1,381 Works

Odesłanie prejudycjalne a polska procedura cywilna

Ewa Bobin
The article presents the preliminary ruling procedure in the context of its functioning in polish civil courts. The author discusses a.i. the issue of civil courts entitled to submit preliminary rulings, indicates in what situations civil courts can or are obliged to submit an application, as well as discusses the elements of polish civil procedure related to this EU procedure.

Reverse squeeze-out i sell-out w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych

Dominik Delczyk
The subject of the article are legal institutions designed to counterbalance squeeze-out’s regulations. The article presents the legal structure of reverse squeeze-out and sell-out, ratio legis and tax issues of the institutions.

Prawno-administracyjne uregulowania udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski a stan faktyczny

Robert Hryszkiewicz
The author in the presented article introduces legal and administrative regulations for granting protection to foreigners on the territory of Poland. The author does this by analyzing the applicable legal provisions relating to this matter, and also indicates statistical data and examples of the application of the analyzed provisions in practice by the competent administrative authorities. It should be stated that despite very broad and fairly precisely described forms of assistance to foreigners seeking for...

Założenia reformy kodeksu spółek handlowych w zakresie projektowanej prostej spółki akcyjnej (PSA) – wybrane zagadnienia

Tomasz Okos
The article is a concise analysis of currently prepared evolutionary changes in the Code of Commercial Companies in the form of the introduction of a new type of capital company – simple joint stock company, which is intended to serve business in innovative industries. Basic issues of the company’s operations, in particular its material structure and protection of the creditors, are discussed due to the ongoing disputes regarding its final settlement. The article is an...

Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

Aleksandra Pasek
The article regards effects of declaration of bankruptcy on marital property regime of the bankrupt. Upon declaration of bankruptcy of one of the spouses, a separate property regime shall arise between the spouses. If the community property regime existed between the spouses, the community property shall be included in the bankruptcy estate and may not be divided.

The Social Construction of ‘Ethnic Identity’: Confusion over Terms? How the Sociology of ‘Ethnic Identity’ can be Relevant to the Use of Theory in Counselling Psychology

Byron Gaist
In today’s shifting social climate of financial crises, war, economic migration and refugee crises, ethnic identity is an increasingly important psychosocial variable to consider within the helping professions. In this article, a postmodern perspective on the development and experience of ethnic identity is discussed - in particular, the social constructionist view, which is based on a fluid, non-binary identity logic. Using applications of ethnic identity in the field of counselling psychology as a professional example,...

Kryzys ekonomiczny i jego postrzeganie w świecie arabskim jako jedna z kluczowych części składowych sytuacji na Bliskim Wschodzie

Ziad Abou Saleh
Jednym z najważniejszych problemów Europy obecnych czasów jest kryzys migracyjny, rozumiany jako żywiołowy i niekontrolowany napływ uchodźców z terenów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W artykule wykazano, że proces ten ma charakter obiektywny, a jego przyczynami są sytuacja polityczna i gospodarcza na Bliskim Wschodzie oraz przekształcenia polityczne w państwach Unii Europejskiej. W artykule zwrócono uwagę na konieczność ujęcia ekonomicznych przyczyn procesu migracji w ramy organizacyjne. Wydaje się bowiem, że dzięki temu możliwe będzie minimalizowanie konfliktów...

Schools “Detached” from Reality. On the Architectonics and Dynamics of Contemporary Educational Space

Rafał Włodarczyk
Each institutionalized social practice, including school practice, is placed in a separate temporal, spatial and situational context appropriate for itself. In this way a distance is created between school education and social reality. This distance is changing under the influence of developments in the organization of schools and social practices. A number of studies reveal the negative effects of the increasing distance between school education and social practice. The aim of this paper is to...

Św. Augustyn jako mistrz i nauczyciel w relacji Possydiusza z Kalamy

Filip Pech
Artykuł traktuje o życiu św. Augustyna z Hippony, który był i nadal jest prawdziwym mistrzem i nauczycielem dla niezliczonych pokoleń chrześcijan. Cudzołożnik, poganin, heretyk i zatwardziały grzesznik, który stał się świętym biskupem i Ojcem Kościoła. Jego życie stanowi niezwykłą historię o nawróceniu. Znamy ją dzięki Possydiuszowi z Kalamy, uczniowi św. Augustyna, autorowi Vita Sancti Augustini (Żywot św. Augustyna) oraz dzięki samemu Augustynowi i jego słynnym Wyznaniom.

