1,381 Works

Zadowolenie ze zdrowia i z życia osób aktywnych fizycznie

Adam Metelski
Utrzymanie dobrej kondycji i zdrowia powinno stać na czele wszystkich wartości człowieka dwudziestego pierwszego wieku. Zdrowie ma bowiem decydujący wpływ na możliwość podejmowania przez człowieka jakichkolwiek działalności. Szczególnie w tym kontekście warto zwrócić uwagę na aktywność fizyczną. Brak aktywności fizycznej często łączy się z nadmierną masą ciała, a otyłość to choroba ogólnoustrojowa, która jednocześnie zwiększa ryzyko rozwoju wielu innych chorób. W efekcie otyłość, stając się chorobą społeczną, powiększa wydatki na ochronę zdrowia, pogarsza standard życia...

Biblijna koncepcja etiologii choroby i integralnego uzdrowienia w ujęciu teologii prawosławnej

Jacek Froniewski
Nowoczesna medycyna naukowa oparta na paradygmacie biomedycznym zdominowała dzisiejsze podejście do choroby i procesu leczenia. Dla współczesnego człowieka obce stało się tym samym myślenie o chorobie w kategoriach teologicznych, a jeszcze bardziej ontologicznych, tak głęboko zakorzenione w tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Wobec narastającej w Polsce fali migracyjnej zza naszej wschodniej granicy istotne wydaje się zrozumienie mentalności pacjentów z tego kręgu religijno-kulturowego oraz ich potrzeb w zakresie opieki duchowej, stąd celem artykułu jest przede wszystkim ukazanie teologicznych...

Pokonywanie bariery szklanego sufitu przez kobietę-lidera w ochronie zdrowia

Ewa Tańska
Celem pracy jest wyjaśnienie, czym dokładnie jest szklany sufit, jaka jest skala zjawiska w sektorze ochrony zdrowia na świecie i w Polsce, zarówno na uczelniach medycznych, jak i w placówkach medycznych, oraz co można zrobić, aby przeciwdziałać lub łagodzić zjawisko. Metodą badawczą był przegląd i analiza literatury branżowej, w tym artykułów w międzynarodowych czasopismach oraz raportach znanych instytucji, jak GUS, Deloitte. Termin „szklany sufit” stanowi metaforę oznaczającą niewidzialne bariery uniemożliwiające kobietom awansowanie na wysokie stanowiska...

Znaczenie materiałów włókienniczych dla poprawy jakości życia osób długotrwale unieruchomionych w świetle badań własnych

Ewa Witczak, Małgorzata Cieślak, Katarzyna Śledzińska, Marek Lao & Ewa Gromadzińska
Problematyka powstawania i leczenia odleżyn u osób długotrwale unieruchomionych ma duże znaczenie społeczne. Odleżyny stanowią poważny problem medyczny i ekonomiczny. Do grupy narażonej na powstawanie odleżyn należą między innymi osoby wykonujące pracę w pozycji siedzącej oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich. Poprawa warunków pracy osób niepełnosprawnych, unieruchomionych na stanowiskach pracy, może wpływać na wzrost aktywności zawodowej tej grupy osób. Brak właściwości bioaktywnych i komfortu fizjologicznego siedziska prowadzi do infekcji i schorzeń dermatologicznych. Obecnie użytkowane siedziska...

Działania ukierunkowane na osiągnięcie sukcesu życiowego podopiecznych SOS Wioski Dziecięcej

Sandra Reterska-Tkaczyk

Doświadczenia rodziców bardzo uzdolnionych dzieci przy wsparciu sukcesu w ich edukacji

Stanislav Střelec & Lenka Frimlová

Sukces edukacyjny szkoły w aspekcie psychologii pozytywnej

Beata Krzaczkowska

Oblicza sukcesu edukacyjnego widziane przez pryzmat pokonywanych trudności w nauce gry na skrzypcach

Halina Zwiercan

Motywowanie uczniów zdolnych jako czynnik aktywizujący do osiągania sukcesu edukacyjnego

Agnieszka Hłobił

Kult sukcesu w kontekście kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Katarzyna Długosz

Zasady ogólne prawa podatkowego (próba inwentaryzacji)

Bogumił Brzeziński
W artykule analizowano jedno z kluczowych zagadnień dla całego prawa podatkowego, tj. zasady ogólne tego prawa. Autor podjął próbę inwentaryzacji tych zasad. W opracowaniu poddano zatem rozważaniom pojęcie i znaczenie zasad ogólnych prawa podatkowego, kształtowanie się zasad ogólnych prawa podatkowego, metodologię badań nad zasadami ogólnymi prawa podatkowego, a także listę idei uznawanych za zasady ogólne prawa podatkowego.

