391 Works

Uwagi na temat funkcjonowania sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie w czasach panowania Władysława IV

Robert Kołodziej

Z Prochowic do Lasu i z powrotem. Z badań nad początkami miasta nad dolną Kaczawą

Artur Boguszewicz

Města a vojáci v oblasti Opolska za třicetileté války

Jan Kilián

Miastotwórcza rola kolei na przykładzie miejscowości Śląska, Wielkopolski i Lubuskiego: Jaworzyny Śląskiej, Krzyża Wielkopolskiego oraz Zbąszynka

Miron Urbaniak

Charyzmatycy czy markieranci – obraz pastorów i księży w Dzienniku Andrzeja Cinciały z lat 1846–1853

Marzena Bogus-Spyra

Periodyki jako źródło historyczne do dziejów kultury na Śląsku w okresie międzywojnia (wybrana problematyka)

Joanna Nowosielska-Sobel

Marek Łuszczyna, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Kraków: Znak Horyzont, 2017, ss. 320.

Karolina Wolska-Pabian

Wpływ mlecznych produktów fermentowanych na zdrowie człowieka

Joanna Wajs & MAGDALENA STOBIECKA
Fermentowane produkty mleczne (zwłaszcza jogurt i kefir) zajmują wysoką pozycję w diecie człowieka, w tym w żywieniu dzieci, chorych czy rekonwalescentów, a ich spożycie wzrasta. Zgodnie z zaleceniami WHO mieszkańcy Europy powinni codziennie spożywać mleko i przetwory mleczne ze względu na ich wysoką wartość odżywczą i korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Istnieje wiele doniesień naukowych, które potwierdzają ich dobroczynny wpływ na osoby borykające się z różnymi chorobami nie tylko układu pokarmowego. W porównaniu z mlekiem...

Polscy seniorzy na rynku usług e-zdrowia

Anna Dąbrowska & MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO
Rynek usług e-zdrowia to rynek perspektywiczny. Z jednej strony mamy do czynienia ze stale zwiększającą się ofertą tych usług, a z drugiej coraz więcej konsumentów z nich korzysta, w tym osoby starsze. W artykule wykorzystano wyniki autorskiego badania empirycznego przeprowadzonego w grudniu 2019 r. metodą CAWI na grupie 363 respondentów w wieku 60+. Pozwoliły one pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę, że osoby starsze w Polsce coraz lepiej poruszają się na rynku usług e-zdrowia, wobec ich wzrastających...

Marketingowe aspekty organizacji biegów masowych w Polsce – poszukiwanie nowych możliwości

Paweł Waniowski & Tomasz Waniowski
Bieganie jest najprostszą, znaną od pokoleń, formą aktywności fizycznej, dostępną dla większości zdrowych ludzi w każdym niemal wieku. Od ponad dwóch dekad bieganie jest popularne również w Polsce, co wyraża się w organizacji licznych biegów masowych na różnych dystansach. Biegi te stanowią istotny element promocji wielu miejscowości, będąc nawet wydarzeniem budującym prestiż jednostki terytorialnej oraz firm zaangażowanych w działania sponsoringowe. Biegi masowe, przyciągające niejednokrotnie wiele tysięcy uczestników i często jeszcze więcej osób towarzyszących biegaczom oraz...

Znaczenie żywności funkcjonalnej, nutraceutyków, w tym astaksantyny w żywieniu człowieka

Kinga Lis & Henryk Kołoczek
Żywienie odgrywa niezmiernie istotną rolę w zachowaniu prawidłowej kondycji ciała i zdrowia człowieka. Mimo to obecnie obserwuje się wiele złych nawyków żywieniowych, związanych z trybem pracy, nieustannym pośpiechem czy stresem. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do występowania poważnych dietozależnych chorób cywilizacyjnych, wśród których najbardziej dotkliwe są: cukrzyca, choroby serca i układu krążenia czy nowotwory, stanowiące jedne z najczęstszych przyczyn zgonów w XXI w. Naprzeciw temu wychodzi jednak nieustanny rozwój zarówno w sektorze żywienia, jak i...

Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia

Wioletta Nowak & Katarzyna Szalonka
W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomicznych i społecznych uwarunkowań długości życia. Pokazano także wpływ odżywiania i konsumpcji leków na stan zdrowia i długość życia człowieka. Ponadto, podkreślono znaczenie zachowań prozdrowotnych i wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie dla jakości i długości życia. Monografia zawiera również rozważania dotyczące wpływu instytucji na długość życia.

