18 Works

Człowiek jako swojość i obcość – „słaby” projekt etyczny

Anna Walczak
W artykule podejmuję problematykę człowieka jako istoty granicznej w obszarze przeżywania swojości i obcości. Jednocześnie uznaję, że tworząc swą tożsamość w toku narracji, człowiek winien się otworzyć na doświadczenie swojości i obcości ujęte w kategoriach wy-darzania (się). Doświadczenie to prowadzi człowieka do rozpoznania i rozumienia siebie jako istoty granicznej, która „wystawiając się” na swój sposób bycia – tworząc projekt bycia sobą, ujęty jako projekt etyczny – daje „dowód” swej kruchości, przemijalności et cetera. Zadaję pytanie,...

„Zwykłe” potrzeby „zwyczajnych” mężczyzn czy fantazje „zboczeńców”? Formy aktywności seksualnej klientów z perspektywy kobiet świadczących usługi seksualne

Izabela Ślęzak
Tematem artykułu jest seksualny obraz klienta, zrekonstruowany z wypowiedzi kobiet świadczących usługi seksualne. Zaprezentowane zostaną rozważania teoretyczne dotyczące roli klienta oraz tego, co skłania mężczyzn do korzystania z prostytucji. Zreferowane zostaną także wyniki badań dotyczące rodzaju usług, jakich, zdaniem kobiet świadczących usługi seksualne, oczekują klienci, a także tych, które pracownice decydują się wykonywać podczas spotkań. Zaprezentowane zostaną także sposoby definiowania i redefiniowania przez pracownice oczekiwanych przez klientów form aktywności seksualnej jako „normalnych” lub nie.

„Łódź pierwsza i zdaje się jedyna prowadzi tego rodzaju akcję poświęconą wyłącznie maleńkim dzieciom”. Wsparcie ubogich rodzin robotniczych jako zadanie Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (1933–1939)

Joanna Sosnowska
Celem badań była próba rekonstrukcji działalności Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w latach 1933–1939. W artykule skupiono się na powołaniu tej organizacji, jej zadaniach i formach aktywności, na miejscach wypoczynku dzieci, planie dnia i korzyściach, jaki niósł miesięczny pobyt najmłodszych poza miastem i domem rodzinnym.

Wychowanie w rodzinie włościańskiej w świetle listów czytelników „Zorzy” (1905–1918

Małgorzata Krakowiak
Celem artykułu jest wskazanie i omówienie wychowawczych działań stosowanych przez rodziny włościańskie. Działania te były opisywane w listach czytelników i publikowane wczasopiśmie „Zorza” i jego kontynuacjach w latach 1905–1918. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: Jak w listach oceniano wychowawcze wpływy rodziny i jakie postulaty formułowano? Jak w korespondencji publikowanej w prasie dla włościan opisywano realizacje opiekuńczo-wychowawczych zadań w rodzinach? Jakie zagrożenia dla rodziny – jej stałościi wychowawczej roli – wskazywano w korespondencji czytelników?

Obrazy edukacji w dystopii „Nowy wspaniały świat” Aldousa Huxleya

Arleta Suwalska
Powszechna szczęśliwość w Republice Świata powiązana była z zakazem poznawania historii, sztuki, religii oraz, w pewnym stopniu, nauki. Wprowadzony podstępem system społeczny polegał na monstrualnej manipulacji świadomością jednostki w wyniku klonowania obywateli, respektowania stworzonego przez państwo niewolnictwa i warunkowaniem najprostszych życiowych przyjemności. W Nowym wspaniałym świecie wychowaniem dzieci zajmowało się państwo, które od najmłodszych lat wpajało im przynależność do określonej klasy społecznej i nieuchronność losu. Przedmiotem analizy w tym artykule są futurystyczne obrazy edukacji w...

