1,381 Works

Komunikacja pośrednia w organizacji. Interwencja papier – ołówek a zmiana zachowań pracowniczych na bardziej proaktywne

Katarzyna Ślebarska
Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie skuteczności narzędzi komunikacji pośredniej w szkoleniach pracowniczych. W badaniach użyto interwencji, która miała na celu zwiększenie proaktywnego radzenia sobie. Interwencja zaprojektowana została w formie broszury. Efektywność zastosowanej interwencji poddana była ocenie. Badaniami objęto nowo zatrudnionych pracowników (N = 172), którzy wyrazili zgodę na udział w potrójnym pomiarze (pretest i podwójny posttest, z podziałem na grupę eksperymentalną i kontrolną). Uzyskano pozytywny efekt opracowanej interwencji na poziom proaktywnego radzenia sobie, przy...

Komunikacja w rodzinie po doświadczeniu rozwodu. O zaletach płynących z dobrej i zdrowej komunikacji w rodzinach porozwodowych

Maja Piotrowska
W prezentowanym tekście głównym obszarem analizy staje się komunikacja w rodzinie po doświadczeniu rozwodu rodziców. Ze szczególną uwagą autorka przygląda się konsekwencjom nieprawidłowo realizowanej w rodzinach rozwodzących się bądź już rozwiedzionych wzajemnej komunikacji. Wyróżnia też szereg ról, a tym samym sposobów komunikacji z rodzicami, które dzieci przyjmują, by poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Wskazuje, że żadna z przyjętych przez dzieci ról i strategii komunikacyjnych nie służy ich konstruktywnemu rozwojowi. Na koniec próbuje nakreślić kilka zasad,...

Społeczeństwo cyfrowe w Polsce – strategie, plany i realia

Lesław Koćwin
W artykule podjęto analizę zjawisk i procesów, które w sposób zaawansowany wpływają na proces cyfryzacji społeczeństwa w Polsce. W badaniach przyjęto hipotezę, że cyfryzacja gospodarki (sektora ICT) staje się istotnym i dynamicznym czynnikiem rozwoju społeczeństwa informatycznego, wymuszając wzrost jego kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, a także popyt na narzędzia informatyczne (interfejs). Istnieje swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Rynek cyfrowy z jednej strony może pomóc przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się, z drugiej zaś, poprzez upowszechnienie technologii IC w gospodarce,...

Praktyka pedagogiczna kontekstem reorganizacji personalnej wiedzy o nauczaniu przyszłych nauczycieli. Propozycja zmiany modelu kształcenia nauczycieli

Renata Michalak
W artykule zaprezentowano refleksje na temat znaczenia praktyki pedagogicznej dla konstruowania roli zawodowej kandydatów na nauczycieli. Jednocześnie podkreślono wartość wysokiej jakości praktyki edukacyjnej dla zdobywania i wzbogacania doświadczeń istotnych w procesie krystalizowania tożsamości zawodowej adeptów sztuki nauczania. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania ich kompetencji kluczowych w toku kształcenia akademickiego, które prowadzą do bycia samoświadomym profesjonalistą. Ponadto zaprezentowano innowacyjny model kształcenia nauczycieli, oparty na wdrażaniu zmian w środowisku edukacyjnym.

Przedmioty metodyczne a praktyki zawodowe – próba opracowania modelu współpracy

Marek Banaszak
W tekście zaprezentowano działania realizowane w czasie zajęć z kształtowania kompetencji społeczno-przyrodniczych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach kształcenia na trzech specjalnościach nauczycielskich. W realizacji opisywanego projektu wdrożono elementy korporacyjnej metodologii zarządzania SCRUM, wykorzystywanej powszechnie w produkcji oprogramowania, a dostosowanej do potrzeb kształcenia nauczycieli przez prowadzącego przedmiot metodyczny.

Doskonalenie kompetencji muzycznych studentów edukacji wczesnoszkolnej podczas zajęć terenowych w szkole

Mirosław Kisiel
W pracy zaprezentowano wyniki badań ukazujące opinie studentów oraz nauczycieli – opiekunów praktyk na temat możliwości i efektów doskonalenia kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów edukacji wczesnoszkolnej. Referat zawiera również informacje dotyczące projektu edukacyjnego „Praktyka czyni Mistrza!