Makroekonomiczne uwarunkowania długości życia

Wioletta Nowak
Celem artykułu jest pokazanie zależności między głównymi czynnikami makroekonomicznymi a zdrowiem i oczekiwaną długością życia człowieka. Skupiono się na najczęściej rozważanych w literaturze przedmiotu czynnikach, tzn. dochodzie, nierównościach dochodowych i poziomie ubóstwa. Na podstawie krytycznego przeglądu literatury ustalono, żezależność między dochodem a stanem zdrowia i długością życia występuje zarówno w przypadku osób, jak i krajów. Na poziomie indywidualnym większą rolę odgrywa dochód względny niż jego poziom absolutny. Nierówności dochodowe mają negatywny wpływ na stan zdrowia...

W służbie społeczeństwu i rodzinie – współczesne ujęcia etyki farmaceutów

Wojciech Kućko
Szybki rozwój medycyny rodzi nie tylko nowe pytania techniczne, biomedyczne, ale i etyczne. Ważnym i ciągle docenianym przez pacjentów sektorem świata służby zdrowia są apteki oraz cały świat farmaceutyczny, obejmujący także przemysł i sferę handlu środkami leczniczymi i usługami farmaceutycznymi. Celem artykułu jest ukazanie współczesnych modeli etyki farmaceutów, w świetle których na początku trzeciego tysiąclecia może być odczytywana tożsamość pracowników tego sektora świata medycznego. Przywołane są różne perspektywy filozoficzne i antropologiczne: deontologia farmaceutyczna i model...

Wpływ uczestników procesu tworzenia materialnego prawa podatkowego na efektywność fiskalną podatków

Witold Modzelewski
Efektywność fiskalna podatków, w których zobowiązania podatkowe powstają z mocy prawa, w podstawowym zakresie zależy od jakości stanowionego prawa podatkowego. Wynika to z zasady bezpośredniości stosowania przepisów prawa przez podatników i płatników, którzy samodzielnie dokumentują, ewidencjonują, deklarują i rozliczają te podatki.Wpływ organów podatkowych na efektywność fiskalną tych podatków ogranicza się do działań ex post oraz działalności prewencyjnej. Jakość stanowionego materialnego prawa podatkowego zależy przede wszystkim od procesu legislacyjnego, aktywności jego uczestników a zwłaszcza wpływu podmiotów...

Rodzina i rodzicielstwo – ich wartość i znaczeniew refleksji wrocławskich luteranów

Joanna Tomaszewska
Doktryny religijne są potencjalnym źródłem norm moralnych dla wierzących i praktykujących. W swoich badaniach analizuję, w jaki sposób przekonania, których źródłem jest religia oraz aktywny udział w życiu wspólnoty Kościoła luterańskiego, wpływają na postrzeganie rodziny, prokreację i rodzicielstwo również w ich nienormatywnych formach. Ponieważ podczas badania wielokrotnie napotykałam na pewne oczywiste i powszechnie akceptowane modele rodzinne, w artykule zwracam uwagę na sposób, w jaki religia wpływa na preferowane formy życia rodzinnego oraz jakie wartości są...

Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym – wybrane zagadnienia

Adam Drozdek
Opodatkowanie wyrobów akcyzowych posiada w dzisiejszych czasach duże uzasadnienie ekonomiczne, gdyż ze specyfiki podatku wynika, że polega on na opodatkowaniu dóbr, które z jednej strony są dobrami powszechnego spożycia (np. papierosy, paliwo), a z drugiej strony państwo dąży do ograniczenia ich konsumpcji (np. alkohol). Jako podstawowy instrument fiskalny stosowany przez państwo posiada decydujący wpływ na rozwój gospodarki, odgrywając w ten sposób ważną rolę w życiu codziennym każdej osoby, która planuje swoją aktywność gospodarczą na rynku....

Kulturowy wymiar ceremoniału wojskowego

Marta Nowakowska & Krzysztof Świderski
Artykuł ma na celu przeanalizowanie ceremoniału wojskowego przez pryzmat obrzędowości i ceremonii w wymiarze kulturowym. Materiałem do badań były zarówno źródła historyczne, jak i obserwacja uczestnicząca oraz wywiady z oficerami Wojska Polskiego. Przykładem użytym w artykule jest ceremonia promocji na oficera, podczas której można zaobserwować pewne „skostniałości” struktur, które w wielu innych sferach życia we współczesnym społeczeństwie dopasowywały się do zmian kulturowych, natomiast w przypadku wojska pozostały w niezmiennie ustrukturyzowanej formule.