Symulowana intymność w relacjach typu friends with benefits

Mariola Bieńko
W narracji biograficznej młodych dorosłych przedłużenie dojrzewania to świadome oddzielenie życia seksualnego od prokreacji i małżeństwa. Kultura „podrywu”, obrazująca wyraźną zmianę w kierunku akceptacji przez młodych dorosłych w zachodnich społeczeństwach przygodnego, nierelacyjnego seksu, wywołuje znaczne zainteresowanie w naukach społecznych. Prezentowany artykuł definiuje i opisuje społeczny konstrukt „przyjaźni z korzyścią/bonusem” definiowanej jako relacja, w której przyjaciele przeciwnej płci utrzymują ze sobą powtarzalne kontakty seksualne, wykluczają jednak romantyczne uczucie i zaangażowanie. Związki te postrzegane są jako krótkoterminowe...

„Zwykłe” potrzeby „zwyczajnych” mężczyzn czy fantazje „zboczeńców”? Formy aktywności seksualnej klientów z perspektywy kobiet świadczących usługi seksualne

Izabela Ślęzak
Tematem artykułu jest seksualny obraz klienta, zrekonstruowany z wypowiedzi kobiet świadczących usługi seksualne. Zaprezentowane zostaną rozważania teoretyczne dotyczące roli klienta oraz tego, co skłania mężczyzn do korzystania z prostytucji. Zreferowane zostaną także wyniki badań dotyczące rodzaju usług, jakich, zdaniem kobiet świadczących usługi seksualne, oczekują klienci, a także tych, które pracownice decydują się wykonywać podczas spotkań. Zaprezentowane zostaną także sposoby definiowania i redefiniowania przez pracownice oczekiwanych przez klientów form aktywności seksualnej jako „normalnych” lub nie.

Niewidzialne matki – adaptacyjne strategie zabezpieczania przed stygmatyzacją członków rodzin tworzonych przez lesbijki

Milosz Ukleja
Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie czytelnikom części prowadzonych przeze mnie badań nad codziennością rodzin jednopłciowych, dotyczących wykorzystywania strategii zabezpieczania rodziny przed zjawiskiem stygmatyzacji. W artykule omawiam podstawowe przemiany związane z pojawieniem się zjawiska jednopłciowego rodzicielstwa, odwołując się do badań zachodnich i polskich. Skupiam się na zjawisku tworzenia przez tego typu rodziny codziennych strategii zabezpieczających przed konsekwencjami dominujących norm społecznych, które wykluczają zjawisko jednopłciowego rodzicielstwa. Pojęciami, które mają szczególne znaczenie w prezentowanym materiale, są stygmatyzacja...

Współczesna kobieca literatura erotyczna w kontekście przemian seksualności i cielesności

Adam Buczkowski
W artykule poddano analizie wzrastającą popularność kobiecej literatury erotycznej na przykładzie powieści Pięćdziesiąt twarzy Greya E. L. James. Autor wskazuje, że dotychczasowe interpretacje popularności kobiecej literatury erotycznej są niewystarczające, proponuje własną perspektywę interpretacji zjawiska w powiązaniu z kulturowymi kodami towarzyszącymi procesowi przemian zjawiska seksualności w kulturze Zachodu. Rozwój i duża popularność kobiecej literatury erotycznej są rezultatem przemian postrzegania i doświadczania seksualności.

Walka Polek o emancypację – konteksty społeczno-kulturowe

Dorota Majka-Rostek
Artykuł dotyczy wybranych kontekstów społeczno-kulturowych emancypacji Polek oraz wywalczenia przez nie praw wyborczych. Publikacja jest pokłosiem refleksji związanych z seminarium zorganizowanym 24 maja 2018 przez Zakład Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytułowanym: Sytuacja kobiet w demokratycznej Polsce – w stulecie uzyskania praw wyborczych. Stanowi prezentację i rozwinięcie wątków poruszanych podczas seminaryjnych dyskusji.

Bricolage as a Strategy of Pursuing Beauty in the Social Reality of the Polish People’s Republic

Anna Buchner & Bogna Kietlińska
In 2013, the authors participated in the international research grant titled “Towards the Comparative Sociology of Beauty: The Transnational Modelling Industry and the Social Shaping of Beauty Standards in Six European Countries”, which was carried out in Amsterdam, at the Institute for Social Science of Research (University of Amsterdam), under the direction of Professor Giselinde Kuipers. Some of the respondents in Poland were women, whose early adulthood took place in the times of the Polish...

