1,381 Works

Przejawy władztwa finansowego na szczeblu samorządowym – wybrane zagadnienia

Elżbieta Feret
Opracowanie zostanie poświęcone wskazaniu wybranych przejawów tzw. władztwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Podjęta problematyka jest niezwykle istotna w kontekście decentralizacji władzy publicznej i przekazaniu do wykonania szczeblowi samorządowemu znacznej liczby zadań publicznych. Ich realizacja bowiem, determinowana jest koniecznością ustawowego określenia pewnych uprawnień władczych o charakterze finansowym, które czynią możliwe zrealizowanie zadań przez gminy, powiaty i samorządy województw. Podstawę do przeprowadzenia rozważań w tym zakresie stanowić będą przede wszystkim obowiązujące regulacje prawne oraz wybrane pozycje literatury...

Przychody uzyskiwane z tytułu umów o dzieło o rezultacie niematerialnym - konsekwencje na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

Paweł Selera
Zawarcie umowy o dzieło jest niezwykle korzystną formą współpracy. Tego typu umowy nie podlegają ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnym. Ponadto umowa o dzieło stwarza możliwości ustalania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. W ostatnich latach kontrowersje budzi możliwość realizacji różnego rodzaju wykładów/szkoleń w oparciu o umowę o dzieło. Organy rentowe kwestionują możliwość zawarcia tego typu umowy w zakresie wykładów i „przekwalifikowują” te umowy w umowy zlecenia podlegające systemowi ubezpieczeń społecznych.Orzecznictwo...

“Settled in mobility”– migrating women in the areaof the Dobrzeń Wielki commune

Ewa Kruk
The chapter of the book: “Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia” is based on first-hand anthropological field research on the sociocultural aspects of the relationship between the inhabitants of the Dobrzeń Wielki commune and the expanding Elektrownia Opole.

Młody prekariat, czyli codzienna niepewność

Bożena Majerek

Kategoria sprawiedliwości w (samo)ocenianiu studentów. O codziennych doświadczeniach młodych akademików

Lidia Bielinis & Mateusz Dampc

Codzienność szkolna dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)

Sofia Kamińska

W kierunku przemiany wewnętrznej. Refleksja jako biograficzny punkt zwrotny

Alicja Żywczok
W artykule autorka podjęła problematykę refleksji pojmowanej jako refleksja naukowa (nad określonym zagadnieniem), refleksja krytyczna oraz autorefleksja prowadząca do samopoznania i autokorekty, czyli przemiany wewnętrznej. Ukazała znaczenie refleksji w rozwoju filo- i ontogenetycznym człowieka, modyfikacji jego zachowania, a zwłaszcza w prawidłowym procesie edukacyjnym. Analiza pojęcia refleksji, obowiązującego w naukach humanistycznych i społecznych, doprowadziła do wykazania różnic między refleksją a myśleniem, kontemplacją, introspekcją oraz koncentracją uwagi. Autorka zaakcentowała również współczesny problem niedoborów refleksyjności (ujmowanej jako dyspozycja...

Refleksja w codzienności – perspektywa pedagogii osoby

Witold Starnawski
Punktem wyjścia, zarówno w klasycznie rozumianej filozofii, jak i w pedagogice, jest doświadczenie potoczne. Codzienność jest fenomenem ze świata ludzkiego, jego głównymi elementami są: monotonia, konkretność, bezpośredniość, obiektywność, rutyna, automatyzm. Refleksja sprawia, że codzienne procesy i zdarzenia przemieniają się w środowisko uczestnictwa i działania osoby. Obydwa typy refleksji: ontyczna i poznawcza – są ważne dla tworzenia osobowego poziomu życia. Człowiek w codziennym życiu zwykle nie zauważa wartości ze względu na brak uwagi i zbyt absorbującą...

