431 Works

Dom rodzinny w obliczu kryzysu. Komunikacja w relacji doradca rodzinny – klient w sytuacji rozwodu w rodzinie. Refleksje doradcy rodzinnego

Maja Piotrowska
W prezentowanym tekście autorka analizuje wieloaspektowość i niejednoznaczność zjawiska rozwodu w rodzinie. Zwraca szczególną uwagę na rolę komunikacji pomiędzy doradą rodzinnym a klientem w obliczu kryzysu w rodzinie (rozwodu). Autorka omawia szereg technik komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy doradcy oraz wskazuje na bariery komunikacyjne utrudniające stworzenie autentycznej relacji doradca rodzinny – klient.

Dom rodzinny jako miejsce komunikacji dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju – studium indywidualnego przypadku

Barbara Grzyb & Gabriela Kowalska
Dom rodzinny to miejsce, w którym nabywane są wszelkie umiejętności. Dlatego warto prowadzić warsztaty i szkolenia dla rodziców, dzięki którym rozszerzą oni swoje zainteresowania w zakresie nauki komunikacji dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.

Dom rodzinny jako przestrzeń kształtowania tożsamości

Elżbieta Turska
Na kształtowanie tożsamości człowieka wpływa wiele czynników wywodzących się zarówno z otoczenia społecznego, jak i związanych z aktywnością własną. Szukanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” rozpoczyna się od identyfikacji z osobami znaczącymi, pochodzącymi z najbliższych kręgów społecznych odniesień. Z badań przeprowadzonych w grupie 364 studentów pedagogiki wynika, że dla większości respondentów dom rodzinny ma fundamentalne znaczenie w kreowaniu tożsamości. Atmosfera domu rodzinnego, relacje z rodzicami, rodzeństwem, babciami, dziadkami, a także dalszą rodziną (wujostwem, kuzynostwem) to...

Fenomen egzystencjalnych wymiarów myślenia utopijnego

Jarosław Gara
Autor podejmuje analizę dwóch typów myślenia utopijnego oraz towarzyszących im idealistycznych heurystyk rozumowania. Pierwszy model myślenia utopijnego można określić mianem absolutyzacji Tego-Samego (tego-co-jest-takie-samo),a drugi absolutyzacji Tego-Innego (tego-co-jest-całkowicie-inne). Metaforyczną egzemplifikacją pierwszego modelu jest topos związany z mitologiczną opowieścią o ziemi ojczystej Odyseusza, a drugiego topos związany z biblijną opowieścią o ziemi obiecanej Abrahama. W każdym z tych modeli mamy do czynienia z wyeksponowaniem egzystencjalnego wymiaru poszukiwania drogi „do”: w pierwszym przypadku doznanego już miejsca (Tego-Samego), a...

Uwagi do heterotopii szkoły i jej utopijnej intencji

Jarosław Barański
Technologiczne utopie systemu edukacji według Kurda Lasswitza, twórcy niemieckiej fantastyki naukowej, stawiają kluczowe pytanie o funkcje i cele szkoły, przeszłej i przyszłej – o napięcie między jej utopijną intencją a heterotopijną przestrzenią, którą zajmuje. Artykuł podejmuje więc próbę określenia wymiarów przestrzeni heterotopii szkoły, a także jej wytworu – prymusa, ukazując szkołę jako kulturowe narzędzie cywilizowania człowieka

Atopia w teorii systemów autopojetycznych

Michał Głażewski
Przedmiotem artykułu jest fenomen atopii – jednej z możliwych form społecznych „realnej” utopii, która pojawiła się we współczesnym globalnym świecie wraz z towarzyszącymi jej derywatami, jak dystopia i heterotopia. Praca składa się z sześciu części: 1. Uśmiech Kota z Cheshire; 2. Fenomen atopii; 3. Atopia według Willkego; 4. Atopia wolnego rynku; 5. Maszyny aniołów; 6. Eksterytorializacja społeczeństwa. Główną ideą artykułu jest opisanie i rozważenie oryginalnej koncepcji stosunku do studium nowoczesnego społeczeństwa opracowanego przez Helmuta Willkego,...

