431 Works

Utopia wojny, czyli o dobru, które ją sprowadza, i edukacji, która jej służy

Konrad Rejman
Utopiści są w stanie poświęcić wiele i na wiele się zgodzić, aby zrealizować swoje wizje, doprowadzając do zaistnienia nowego ładu. Aby zastąpić istniejący porządek nową jakością, zwolennicy utopii sięgają po rozmaite argumenty, nie wykluczając przemocy. Ta zaś może przyjąć formę ekstremalną, której jedną z urzeczywistnień może być wojna. Destrukcyjność wojny można zaś potraktować dwojako, jako zapowiedź nadchodzącego nowego porządku, ale też jako utopię samą w sobie. W tym artykule zastanawiam się nad przy- czynami nieusuwalności...

Utopia w relacji horyzontu oczekiwania i przestrzeni doświadczenia w ujęciu Reinharta Kosellecka

Grażyna Lubowicka
Artykuł przedstawia na podstawie ujęcia Reinharta Kosellecka analizę semantyczną pojęcia utopii oraz ukształtowanie jej jako projektu polityczno-społecznego, który począwszy od oświecenia, wpisuje się w ludzkie tworzenie historii. Tak określone pojęcie utopii wpisane zostaje w relacje wzajemne dwóch pojęć transcendentalnych filozofii historii Kosellecka, którymi są przestrzeń doświadczenia i horyzont oczekiwania. Artykuł podkreśla problem zachowania napięcia między horyzontem oczekiwania i przestrzenią doświadczenia w ludzkim tworzeniu historii, ukazując zarazem konieczność powiązania utopii z przestrzenią doświadczenia.

Nowe nauczanie Franza Rosenzweiga, Lehrhaus i utopia edukacyjna

Janusz Maj
W artykule została przedstawiona koncepcja nowego nauczania Franza Rosenzweiga oraz jej znaczenie dla odnowy edukacji judaistycznej. Nowe nauczanie oparte na dialogu (rozmowie) zostało pokazane jako przełamujące akademicki sposób zdobywania wiedzy na rzecz wiedzy i doświadczenia życia oraz relacyjnego spotkania uczniów i nauczycieli. Innym ważnym aspektem podjętym w tekście jest uwidocznienie związku, jaki zachodzi między nowym nauczaniem i nowym myśleniem na tle wypracowanych przez Rosenzweiga kategorii filozoficznych, takich jak: język, żywa mowa, inny, czas. To wzajemne...

Osoba z niepełnosprawnością w grach wideo – nowy obszar inkluzji czy nowa manifestacja utopii?

Agata Jakubas
Znaczącą rolę w przekształcaniu świadomości społecznej przypisuje się nowym mediom. Do ich egzemplifikacji zaliczana jest zaś coraz częściej kategoria gier wideo. W świetle powyższego warto postawić następujące pytania: czy motyw niepełnosprawności pojawia się w treściach fabularnych gier wideo? A jeżeli tak, to jaki jest jej wizerunek – bliski czy też odległy od „utopijnych” haseł współczesnej pedagogiki? W próbie odpowiedzi na powyższe pytania autorka prezentuje rezultaty jakościowej analizy treści wybranych gier wideo.

Polski system edukacyjny w obliczu utopijnej wizji integracji osób niepełnosprawnych

Marta Jerzyk
W wielu rozwiniętych krajach europejskich włączanie osób niepełnosprawnych do pełnego życia w społeczeństwie odbywa się przede wszystkim na bazie edukacji integracyjnej. Aktualnie jednym z priorytetów polskiego systemu edukacyjnego jest integracja uczniów z różnymi niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami w placówkach masowych lub w oddziałach integracyjnych. Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania podstawowej wiedzy na temat edukacji integracyjnej dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością, ukazanie głównych kierunków jej przemian oraz budowanie poszerzonej rzeczywistości związanej z kształceniem osób...

Wstęp

Monika Humeniuk, Iwona Paszenda & Wiktor Żłobicki

Zdrowie jako podstawowy potencjał jednostki w osiąganiu sukcesów i samorealizacji oraz zachowania je warunkujące

Edyta Obodyńska

Styl pracy nauczycieli w szkołach o zróżnicowanej edukacyjnej wartości dodanej

Bożena Majerek

Sukces w wymiarze jednostkowym i jako efekt współpracy z innymi, czyli o potrzebie wsparcia społecznego

Danuta Wiśniewska

Dojrzałość psychiczna i społeczna oraz nastawienie wychowanków na skuteczne działanie jako miara sukcesu edukacyjnego

Izabela Chmiel, Maciej Górkiewicz & Elżbieta Kopyt

Żywność genetycznie modyfikowana na świecie – zagrożenia czy korzyści

Teresa Korbutowicz
Od ponad dwudziestu lat zwiększa się obszar upraw transgenicznych i wytwarzanie żywności genetycznie modyfikowanej w krajach rozwijających się Azji, Ameryki Południowej i Afryki (Argentynie, Brazylii, Indiach, Chinach, Paragwaju, Pakistanie, RPA, Urugwaju) i w krajach uprzemysłowionych (USA, Kanadzie i Australii, Hiszpanii, Portugalii). Pojawiają się nowe odmiany modyfikowanych genetycznie roślin, np. soja, kukurydza, ziemniak, ryż, rzepak, goździki, bawełna, które posiadają różne cechy. Żywność GM najczęściej definiowana jest jako produkty spożywcze zawierające organizmy genetycznie modyfikowane, a jej wprowadzenie...

