431 Works

Ujawnienie w księdze wieczystej prawa dożywocia

Edward Gniewek
W stosunku prawnym dożywocia, nawiązywanym na podstawie umowy dożywocia, następuje ustanowienie prawa dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. W zasadniczej mierze status prawa dożywocia określono w materialnoprawnej regulacji kodeksu cywilnego. Określono tam uprawnienia dożywotnika, w powiązaniu z treścią ciężarów zobowiązanego (art. 908 k.c.). W tej kodeksowej regulacji przyjęto konstrukcję rozszerzonej skuteczności ustanowionego prawa dożywocia wobec kolejnego właściciela nieruchomości. Równocześnie zaś w odrębnej regulacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece dopuścił ustawodawca (w art. 16...

Dorozumiany sposób zawarcia umowy o podział nieruchomości quoad usum oraz jego wybrane konsekwencje cywilnoprawne Więcej

Elzbieta Klat - Gorska
Do grupy podstawowych uprawnień przysługujących każdemu współwłaścicielowi nieruchomości należy zaliczyć współposiadanie oraz współkorzystanie z nieruchomości. Przedmiotem opracowania jest analiza zagadnienia dotyczącego dorozumianego zawarcia porozumienia przez współwłaścicieli nieruchomości, określającego warunki podziału nieruchomości quoad usum oraz zmiany ustawowych zasad współposiadania i współkorzystania z nieruchomości wspólnej. Tego rodzaju podział może polegać na tym, że każdy ze współwłaścicieli lub niektórzy z nich otrzymują do wyłącznego użytku fizycznie wydzieloną część nieruchomości i każdy z wyłączeniem innych tę część używa oraz...

Stwierdzenie treści testamentu ustnego

Joanna Kuźmicka - Sulikowska
W artykule poruszone zostało istotne z punktu widzenia praktycznego zagadnienie dotyczące tego, w jaki sposób prawidłowo może dojść do stwierdzenia treści testamentu ustnego zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, tak by testament ten był skuteczny i wywierał skutki prawne. W artykule przedstawiono także propozycje rozstrzygnięcia pojawiających się na gruncie tych przepisów wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie związane z użytymi w nich pojęciami świadka i osoby trzeciej, dochowaniem wymogów formalnych niezbędnych dla sporządzenia pisma...

Opcjonalne prawo umów – zalety i ograniczenia

Piotr Machnikowski
Jedną z rozważanych w dyskusji naukowej i politycznej ścieżek rozwoju regulacji prawnych dotyczących zobowiązań umownych jest ustanowienie zbiorów przepisów, których zastosowanie do konkretnego stosunku umownego zależałoby od woli stron tego stosunku. To opracowanie bada możliwości powodzenia tego zamierzenia, odwołując się do praktyki dotyczącej istniejących już zbiorów reguł prawa umów, których twórcy przewidywali dla nich takie właśnie zastosowanie.

„Rzeczy wyłączone z obrotu” (res extra commercium) w polskim porządku prawnym

Amadeusz Obłąk
Instytucja „rzeczy wyłączonych z obrotu” (res extra commercium), wywodząca się z rzymskiego podziału rzeczy, nie jest instytucją wprost uregulowaną przez ustawodawcę w polskim porządku prawnym. Mimo iż jest to narzędzie prawne przywoływane przez przedstawicieli doktryny, orzecznictwa czy też, w pewnych przypadkach, prawodawcę, wydaje się, że do dnia dzisiejszego nie wypracowano ogólnej definicji rozumienia pojęcia tzw. „rzeczy wyłączonych z obrotu”. Na podstawie wybranych przepisów prawnych, orzeczeń oraz poglądów wyrażonych w doktrynie autor niniejszego opracowania analizuje zarówno...

Mechanizmy ochrony pracownic w ciąży będących członkami zarządu spółki

Robert Stefanicki
Osoba fizyczna, pełniąca funkcje członka zarządu jest powiązana ze spółką stosunkiem korporacyjnym. Z punktu widzenia wymogów prawa handlowego w pierwszej kolejności powinien być dokonany prawidłowo wybór (powołanie, mianowanie) członka zarządu. Dopiero na podstawie niniejszej legitymacji mogą być nawiązywane stosunki pracownicze lub cywilnoprawne umowy a osoba w każdym czasie odwołana. Problem legalności zakończenia stosunku łączącego spółkę z członkiem zarządu komplikuje się w sytuacji, gdy odwoływaną jest pracownica w ciąży, podlegająca szczególnym mechanizmom ochronnym, co ilustruje komentowane...

Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych (art. 82 RODO)

Radosław Strugała
Opracowanie dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej uregulowanej w art. 82 RODO. Podstawowym problemem poruszonym w opracowaniu jest kwestia zasady tej odpowiedzialności. Jak się bowiem wydaje, wbrew użytemu w polskiej wersji językowej pojęciu winy, odpowiedzialność tę należy uznać za niezależną od winy.

Wina i szkoda jako przesłanki odpowiedzialności

Andrzej Śmieja
Dostrzegając rosnące znaczenie praktyczne odpowiedzialności z art. 430 k.c., autor poszukuje przyczyn tego zjawiska. Następnie analizuje warunki umożliwiające stosowanie na gruncie art. 430 k.c. koncepcji tzw. winy anonimowej. Rozważa też, czy art. 430 k.c. może stanowić podstawę roszczeń o naprawienie szkody niemajątkowej. Zdaniem autora, w świetle dominującej wykładni art. 448 k.c. byłoby to dopuszczalne jedynie w przypadku naruszenia zdrowia (art. 445 § 1 k.c.), co często stanowiłoby rozwiązanie krzywdzące dla poszkodowanego. Końcowa część artykułu dotyczy...

Stawianie stałych granic zachowania – obszar (nie)kompetencji rodziców

Anna Mitręga
Stawianie stałych granic zachowania jest jednym z zasadniczych warunków aranżowania bezpiecznego otoczenia wychowawczego dziecka. Stałe, jasne przekazy dotyczące reguł i zasad regulujących funkcjonowanie ludzi w swoim środowisku umożliwiają swobodne i bezpieczne drogi rozwoju. Analizując kompetencje rodziców w kontekście teoretycznym, można zauważyć, że jedną z najtrudniejszych rodzicielskich powinności jest równoważenie przeciwstawnych dążeń dziecka do bliskości i nieskrępowanej eksploracji. Problemem podjętym w opracowaniu jest świadomość konieczności stawiania stałych granic, praktyczna umiejętność definiowania reguł, ekspresji emocji i zachowań,...

Znaczenie pracy z książką drukowaną dla podopiecznych świetlicy szkolnej

Małgorzata Prokosz
W niniejszym opracowaniu autorka, odnosząc się do badań opisujących zmniejszanie się czytelnictwa u dzieci w Polsce, wskazuje na główne przyczyny tego zjawiska. Następnie analizuje korzyści poznawcze, moralne i terapeutyczne płynące z kontaktu z książkami drukowanymi. W końcowej części wskazuje na dobre praktyki w zachęceniu dzieci, także tych o szczególnych potrzebach, do czytania, możliwe do realizacji przez wychowawców w świetlicach szkolnych.

Gry miejskie jako współczesna, oryginalna i innowacyjna metoda nauczania i uczenia się seniorów

Ewa Jurczyk-Romanowska, Marta Koszyc, Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Jacek Gulanowski, Michal Kabát, Magdaléna Švecová, Tijana Milenkovic Jankovic, Paola Barone & Charoula Giannelaki
Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale dokonano diagnozy dotyczącej osób starszych i ich kompetencji w zakresie nowych technologii. W tym rozdziale opisano także dostępne w krajach partnerskich programy edukacyjne w zakresie ICT skierowane do osób starszych. Kolejny rozdział zawiera opis i wyniki eksperymentu pedagogicznego, którego celem było porównanie efektywności metody uczenia seniorów używania smartfonów. W eksperymencie porównano metodę klasowo-lekcyjną, która dominuje w ofercie edukacyjnej skierowanej do seniorów, z metodą zgodną ze strategiąedutainmentu...

Odesłanie prejudycjalne a polska procedura cywilna

Ewa Bobin
The article presents the preliminary ruling procedure in the context of its functioning in polish civil courts. The author discusses a.i. the issue of civil courts entitled to submit preliminary rulings, indicates in what situations civil courts can or are obliged to submit an application, as well as discusses the elements of polish civil procedure related to this EU procedure.

