431 Works

Od codzienności cudzej do własnej. Refleksje i wnioski o charakterze biografii antropologicznych

Paula Wełyczko
Celem rozdziału jest zwrócenie się w stronę narracji o charakterze biografii antropologicznej. Ten szczególny rodzaj pisarstwa naukowego zakłada m.in. popularyzację i wyjaśnianie założeń antropologii poprzez zwrócenie się w stronę życiorysów i doświadczeń jej reprezentantów.

Codzienność, potoczność, refleksyjność jako egzystencjalne wyznaczniki sytuacji poradniczej w (po)nowoczesnym świecie

Grażyna Teusz
Artykuł jest próbą opisu codzienności, potoczności i refleksyjności jako egzystencjalnych wyznaczników sytuacji poradniczej w (po)nowoczesnej kulturze. Sytuacja poradnicza, jako specyficzna relacja społeczna, zachodząca między dwoma podmiotami – doradcą a radzącym się, której celem jest pomoc w rozwiązaniu określonych problemów, na różnych poziomach życia, zaprezentowana została poprzez odniesienie do tych trzech kategorii. Szczególny akcent został położony na podkreślenie znaczenia refleksyjnej initerpretacji i rozumienia w relacji poradniczej, na ukazanie ich roli w konstytuowaniu się podmiotowego "ja".

Doświadczenie refleksyjne w codzienności edukacyjnej – spojrzenie pragmatystyczne

Iwona Paszenda
W pierwszej części artykułu jego autorka, odwołując się do literatury przedmiotu, przybliża główne założenia pragmatyzmu. W części drugiej odczytuje, wskazuje i opisuje wybrane myśli wybitnego filozofa i pedagoga – Johna Deweya, które odnoszą się do związków doświadczenia refleksyjnego i myślenia w codzienności edukacyjnej. Przywołane w niniejszym artykule tezy przedstawiciela filozofii pragmatycznej mogą stanowić źródło pouczeń i inspiracji dla pedagogiki współczesnej, dając teoretyczne podstawy do tworzenia alternatywnych projektów kształcenia i wychowania.

Problemy refleksyjnego pedagoga w aktualnej rzeczywistości społecznej

Alina Wróblewska & Waldemar Łagodowski
Artykuł jest próbą przedstawienia skomplikowanej sytuacji refleksyjnego pedagoga zarówno w wieloznacznej i niedookreślonej realności świata, jak i w konkretach społeczno-politycznych naszego kraju. Przypomniany też został model refleksyjnego pedagoga i jego pracy, uwzględniający najistotniejsze cechy jego osobowości i jego warsztatu dydaktyczno-wychowawczego. Podkreślono również zasadniczą rolę pedagogów w kreowaniu społeczeństwa XXI wieku.

Misja szkoły jako przedmiot refleksji nauczycieli

Urszula Dernowska
W artykule pojęcie misji szkoły zostało powiązane z pojęciem nauczycielskiej refleksji. Zaprezentowano wypowiedzi nauczycieli gimnazjum na temat rozumienia misji szkoły, w której pracują, oraz warunków osiągania wyznaczonych celów. W świetle analizy tego materiału widać, że – mimo wysokich osiągnięć dydaktycznych uczniów, odzwierciedlonych w wynikach egzaminów zewnętrznych – nauczycielom, w codziennej pracy, brakuje poczucia jedności dążeń, wspólnoty celów oraz skutecznej komunikacji i porozumienia.

Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism

Alina Łysak & Edyta Zierkiewicz

Registration Year

 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  431

Affiliations

 • University of Wrocław
  81
 • Wrocław Medical University
  16
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  14
 • University of Lower Silesia
  8
 • University of Silesia
  6
 • Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
  6
 • Pedagogical University of Kraków
  6
 • University of Warsaw
  6
 • University of Łódź
  6
 • University of Szczecin
  6