Działalność nauczycielska Antoniego Gustawa Bema (1848–1902) we wspomnieniach wychowanków. Mistrzostwo pedagogiczne czy osobiste?

Ewa Kula
W artykule zaprezentowana została sylwetka nauczyciela gimnazjów kieleckiego i warszawskiego Antoniego Gustawa Bema w świetle wspomnień jego wychowanków. Uczniem Bema był znany później pisarz Stefan Żeromski i z jego pamiętników dowiadujemy się o tym nauczycielu najwięcej. Na podstawie przytaczanych opinii można zaryzykować twierdzenie, że Bem osiągnął w swoim zawodzie tzw. mistrzostwo osobiste, co oznacza, zgodnie z terminem zaproponowanym przez Petera M. Senge w pracy "Piąta dyscyplina", traktowanie życia jak działalności twórczej, przyjęcie czynnego, a nie...

Niecodzienna codzienność. Nie tylko o jednym wierszu Juliana Tuwima

Radosław Sioma
Artykuł jest interpretacją wiersza Juliana Tuwima Życie codzienne, w którym poeta odsłania wyjątkowość codzienności, jej niepojętość i tajemnicę. Lektura wiersza odwołuje się do innych utworów poetyckich (Zbigniewa Herberta, Jerzego Lieberta, Krystyny Miłobędzkiej), a przeprowadzona zostaje przy pomocy opozycyjnych kategorii poręczności rzeczy i ich istnienia (Martin Heidegger), komunikacji (Søren Kierkegaard/Michał Paweł Markowski), niesamowitości (Zygmunt Freud) i epifanii literackiej (Ryszard Nycz). W ostatecznym rachunku poezja jawi się jako próba poszukiwania języka dla niepojętości („jedyności” – Józef Czechowicz)...

Strategie zarządzania czystością seksualną na przykładzie amerykańskiego ewangelikalnego poradnika dla adolescentów. Studium przypadku

Grzegorz Wiktorowski
Celem artykułu jest ukazanie strategii dyskursywnych stosowanych w poradniku o randkowaniu i seksualności dla adolescentów, pisanym z perspektywy ewangelikalnej, a zatem religijnej. Stosując specyficzny tryb uzasadniania i argumentacji oraz określone środki retoryczne jako środki perswazyjne, autorzy kreują narrację, która ma zachęcić dorastającą młodzież do powstrzymania się od podjęcia aktywności seksualnej i zachowania czystości do dnia swojego ślubu. Tę ostatnią kategorię definiują w kilku istotnych aspektach, które możemy określić jako moralno-etyczne, sakralne, psychologiczne oraz terapeutyczne, odsyłające...

Kształtowanie się tożsamości społecznej i kulturowej w codzienności domowej

Krystyna Ferenz
Proces kształtowania się tożsamości przebiega w kulturze codzienności domu. Najważniejsze czynniki sprawcze to: kultura bytu materialnego, uznawany system wartości i norm, przyjęte schematy rozwiązywania sytuacji społecznych, kultura uczuć, zwyczaje i obyczaje, kody komunikacji, świętowanie i wypoczynek. Tożsamość buduje się równolegle w dwóch wymiarach: kulturowym i społecznym. W pierwszym przygotowuje człowieka do różnych form uczestnictwa w kulturze. W drugim uświadamia i rozbudza potrzeby aktywności w zadaniach społecznych. Oba aspekty rozwoju osobowości nadają kształt przybieranym orientacjom życiowym...

Dom rodzinny jako miejsce enkulturacji w wypowiedziach studentów różnych kierunków studiów i wybranych autobiografiach, łącznie z własną pt. \"Kajros i arteterapia\"

Wita Szulc
Autorka przeanalizowała setki krótkich wypowiedzi studentów z różnych kierunków studiów z lat 1997–2016 na temat ich enkulturacji, a następnie porównała je z dwoma obszerniejszymi autobiografiami zatytułowanymi "Moje wejście do świata kultury. Autobiografie nauczycieli" i "Sztuka w moim życiu. Autobiografia artystyczna" oraz z własną autobiografią pod tytułem "Kajros i arteterapia". Przedmiotem badań było sprawdzenie, czy respondenci mają świadomość roli domu rodzinnego i jego atmosfery na własną enkulturację, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domu na ich stosunek do...