Reverse squeeze-out i sell-out w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych

Dominik Delczyk
The subject of the article are legal institutions designed to counterbalance squeeze-out’s regulations. The article presents the legal structure of reverse squeeze-out and sell-out, ratio legis and tax issues of the institutions.

Prawno-administracyjne uregulowania udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski a stan faktyczny

Robert Hryszkiewicz
The author in the presented article introduces legal and administrative regulations for granting protection to foreigners on the territory of Poland. The author does this by analyzing the applicable legal provisions relating to this matter, and also indicates statistical data and examples of the application of the analyzed provisions in practice by the competent administrative authorities. It should be stated that despite very broad and fairly precisely described forms of assistance to foreigners seeking for...

Założenia reformy kodeksu spółek handlowych w zakresie projektowanej prostej spółki akcyjnej (PSA) – wybrane zagadnienia

Tomasz Okos
The article is a concise analysis of currently prepared evolutionary changes in the Code of Commercial Companies in the form of the introduction of a new type of capital company – simple joint stock company, which is intended to serve business in innovative industries. Basic issues of the company’s operations, in particular its material structure and protection of the creditors, are discussed due to the ongoing disputes regarding its final settlement. The article is an...

Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

Aleksandra Pasek
The article regards effects of declaration of bankruptcy on marital property regime of the bankrupt. Upon declaration of bankruptcy of one of the spouses, a separate property regime shall arise between the spouses. If the community property regime existed between the spouses, the community property shall be included in the bankruptcy estate and may not be divided.

The Social Construction of ‘Ethnic Identity’: Confusion over Terms? How the Sociology of ‘Ethnic Identity’ can be Relevant to the Use of Theory in Counselling Psychology

Byron Gaist
In today’s shifting social climate of financial crises, war, economic migration and refugee crises, ethnic identity is an increasingly important psychosocial variable to consider within the helping professions. In this article, a postmodern perspective on the development and experience of ethnic identity is discussed - in particular, the social constructionist view, which is based on a fluid, non-binary identity logic. Using applications of ethnic identity in the field of counselling psychology as a professional example,...

Kryzys ekonomiczny i jego postrzeganie w świecie arabskim jako jedna z kluczowych części składowych sytuacji na Bliskim Wschodzie

Ziad Abou Saleh
Jednym z najważniejszych problemów Europy obecnych czasów jest kryzys migracyjny, rozumiany jako żywiołowy i niekontrolowany napływ uchodźców z terenów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W artykule wykazano, że proces ten ma charakter obiektywny, a jego przyczynami są sytuacja polityczna i gospodarcza na Bliskim Wschodzie oraz przekształcenia polityczne w państwach Unii Europejskiej. W artykule zwrócono uwagę na konieczność ujęcia ekonomicznych przyczyn procesu migracji w ramy organizacyjne. Wydaje się bowiem, że dzięki temu możliwe będzie minimalizowanie konfliktów...

Schools “Detached” from Reality. On the Architectonics and Dynamics of Contemporary Educational Space

Rafał Włodarczyk
Each institutionalized social practice, including school practice, is placed in a separate temporal, spatial and situational context appropriate for itself. In this way a distance is created between school education and social reality. This distance is changing under the influence of developments in the organization of schools and social practices. A number of studies reveal the negative effects of the increasing distance between school education and social practice. The aim of this paper is to...

Św. Augustyn jako mistrz i nauczyciel w relacji Possydiusza z Kalamy

Filip Pech
Artykuł traktuje o życiu św. Augustyna z Hippony, który był i nadal jest prawdziwym mistrzem i nauczycielem dla niezliczonych pokoleń chrześcijan. Cudzołożnik, poganin, heretyk i zatwardziały grzesznik, który stał się świętym biskupem i Ojcem Kościoła. Jego życie stanowi niezwykłą historię o nawróceniu. Znamy ją dzięki Possydiuszowi z Kalamy, uczniowi św. Augustyna, autorowi Vita Sancti Augustini (Żywot św. Augustyna) oraz dzięki samemu Augustynowi i jego słynnym Wyznaniom.

Działalność nauczycielska Antoniego Gustawa Bema (1848–1902) we wspomnieniach wychowanków. Mistrzostwo pedagogiczne czy osobiste?