Miejsce cierpienia w urzeczywistnionej (?) utopii – rozważania na poły pedagogiczne

Konrad Rejman
Epoce Oświecenia zawdzięczamy rozkwit myśli i wyobraźni utopijnej. Bronisław Baczko zauważył też, że oświeceniowe zaufanie w stosunku do rozumu prowadzi w konsekwencji do przekształcenia teodycei w antropodyceę. Już nie przed Absolutem, ale przez Rozumem tłumaczyć się musimy ze swoich działań. Nie Bóg odpowiada za cierpienie, ale my sami za nie odpowiadamy; wspierając się na ideale wolności, poszukujemy jego sensu. Czy te dwie konsekwencje Oświecenia – rozwój myślenia utopijnego i antropodycea, w jakiś sposób łączą się...

Obrazy edukacji w dystopii „Nowy wspaniały świat” Aldousa Huxleya

Arleta Suwalska
Powszechna szczęśliwość w Republice Świata powiązana była z zakazem poznawania historii, sztuki, religii oraz, w pewnym stopniu, nauki. Wprowadzony podstępem system społeczny polegał na monstrualnej manipulacji świadomością jednostki w wyniku klonowania obywateli, respektowania stworzonego przez państwo niewolnictwa i warunkowaniem najprostszych życiowych przyjemności. W Nowym wspaniałym świecie wychowaniem dzieci zajmowało się państwo, które od najmłodszych lat wpajało im przynależność do określonej klasy społecznej i nieuchronność losu. Przedmiotem analizy w tym artykule są futurystyczne obrazy edukacji w...

Antonio Gramsci i pedagogika krytyczna. Hegemonia, edukacja i zadania intelektualistów

Wojciech Kruszelnicki
W artykule tym pokazuję zasadniczy wpływ myśli Antonio Gramsciego na formowanie się i rozwój kilku koncepcji funkcjonujących w pedagogice Henry’ego A.Giroux, a także u innych autorów pracujących na polu pedagogiki krytycznej. Odczytuję tu „Notatki z więzienia” Antonio Gramsciego – książkę o przełomowym znaczeniu dla krytycznej filozofii edukacji. Dowodzę, że Girouxowska idea „nauczyciela jako publicznego intelektualisty” ma definitywnie swoje źródła w myśli Gramsciego, z której autor Theory and Resistance in Education czerpie również wtedy, gdy wypowiada...

Świat Barbie jako utopia ciała idealnego

Jowita Gromysz
W niniejszym tekście, na przykładzie świata lalek Barbie, pokazuję, w jaki sposób kategoria cielesności staje się przestrzenią-kluczem do opisywanej w tekstach kultury utopii świata perfekcyjnych ludzi. Dziewczynki, bawiąc się lalkami, oglądając o nich filmy, są socjalizowane do płci kulturowej. Dla pedagoga interesujące jest to, w jaki sposób kultura popularna kreuje utopię – miejsce życia idealnego człowieka XXI wieku – jak zachęca dzieci do spoglądania na cielesność jako tę niedoskonałą, wymagającą wdrożenia wielu reżimów, praktyk, które...

Teatr osób niepełnosprawnych – utopia (z)realizowana

Edyta Nieduziak
Tytuł referatu nawiązuje do tekstu Zbigniewa Osińskiego, dotyczącego przedsięwzięć Jerzego Grotowskiego z okresu kultury czynnej, a więc z czasu kontrkultury, którą można traktować jako utopię. W ramach kultury czynnej, na ukształtowanie której wpływ miała kontrkultura, Grotowski dążył do likwidacji tradycyjnego teatru i podejmował działania określone mianem „teatru uczestnictwa”. Widzowie nie oglądali w nich wykreowanych przez aktorów i reżysera przedstawień, ale brali udział w przygotowanych dla nich doświadczeniach. W konsekwencji doprowadziło to do poszerzania przedsięwzięć realizowanych...

Między wizją a utopią. Rola edukacji

Krystyna Ferenz
Oba pojęcia – wizji i utopii – można zaklasyfikować do tak zwanych zniekształceń poznawczych. Oba odnoszą się do stanów antycypowanych, a w obszarze rozważań nad świadomymi zmianami społecznymi wyobrażają rzeczywistość lepszą od zastanej. Obie drogi myślenia uruchamiają się, gdy społeczeństwo jako całość odczuwa na poziomie wartości i norm potrzebę zmian. Intencje zmian na lepsze, nawet tworzone w nowych warunkach, inaczej realizowane są przy udziale wizji, inaczej w myśleniu utopijnym. Zasadniczo każda wizja bierze pod uwagę...

