41 Works

Pedagogika religii – konceptualizacja teorii kształtującej uczniowską tożsamość

Mariusz Dembiński
Religia jest jednym z przedmiotów realizowanych w szkołach podstawowych i średnich. Jest to przedmiot swoisty, w zasadzie nieempiryczny, toteż niezwykle ważne jest, aby przekazywane treści wpisywały się w przestrzeń szeroko pojętej pedagogiki.

Etniczne uwarunkowania sukcesu edukacyjnego. Młodzież eskimoska w szkolnictwie Alaski i Arktycznej Kanady

Tomasz Gmerek

Jak zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie w stopniu lekkim sukces w edukacji matematycznej?

Izabella Kaiser

Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku)

Zbyszko Melosik

Codzienność, potoczność, refleksyjność jako egzystencjalne wyznaczniki sytuacji poradniczej w (po)nowoczesnym świecie

Grażyna Teusz
Artykuł jest próbą opisu codzienności, potoczności i refleksyjności jako egzystencjalnych wyznaczników sytuacji poradniczej w (po)nowoczesnej kulturze. Sytuacja poradnicza, jako specyficzna relacja społeczna, zachodząca między dwoma podmiotami – doradcą a radzącym się, której celem jest pomoc w rozwiązaniu określonych problemów, na różnych poziomach życia, zaprezentowana została poprzez odniesienie do tych trzech kategorii. Szczególny akcent został położony na podkreślenie znaczenia refleksyjnej initerpretacji i rozumienia w relacji poradniczej, na ukazanie ich roli w konstytuowaniu się podmiotowego "ja".

The role of mediation in protecting the child’s right to contact with a parent in the situation of a marriage or an informal relationship breakdown

Joanna Rajewska de Mezer
Socjalizujący wpływ rodziców, tzw. znaczących innych, ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania jednostki, sposobu jej funkcjonowania w społeczeństwie i prawidłowego wykonywania ról społecznych (Modrzewski, 2012; Szacka, 2003). Wpływ ten jest możliwy dzięki styczności występującej między rodzicami a dzieckiem podczas sprawowania pieczy rodzicielskiej - opieki nad dzieckiem i wzajemnego kontaktu, który kształtuje obie strony relacji. W przypadku rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego i konfliktu między rodzicami, konieczne jest właściwe uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem opuszczającym dom, mając...

Wolność dziecka w koncepcjach pedagogicznych Emila Jaques-Dalcroze’a i Janusza Korczaka

Katarzyna Forecka- Waśko
Metoda Emila Jaques-Dalcroze’a i jego idee pedagogiczne są zgodne z założeniami pedagogiki Nowego Wychowania. Zazwyczaj analizowane są tylko te elementy metody związane z rozwojem muzycznym dziecka. Istotą rytmiki jest jednak koncentracja na całościowym rozwoju, w tym tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju emocjonalności i indywidualizmu, a także możliwości doświadczania świata w jego złożoności, nie tylko muzycznej. Podobne założenia można odnaleźć w myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, który podkreślał podmiotowość dzieci, w tym ich naturalne prawo do odczuwania...

Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach uczniów i uczennic: ocena relacji szkolnych i jej uwarunkowania

Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Mateusz Marciniak & Michał Klichowski
Relacje interpersonalne wysokiej jakości są czynnikiem chroniącym w sytuacji kryzysowej. Badania dotyczące okresu pandemii COVID-19 wskazują na związek oceny własnych sieci relacji i innych aspektów codziennego funkcjonowania. Dotyczy to także dzieci i młodzieży i jest jedną z kluczowych kwestii w profilaktyce negatywnych konsekwencji doświadczeń z okresu pandemii dla rozwoju i zdrowia psychicznego.

ACE study jako istotny drogowskaz dla kierunku działań edukacyjnych i profilaktycznych w systemie oświaty

Hubert Tomkowiak
Doniosłość badań ACE study ma charakter wielowymiarowy. Po pierwsze, pokazały one niebywałe rozpowszechnienie niekorzystnych wydarzeń w dzieciństwie w społeczeństwie amerykańskim. Po drugie, dowiodły, jak poważne konsekwencje zdrowotne, nie tylko natury psychicznej, się z nimi wiążą. Świadomość obu tych faktów powinna mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie systemu edukacji, wychowania i profilaktyki. Polska szkoła wydaje się tego nie dostrzegać, choć dysponujemy podobnymi badaniami przeprowadzonymi w naszym kraju, których wyniki są również alarmujące. W artykule dokonano porównawczego zestawienia...

