391 Works

Przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej w ujęciu Kodeksu karnego z 1997 roku

Rajnhardt Kokot
Artykuł podejmuje problematykę wprowadzonego do systemu polskiego prawa karnego mocą nowelizacji z 23 marca 2017 r. przestępstwa niezatrzymania się do kontroli drogowej. Nowa konstrukcja nie tyle kryminalizuje, co przewartościowuje kryminalizację części zachowań, które dotąd traktowane były jako czyny stanowiące wykroczenie (art. 92 § 2 k.w.). Opracowanie stanowi próbę zwrócenia uwagi na niektóre najistotniejsze wątpliwości – tak natury teleologicznej, jak i interpretacyjnej – jakie wywołuje sama idea typizacji przestępstwa z art. 178b k.k., jak i jego...

Understanding Daily Reality in Clifford Geertz’s Interpretive Anthropology

Grażyna Lubowicka
The paper discusses understanding of daily reality with reference to the ideas of contemporary cultural anthropologist Clifford Geertz. The cultural anthropology solutions Geertz proposed can both provide a methodological basis for conceptualising understanding of individuals or social groups under study, and prove useful in the individual’s reflection and deliberation on themselves.

Prawna możliwość wspierania systemu oświaty w sferze edukacji szkolnej przez organizacje pozarządowe

Jolanta Blicharz & Renata Raszewska-Skałecka
Współcześnie tak w oświacie, jak i w całej administracji coraz wyraźniejsze są tendencje do włączania podmiotów pozarządowych w realizację zadań publicznych (w tym zadań w dziedzinie oświaty). Oddaje to istotę zarządzania partycypacyjnego jako formy współpracy władz publicznych z obywatelami oraz ich organizacjami w procesach kreowania polityki oświatowej.

Problemy stosowania zasad prawa podatkowego Ukrainy

Andrii Mostovyj
Przedstawiona poniżej analiza ma na celu omówienie kwestii stosowania zasad prawa podatkowego Ukrainy. Głównym problemem jest niespełnienie wymogów odpowiedniej zasady oraz koncentrowanie się na interesie publicznym i zaniedbywanie interesu prywatnego przy stosowaniu odpowiednich norm podatkowych. Normy prawne, w tym podatkowe, muszą być poddane dokładnej analizie i doprowadzone do stanu zgodności z Konstytucją Ukrainy oraz innymi ustawami, w tym i prawem cywilnym i gospodarczym. Głównym wnioskiem jest, że rozwiązanie problemu nieprzestrzegania zasad prawa podatkowego polega nie...

Pojęcie „środków budżetowych” w ukraińskim ustawodawstwie

Oleh Ilnytskyi
Pod środkami budżetowymi (środkami budżetu) jako przedmiotem publicznej działalności finansowej (zarządzania) należy rozumieć wartość, która występuje i jest redystrybuowana w procesie produkcji społecznej oraz wyraża się poprzez transakcje obrotu równowartościowego instrumentami finansowymi w postaci odpowiednich stosunków budżetowych, poprzez realizację kompetencji budżetowych, określonych w odpowiednim budżecie (jako akcie planowania finansowego). Definicja ta pozwala odkryć istotę pojęcia „środki budżetowe”, które są integralną częścią jego natury ekonomicznej, ale również sformułować prawną definicję poprzez relacje z ustawą o budżecie...

Rodzinne i intelektualne środowisko ostatniego kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego Iwana Anatoljewicza Kurakina (1874–1950)

Ewa Kula
Artykuł powstał w celu przedstawienia sylwetki księcia Iwana Anatoljewicza Kurakina. W artykule podjęto próbę ukazania jego najbliższego środowiska rodzinnego, szkolnego i uniwersyteckiego, które miało wpływ na kształtowanie zainteresowań zawodowych i społecznych przyszłego (w latach 1915–1917) kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego.

Polskie „dzielnicowe” organy emancypacyjne u schyłku I wojny światowej i po jej zakończeniu

Bogdan Cybulski
Streszczenie: Publikacja stanowi efekt wieloletnich badań autora poświęconych problematyce odbudowy polskiej państwowości w przełomowym okresie schyłku pierwszej wojny światowej i pierwszych latach po jej zakończeniu. Przedmiotem zainteresowań pisarza jest budowa struktur władz politycznych, administracyjnych, sądowych i wojskowych postępująca na obszarach zamieszkałych przez Polaków, które stanowiły niegdyś terytorium suwerennej Rzeczpospolitej. Autor umiejętnie akcentuje złożony charakter problematyki, zaangażowanie wielu środowisk oraz różnorodność form i celów działań, jakie podejmowane były w tym czasie przez polskich patriotów na ziemiach...