Dom rodzinny w obliczu kryzysu. Komunikacja w relacji doradca rodzinny – klient w sytuacji rozwodu w rodzinie. Refleksje doradcy rodzinnego

Maja Piotrowska
W prezentowanym tekście autorka analizuje wieloaspektowość i niejednoznaczność zjawiska rozwodu w rodzinie. Zwraca szczególną uwagę na rolę komunikacji pomiędzy doradą rodzinnym a klientem w obliczu kryzysu w rodzinie (rozwodu). Autorka omawia szereg technik komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy doradcy oraz wskazuje na bariery komunikacyjne utrudniające stworzenie autentycznej relacji doradca rodzinny – klient.

Dom rodzinny jako miejsce komunikacji dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju – studium indywidualnego przypadku

Barbara Grzyb & Gabriela Kowalska
Dom rodzinny to miejsce, w którym nabywane są wszelkie umiejętności. Dlatego warto prowadzić warsztaty i szkolenia dla rodziców, dzięki którym rozszerzą oni swoje zainteresowania w zakresie nauki komunikacji dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.

Dom rodzinny jako przestrzeń kształtowania tożsamości

Elżbieta Turska
Na kształtowanie tożsamości człowieka wpływa wiele czynników wywodzących się zarówno z otoczenia społecznego, jak i związanych z aktywnością własną. Szukanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” rozpoczyna się od identyfikacji z osobami znaczącymi, pochodzącymi z najbliższych kręgów społecznych odniesień. Z badań przeprowadzonych w grupie 364 studentów pedagogiki wynika, że dla większości respondentów dom rodzinny ma fundamentalne znaczenie w kreowaniu tożsamości. Atmosfera domu rodzinnego, relacje z rodzicami, rodzeństwem, babciami, dziadkami, a także dalszą rodziną (wujostwem, kuzynostwem) to...

Fenomen egzystencjalnych wymiarów myślenia utopijnego

Jarosław Gara
Autor podejmuje analizę dwóch typów myślenia utopijnego oraz towarzyszących im idealistycznych heurystyk rozumowania. Pierwszy model myślenia utopijnego można określić mianem absolutyzacji Tego-Samego (tego-co-jest-takie-samo),a drugi absolutyzacji Tego-Innego (tego-co-jest-całkowicie-inne). Metaforyczną egzemplifikacją pierwszego modelu jest topos związany z mitologiczną opowieścią o ziemi ojczystej Odyseusza, a drugiego topos związany z biblijną opowieścią o ziemi obiecanej Abrahama. W każdym z tych modeli mamy do czynienia z wyeksponowaniem egzystencjalnego wymiaru poszukiwania drogi „do”: w pierwszym przypadku doznanego już miejsca (Tego-Samego), a...

Uwagi do heterotopii szkoły i jej utopijnej intencji

Jarosław Barański
Technologiczne utopie systemu edukacji według Kurda Lasswitza, twórcy niemieckiej fantastyki naukowej, stawiają kluczowe pytanie o funkcje i cele szkoły, przeszłej i przyszłej – o napięcie między jej utopijną intencją a heterotopijną przestrzenią, którą zajmuje. Artykuł podejmuje więc próbę określenia wymiarów przestrzeni heterotopii szkoły, a także jej wytworu – prymusa, ukazując szkołę jako kulturowe narzędzie cywilizowania człowieka

Atopia w teorii systemów autopojetycznych

Michał Głażewski
Przedmiotem artykułu jest fenomen atopii – jednej z możliwych form społecznych „realnej” utopii, która pojawiła się we współczesnym globalnym świecie wraz z towarzyszącymi jej derywatami, jak dystopia i heterotopia. Praca składa się z sześciu części: 1. Uśmiech Kota z Cheshire; 2. Fenomen atopii; 3. Atopia według Willkego; 4. Atopia wolnego rynku; 5. Maszyny aniołów; 6. Eksterytorializacja społeczeństwa. Główną ideą artykułu jest opisanie i rozważenie oryginalnej koncepcji stosunku do studium nowoczesnego społeczeństwa opracowanego przez Helmuta Willkego,...

