregu współczesnych zjawisk społecznych, wśród których należy wymienić przede wszystkim przekształcanie się nowoczesnych ludzkich zbiorowości w społeczeństwa informatyczne (informacyjne). Przejawia się to w natychmiastowym i nieograniczonym dostępie do wielu źródeł wiedzy, przy jednoczesnym problemie z weryfikowaniem ich jakości i prawdziwości, a także w wysokim ryzyku natrafienia na treści szkodliwe i...

Edukacyjne konteksty katolickiej nauki społecznej w ujęciu Jana Pawła II ( analizy i refleksje)

Mirosław Kowalski
Artykuł ma na celu pogłębioną analizę edukacyjnych kontekstów katolickiej nauki społecznej w ujęciu Jana Pawła II, w aspekcie m.in. sposobów jej interpretowania (rozumienia), jakie kształtowały się na przestrzeni lat w naukach społecznych (z odniesieniem do pedagogiki).

Rozmowa ponownie czy rozmowa od nowa? Rozmowa jako niezbędny warunek stworzenia „nowej” szkoły po pandemii

Ewa Bochno
W tekście autorka – korzystając z rekomendacji opracowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w raporcie pt. Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji? – stawia dodatkowy warunek niezbędny we współczesnej edukacji, a mianowicie konieczność powrotu do, wydaje się, najprostszej formy komunikowania się – rozmowy. Struktura tekstu obejmuje (poza zadaniem pytań i refleksją na zakończenie) dwie zasadnicze części. W pierwszej, w odniesieniu do badań własnych, autorka kreśli obraz szkolnych rozmów między nauczycielkami...

Muzyka w terapii rodzinnej

Lidia Kataryńczuk-Mania
Ważnym elementem funkcjonowania współczesnej rodziny, a zwłaszcza terapii jej członków, może być wielostronne zastosowanie muzyki. Takie zadanie mogą spełniać elementy muzykoterapii domowej w pracy terapeutycznej z rodziną. W artykule ukazano specyfikę oddziaływania muzykoterapii na relacje, a także na trudności rodzinne.

Twórcze zabawy w zaciszu domu rodzinnego

Marzena MAGDA-ADAMOWICZ
Na tle interpretacji terminu zabawa i jego różnych klasyfikacji autorka scharakteryzowała zabawy twórcze. Pokazała ich źródło, istotę i typologię. Zabawy twórcze wynikają z wyobraźni i znacznie odbiegają od rzeczywistych. Stanowią one całość, na którą składają się trzy skorelowane elementy: operacje (czyli sprawność umysłowa, która może być twórcza lub standardowa), materiał (który wykorzystywany jest w trakcie ich trwania), metody (sposób realizacji zabawy, tzn. heurystyczny lub algorytmiczny). Autorka dokonała klasyfikacji zabaw twórczych, dzieląc je na siedem typów,...

Świadomi rodzice i ich poczucie koherencji w wychowaniu w świetle koncepcji Anthonovsky’ego

Iwona Banach
W artykule zawarto rozważania nad współczesnym rodzicielstwem, świadomością i odpowiedzialnością w wychowaniu. Świadomość wychowawczą poprzedza świadomość odpowiedzialności za tworzenie rodziny, jej klimatu i warunków życia dla wszystkich domowników. Wychowanie realizowane w sposób świadomy, prowadzące do osiągnięcia zamierzonych skutków, wymaga spełnienia określonych warunków. Oddziaływania wychowawcze podlegają określonym prawom i regułom, których respektowanie w znacznym stopniu decyduje o przebiegu procesu wychowania. Odpowiedzialność za wychowanie jest ściśle powiązana z odpowiedzialnością rodzicielską, której podstawową cechę stanowi totalność przejawiająca się...

Znaczenie, potencjał i ewolucja polskiej rodziny

Marzena Magda-Adamowicz
Ewolucja polskiej rodziny dokonuje się pod wpływem przemian ustrojowych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i ustawodawczych. Sprawiają one, że wiele zadań, jakie wcześniej pełniła rodzina, jest realizowanych poza nią. Obserwujemy przejmowanie klasycznych funkcji rodziny przez wyspecjalizowane instytucje (np. prokreacja w sztucznych warunkach laboratorium, wychowanie dziecka w żłobkach i przedszkolach, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w domach pomocy społecznej). Wiele z tych kwestii poważnie narusza podstawowe zasady moralne i religijne

Style życia jako kategorie opisu realizacji zadań rozwojowych przez dorosłe osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Jarosław Bąbka
Celem artykułu jest opisanie stylów życia dorosłych osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Pandemia COVID-19 a realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w wiejskich rodzinach wielodzietnych – wybrane problemy

Aneta Klementowska
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poruszono w nim kwestie związane z realizacją funkcji opiekuńczo-wychowawczej w wiejskich rodzinach wielodzietnych w czasie pandemii Covid-19. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz dokumenty prawne scharakteryzowano rodzinę, rodzinę wielodzietną, oraz przedstawiono funkcje rodziny. Zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych w 2021 roku wśród rodziców z wiejskich rodzin wielodzietnych.

Umiejętności życiowe i kompetencje społeczne dziewcząt i chłopców jako kapitał początkowy w pierwszej fazie transition to adulthood

Maria Zielińska & Justyna Nyćkowiak
Obecnie obserwujemy w Polsce przeobrażenia modeli wchodzenia w dorosłość, w tym zmiany dominujących wzorców zachowań dotyczących partnerstwa, małżeństwa, rodziny. W sensie socjologicznym mówimy o zjawisku odraczania ról społecznych związanych z dorosłością, o coraz dłuższym moratorium i zmieniających się markerach dorosłości. W domu rodzinnym młody człowiek nabywa kompetencje i umiejętności przydatne w samodzielnym, niezależnym, odpowiedzialnym dorosłym życiu. W artykule przedstawiony zostanie charakter tych umiejętności, które wraz z kompetencjami uznane zostały za kapitał początkowy pierwszej fazy transition...

Wychowawcza funkcja Policji. Perspektywa polska

Ernest Magda
Artykuł stanowi próbę wykazania, że obok klasycznych funkcji Policji takich, jak funkcja prewencyjna i funkcja represyjna dynamicznie rozwija się nowa funkcja – wychowawcza. Zmiany społeczno-polityczne w Polsce po roku 1989 spowodowały odrodzenie się formacji policyjnej, gdzie kluczowe znaczenie miała zmiana wizerunku policjanta w percepcji społecznej i oczekiwania, że Policja na nowo zdefiniuje swoją misję w duchu idei Community Policing na rzecz działań proaktywnych w środowisku lokalnym. W artykule wskazano na podstawy prawne umożliwiające rozwój działalności...

Metoda Petera Hessa studium percepcji dźwięku w profilaktyce terapii rodzinnej

Lidia Kataryńczuk-Mania
Mało jeszcze rozpowszechniona w Polsce metoda odprężenia i relaksacji Petera Hessa jest wykorzystywana przez lekarzy, terapeutów, psychoterapeutów, nauczycieli-terapeutów pracujących z osobami z niepełnosprawnością na warsztatach terapii zajęciowej, w ośrodkach pomocy społecznej, hospicjach, szpitalach.

Registration Year

 • 2022
  14

Resource Types

 • Journal Article
  9
 • Text
  5

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  14