7 Works

W stronę „słabej utopii”

Oskar Szwabowski
W artykule przedstawiam koncepcję słabej utopii. Staram się wykazać, że jest to koncepcja, która stanowi odpowiedź zarówno na współczesny kryzys, jak również na doświadczenia realizacji nowoczesnych utopii.

Profesor Danuta Koźmian – Mistrz

Elżbieta Koźmian
Artykuł poświęcony jest rozważaniom związanym z takimi pojęciami jak mistrz w nauce, autorytet w nauce oraz relacje mistrz – uczeń. W ich kontekście autorka ukazała zarys biografii wybitnego historyka wychowania Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Danuty Koźmian, jej dorobek naukowy z zakresu teorii i praktyki edukacyjnej w Polsce okresu międzywojennego i w II połowie XX wieku oraz zawarła rozważania ukazujące profesor Danutę Koźmian jako mistrza w nauce.

Autorytet nauczycielski w dobie PRL-u: założenia i rzeczywistość

Joanna Król
Artykuł został napisany z myślą o analizie zjawiska autorytetu nauczyciela w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w szczególności relacji między założeniami a rzeczywistością. Wyniki wskazują i podkreślają tezę, że polityka edukacyjna nie wspierała procesu formowania się prawdziwego autorytetu nauczyciela. Oficjalne akty prawne i praktyczne szkolenia ideologiczne często zmuszały nauczycieli do pracy w niezgodzie ze swoim sumieniem i podważały ich autorytet w oczach ucznia. Z drugiej strony, pomimo ograniczeń politycznych, niektórzy nauczyciele byli w stanie bronić swoich przekonań...

Biografia dorosłego dziecka – doświadczenie parentyfikacji i jej konsekwencje

Barbara Chojnacka
Niniejszy tekst podejmuje problematykę zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Na podstawie studium konkretnego przypadku – biografii, autorka prezentuje to zjawisko, jego przebieg, towarzyszące mechanizmy i konsekwencje. Doświadczenie inwersji roli rodzicielskiej ma często charakter utajony, niewidoczny i wiąże się ze skrywanym dramatem wielu dzieci, uświadamianym w dorosłym życiu. „Mali bohaterowie” w dzieciństwie wyrastają na „dorosłe dzieci” niosące na ramionach ciężar (zazwyczaj emocjonalny) odpowiedzialności za rodziców, rodzinę.

Edukacja jako gwarancja szczęścia – od Utopii do Summerhill. Perspektywa filozoficzno-pedagogiczna

Barbara Chojnacka & Katarzyna Ciarcińska
W niniejszym artykule zastanowimy się nad rolą edukacji jako gwarancji szczęścia obywateli wybranych obrazów utopii, takich jak: "Państwo" Platona, "Utopia" Morusa, "Nowy wspaniały świat" Aldousa Huxley’a, "451 stopni Fahrenheita" Raya Bradbury’ego, oraz przybliżymy systemy edukacyjne oparte na „utopijnych” założeniach – jak na przykład system edukacyjny Janusza Korczaka, szkołę Summerhill i Ron Clark Academy.

Choroby rzadkie wśród dzieci – zarządzanie systemem z perspektywy rodziny pacjenta

Małgorzta Skweres-Kuchta
Autorka artykułu porusza problem zarządzania systemem opieki nad pacjentem z chorobą rzadką w Polsce. Rozwiązania systemowe w tej materii (lub ich brak) determinują społeczno-ekonomiczną kondycję rodziny, którą dotyka choroba sieroca, najczęściej dziecka. Mowa tu nie tylko o rozwiązaniach w zakresie służby zdrowia, choć te są priorytetowe. Choroba rzadka rzutuje na szereg innych obszarów życia chorego – jego edukację, możliwości rozwoju, udział w życiu społecznym. Rzutuje też na życie jego rodziny, które w kontekście ekonomicznym zaczyna...

(Nie)pożądana refleksyjność

Agnieszka Jankowska
W artykule przedstawiam refleksyjność pojmowaną jako cechę stylu poznawczego oraz prezentuję sposób poznawczego funkcjonowania ucznia refleksyjnego. Rozpatruję określone sytuacje edukacyjne, w których refleksyjność implikuje wysokie efekty kształcenia oraz te, w których utrudnia ona szkolne uczenie się, ujawniając tym samym niejednoznaczność refleksyjności poznawcz

Registration Year

  • 2019
    7

Resource Types

  • Text
    7

Affiliations

  • University of Szczecin
    7