Zasady ogólne prawa podatkowego (próba inwentaryzacji)

Bogumił Brzeziński
W artykule analizowano jedno z kluczowych zagadnień dla całego prawa podatkowego, tj. zasady ogólne tego prawa. Autor podjął próbę inwentaryzacji tych zasad. W opracowaniu poddano zatem rozważaniom pojęcie i znaczenie zasad ogólnych prawa podatkowego, kształtowanie się zasad ogólnych prawa podatkowego, metodologię badań nad zasadami ogólnymi prawa podatkowego, a także listę idei uznawanych za zasady ogólne prawa podatkowego.

Zawiść versus uwielbienie, czyli bohaterowie i celebryci zwierciadłem emocji społecznych

Agnieszka Doda-Wyszyńska & Monika Obrębska
W naszych wcześniejszych badaniach (2014–2016) sprawdzałyśmy, jakie wartości są związane ze współczesnymi bohaterami. Teraz, w najbliższej przyszłości, planujemy badać emocje uwalniane przez bohaterów. Ucieleśniają oni istotne kulturowo wartości, które są przywłaszczane przez mechanizmy rynkowe. Oscylacja konkretnego bohatera w obszarze wartości wywołuje wiele emocji. Na przykład, „gwiazdy” i ich fani, w przyspieszonej oscylacji między adoracją i zazdrością, a nawet nienawiścią, tracą poczucie rzeczywistości, ale być może tylko przez to „szaleństwo”, ostateczny cel ludzkiego świata zostaje opóźniony:...

Refleksyjność młodzieży wobec własnej przyszłości zawodowej

Lucyna Myszka-Strychalska
Sfera życia zawodowego stanowi ważny wycinek egzystencji człowieka, wymagający od niego odpowiedniego namysłu i zaangażowania. Planowanie, zarządzanie oraz monitorowanie przebiegu własnej kariery należą do grona zadań, przed którymi staje każda jednostka. Niezwykle interesujące okazuje się przyglądanie się wywiązywaniu się z tych zobowiązań przez ludzi młodych, ponieważ to właśnie oni będą przyszłymi kreatorami przestrzeni rynku pracy. Przygotowując się do aktywnego życia zawodowego w zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, podejmują oni refleksję nad własną przyszłością i tym samym...

Etyczne problemy wdrażania medycznego Internetu rzeczy

Jaroslaw Greser
W niniejszym opracowaniu autor porusza problematykę związaną z wdrażaniem medycznego Internetu rzeczy, przy czym z etycznego punktu widzenia. W literaturze podkreśla się, że problemy etyczne związane z korzystaniem z urządzeń H-IoT cieszą się zainteresowaniem badaczy od początków rozwoju tej technologii i są analizowane z różnych perspektyw, z których każda naświetla inne obawy. Przedstawione zatem zostały wybrane problemy etyczne z perspektywy producentów urządzeń mających swoją siedzibę na terenie UE. Artykuł podzielono na cztery części, z których...

Między Wschodem a Zachodem, czyli jaki wpływ może mieć chińska inicjatywa Belt and Road na rekonstrukcję globalnego systemu zarządzania?

Paula Tomaszewska
Przedmiotem artykułu jest ukazanie wpływu, jaki może mieć chińska inicjatywa Belt and Road na rekonstrukcję globalnego systemu zarządzania. Obecnie Chińska Republika Ludowa aktywnie włącza się w rekonstrukcję światowego systemu, opowiadając się za wolnym handlem i inkluzywną globalizacją. Choć teorie na temat międzynarodowego zarządzania wywodzą się z politycznego doświadczenia państw Zachodu, to chińskie inicjatywy, takie jak Belt and Road są coraz bardziej atrakcyjne dla państw wyłaniających się z cienia zachodniej supremacji. Pomimo wzrostu siły i statusu...

Czynniki wspierające readaptację społeczną sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie programu Circles of Support and Accountability – przegląd badań PLMET:

Magdalena Sadowska
Kanadyjski program Circles of Support and Accountability (CoSA) skierowany jest do sprawców poważnych przestępstw seksualnych, których ofiarami są dzieci. Program realizowany jest w społeczności lokalnej, do której wraca były więzień i w której otacza się go wsparciem, uczy odpowiedzialności za swoje czyny oraz pomaga przezwyciężyć bariery w procesie powrotu do życia na wolności. Wszystkich tych zadań podejmuje się grupa wolontariuszy, nazywana kręgiem, której członkowie dobrowolnie deklarują gotowość niesienia pomocy byłemu więźniowi w powrocie do społeczeństwa...