Ewa Kula
W artykule zaprezentowana została sylwetka nauczyciela gimnazjów kieleckiego i warszawskiego Antoniego Gustawa Bema w świetle wspomnień jego wychowanków. Uczniem Bema był znany później pisarz Stefan Żeromski i z jego pamiętników dowiadujemy się o tym nauczycielu najwięcej. Na podstawie przytaczanych opinii można zaryzykować twierdzenie, że Bem osiągnął w swoim zawodzie tzw. mistrzostwo osobiste, co oznacza, zgodnie z terminem zaproponowanym przez Petera M. Senge w pracy "Piąta dyscyplina", traktowanie życia jak działalności twórczej, przyjęcie czynnego, a nie...

Niecodzienna codzienność. Nie tylko o jednym wierszu Juliana Tuwima

Radosław Sioma
Artykuł jest interpretacją wiersza Juliana Tuwima Życie codzienne, w którym poeta odsłania wyjątkowość codzienności, jej niepojętość i tajemnicę. Lektura wiersza odwołuje się do innych utworów poetyckich (Zbigniewa Herberta, Jerzego Lieberta, Krystyny Miłobędzkiej), a przeprowadzona zostaje przy pomocy opozycyjnych kategorii poręczności rzeczy i ich istnienia (Martin Heidegger), komunikacji (Søren Kierkegaard/Michał Paweł Markowski), niesamowitości (Zygmunt Freud) i epifanii literackiej (Ryszard Nycz). W ostatecznym rachunku poezja jawi się jako próba poszukiwania języka dla niepojętości („jedyności” – Józef Czechowicz)...

Strategie zarządzania czystością seksualną na przykładzie amerykańskiego ewangelikalnego poradnika dla adolescentów. Studium przypadku

Grzegorz Wiktorowski
Celem artykułu jest ukazanie strategii dyskursywnych stosowanych w poradniku o randkowaniu i seksualności dla adolescentów, pisanym z perspektywy ewangelikalnej, a zatem religijnej. Stosując specyficzny tryb uzasadniania i argumentacji oraz określone środki retoryczne jako środki perswazyjne, autorzy kreują narrację, która ma zachęcić dorastającą młodzież do powstrzymania się od podjęcia aktywności seksualnej i zachowania czystości do dnia swojego ślubu. Tę ostatnią kategorię definiują w kilku istotnych aspektach, które możemy określić jako moralno-etyczne, sakralne, psychologiczne oraz terapeutyczne, odsyłające...

Kształtowanie się tożsamości społecznej i kulturowej w codzienności domowej

Krystyna Ferenz
Proces kształtowania się tożsamości przebiega w kulturze codzienności domu. Najważniejsze czynniki sprawcze to: kultura bytu materialnego, uznawany system wartości i norm, przyjęte schematy rozwiązywania sytuacji społecznych, kultura uczuć, zwyczaje i obyczaje, kody komunikacji, świętowanie i wypoczynek. Tożsamość buduje się równolegle w dwóch wymiarach: kulturowym i społecznym. W pierwszym przygotowuje człowieka do różnych form uczestnictwa w kulturze. W drugim uświadamia i rozbudza potrzeby aktywności w zadaniach społecznych. Oba aspekty rozwoju osobowości nadają kształt przybieranym orientacjom życiowym...

Dom rodzinny jako miejsce enkulturacji w wypowiedziach studentów różnych kierunków studiów i wybranych autobiografiach, łącznie z własną pt. \"Kajros i arteterapia\"

Wita Szulc
Autorka przeanalizowała setki krótkich wypowiedzi studentów z różnych kierunków studiów z lat 1997–2016 na temat ich enkulturacji, a następnie porównała je z dwoma obszerniejszymi autobiografiami zatytułowanymi "Moje wejście do świata kultury. Autobiografie nauczycieli" i "Sztuka w moim życiu. Autobiografia artystyczna" oraz z własną autobiografią pod tytułem "Kajros i arteterapia". Przedmiotem badań było sprawdzenie, czy respondenci mają świadomość roli domu rodzinnego i jego atmosfery na własną enkulturację, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domu na ich stosunek do...

Registration Year

 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  431

Affiliations

 • University of Wrocław
  81
 • Wrocław Medical University
  16
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  14
 • University of Lower Silesia
  8
 • University of Silesia
  6
 • Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
  6
 • Pedagogical University of Kraków
  6
 • University of Warsaw
  6
 • University of Łódź
  6
 • University of Szczecin
  6