44 Works

Opinions of adult children from multi-child families on their family of origin

Anna Sobczyk- Gąsiorek, Przemysław Gąsiorek & Wanda
Badania nad rodzinami wielodzietnymi są prowadzone przede wszystkim, ze względu na zainteresowanie sytuacją dzieci, które się rozwijają w tych szczególnych warunkach. Wyniki ukazują rodziny wielodzietne w bardzo spolaryzowany sposób. od bardzo negatywnych, eksponujących niewydolność wychowawczą, trudności materialne i różnego rodzaju zaniedbania do bardzo pozytywnych, podkreślających korzystny wpływ licznego rodzeństwa na rozwój dzieci. Przedstawione w artykule wyniki badań ukazują wielodzietność z perspektywy niepodejmowanej dotychczas, a mianowicie analizując opinię dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinie wielodzietnej.

Podstawowe pojęcia namysłu nad moralnością

Marek Budajczak
Artykuł jest próbą wyróżnienia, wewnętrznego zróżnicowania i usystematyzowania podstawowych pojęć używanych w refleksji i dyskusjach na temat moralności.

The EU work-life balance directive – will it be a game changer for family policy in Poland?

Agnieszka Kozłowska & Łukasz P. Ratajczak
Family is one of the most important values in human life, which is proved by the findings of various polls, reports, and research. However, its structure and modelsare subjects of constant changes which are connected with demographic, economic, andsocial developments of society. One of the most important factors of the transformation of family life models is the emancipation of women and men from their traditional gender roles. Women have crossed boundaries of gender stereotypes through...

Dom jako przestrzeń dzieciństwa i dorastania – (auto)biograficzne konteksty w pracy coachingowej

Magdalena Piorunek
W tekście dokonano charakterystyki coachingu jako niedyrektywnej formy wsparcia jednostki. Wskazano na to, że proces samodoskonalenia i pogłębiana refleksji indywidualnej w kontekście coachingowym skierowany jest przede wszystkim ku przyszłości. Niemniej jednak uświadomienie sobie – zidentyfikowanie i nazwanie posiadanych zasobów na poziomie indywidualnym i interpersonalnym – wymaga często namysłu nad przebiegiem dotychczasowego życia w kontekście miejsca i czasu. W tym aspekcie ukazano dom rodziny pochodzenia jako przestrzeń (miejsce, terytorium) rozgrywania się codzienności biograficznej w sensie fizycznym...

Edukacja, rynek pracy – przestrzenie wspólnych potrzeb i celów

Anna Wawrzonek
Żyjemy w świecie społecznych konstrukcji i rekonstrukcji, w świecie VUCA, w którym panują zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność otaczającej nas rzeczywistości. Tym samym generuje on zapotrzebowanie na integralny rozwój człowieka zaczynający się w rodzinie, a kontynuowany w zróżnicowanych przestrzeniach, w których poszczególne jednostki funkcjonują. W podążaniu za zmianami, których doświadczamy, warto wyeksponować dwie złożone sfery: edukację oraz rynek pracy, które – po rodzinie – powinny odgrywać jedną z istotniejszych ról w rozwoju człowieka.Cel. Celem niniejszego...

Religious education in Poland: between absence and presence

Daria Hejwosz- Gromkowska
The nature of religious education or religious instruction may vary in different societies. The confessional religious education, namely catechesis, dominates in public schools, as the Roman Catholic Church continues to hold a strong position in Poland. Considering the fact that 94.2% of elementary school students receive the catechism, the author of the paper was interested in whether the Polish elementary schools teach about different religions, religious diversity, and religion as a cultural phenomenon?