Refleksyjność młodzieży wobec własnej przyszłości zawodowej

Lucyna Myszka-Strychalska
Sfera życia zawodowego stanowi ważny wycinek egzystencji człowieka, wymagający od niego odpowiedniego namysłu i zaangażowania. Planowanie, zarządzanie oraz monitorowanie przebiegu własnej kariery należą do grona zadań, przed którymi staje każda jednostka. Niezwykle interesujące okazuje się przyglądanie się wywiązywaniu się z tych zobowiązań przez ludzi młodych, ponieważ to właśnie oni będą przyszłymi kreatorami przestrzeni rynku pracy. Przygotowując się do aktywnego życia zawodowego w zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, podejmują oni refleksję nad własną przyszłością i tym samym...

Ochrona danych osobowych w wybranych państwach Azji

Magdalena Abu Gholeh & Dominika Kuźnicka-Błaszkowska
Ochrona danych osobowych i prawa do prywatności jednostki to jeden z najbardziej istotnych problemów ostatnich lat. W celu zapewnienia szerokich gwarancji autonomii informacyjnej jednostki, Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Jego celem oprócz zapewnienia efektywnej...

Rodzina, partnerzy i znajomi : formy wsparcia i nie-wsparcia w narracjach osób z zaburzeniami lękowymi

Karol Górski
Celem artykułu jest analiza narracji, zamieszkałych w Polsce osób, borykających się z zaburzeniami lękowymi, z perspektywy otrzymywania pomocy i wsparcia ze strony otoczenia społecznego. Badania realizowane na rzecz artykułu pokazują, że znacząca doza wsparcia płynęła ze strony małżonków i partnerów oraz znajomych i przyjaciół. Natomiast rodzina nuklearna nie zawsze była gotowa do udzielania wsparcia pacjentom z zaburzeniami lękowymi. Artykuł pokazuje, że pomoc ze strony otoczenia społecznego, którą można określić jako nie-specjalistyczną formę pomocy, może z...

Trudne dziedzictwo zawarte w kamieniu : losy niemieckich pomników żołnierzy poległych w I wojnie światowej po 1945 r. na przykładzie Jeleniej Góry

Marek Szajda
Pomniki żołnierzy poległych w I wojnie światowej są powszechnym elementem europejskiego krajobrazu. Upamiętnienia te odnoszą się zarówno do pamięci o ofiarach, ale również do samego globalnego konfliktu. Artykuł prezentuje losy byłych niemieckich miejsc pamięci na terenie miasta Jelenia Góra na Dolnym Śląsku, które po 1945 r. zostało przyłączone do Polski. W okresie powojennym nie tylko polityka kształtowała stosunek do niemieckiego dziedzictwa. Również społeczeństwo, doświadczone okresem okupacji, prezentowało niechętne postawy wobec oswajanego krajobrazu kulturowego. Niniejszy tekst...

Rola cła w rozwoju gospodarczym kraju ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych

Katarzyna Machalica-Drozdek
Instytucja cła stanowi jedną z najstarszych danin publicznych pobieranych od towarów z tytułu przekroczenia przez towar granicy celnej osady czy państwa. Na przestrzeni wieków przeszło znaczną ewolucję, czego skutkiem na przełomie XX i XXI w. było zmniejszeniem obciążeń celnych w obrocie z państwami trzecimi. W efekcie większym obciążeniem dla podmiotów dokonujących importu towarów jest konieczność uiszczenia należności podatkowych z tytułu importu towarów aniżeli należności celnych. W chwili obecnej polityka celna prowadzona przez Unię Europejską zmierza...

Wpływ gwarancji Skarbu Państwa na rozwój gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo sektora finansów publicznych

Wojciech Bożek
W opracowaniu omówiono zagadnienia związane z gwarancjami udzielanymi przez Skarb Państwa (SP), a w szczególności te gwarancje, które zabezpieczają zobowiązania wynikające z przeznaczenia kredytu lub przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Celem opracowania jest ukazanie wpływu ww. gwarancji na rozwój gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo sektora finansów publicznych. We wnioskach końcowych autor stwierdza, że gwarancje SP faktycznie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego państwa, zachęcając inwestorów do podejmowania działań sprzyjających wzrostowi produktu krajowego...