O rozczarowaniu utopią i myśleniu krytycznym

Rafał Włodarczyk
„Utopie roztrzaskane, marzenia przekreślone” to istotny zdaniem Bronisława Baczki trop do badań wyobrażeń społecznych przełomu XX i XXI wieku, w tym odczytania współczesnego kryzysu świadomości utopijnej i jego znaczenia dla pedagogiki. Odczytanie to wymaga rozwinięcia kilku kwestii związanych z rozumieniem relacji utopii i krytyki, co również stanowić będzie przedmiot tego artykułu.

Utopia i refleksyjność

Anna Perkowska-Klejman
Artykuł stanowi próbę analizy wybranych utopii pod kątem refleksyjności. Refleksyjność jako kategoria pedagogiczna – związana przede wszystkim z wychowaniem i edukacją – występuje w "Państwie" Platona, w "Utopii" Tomasza More’a oraz w "Mieście Słońca" Tomasza Campanelli. Ludzie utopii, na przykład wykreowani mieszkańcy Państwa czy Miasta, oraz autorzy utopijnych wizji świata różnią się między sobą pod względem umiejętności zrozumienia i rozważania życia osobistego i społecznego. O niektórych z nich możemy powiedzieć, że są refleksyjni w wysokim...

„Księstwo sławieńskie lub sławieńsko-słupskie” – mi(s)tyczny twór na Pomorzu

Tomasz Kruszewski
Autor przedstawia problem, jak jedna nietrafna koncepcja w nauce żyje w niej po dzień obecny. Historyk-amator Ludwig Quandt, z zawodu duchowny w połowie XIX stulecia sam stworzył księstwo sławieńsko-słupskie, rzekomo istniejące w XII-XIII w., gdy tymczasem zaistniało w późniejszym czasie. Cała plejada słynnych historyków rozwijała ten nonsens aż po wiek obecny. Księstwo to w istotny sposób podważył już Edward Rymar, ale ostateczne usunięcie tego zmyślonego tworu z „historii” to zadanie dla historyka ustroju i prawa

Przejściowe ośrodki i organy władzy na ziemiach polskich zaboru austriackiego (1918-1921)

Marian Józef Ptak
Opracowanie jest syntetyczną prezentacją przejściowych ośrodków i organów władzy, powstałych na ziemiach polskich byłego zaboru austriackiego w latach 1918 – 1921, a więc w okresie kształtowania się ustroju politycznego Drugiej Rzeczypospolitej, zwieńczonego Konstytucją Marcową. Udało się ustalić dziewięć lub dziesięć takich ośrodków o charakterze regionalnym albo lokalnym, z których najdłużej taką rolę pełniły Cieszyn, Kraków i Lwów. Powstały w nich nowe autonomiczne organy władzy o charakterze przedstawicielskim i biurokratycznym, łączące funkcje ustawodawcze i wykonawcze, działające...

Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z 28 listopada 1918 r. jako przykład dojrzałej legislacji okresu przejściowego

Paweł Wiązek
Publikacja poświęcona jest postanowieniom Dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z 28 listopada 1918 r. Stanowi próbę szczegółowego i kompletnego przedstawienia zawartych w nim regulacji prawnych oraz analizy najważniejszych rozstrzygnięć legislacyjnych. Autor zwraca również uwagę na szczególny aspekt historyczno-polityczny związany z jego opracowaniem i ogłoszeniem, zarówno w kontekście sytuacji wewnątrzpolitycznej, jak i znaczenie szybkiego przyjęcia demokratycznej ordynacji do parlamentu dla wizerunku i pozycji młodego państwa na forum międzynarodowym

Demokracja, utopia, wychowanie

Rafał Włodarczyk
„Każda dyskusja o demokracji – twierdzi Giovanni Sartori – obraca się zasadniczo wokół trzech pojęć: suwerenności ludu, równości i samorządu”. W dyskusjach tych ich wiarygodne powiązanie ze sobą i pełne rozwinięcie, adekwatnie do potrzeb, złożoności funkcjonowania oraz rozmiarów nowoczesnego państwa narodowego, tworzy wyobrażenie, a zarazem polityczną obietnicę wystarczająco doskonałego społeczeństwa, możliwego do zrealizowania w przyszłości dzięki skutecznej edukacji. Artykuł ma na celu rozwinięcie rozumienia związków zachodzących między wybranymi teoriami demokracji, koncepcją utopii a edukacją.