Rola mediacji w ochronie prawa dziecka do kontaktu z rodzicem w sytuacji rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego rodziców dziecka

Joanna Rajewska de Mezer
Socjalizujący wpływ rodziców, tzw. znaczących innych, ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania jednostki, sposobu jej funkcjonowania w społeczeństwie i prawidłowego wykonywania ról społecznych (Modrzewski, 2012; Szacka, 2003). Wpływ ten jest możliwy dzięki styczności występującej między rodzicami a dzieckiem podczas sprawowania pieczy rodzicielskiej - opieki nad dzieckiem i wzajemnego kontaktu, który kształtuje obie strony relacji. W przypadku rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego i konfliktu między rodzicami, konieczne jest właściwe uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem opuszczającym dom, mając...

Kindness as an important element of social emotional education at school: translation and initial validation of the polish verison of the school kindess scale-a preliminary study

Joanna Szafran & Anna Cwojdzińska
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, traktując życzliwość jako fundament niezbędny do budowy owych umiejętności. Narzędziem służącym rozpoznaniu zaangażowania środowiska szkolnego w formowanie życzliwych postaw jest Szkolna Skala Życzliwości.

Terapia systemowa rodzin jako jeden ze sposobów rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży

Emilia Grzesiak
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie systemowej terapii rodzin, stanowiącej jedną z współcześnie stosowanych form pomocy rodzinie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Publikacja przybliża to zagadnienie, wyjaśnia cele i ogólne założenia podejścia, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dzieci i młodzieży.

Wyzwania i perspektywy pracy z młodzieżą w obliczu reformowania systemu ochrony zdrowia

Bożena Kanclerz
W zaprezentowanym artykule przedstawione zostały założenia reformy ochrony zdrowia dzieci i młodzieży z perspektywy pedagogicznej, a zatem odwołujące się przede wszystkim do pracy opiekuńczo-wychowawczej w najbliższym środowisku potrzebujących. Perspektywę tę poprzedzono analizą obecnego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Elementem wyjściowym do omawiania założeń reformy była rekonstrukcja kategorii dobrostanu psychicznego jako ważnego elementu psychologii pozytywnej, która w sposób kompleksowy definiuje zdrowie psychiczne, będące stanem pożądanym w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przyjęcie do rodziny zastępczej jako krytyczne wydarzenie w życiu dziecka

Ewa Muszyńska
Trudności doświadczane przez dziecko rozpoczynające ten etap swego życia, w którym funkcjonuje w rodzinie zastępczej, to przede wszystkim naruszające poczucie bezpieczeństwa, radykalne zmiany środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego, utrata codziennych interakcji ze znanymi osobami i konieczność nawiązywania nowych. Dla emocjonalnych i behawioralnych reakcji dziecka na wydarzenie, jakim jest przyjęcie go do rodziny zastępczej, szczególne znaczenie ma jego poznawcze ustosunkowanie się do tego wydarzenia, jego przyczyn i skutków.

Wykorzystanie coachingu w codzienności szkolnej

Joanna Kozielska

Kobiety na politechnikach - trajektorie codzienności w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych

Emilia Szymczak

Relacje rówieśnicze jako sfera działań wychowawcy klasy szkolnej

Ewa Muszyńska
Relacje z rówieśnikami odgrywają znaczącą rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, czego świadectwem mogą być negatywne skutki ich nieprawidłowości. Ważnym miejscem kształtowania się tych relacji jest klasa szkolna

Opinions of adult children from multi-child families on their family of origin

Anna Sobczyk- Gąsiorek, Przemysław Gąsiorek & Wanda
Badania nad rodzinami wielodzietnymi są prowadzone przede wszystkim, ze względu na zainteresowanie sytuacją dzieci, które się rozwijają w tych szczególnych warunkach. Wyniki ukazują rodziny wielodzietne w bardzo spolaryzowany sposób. od bardzo negatywnych, eksponujących niewydolność wychowawczą, trudności materialne i różnego rodzaju zaniedbania do bardzo pozytywnych, podkreślających korzystny wpływ licznego rodzeństwa na rozwój dzieci. Przedstawione w artykule wyniki badań ukazują wielodzietność z perspektywy niepodejmowanej dotychczas, a mianowicie analizując opinię dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinie wielodzietnej.

Registration Year

 • 2022
  23
 • 2021
  2
 • 2020
  2
 • 2019
  14

Resource Types

 • Text
  22
 • Journal Article
  19

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  41