Edukacja outdoor w praktykach studenckich a rzeczywistość

Bożena Roszak
W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba spojrzenia na praktyki studenckie z perspektywy edukacji outdoor i wskazania korzyści, jakie niesie ona ze sobą w procesie wychowania i nauczania. Analizie poddane zostaną również strefy modelu Komfort – Napięcie – Panika, sprzyjające nabywaniu miękkich kompetencji podczas aktywności w terenie. Aktywne zajęcia w terenie wymagają od nauczycieli stosowania kompetencji, które w formalnej edukacji szkolnej nie są ujawniane, zasadne jest więc również analizowanie pożądanych kompetencji nauczyciela oferującego aktywne zajęcia outdoor.

Przygotowanie studentów do realizacji zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – między teorią a praktyką

Anna Malec
W artykule autorka porusza zagadnienia akademickiego przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Istotnym elementem rozważań są kwestie związane z weryfikacją nabytej wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w działaniach praktyczno-edukacyjnych. Teoretyczną część artykułu wspomaga analiza i interpretacja badań własnych.

Współczesne funkcjonowanie nauczycieli szkół podstawowych na przykładzie badań porównawczych przeprowadzonych na terenie południowej Polski (województwo podkarpackie i małopolskie) oraz północnych (Sárospatak) i południowych Węgrzech (Kaposvári)

Łucja Reczek-Zymróz
W tekście artykułu dokonano analizy funkcjonowania nauczycieli we współczesnej szkole podstawowej. Szczegółowemu opracowaniu poddano znaczenie nauczyciela w edukacji dzieci, jego kompetencje, pożądane cechy osobowe oraz role pełnione w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Scharakteryzowano czynniki warunkujące pozycję nauczycieli w społeczeństwie. Artykuł zawiera część teoretyczną oraz analizę wyników badań przeprowadzonych wśród 100 nauczycieli polskich z województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz 96 z północnych (Sárospatak) i południowych Węgier (Kaposvári). Analiza wyników badań została dokonana z uwzględnieniem stażu pracy oraz sprawowania...

Uwagi o przedawnieniu roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom

Wojciech Dubis
Nowelizacja przepisów o przedawnieniu dokonana na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w poważnym stopniu zmieniła kształt tej instytucji w prawie polskim. Jednolita konstrukcja przedawnienia została rozbita i obecnie mówić należy o przedawnieniu roszczeń wobec konsumentów i przedawnieniu innych roszczeń. Wprowadzona nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, poza koniecznością oznaczenia daty wymagalności roszczenia we wszystkich pozwach w sprawach o zasądzenie roszczenia, przynosi...

Doświadczanie świata muzyki przez dziecko w kontekście wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

Rafał Majzner
Celem artykułu jest próba dokonania analizy zaleceń zawartych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej, odnoszących się do różnych form doświadczania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Na tej podstawie autor formułuje postulaty związane z formami doświadczania świata muzyki przez dziecko nieujętymi w programach kształcenia, a koniecznymi dla pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Koncepcja wsparcia pedagogicznego dziecka z dysleksją rozwojową

Aneta Ratajek
W artykule zawarto główne założenia autorskiej koncepcji wsparcia dziecka z dysleksją. Propozycja została zainspirowana badaniami dotyczącymi sukcesów i niepowodzeń osób z dysleksją rozwojową.

Grupa rówieśnicza miejscem wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Agnieszka Jędrzejowska
Tekst dotyczy grupy rówieśniczej jako szczególnej przestrzeni dla wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wyjątkowość oddziaływania dzieci pełnosprawnych na ich rówieśników z zaburzeniami wynika z naturalnej predyspozycji dzieci do współodczuwania, a także pomagania i tworzenia pola do współdziałania – do bycia razem. Postawa dzieci pełnosprawnych cechuje się również, poza wrażliwością i okazywaniem bliskości, intuicyjnie mądrym stawianiem wymagań (dostosowanych do możliwości rozwojowych ich niepełnosprawnych kolegów).

Wspieranie rozwoju uczniów w integracyjnej i inkluzyjnej edukacji wczesnoszkolnej

Tomasz Dobrowolski
Uczniowie uczęszczający do klas integracyjnych bądź uczestniczący w edukacji inkluzyjnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej mają wiele potrzeb w sferze rozwoju. Rozwiązania, jakie są obecnie dostępne jako formy pomocy, nie zawsze zaspakajają wszechstronny rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto zatem przyjrzeć się dokładniej różnicy między integracją a inkluzją, a także samej ofercie edukacyjno-wspierającej dzieci z deficytami w tych placówkach.