Parlament brytyjski w pierwszej połowie XIX wieku w oczach polskiego podróżnika Krystyna Lacha-Szyrmy

Marian Mikołajczyk
Krystyn Lach-Szyrma, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, opiekun syna księcia Konstantego Czartoryskiego, w 1820 r. wyjechał ze swym wychowankiem do Wielkiej Brytanii. Ich pobyt w Anglii i Szkocji trwał kilka lat – wiązał się bowiem ze studiami młodego Czartoryskiego na Uniwersytecie w Edynburgu. K. Lach-Szyrma po powrocie do kraju, już jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego opublikował trzytomowe dzieło Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podróży roku 1820-1824 odbytej. W zawierającej mnóstwo bardzo ciekawych spostrzeżeń książce znalazł się także opis...

Przestępstwa przeciwko głosowaniu w sprawach publicznych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Pasek
Opracowanie przedstawia przebieg prac w sekcji prawa karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących stanów faktycznych przestępstw przeciwko głosowaniu w sprawach publicznych. Ich podstawę stanowiły referaty wygłoszone podczas obrad sekcji przez Wacława Makowskiego i Juliusza Makarewicza. Zawarte w nich propozycje zostały wykorzystane przy opracowaniu ostatecznego projektu polskiego kodeksu karnego. Wykazano, że konstrukcja omawianych przestępstw została ukształtowana na podstawie pogłębionych rozważań prowadzonych w ramach sekcji prawa karnego. Celem było ich ujęcie na podstawie najnowszych rozwiązań na gruncie...

„Powstanie więc Polska, co ja mówię? Jest już Polska, a raczej nigdy ona być nie przestała...”. Stracone szanse Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego na odzyskanie suwerenności państwowej

Jacek Przygodzki
Pamiętne wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie w dniach 26-28 czerwca 1812 r., kiedy to powołano Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, na długo przeszły do historii naszego państwa. Właśnie wtedy, w przeddzień wybuchu II wojny polskiej z carską Rosją, miały decydować się losy powstania niezawisłego Królestwa Polskiego. Miał być to czas, kiedy polskie elity miały zdać egzamin dojrzałości ze swojego patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny. Tekst jest analizą przyczyn utraconych szans na powodzenie działań Polaków zmierzających...

Uprawnienia do reprezentowania małżonki w koncepcjach glosatorów i komentatorów

Aleksandra Szymańska
Przedmiotem artykułu jest analiza poglądów glosatorów i komentatorów na temat uprawnień męża do reprezentowania żony. Analizie zostały poddane opinie takich jurystów jak Accursius, Odofredus, Cynus de Pistoia, Bartolus de Saxoferrato, Baldus de Ubaldis czy Paulus de Castro. W obliczu uznawanego przez glosatorów i komentatorów faktu, że kobieta mogła podejmować działania w swoich sprawach, mogła również udzielać stosownych pełnomocnictw. Naturalnym mandatariuszem wydawał się małżonek. Czasem jednak żona nie wydała żadnych dyspozycji odnośnie do swoich spraw. Mąż...

Efektywność ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. Studium prawno-administracyjne

Jolanta Blicharz & Renata Raszewska-Skałecka
Wskazanie na specyfikę administracji świadczącej wynika stąd właśnie, że ma ona „dwa oblicza: z jednej strony, to piecza okazywana poszczególnemu człowiekowi, z drugiej strony, świadczenie na rzecz całej społeczności. Konstatacja ta prowadzić więc może do wniosku, że rola państwa obejmuje nie tylko zaopatrywanie ludności w dobra i usługi o istotnym znaczeniu dla egzystencji, ale także minimalizowanie poczucia zagrożenia i stanów niepewności ekonomiczno-społecznej w sytuacji trudnego położenia jednostek.

Prawne aspekty prywatyzacji zadań publicznych w sferze administracji świadczącej

Justyna Mielczarek-Mikołajów
Problematyka prywatyzacji należy do najbardziej aktualnych problemów badawczych dla współczesnej administracji. Najczęściej proces ten polega na przekazaniu realizacji usług publicznych podmiotom prywatnym. Prywatyzacja występuje często w zadaniach publicznych, realizowanych w ramach administracji świadczącej. Do zakresu tej administracji można zaszeregować świadczenia i usługi realizowane w ramach transportu publicznego. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania autorka podejmie problematykę prywatyzacji usług publicznych dotyczących miejskiego transportu publicznego, analizując m.in. skalę i przyczyny tego zjawiska. Tematyka ta tworzy również...