Rodziny i więzi międzyludzkie w cyfrowym uwikłaniu

Mirosława Ściupider- Młodkowska
Niniejszy tekst jest próbą zmierzenia się z definicją rodzin cyfrowych we współczesnej rzeczywistości, pełnej kontrastowości i niejednoznaczności. Ukazano i zanalizowano w nim zmiany, jakie nastąpiły w paradygmacie życia rodzinnego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Jakość kształcenia na uczelniach zagranicznych a mobilność edukacyjna studentek pedagogiki

Mateusz Marciniak
Internacjonalizacja stanowi jeden z istotnych wymiarów szkolnictwa wyższego. Towarzyszy jej wzrost dostępności programów wymiany międzynarodowej oraz uznawalności okresu studiów realizowanych za granicą. W strategiach rozwoju uczelni dużo uwagi poświęca się budowaniu oferty uczelni partnerskich, zapewniających wysoką jakość kształcenia i różnorodne metody nauczania. Badania młodzieży akademickiej wskazują, że czynniki te są istotne, ale nie kluczowe w podejmowaniu decyzji o wymianie zagranicznej.

Rozmowa z dzieckiem w rodzinie w perspektywie przyszłych pedagożek

Kinga Kuszak & Kinga Basińska
Umiejętności interakcyjne są ważnym elementem działań socjalizacyjnych podejmowanych przez osoby dorosłe wobec dziecka. Rozmowa rodzica z dzieckiem jest relacją asymetryczną, zróżnicowaną ze względu na poziom kompetencji komunikacyjnych uczestników rozmowy. Różnicujące są zarówno kompetencje dziecka, jak i dorosłego. Odpowiedzialność dorosłego polega na podejmowaniu konwersacji z dzieckiem na temat interesujący młodszego partnera interakcji, wymiany myśli o wspólnych sprawach i problemach, a jednocześnie tworzeniu dziecku warunków do ujawniania własnych poglądów, opinii i przekonań. Rodzice aranżują atmosferę poczucia równości...

Digital art – w poszukiwaniu różnych form wyrazu artystycznego w kulturze nowych mediów

Joanna SIKORSKA
Twórczość artystyczna staje obecnie przed nowymi wyzwaniami, a także sama takie wyzwania przed sobą stawia. Coraz częściej powiązana jest ona z rozwojem nowych technologii prowadzących zarówno do zmian w tworzeniu, jak i odbiorze sztuki. Sztuka w Internecie różni się od net artu (sztuki Internetu/wirtualnej) czy digitalartu (sztuki cyfrowej), dla których cyberprzestrzeń stała się miejscem ściśle powiązanym z ekspozycją wytworów artystycznych, choćby tym, że sztuka w Internecie istnieje przede wszystkim poza Siecią, a Internet wykorzystuje się...

Dziecko i ruch w przestrzeni edukacji muzycznej

Katarzyna SADOWSKA
Przedmiotem opracowania jest aktywność ruchowa dziecka w szeroko pojętej przestrzeni edukacji muzycznej. Aktywność, o której mowa, jest wywoływana poprzez percepcję muzyki, w tym przede wszystkim – rytmu muzycznego. Wobec postulatów formułowanych przez pedagogów powszechnej edukacji muzycznej autorka pragnie wyrazić własną opinię w debacie prowadzonej od wielu lat na temat marginalizacji muzyki w polskim systemie oświaty.

Prawne uwarunkowania funkcjonowania Komisji Regulacyjnej ds. majątku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Beniamin Rozczyński
Autor w prezentowanym artykule przybliża problematykę reprywatyzacji oraz funkcjonowania Komisji Regulacyjnej ds. mienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W tym celu Autor omawia dotychczasowe koncepcje związane z podjęciem kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej oraz założenie jakie powinny jej przyświecać. Ponadto analizuje podstawę prawną powstania Komisji regulacyjnej oraz charakter prawny wydawanych przez nią orzeczeń. Przytoczone zostają również orzeczenia wyznaczonej do prowadzenia postępowania regulacyjnego Komisji regulacyjnej, a także sądów powszechnych i administracyjnych, które mają istotny wpływ na rewindykację mienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Z katedr na sztandary. Rozważania o nauczycielach – patronach szkół (na przykładzie Wielkopolski Wschodniej)