Edukacja muzyczna z metodyką. Skrypt do przedmiotu

Kondracka-Szala Marta
Prezentowany skrypt stanowi uzupełnienie zajęć z przedmiotu „Edukacja muzyczna z metodyką” o dodatkowe, ponadprogramowe materiały metodyczne, które będą wymagały pracy własnej studentów w celu rozwijania ich kompetencji z zakresu edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawarte w skrypcie ćwiczenia oraz zadania do wykonania, przemyślenia czy zbadania będą skłaniały do wykorzystania potencjału edukacyjnego Pracowni Muzycznej funkcjonującej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (sprzętu multimedialnego, instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych, w tym gier, płytoteki i księgozbioru). Ponadto...

Przyjaźń w okresie wczesnej dorosłości – cechy przyjaciela, funkcje przyjaźni oraz rola zaufania

Góźdź Joanna
Artykuł przedstawia charakterystykę przyjaźni w okresie wczesnej dorosłości. W większości przyjaciele stanowią grupę osób mieszanej płci i spotykają się „twarzą w twarz” dwa razy w tygodniu. W tym okresie życia przyjaźń spełnia przede wszystkim funkcję pomocy, intymności oraz utrzymania pozytywnej samooceny. Częstość kontaktów powiązana jest pozytywnie ze stymulacją towarzyską, utrzymaniem pozytywnej samooceny oraz niezawodnością sojuszu. Zaufanie powiązane jest z realizacją funkcji pomocy, niezawodnością sojuszu, utrzymaniem pozytywnej samooceny oraz emocjonalnym bezpieczeństwem. Badanie nie wykazało związku pomiędzy...

Wychowanie dzieci do wartości we współczesnej rodzinie

Cecylia Langier & Martyna Siembida
Celem podjętych badań było sprawdzenie, jakie wartości uznaje współczesna rodzina i w jaki sposób stara się je eksponować w swoich działaniach wychowawczych. Aby odpowiedzieć na postawione problemy badawcze, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety składającego się z 24 pytań. Rezultatem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji na temat rozumienia przez rodziców pojęcia wartości, rodzajów wartości uznawanych za ważne, wartości eksponowanych szczególnie w wychowaniu oraz sposobów wprowadzania dzieci w świat preferowanych przez siebie wartości. W...

Przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu WDŻ

Agnieszka Lewicka-Zelent
Cel: Ustalenie, w jakim stopniu nauczyciele WDŻ są właściwie przygotowani do nauczania przedmiotu. Metody: Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego w grupie 40 pedagogów, którzy na poziomie szkoły podstawowej realizują treści z tego przedmiotu. Zastosowano trzy narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, Kwestionariusz Komunikacji w Rodzinie M. Kaźmierczak oraz Kwestionariusz Stylu Przywiązania M. Plopy. Rezultaty: Na podstawie uzyskanych wyników badania własnego można sformułować tezę, że nauczyciele WDŻ w doborze treści omawianych podczas lekcji kierują się...

Perspektywa pomocy i wsparcia w sytuacji porwań/uprowadzeń rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem procedury mediacji

Monika Wojtkowiak
W artykule poruszono kwestię porwań i uprowadzeń rodzicielskich jako zjawisk będących coraz częściej elementem współczesnej rzeczywistości i następstwem zachodzących w niej zmian. Dokonano rozróżnienia definicyjnego między porwaniem i uprowadzeniem rodzicielskim, a także wskazano wielorakie uwarunkowania wskazanego problemu. Skoncentrowano się na fakcie, że wspomniane zjawisko może być identyfikowane zarówno z kryzysem rodzicielstwa, jak i niedostatkiem dojrzałości czy świadomości pedagogicznej rodziców. Rodzi to pytania o możliwość zaradzenia ryzyku porwań/uprowadzeń na większą skalę. Celem artykułu jest przedstawienie porwań/uprowadzeń...

Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech. Analiza strategii życiowych, świadomości politycznej oraz aktywności obywatelskiej

Adam Mrozowicki, Juliusz Gardawski & Vera Trappmann
Publikacja stanowi podsumowanie kluczowych wyników projektu naukowego PREWORK – "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" prowadzonego w latach 2016-2020. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in. definicji prekaryjnego zatrudnienia, sytuacji młodych Polaków i Niemców na rynku pracy, wizji gospodarki dobrze urządzonej, strategii radzenia sobie z prekaryjnością oraz świadomości politycznej ludzi młodych.

O problemie kumulacji procesowych ról świadka i biegłego. Analiza instytucji świadka-eksperta w świetle noweli procedury cywilnej

Paulina Kluska
Niniejsze opracowanie porusza kontrowersyjne zagadnienie kumulacji procesowych ról świadka oraz biegłego na tle noweli Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469). Rozważania nad przedmiotową problematyką rozpoczęto od zaprezentowania wypracowanych na gruncie dotychczasowej rzeczywistości procesowej poglądów doktryny oraz orzecznictwa. W dalszej kolejności poświęcono uwagę uregulowaniom dotyczącym świadka-biegłego oraz prywatnych ekspertów obowiązującym w porządkach prawnych państw obcych. Ponadto poddano analizie nowe rozwiązanie zarówno w świetle zupełnie odmiennej regulacji...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

Ewelina Jurusik
Niniejsze opracowanie poświęcone jest tematyce umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu. Na wstępie zasygnalizowano, czym jest postępowanie egzekucyjne, kto je prowadzi oraz jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie egzekucji ostatnimi czasy. Następnie opisane zostały przesłanki umorzenia postępowania z mocy prawa oraz umorzenia postępowania przez komornika sądowego i jakie są jego podstawy w celu dostrzeżenia różnicy między umorzeniem z urzędu a umorzeniem z mocy prawa. Kolejną kwestią, która została poruszona w artykule, są skutki, jakie wywołuje umorzenie...

Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego

Karina Pilarz
Zagadnienia związane z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowane są przede wszystkim w dwóch aktach normatywnych – Prawie restrukturyzacyjnym oraz Prawie upadłościowym. Regulacje te mają charakter niezależny i samodzielny, nie stanowią części prawa handlowego sensu stricto, ale można je zaliczyć do prawa handlowego sensu largo. Zasady ogólne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowego, czyli naczelne wartości im przyświecające, determinowane są przez ich przedmiot, cel oraz funkcje. Zastosowanie w postępowaniach tych znajdują zasady wyrażone w...

Konsekwencje ogłoszenia upadłości pracodawcy dla postępowania sądowego z zakresu prawa pracy

Adrian Borys
Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy jest postępowaniem dotyczącym masy upadłości, niezależnie od tego czy dochodzone roszczenia jest roszczeniem pieniężnym, czy niepieniężnym. Ogłoszenie upadłości pracodawcy zawsze wpływa na przebieg takiego postępowania. Toczące się postępowanie podlega zawieszeniu z urzędu z chwilą ogłoszenia upadłości pracodawcy. W tym zakresie błędne jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 5 lipca 2002 r., III PZP 5/02. Postępowanie w sprawie o przywrócenie do pracy jest również postępowaniem dotyczącym masy...

Registration Year

 • 2022
  171
 • 2021
  388
 • 2020
  391
 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  1,032
 • Other
  216
 • Journal Article
  127
 • Journal
  5
 • Book
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  356
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  41
 • University of Silesia
  34
 • Wrocław Medical University
  24
 • University of Zielona Góra
  18
 • University of Łódź
  18
 • Pedagogical University of Kraków
  16
 • University of Gdańsk
  13
 • University of Warsaw
  13
 • Jan Kochanowski University
  12