Utopijna koncepcja nazistowskiej edukacji na przykładzie Hitlerjugend

Łukasz Stec
Niniejszy artykuł dotyczy przenikania utopii III Rzeszy i jej wpływu na system edukacji. Wyróżniającą cechą utopijności jest antycypacja nadejścia Tysiącletniej Rzeszy wraz z typowymi wyobrażeniami dla millenaryzmu i eschatologii. Naziści chcieli „stworzyć” nowego człowieka, którego wychowuje państwo. System edukacji jest powiązany z wychowaniem etatystycznym, które prowadzi do uniformizacji światopoglądu, nieuchronnie zmierzając do zaniku indywidualizmu.

Sukces w życiu codziennym

Iwona Paszenda

Szkolnictwo chrześcijańskie w Polsce – sukces czy porażka?

Anna Maria Chyła (Kucharska)

Życie zmienione, lecz nie zakończone : eschatologiczny \"styl\" życia

Paweł Beyga
Według katolickiej eschatologii życie ludzkie po śmierci nie kończy się, lecz zmienia. Można taką ideę odnaleźć w prefacji za zmarłych. Autor artykułu spogląda na ten eschatologiczny styl życia w teologicznej i liturgicznej perspektywie. Teologie uprawiane przez Romano Guardiniego oraz Josepha Ratzingera są niezwykle pomocne w zrozumieniu katolickiej wizji ludzkiej egzystencji po śmieci i po paruzji. Autor odwołuje się także do liturgii i kultu relikwii świętych.

Dochody własne a prywatne wydatki na zdrowie gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej

Urszula Banaszczak-Soroka
W ramach funkcjonowania gospodarstwa domowego jedną z pojawiających się istotnych potrzeb jest ochrona zdrowia. Stan zdrowia zależy od bardzo wielu czynników wskazywanych w tzw. „tęczy czynników zdrowia”. Jednym z elementów, który ma wpływ na zdrowie, są wydatki prywatne na ten cel (wydatki na: artykuły medyczno-farmaceutyczne, urządzenia i sprzęt medyczny, usługi ambulatoryjne i medycyny niekonwencjonalnej oraz usługi szpitalne i sanatoryjne). To, ile może gospodarstwo domowe skierować na te potrzeby, zależy między innymi od wysokości dochodów własnych....

Symbolika wina w przekazach biblijnych w kontekście kulturowym

Sławomir Stasiak
zenie Przedmiotem niniejszego opracowania będzie analiza tych tekstów starożytnych, także Starego i Nowego Testamentu, w których mowa jest o winie. Zastosowana zostanie metoda analizy kontekstualnej tekstu literackiego w ogólności, a tekstów biblijnych w szczególności. Bliższa analiza tych tekstów pokazuje, że wino używane z umiarem wzmacnia i działa pobudzająco. Księga Mądrości Syracha powiada: „Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę [...]. Zadowolenie serca i radość duszy daje wino pite w swoim czasie...

Problemy codziennego funkcjonowania psychospołecznego w związku z dietą bezglutenową w narracji autobiograficznej osoby z celiakią ‒ studium przypadku

Małgorzata Pietras-Mrozicka
Akceptacja choroby przewlekłej, jaką jest celiakia, oraz jej jedynej formy leczenia, czyli diety bezglutenowej to długotrwały proces, wiążący się z przeżywaniem odmiennych stanów emocjonalnych. Zaburzając biografię, choroba wnosi konieczność przeorganizowania dotychczasowych rytuałów ze względu na ograniczenia dietetyczne. Efektem może być poczucie obniżonej jakości życia w związku z chorobą, niechęć do diety oraz unikanie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W artykule przedstawiono analizę subiektywnego sposobu doświadczania choroby i diety bezglutenowej. Wykorzystano dane uzyskane za pomocą metody...

Registration Year

 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  431

Affiliations

 • University of Wrocław
  81
 • Wrocław Medical University
  16
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  14
 • University of Lower Silesia
  8
 • University of Silesia
  6
 • Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
  6
 • Pedagogical University of Kraków
  6
 • University of Warsaw
  6
 • University of Łódź
  6
 • University of Szczecin
  6