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako przejaw prywatyzacji wykonywania usług publicznych

Maciej Błażewski
Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest środkiem prawnym prywatyzacji zadania publicznego obejmującego zapewnienia publicznego transportu zbiorowego. Model tej prywatyzacji zakłada kooperację dwóch podmiotów: organizatora i operatora. Przepisy prawa regulują sposób zawarcia tej umowy i jej wykonania.

Przyszłość pewnej utopii a widma dystopii. Uwagi o filozofii Emmanuela Lévinasa

Rafał Włodarczyk
Esej z pogranicza filozofii kultury i filozofii żydowskiej składa się z czterech zasadniczych części. W części pierwszej Autor charakteryzuje topikę utopii, w drugiej i trzeciej – esencjalnie wskazuje na newralgiczne następstwa Holocaustu dla zachodniej kultury, w tym intelektualistów żydowskich, humanistyki i nauk społecznych. W obszernej części czwartej omawia i rozważa, w kontekście wyprowadzonych wcześniej wątków, utopizm filozofii Emmanuela Lévinasa. Esej zamyka kilka wynikających z przeprowadzonych dociekań spostrzeżeń.

Iluzja upełnomocnienia jako środka emancypacji w edukacji i poprzez edukację

Maria Czerepaniak-Walczak
Na gruncie pedagogiki krytycznej wciąż zadane i drążone są pytania dotyczące możliwości wykorzystania potencjału emancypacyjnego, umożliwiającego uczestnikom interakcji i procesów edukacyjnych doświadczenie ich wolności i odpowiedzialności. Zarówno emancypacja, jak i upełnomocnienie/empowerment są modnymi słowami żargonu w edukacji (nie tylko krytycznej). Tekst koncentruje uwagę i argumentację na uproszczonej, czasem naiwnej identyfikacji tych dwóch pojęć, co prowadzi do nieporozumień i logicznych uproszczeń w rozumowaniu, a jeszcze gorzej w praktyce. Każdy z tych terminów odnosi się do różnych...

(Geo)poetyka marzenia. Utopia – heterotopia – trzecia przestrzeń

Małgorzata Piasecka
Artykuł jest prezentacją autorskiego projektu badawczego. Budując koncept dotyczący marzeń, czyli fenomenów trudno uchwytnych badawczo, autorka stara się znaleźć subtelny sposób opisu, zachowując w największym stopniu ich oniryczną istotę. Szuka w zracjonalizowanym dziś świecie przestrzeni możliwej dla ujawniania się marzeń, tj. nie-binarnej, nie do końca zdesakralizowanej. Nazywa tę przestrzeń (geo)poetyką marzenia. Konstruując autorski koncept, wskazuje na metapoziom, który stanowią praktyki przestrzenne wynikające z założeń zwrotu przestrzennego. Ważne asumpty, z których twórczo czerpie, to: przestrzeń doświadczana,...

„Doskonalenie się czyni człowieka wolnym” – niemiecka koncepcja „Bildung” jako etyczny nakaz i metoda spełniania się jednostki, czyli o utopii i ideologii

Helena Anna Jędrzejczak
Tekst porusza problematykę niemieckiej koncepcji „Bildung”, oznaczającej uczenie się i doskonalenie jako sposób na uzyskanie pełni człowieczeństwa. Do jego analizy wykorzystano kategorie ideologii i utopii w rozumieniu niemieckiego socjologa wiedzy Karla Mannheima. W artykule zaprezentowano koncepcję „Niemieckiej drogi odrębnej” i odniesiono się do najważniejszego elementu tworzącego „Bildungsbürgertum” – mieszczanina, dla którego ciągłe kształcenie się stanowi wypełnienie jego powołania. Te idee rozpatrywane są w kategoriach myślenia utopijnego według Mannheima. Wykorzystując metodologię socjologii wiedzy i historii idei,...

Żydowska pamięć o Polsce lat 1967–1968. Analiza doświadczeń i emocji na podstawie wybranych wspomnień

Marek Szajda

Uwolnić alchemika: zabiegi Zygmunta III na dworze cesarskim o wypuszczenie z więzienia w Pradze Michała Sędziwoja. Nowe źródła

Ryszard Skowron

Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska

Wojciech Mrozowicz

Registration Year

 • 2020
  391

Resource Types

 • Text
  371
 • Other
  20

Affiliations

 • University of Wrocław
  170
 • University of Silesia
  11
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • University of Szczecin
  6
 • Rzeszów University
  5
 • University of Łódź
  5
 • Wrocław Medical University
  4
 • Jagiellonian University
  4
 • Wroclaw University of Economics and Business
  3
 • Cracow University of Economics
  3