Problemy codziennego funkcjonowania psychospołecznego w związku z dietą bezglutenową w narracji autobiograficznej osoby z celiakią ‒ studium przypadku

Małgorzata Pietras-Mrozicka
Akceptacja choroby przewlekłej, jaką jest celiakia, oraz jej jedynej formy leczenia, czyli diety bezglutenowej to długotrwały proces, wiążący się z przeżywaniem odmiennych stanów emocjonalnych. Zaburzając biografię, choroba wnosi konieczność przeorganizowania dotychczasowych rytuałów ze względu na ograniczenia dietetyczne. Efektem może być poczucie obniżonej jakości życia w związku z chorobą, niechęć do diety oraz unikanie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W artykule przedstawiono analizę subiektywnego sposobu doświadczania choroby i diety bezglutenowej. Wykorzystano dane uzyskane za pomocą metody...

Upbringing in a peasant family described in the readers’ letters of the periodical „Zorza” (1905–1918)

Małgorzata Krakowiak
The aim of the article was to indicate and discuss upbringing in peasant families, which was described in readers’ letters published in the periodical „Zorza” and its continuations from 1905 until 1918. In the present article, the author tried to answer the following questions: How was the educational influence in the family assessed in the letters and wha tpostulates were formulated? How was the implementation of care and educational tasks in the families described in...

Ochrona godności a użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

Monika Kapusta
W artykule omówiono zagadnienia związane z ochroną różnych aspektów godności przez podmioty uprawnione do używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zastosowanie tych właśnie środków – co do zasady – jest związane z ingerencją w wolności i prawa człowieka. Może zatem prowadzić do naruszenia godności osób, wobec których środki te są stosowane. Z powyższych względów istotne jest dokonanie analizy regulacji prawnych dotyczących środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz przepisów odnoszących się do...

Utopia edukacyjnych utopii

Bogusław Śliwerski
Autor, dokonując charakterystyki utopii, rozważa granice pojęcia oraz jej możliwy wpływ na praktykę edukacyjną. Właściwe rozpoznanie tych zagadnień jest istotne dla powodzenia badań utopii edukacyjnych, które, zdaniem autora, obecnie przeważają swą liczbą i skutecznością wobec deficytu zachęcających i kilku zarzuconych utopii edukacyjnych.

Narracje w polskim dyskursie parlamentarnym na temat medycznej marihuany. Analiza krytyczna

Maria Plucińska
„Jednolita konwencja o środkach odurzających” to umowa międzynarodowa z 1961 r., której stronami jest większość państw świata, wściwości medycznych, wysoce szkodliwy środek psychoaktywny. Współcześnie jednak wiadomo, że produkty te można stosować w medycynie do złagodzenia objawów wielu chorób, dlatego rządy wielu państw regulują możliwość zastosowania marihuany do celów leczniczych. W 2017 r. procedowano w Polsce ustawę mającą na celu zwiększenie dostępności do tzw. medycznej marihuany. Celem prezentowanych w artykule badań było sprawdzenie, czy szeroko pojmowane...

Identity and religion syncretism : some reflections on Indian muslims

Natalia Zajączkowska
At 172 million strong, Muslims constitute 14,2% of the Indian population. As the community is hardly monolithic and widely scattered across India, no conclusion drawn on the Northern Muslims can be legitimately applied on Mohammedans from the South, East or West. My overriding goal of this article is to provide several reflections on Indian Muslim community with a touch of variations in their practice and belief. The identity of them is far more complex, yet...

Udział czynnika społecznego w orzekaniu w świetle prawa Anglii i Walii

Aleksandra Grubalska
Prawo Anglii i Walii stanowi niewątpliwe zakres zainteresowań wielu badaczy ze względu na swój szczególny charakter – szeroki udział społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Funkcje orzecznicze wykonują bowiem sędziowie pokoju (jusitces of the peace lub lay magistrates), a także ława przysięgłych (jury). Opracowanie zostało poświęcone udziałowi czynnika społecznego w orzekaniu w prawie Anglii i Walii. W artykule przedstawiono instytucję sędziów pokoju i ławę przysięgłych – ich historyczne aspekty, status podmiotów sprawujących wymiar sprawiedliwości, kompetencje orzecznicze,...