Ujawnienie w księdze wieczystej prawa dożywocia

Edward Gniewek
W stosunku prawnym dożywocia, nawiązywanym na podstawie umowy dożywocia, następuje ustanowienie prawa dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. W zasadniczej mierze status prawa dożywocia określono w materialnoprawnej regulacji kodeksu cywilnego. Określono tam uprawnienia dożywotnika, w powiązaniu z treścią ciężarów zobowiązanego (art. 908 k.c.). W tej kodeksowej regulacji przyjęto konstrukcję rozszerzonej skuteczności ustanowionego prawa dożywocia wobec kolejnego właściciela nieruchomości. Równocześnie zaś w odrębnej regulacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece dopuścił ustawodawca (w art. 16...

Dorozumiany sposób zawarcia umowy o podział nieruchomości quoad usum oraz jego wybrane konsekwencje cywilnoprawne Więcej

Elzbieta Klat - Gorska
Do grupy podstawowych uprawnień przysługujących każdemu współwłaścicielowi nieruchomości należy zaliczyć współposiadanie oraz współkorzystanie z nieruchomości. Przedmiotem opracowania jest analiza zagadnienia dotyczącego dorozumianego zawarcia porozumienia przez współwłaścicieli nieruchomości, określającego warunki podziału nieruchomości quoad usum oraz zmiany ustawowych zasad współposiadania i współkorzystania z nieruchomości wspólnej. Tego rodzaju podział może polegać na tym, że każdy ze współwłaścicieli lub niektórzy z nich otrzymują do wyłącznego użytku fizycznie wydzieloną część nieruchomości i każdy z wyłączeniem innych tę część używa oraz...

Stwierdzenie treści testamentu ustnego

Joanna Kuźmicka - Sulikowska
W artykule poruszone zostało istotne z punktu widzenia praktycznego zagadnienie dotyczące tego, w jaki sposób prawidłowo może dojść do stwierdzenia treści testamentu ustnego zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, tak by testament ten był skuteczny i wywierał skutki prawne. W artykule przedstawiono także propozycje rozstrzygnięcia pojawiających się na gruncie tych przepisów wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie związane z użytymi w nich pojęciami świadka i osoby trzeciej, dochowaniem wymogów formalnych niezbędnych dla sporządzenia pisma...

Opcjonalne prawo umów – zalety i ograniczenia

Piotr Machnikowski
Jedną z rozważanych w dyskusji naukowej i politycznej ścieżek rozwoju regulacji prawnych dotyczących zobowiązań umownych jest ustanowienie zbiorów przepisów, których zastosowanie do konkretnego stosunku umownego zależałoby od woli stron tego stosunku. To opracowanie bada możliwości powodzenia tego zamierzenia, odwołując się do praktyki dotyczącej istniejących już zbiorów reguł prawa umów, których twórcy przewidywali dla nich takie właśnie zastosowanie.

„Rzeczy wyłączone z obrotu” (res extra commercium) w polskim porządku prawnym

Amadeusz Obłąk
Instytucja „rzeczy wyłączonych z obrotu” (res extra commercium), wywodząca się z rzymskiego podziału rzeczy, nie jest instytucją wprost uregulowaną przez ustawodawcę w polskim porządku prawnym. Mimo iż jest to narzędzie prawne przywoływane przez przedstawicieli doktryny, orzecznictwa czy też, w pewnych przypadkach, prawodawcę, wydaje się, że do dnia dzisiejszego nie wypracowano ogólnej definicji rozumienia pojęcia tzw. „rzeczy wyłączonych z obrotu”. Na podstawie wybranych przepisów prawnych, orzeczeń oraz poglądów wyrażonych w doktrynie autor niniejszego opracowania analizuje zarówno...

Mechanizmy ochrony pracownic w ciąży będących członkami zarządu spółki

Robert Stefanicki
Osoba fizyczna, pełniąca funkcje członka zarządu jest powiązana ze spółką stosunkiem korporacyjnym. Z punktu widzenia wymogów prawa handlowego w pierwszej kolejności powinien być dokonany prawidłowo wybór (powołanie, mianowanie) członka zarządu. Dopiero na podstawie niniejszej legitymacji mogą być nawiązywane stosunki pracownicze lub cywilnoprawne umowy a osoba w każdym czasie odwołana. Problem legalności zakończenia stosunku łączącego spółkę z członkiem zarządu komplikuje się w sytuacji, gdy odwoływaną jest pracownica w ciąży, podlegająca szczególnym mechanizmom ochronnym, co ilustruje komentowane...

Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych (art. 82 RODO)

Radosław Strugała
Opracowanie dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej uregulowanej w art. 82 RODO. Podstawowym problemem poruszonym w opracowaniu jest kwestia zasady tej odpowiedzialności. Jak się bowiem wydaje, wbrew użytemu w polskiej wersji językowej pojęciu winy, odpowiedzialność tę należy uznać za niezależną od winy.

Wina i szkoda jako przesłanki odpowiedzialności

Andrzej Śmieja
Dostrzegając rosnące znaczenie praktyczne odpowiedzialności z art. 430 k.c., autor poszukuje przyczyn tego zjawiska. Następnie analizuje warunki umożliwiające stosowanie na gruncie art. 430 k.c. koncepcji tzw. winy anonimowej. Rozważa też, czy art. 430 k.c. może stanowić podstawę roszczeń o naprawienie szkody niemajątkowej. Zdaniem autora, w świetle dominującej wykładni art. 448 k.c. byłoby to dopuszczalne jedynie w przypadku naruszenia zdrowia (art. 445 § 1 k.c.), co często stanowiłoby rozwiązanie krzywdzące dla poszkodowanego. Końcowa część artykułu dotyczy...

Stawianie stałych granic zachowania – obszar (nie)kompetencji rodziców

Anna Mitręga
Stawianie stałych granic zachowania jest jednym z zasadniczych warunków aranżowania bezpiecznego otoczenia wychowawczego dziecka. Stałe, jasne przekazy dotyczące reguł i zasad regulujących funkcjonowanie ludzi w swoim środowisku umożliwiają swobodne i bezpieczne drogi rozwoju. Analizując kompetencje rodziców w kontekście teoretycznym, można zauważyć, że jedną z najtrudniejszych rodzicielskich powinności jest równoważenie przeciwstawnych dążeń dziecka do bliskości i nieskrępowanej eksploracji. Problemem podjętym w opracowaniu jest świadomość konieczności stawiania stałych granic, praktyczna umiejętność definiowania reguł, ekspresji emocji i zachowań,...

Znaczenie pracy z książką drukowaną dla podopiecznych świetlicy szkolnej

Małgorzata Prokosz
W niniejszym opracowaniu autorka, odnosząc się do badań opisujących zmniejszanie się czytelnictwa u dzieci w Polsce, wskazuje na główne przyczyny tego zjawiska. Następnie analizuje korzyści poznawcze, moralne i terapeutyczne płynące z kontaktu z książkami drukowanymi. W końcowej części wskazuje na dobre praktyki w zachęceniu dzieci, także tych o szczególnych potrzebach, do czytania, możliwe do realizacji przez wychowawców w świetlicach szkolnych.

Gry miejskie jako współczesna, oryginalna i innowacyjna metoda nauczania i uczenia się seniorów

Ewa Jurczyk-Romanowska, Marta Koszyc, Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Jacek Gulanowski, Michal Kabát, Magdaléna Švecová, Tijana Milenkovic Jankovic, Paola Barone & Charoula Giannelaki
Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale dokonano diagnozy dotyczącej osób starszych i ich kompetencji w zakresie nowych technologii. W tym rozdziale opisano także dostępne w krajach partnerskich programy edukacyjne w zakresie ICT skierowane do osób starszych. Kolejny rozdział zawiera opis i wyniki eksperymentu pedagogicznego, którego celem było porównanie efektywności metody uczenia seniorów używania smartfonów. W eksperymencie porównano metodę klasowo-lekcyjną, która dominuje w ofercie edukacyjnej skierowanej do seniorów, z metodą zgodną ze strategiąedutainmentu...

Registration Year

 • 2022
  171
 • 2021
  388
 • 2020
  391
 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  1,032
 • Other
  216
 • Journal Article
  127
 • Journal
  5
 • Book
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  356
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  41
 • University of Silesia
  34
 • Wrocław Medical University
  24
 • University of Zielona Góra
  18
 • University of Łódź
  18
 • Pedagogical University of Kraków
  16
 • University of Gdańsk
  13
 • University of Warsaw
  13
 • Jan Kochanowski University
  12