8 Works

Szkoła. Społeczna rola heterotopii

Magdalena Archacka
Celem tekstu jest refleksja nad społeczną rolą szkoły w kontekście heterotopijnego charakteru instytucji. Ramę teoretyczną sytuuję w koncepcji heterotopii sformułowanej przez Michela Foucaulta. Szczególnego znaczenia dla prowadzonych analiz nabiera kategoria przestrzeni szkoły, jako miejsca pierwotnego, nie do końca zdesakralizowanego. Szkoła wyłania się jako rodzaj kontr-miejsca, heterotopii, realnie odgrywanej utopii, miejsca w którym dostrzegając wszystkie relacje obecne w naszej kulturze, odnajdujemy je zawieszone, odwrócone, zyskujące postać lustrzanego odbicia. Społeczną rolę heterotopii szkoły sytuuję w funkcji kompensacji...

\"Emil\", czyli rzecz o dobrym miejscu

Laura Uglanica
Skupiając się na analizie trzech elementów składowych procesu wychowawczego: wychowanku, nauczycielu, metodzie, krótko charakteryzuję koncepcję wychowawczą Jana Jakuba Rousseau. Rozważania swoje opieram na kategorii wyjątkowości jako szczególnie wyróżniającej się w opisie całej koncepcji. Poszukuję również związków pomiędzy współczesnym myśleniem o edukacji a założeniami osiemnastowiecznego projektu wychowawczego i wskazuję na ciągłość trwania niektórych utopijnych założeń obecnych w myśli Rousseau.

Obraz domu rodzinnego we wspomnieniach dorosłych dzieci alkoholików

Wioletta Klimczak
Celem artykułu jest przedstawienie obrazu domu rodzinnego, jaki ukształtował się we wspomnieniach Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), co może przyczyniać się do lepszego rozumienia aktualnej sytuacji życiowej tych osób. Analizie zostaną poddane role podejmowane przez poszczególnych członków rodziny, a także cechy i właściwości środowiska rodzinnego, w jakim wzrastały osoby, których przynajmniej jeden z rodziców uzależniony był od alkoholu. Na podstawie wspomnień opisywanych w narracjach zostanie zilustrowany obraz domu rodzinnego, funkcjonujący w pamięci dziś dorosłych już osób,...

Sukces edukacyjny szkoły w aspekcie psychologii pozytywnej

Beata Krzaczkowska

Oblicza sukcesu edukacyjnego widziane przez pryzmat pokonywanych trudności w nauce gry na skrzypcach

Halina Zwiercan

Miejsce cierpienia w urzeczywistnionej (?) utopii – rozważania na poły pedagogiczne

Konrad Rejman
Epoce Oświecenia zawdzięczamy rozkwit myśli i wyobraźni utopijnej. Bronisław Baczko zauważył też, że oświeceniowe zaufanie w stosunku do rozumu prowadzi w konsekwencji do przekształcenia teodycei w antropodyceę. Już nie przed Absolutem, ale przez Rozumem tłumaczyć się musimy ze swoich działań. Nie Bóg odpowiada za cierpienie, ale my sami za nie odpowiadamy; wspierając się na ideale wolności, poszukujemy jego sensu. Czy te dwie konsekwencje Oświecenia – rozwój myślenia utopijnego i antropodycea, w jakiś sposób łączą się...

Utopia wojny, czyli o dobru, które ją sprowadza, i edukacji, która jej służy

Konrad Rejman
Utopiści są w stanie poświęcić wiele i na wiele się zgodzić, aby zrealizować swoje wizje, doprowadzając do zaistnienia nowego ładu. Aby zastąpić istniejący porządek nową jakością, zwolennicy utopii sięgają po rozmaite argumenty, nie wykluczając przemocy. Ta zaś może przyjąć formę ekstremalną, której jedną z urzeczywistnień może być wojna. Destrukcyjność wojny można zaś potraktować dwojako, jako zapowiedź nadchodzącego nowego porządku, ale też jako utopię samą w sobie. W tym artykule zastanawiam się nad przy- czynami nieusuwalności...

Registration Year

  • 2019
    8

Resource Types

  • Text
    8

Affiliations

  • University of Lower Silesia
    8