Edukacja i promocja zdrowia w zachowaniach podmiotów rynku

Grażyna Światowy
Artykuł ma charakter poglądowy, omawia edukację i promocję zdrowia w kontekście uwarunkowań rynkowych. Celem jest skupienie uwagi na znaczeniu promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej oraz na skutkach upowszechniania promocji zdrowia na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Promocja zdrowia inspiruje do rozwijania działalności gospodarczej. W powszechnym mniemaniu znaczenie zdrowia jest tak wielkie, że warto i trzeba w nie inwestować a promując zdrowie w gospodarce rynkowej, można dobrze zarabiać. W zachowaniach podmiotów rynku promocji zdrowia jest wiele,...

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej jako element jakości życia w świetle działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

Beata Mucha & Monika Mucha
Celem pracy jest próba oceny, czy Straż Miejsca zapewnia porządek i spokój społeczności lokalnej oraz w jaki sposób bezpieczeństwo społeczności lokalnej wpływa na poziom jakości życia i stan zdrowia mieszkańców. W pierwszej kolejności omówiono teoretyczne podstawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także zadania, jakie należą do straży. W drugiej, praktycznej części, scharakteryzowano Straż Miejską w Jeleniej Górze. Podstawową metodą zastosowaną w badaniu była analiza dokumentacji Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Badanie polegało na wyodrębnieniu elementów składowych...

Samodzielność osób o ograniczonej możliwości poruszania się w kontekście polityki dostępności średnich miast polskich na przykładzie Nysy

Maja Fojud & Artur Fojud
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed miastami, w szczególności przed miastami średnimi w Polsce, w zakresie zapewnienia możliwości samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej osób o ograniczonej możliwości poruszania się (ang. Person with Reduced Mobility – PRM). Postawiono następującą hipotezę badawczą: miasta średniej wielkości w Polsce nie zapewniają dostatecznej dostępności dla PRM gwarantującej samodzielność. W tym celu zbadano, na przykładzie jednego z miast średnich znajdującego się na liście miast zagrożonych wykluczeniem (zgodnie...

Spółdzielnia socjalna ‒ reintegracją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

Anna Kordik
Przedmiotem omówienia jest społeczna reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form działania spółdzielni socjalnych, centr integracyjnych oraz zakładów aktywności zawodowej, które mają za cel wspomóc osoby niepełnosprawne w readaptacji społeczno- zawodowej

Etniczne uwarunkowania sukcesu edukacyjnego. Młodzież eskimoska w szkolnictwie Alaski i Arktycznej Kanady

Tomasz Gmerek

Jak zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie w stopniu lekkim sukces w edukacji matematycznej?

Izabella Kaiser

Wykorzystywanie oleju napędowego do produkcji rolnej a zwrot podatku akcyzowego

Wieslawa Miemiec & Przemysław Pest
Artykuł analizuje na ile regulacje prawne przyjęte w ustawie z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pozwalają na realizację założonej funkcji zwrotu, a co za tym idzie – czy projektowana funkcja instytucji zwrotu podatku akcyzowego jest w tym przypadku faktycznie realizowana. Dla ustalenia zbieżności funkcji założonej i realizowanej artykuł bada konstrukcje definicji producenta rolnego jako uprawnionego do zwrotu podatku akcyzowego oraz rzeczywistego wykorzystania...

Prawne aspekty finansowania systemu ochrony zdrowia we Włoszech

Paweł Lenio
Niniejszy artykuł porusza problematykę prawnych aspektów finansowania ochrony zdrowia we Włoszech. Włoski system zdrowotny w istniejącym kształcie stanowi efekt przeprowadzanych na przestrzeni kilku dekad reform i został oparty o Narodową Służbę Zdrowia. Jest on finansowy ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa oraz budżetów regionów. Znaczenie ma także udział świadczeniobiorców w finansowaniu przysługujących im świadczeń opieki zdrowotnej, którzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za niektóre ich rodzaje. We włoskim systemie zdrowotnym nie istnieje publiczne ubezpieczenie...

Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku)

Zbyszko Melosik

Niedoceniony potencjał środowiska uczącego

Jolanta Nowak

Między wymaganiami społecznymi a wizją samego siebie. Codzienność jako źródło autokreacji studentów

Anna Sladek

Rozważania na temat kultury czasu wolnego młodzieży studenckiej

Tomasz Różański

Dwa pojęcia refleksyjności w antropologii Karola Wojtyły

Maria Kubiak
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza filozoficznej koncepcji refleksyjności zawartej w książce Osoba i czyn Karola Wojtyły. Koncepcja ta ma dwa wymiary – teoretyczny i praktyczny. Głównym przedmiotem tego artykułu jest wymiar teoretyczny.

Registration Year

 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  431

Affiliations

 • University of Wrocław
  81
 • Wrocław Medical University
  16
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  14
 • University of Lower Silesia
  8
 • University of Silesia
  6
 • Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
  6
 • Pedagogical University of Kraków
  6
 • University of Warsaw
  6
 • University of Łódź
  6
 • University of Szczecin
  6