Intuicja sędziowska w aktualnym dyskursie amerykańskiej jurysprudencji – przegląd stanowisk

Anna Tomza-Tulejska
Dotychczas przyjmowana w polskim prawniczym dyskursie teza o intuicji sędziowskiej, na mocy której przyjmuje się, że intuicja stanowi nieświadomy proces podejmowania decyzji sędziowskich, nie znajduje potwierdzenia w najnowszych badaniach amerykańskich uczonych. Współczesny dyskurs amerykańskich uczonych, intuicję traktuje z nowej, logicznej perspektywy badawczej, zastępując uprzednią, psychologiczną. Dotychczasowy brak polemiki ze stanowiskiem wyrażanym przez sędziego Hutchesona o hunchu dziś pokutuje nieaktualnym dorobkiem w odmiennych od amerykańskiego systemów prawa. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia badań...

Selected legally protected goods as a source of professional secrecy in the lawyer profession in Polish law

Paula Białkowska
Tematem artykułu są wybrane dobra prawnie chronione, będące źródłem tajemnic prawnie chronionych – w tym tajemnicy adwokackiej. Dobra szczególnie istotne w tej materii to wolność, wolność komunikowania się, prawo do prywatności, a także godność. W artykule ukazano też pewne aspekty konfliktu tych dóbr z dobrami istotnymi dla interesu państwowego oraz interesu społecznego.

Nowoczesność, edukacja, młode pokolenie w perspektywie

Aneta Bołdyrew
Celem artykułu jest syntetyzujące omówienie najważniejszych przemian społecznych w warunkach nowoczesności w XIX i na początku XX w., szczególnie istotnych dla przeobrażeń życia rodzinnego, sytuacji dzieci i młodzieży, edukacji.

Warunki rozwoju polskiego feminizmu na przełomie XIX i XX wieku

Marta Sikorska-Kowalska
W artykule omawiane są warunki i programy działania ruchu feministycznego rodzącego się na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Najważniejszym postulatem programowym polskich feministek tego okresu była walka o równe prawa wyborcze. Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich był radykalną organizacją feministyczną, która stała na straży interesów kobiet. Zarówno Paulina Kuczalska, jak i jej najbliższe współpracownice Józefa Bojanowska i Kazimiera Bujwidowa uważały, że zdecydowanie należało oddzielić „kwestię kobiecą” od innych kwestii społecznych i politycznych. Sytuacja...

System korekcyjno-wyrównawczy a konstytucyjnie założona koncepcja samorządu terytorialnego

Monika Bogucka-Felczak
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na wynikające z konstytucyjnej koncepcji samorządu terytorialnego warunki progowe funkcjonowania systemu korekcyjno-wyrównawczego w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte rozwiązania w zakresie poziomego wyrównania potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego każdorazowo powinny być determinowane przez konstytucyjne zasady kształtowania systemu finansowego samorządu terytorialnego w państwie, w tym określające charakter prawny poszczególnych źródeł wspólnot terytorialnych i prawne gwarancje ich uzyskania przez te podmioty, które z kolei są pochodną koncepcji ustrojowej tego samorządu w...

Warunkowa decyzja administracyjna w sprawie podziału nieruchomości w świetle dorobku doktryny i orzecznictwa sądów

Monika Kapusta
W artykule omówiono zagadnienia związane z pojęciem, ogólną charakterystyką i treścią warunku, o którym mowa w art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zagadnienia te są niezmiernie ważne z punktu widzenia praktyki stosowania art. 99 zarówno dla organów administracji publicznej, jak również właścicieli nieruchomości (nie tylko tych dzielonych, ale także sąsiednich). Z tego względu, mając na uwadze lakoniczne brzmienie samej regulacji prawnej, zasadne okazało się sięgnięcie do dorobku doktryny oraz orzecznictwa i zastanowienie się nad tym,...

Registration Year

 • 2022
  3
 • 2021
  4
 • 2020
  5
 • 2019
  6

Resource Types

 • Text
  14
 • Journal Article
  4

Affiliations

 • University of Łódź
  18