Miejsce cierpienia w urzeczywistnionej (?) utopii – rozważania na poły pedagogiczne

Konrad Rejman
Epoce Oświecenia zawdzięczamy rozkwit myśli i wyobraźni utopijnej. Bronisław Baczko zauważył też, że oświeceniowe zaufanie w stosunku do rozumu prowadzi w konsekwencji do przekształcenia teodycei w antropodyceę. Już nie przed Absolutem, ale przez Rozumem tłumaczyć się musimy ze swoich działań. Nie Bóg odpowiada za cierpienie, ale my sami za nie odpowiadamy; wspierając się na ideale wolności, poszukujemy jego sensu. Czy te dwie konsekwencje Oświecenia – rozwój myślenia utopijnego i antropodycea, w jakiś sposób łączą się...

Obrazy edukacji w dystopii „Nowy wspaniały świat” Aldousa Huxleya

Arleta Suwalska
Powszechna szczęśliwość w Republice Świata powiązana była z zakazem poznawania historii, sztuki, religii oraz, w pewnym stopniu, nauki. Wprowadzony podstępem system społeczny polegał na monstrualnej manipulacji świadomością jednostki w wyniku klonowania obywateli, respektowania stworzonego przez państwo niewolnictwa i warunkowaniem najprostszych życiowych przyjemności. W Nowym wspaniałym świecie wychowaniem dzieci zajmowało się państwo, które od najmłodszych lat wpajało im przynależność do określonej klasy społecznej i nieuchronność losu. Przedmiotem analizy w tym artykule są futurystyczne obrazy edukacji w...

Antonio Gramsci i pedagogika krytyczna. Hegemonia, edukacja i zadania intelektualistów

Wojciech Kruszelnicki
W artykule tym pokazuję zasadniczy wpływ myśli Antonio Gramsciego na formowanie się i rozwój kilku koncepcji funkcjonujących w pedagogice Henry’ego A.Giroux, a także u innych autorów pracujących na polu pedagogiki krytycznej. Odczytuję tu „Notatki z więzienia” Antonio Gramsciego – książkę o przełomowym znaczeniu dla krytycznej filozofii edukacji. Dowodzę, że Girouxowska idea „nauczyciela jako publicznego intelektualisty” ma definitywnie swoje źródła w myśli Gramsciego, z której autor Theory and Resistance in Education czerpie również wtedy, gdy wypowiada...

Świat Barbie jako utopia ciała idealnego

Jowita Gromysz
W niniejszym tekście, na przykładzie świata lalek Barbie, pokazuję, w jaki sposób kategoria cielesności staje się przestrzenią-kluczem do opisywanej w tekstach kultury utopii świata perfekcyjnych ludzi. Dziewczynki, bawiąc się lalkami, oglądając o nich filmy, są socjalizowane do płci kulturowej. Dla pedagoga interesujące jest to, w jaki sposób kultura popularna kreuje utopię – miejsce życia idealnego człowieka XXI wieku – jak zachęca dzieci do spoglądania na cielesność jako tę niedoskonałą, wymagającą wdrożenia wielu reżimów, praktyk, które...

Teatr osób niepełnosprawnych – utopia (z)realizowana

Edyta Nieduziak
Tytuł referatu nawiązuje do tekstu Zbigniewa Osińskiego, dotyczącego przedsięwzięć Jerzego Grotowskiego z okresu kultury czynnej, a więc z czasu kontrkultury, którą można traktować jako utopię. W ramach kultury czynnej, na ukształtowanie której wpływ miała kontrkultura, Grotowski dążył do likwidacji tradycyjnego teatru i podejmował działania określone mianem „teatru uczestnictwa”. Widzowie nie oglądali w nich wykreowanych przez aktorów i reżysera przedstawień, ale brali udział w przygotowanych dla nich doświadczeniach. W konsekwencji doprowadziło to do poszerzania przedsięwzięć realizowanych...

Registration Year

 • 2022
  171
 • 2021
  388
 • 2020
  391
 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  1,032
 • Other
  216
 • Journal Article
  127
 • Journal
  5
 • Book
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  356
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  41
 • University of Silesia
  34
 • Wrocław Medical University
  24
 • University of Zielona Góra
  18
 • University of Łódź
  18
 • Pedagogical University of Kraków
  16
 • University of Gdańsk
  13
 • University of Warsaw
  13
 • Jan Kochanowski University
  12