Zawiść versus uwielbienie, czyli bohaterowie i celebryci zwierciadłem emocji społecznych

Agnieszka Doda-Wyszyńska & Monika Obrębska
W naszych wcześniejszych badaniach (2014–2016) sprawdzałyśmy, jakie wartości są związane ze współczesnymi bohaterami. Teraz, w najbliższej przyszłości, planujemy badać emocje uwalniane przez bohaterów. Ucieleśniają oni istotne kulturowo wartości, które są przywłaszczane przez mechanizmy rynkowe. Oscylacja konkretnego bohatera w obszarze wartości wywołuje wiele emocji. Na przykład, „gwiazdy” i ich fani, w przyspieszonej oscylacji między adoracją i zazdrością, a nawet nienawiścią, tracą poczucie rzeczywistości, ale być może tylko przez to „szaleństwo”, ostateczny cel ludzkiego świata zostaje opóźniony:...

Dobra osobiste osoby prawnej na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

Tomasz Baran
Artykuł porusza tematykę dóbr osobistych osób prawnych, w szczególności odniesienie tej konstrukcji do jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części autor omawia rozwój tej instytucji w Europie i na ziemiach polskich oraz konstytucyjne podstawy jej stosowania. Druga część tekstu wymienia katalog dóbr osobistych w odniesieniu do szczególnych osób prawnych jakimi są jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawia specyfikę ich stosowania. W praktyce polskich sądów ujawniła się według autora niebezpieczna tendencja do nadużywania przepisów o ochronie dóbr osobistych...

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Michał Bernaczyk & Mariusz Jabłoński
Niniejsza książka omawia problem klasyfikowania osoby prawnej jako publicznej bądź prywatnej, a przez to uprawnionej do ochrony konstytucyjnych praw podmiotowych w Polsce. W polskim prawie konstytucyjnym nie zaproponowano wyraźnej koncepcji pozwalającej sklasyfikować osobę prawną, zwłaszcza o kapitale mieszanym, jako podmiot konstytucyjnych wolności lub praw. W książce przeanalizowano praktykę polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz zagranicznych sądów i trybunałów, która może pozwolić wyklarować konstytucyjny status takich podmiotów.

Wybrane aspekty budżetu obywatelskiego w mieście metropolitalnym

Irena Czaja-Hliniak
Budżet obywatelski, czyli tzw. partycypacyjny, jest podstawową instytucją udziału społeczeństwa w wydatkowaniu środków publicznych na szczeblu lokalnym. Opiera się na konsultacjach społecznych. Od 2018 r. obowiązuje regulacja prawna zawarta w ustawie z 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawie z 1998 r. o samorządzie województwa. Dotąd jedyną podstawą była możliwość przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawach ważnych dla danej JST. Nadal znaczną rolę grają akty prawa miejscowego w...

Przejawy władztwa finansowego na szczeblu samorządowym – wybrane zagadnienia

Elżbieta Feret
Opracowanie zostanie poświęcone wskazaniu wybranych przejawów tzw. władztwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Podjęta problematyka jest niezwykle istotna w kontekście decentralizacji władzy publicznej i przekazaniu do wykonania szczeblowi samorządowemu znacznej liczby zadań publicznych. Ich realizacja bowiem, determinowana jest koniecznością ustawowego określenia pewnych uprawnień władczych o charakterze finansowym, które czynią możliwe zrealizowanie zadań przez gminy, powiaty i samorządy województw. Podstawę do przeprowadzenia rozważań w tym zakresie stanowić będą przede wszystkim obowiązujące regulacje prawne oraz wybrane pozycje literatury...

Przychody uzyskiwane z tytułu umów o dzieło o rezultacie niematerialnym - konsekwencje na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

Paweł Selera
Zawarcie umowy o dzieło jest niezwykle korzystną formą współpracy. Tego typu umowy nie podlegają ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnym. Ponadto umowa o dzieło stwarza możliwości ustalania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. W ostatnich latach kontrowersje budzi możliwość realizacji różnego rodzaju wykładów/szkoleń w oparciu o umowę o dzieło. Organy rentowe kwestionują możliwość zawarcia tego typu umowy w zakresie wykładów i „przekwalifikowują” te umowy w umowy zlecenia podlegające systemowi ubezpieczeń społecznych.Orzecznictwo...

Registration Year

 • 2022
  171
 • 2021
  388
 • 2020
  391
 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  1,032
 • Other
  216
 • Journal Article
  127
 • Journal
  5
 • Book
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  356
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  41
 • University of Silesia
  34
 • Wrocław Medical University
  24
 • University of Zielona Góra
  18
 • University of Łódź
  18
 • Pedagogical University of Kraków
  16
 • University of Gdańsk
  13
 • University of Warsaw
  13
 • Jan Kochanowski University
  12