Godna płaca, godna emerytura? : relacje między chilijskimi władzami a pracownikami w zakresie systemu Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

Karolina Baraniak
Las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) to prywatne instytucje finansowe, odpowiedzialne za zarządzanie funduszami i oszczędnościami emerytalnymi z indywidualnych kont poprzez fundusz emerytalny. W 1981 r. chilijskie władze powierzyły tym korporacjom nadzór nad emeryturami ówczesnych, obecnych i przyszłych beneficjentów systemu emerytalnego, jednakże sposób realizacji tego zadania budzi wśród chilijskich pracowników coraz więcej wątpliwości, co odzwierciedla się w ich, pogarszających się, relacjach z rządzącymi.

Esej o teorii firmy

Mateusz Machaj
Opracowanie jest wprowadzeniem do neoklasycznej teorii firmy oraz ograniczeń z nią związanych. Przedstawiony zostaje szereg abstrakcyjnych założeń tej teorii, która wykorzystuje je w celu uproszczonego opisu przebiegu rynkowego procesu. Zostają one poddane krytycznej analizie ze wskazaniem na to, w jaki sposób wzbogacić opis rzeczywistości ekonomicznej o znaczącą treść empiryczną, by jednocześnie uchwycić uniwersalność teorii ekonomii

Zaratusztrianizm jako czynnik inicjujący zmiany ustawodawstwa dotyczącego niewolnictwa w państwie Cyrusa Wielkiego

Grzegorz Musik
Autor zajmuje się kwestią przedstawienia wpływu religii zaratusztriańskiej na ustawodawstwo wybranych państw starożytnych, dotyczące kwestii niewolnictwa. Ugruntowane w państwach starożytnych wschodniej części basenu Morza Śródziemnego zwyczaje i wynikające z nich ustawodawstwo jawnie popierało i ugruntowywało wykorzystywanie siły niewolniczej w ramach gospodarek państwowych, co prowadziło do wzrostu znaczenia niewolnictwa w ramach funkcjonowania tychże organizmów. Autor przedstawia wynikające z zaratusztrianizmu normy etyczne jako sprzeczne z dotychczasową praktyką omawianego okresu w tym zakresie. Doprowadzić miały one bezpośrednio do...

Szkolnictwo ewangelickie i ewangelikalne w Polsce po 1989 roku

Anna Maria Chyła
Jednym z moich dążeń jest przybliżanie, często zupełnie nieznanego, świata protestanckiej mniejszości wyznaniowej, która w Polsce ma długie i bogate tradycje. Poniższa praca wpisuje się w realizację tego celu. Niech pośrednie spotkanie z Innym, przez jej lekturę, stanie się inspiracją do odkrywania różnic i podobieństw, do definiowania samego siebie w bardziej bezpośredniej konfrontacji.

Historia obowiązywania zasady vim vi repellere licet w polskim prawie karnym – ewolucja kontratypu obrony koniecznej

Monika Czechowska
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wpływu rzymskiej zasady vim vi repellere licet, zgodnie z którą „siłę można odeprzeć siłą”, na kształtowanie się kontratypu obrony koniecznej w polskich kodyfikacjach karnych. Autorka, posługując się metodą historyczno-prawną oraz formalno-dogmatyczną, dokonuje analizy zarówno art. 21 kodeksu Makarewicza (wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r.), jak i art. 22 kodeksu Andrejewa (ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny) oraz art. 25 obecnie obowiązującego...

Recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Lithuania – GAZPROM case from a national perspective

Katažyna Mikša
The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958 is a great achievement in the field of arbitration. However, its application in the Contracting States, due to the differences in internal laws and practices, can differ. Analysis of the national practices is important in terms of identifying obstacles for internationally uniform application of the NYC. The paper aims to fill the gap in international legal doctrine regarding the Lithuanian...

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe w przypadku braku zawarcia umowy

Marika Piwowarczyk
Celem artykułu jest omówienie problematyki dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe, w tym banki w przypadku ostatecznego braku zawarcia umowy kredytowej przez osoby fizyczne, w kontekście przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności analizie został poddany przypadek przetwarzania danych osobowych w przypadku braku zawarcia umowy w szeroko rozumianych celach archiwizacyjnych. W artykule przeanalizowano dotychczasowe stanowisko organu nadzorczego dotyczące zasadności przetwarzania danych przez instytucję finansową w przypadku braku zawarcia umowy...

Registration Year

 • 2020
  391

Resource Types

 • Text
  371
 • Other
  20

Affiliations

 • University of Wrocław
  170
 • University of Silesia
  11
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • University of Szczecin
  6
 • Rzeszów University
  5
 • University of Łódź
  5
 • Wrocław Medical University
  4
 • Jagiellonian University
  4
 • Wroclaw University of Economics and Business
  3
 • Cracow University of Economics
  3