Piotr Gołdyn
Nadawanie imion szkołom ma już kilkusetletnią tradycję, jednakże jej rozwój najbardziej widoczny jest w XX wieku, szczególnie w jego II połowie, i współcześnie. Szkoły wybierają różnych patronów – najczęściej poetów, pisarzy, kompozytorów, społeczników. Wśród tych patronów znajduje się również dość specyficzna grupa, którą stanowią byli kierownicy szkół i nauczyciele. W przypadku Wielkopolski Wschodniej można wyróżnić osiem takich postaci, które w wyniku wyborów dokonanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców stali się patronami szkół, w których niegdyś...

Przyszłość globalnej ekonomii na stokach Gstaad. Codzienność Institut Le Rosey - szwajcarskiej elitarnej szkoły średniej

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Idea uważności w praktyce edukacyjnej

Róża Kowalska

E-learning jako swoista przestrzeń komunikacji w edukacji

Kaźmierska Marlena
W artykule poruszono tematykę jakości komunikacji w e-learningu. Zostały omówione pojęcia komunikacji i e-learningu. Publikacja przedstawia komunikację w e-edukacji w relacjach uczeń–nauczyciel. Dokonano analizy wad i zalet e-edukacji podczas porozumiewania się. Zagadnienia komunikacji i umiejętności komunikacyjnych nadal są wyzwaniem dla twórców szkoleń na odległość. E-learning, ze względu na swoje ograniczenia i niedoskonałości, powinien zostać metodą uzupełniającą tradycyjne nauczanie w szkołach, ponieważ tworzenie kompetencji komunikacyjnych poprzez e-nauczanie jest bardzo utrudnione i obecnie brakuje pomysłów na rozwijanie...

Opinia dorosłych dzieci z rodzin wielodzietnych na temat rodziny pochodzenia

Anna Sobczyk- Gąsiorek, Przemysław Gąsiorek & Wanda Śpikowska
adania nad rodzinami wielodzietnymi są prowadzone przede wszystkim, ze względu na zainteresowanie sytuacją dzieci, które się rozwijają w tych szczególnych warunkach. Wyniki ukazują rodziny wielodzietne w bardzo spolaryzowany sposób. od bardzo negatywnych, eksponujących niewydolność wychowawczą, trudności materialne i różnego rodzaju zaniedbania do bardzo pozytywnych, podkreślających korzystny wpływ licznego rodzeństwa na rozwój dzieci. Przedstawione w artykule wyniki badań ukazują wielodzietność z perspektywy niepodejmowanej dotychczas, a mianowicie analizując opinię dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinie wielodzietnej.

Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Problemy efektywności i nierówności społecznych

Anna Sobczak
Pandemia COVID-19 spowodowała zmianę trybu świadczenia pracy – ze stacjonarnej (w miejscu pracy) na zdalną. Wywołało to szereg konsekwencji zarówno dla pracodawców, jak i pracowników w zakresie organizacji pracy, a także potwierdziło istniejące oraz stworzyło nowe formy nierówności społecznych.

Popularyzacja wiedzy na temat specyfiki rozwojowej okresu adolescencji w środowisku rodzinnym

Paulina Peret-Drążewska
Okres adolescencji to czas zmian dokonujących się w wielu wymiarach życia młodego człowieka. Jedną z nich są przeobrażenia w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, czego wynikiem jest konieczność ponownej refleksji nad relacjami rodzic –nastolatek. Zadanie to stoi głównie po stronie osób dorosłych. Istotna wydaje się zatem znajomość psychospołecznych mechanizmów oraz zadań rozwojowych okresu adolescencji.

Registration Year

 • 2022
  26
 • 2021
  2
 • 2020
  2
 • 2019
  14

Resource Types

 • Journal Article
  22
 • Text
  22

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  44