391 Works

Nauka administracji – między prawem a polityką

Jan Jeżewski
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom współrealizacji zadań państwa z zakresu administracji publicznej i polityki. Ukazane zostały podstawy teoretyczne obu tych dziedzin oraz dążenia do ich separacji. Wskazano różnice w tradycji badań europejskich i amerykańskich.

Samorząd terytorialny

Marcin Miemiec
Tadeusz Bigo, przedstawiając koncepcję samorządu, stwierdził, że można go ujmować w aspekcie socjalno-politycznym oraz prawnym. W drugim znaczeniu samorząd jest typem decentralizacji, czyli specyficzną formą organizacyjną administracji opartą na zasadzie niezależności hierarchicznej. O cechach szczególnych samorządu rozstrzyga zawsze aktualne prawo pozytywne. Stąd nie można skonstruować uniwersalnego pojęcia prawnego samorządu. Omawiając samorząd, pominął teorie polityczne. Jako najstarszą wskazał teorię naturalną o własnym prawie gminy do samorządu, opartą na prawie natury. Według niej byt prawny gminy i...

Fundacje

Jolanta Blicharz
Określenie istoty fundacyjnej osoby prawnej wypracowane na gruncie przedwojennej doktryny prawniczej ma podstawowe znaczenie dla ustalenia funkcji, jakie mają pełnić fundacje w ramach porządku prawnego. We współczesnej literaturze zwraca się również uwagę na kierunki rozwojowe instytucji fundacji jako podmiotów pozarządowych wykonujących zadania administracji publicznej.

Przedsiębiorstwo prywatne, państwowe, komunalne

Tadeusz Kocowski
Artykuł ukazuje poglądy, jakie profesor T. Bigo przedstawiał w swoich wykładach i pracach na temat majątku administracyjnego, zakładu administracyjnego i przedsiębiorstwa. W szczególności prace wskazujące na różnice pomiędzy zakładem administracyjnym a przedsiębiorstwem stały się inspiracją do dalszych rozważań, które kontynuowali jego uczniowie.

Intuicja sędziowska w aktualnym dyskursie amerykańskiej jurysprudencji – przegląd stanowisk

Anna Tomza-Tulejska
Dotychczas przyjmowana w polskim prawniczym dyskursie teza o intuicji sędziowskiej, na mocy której przyjmuje się, że intuicja stanowi nieświadomy proces podejmowania decyzji sędziowskich, nie znajduje potwierdzenia w najnowszych badaniach amerykańskich uczonych. Współczesny dyskurs amerykańskich uczonych, intuicję traktuje z nowej, logicznej perspektywy badawczej, zastępując uprzednią, psychologiczną. Dotychczasowy brak polemiki ze stanowiskiem wyrażanym przez sędziego Hutchesona o hunchu dziś pokutuje nieaktualnym dorobkiem w odmiennych od amerykańskiego systemów prawa. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia badań...

Uzyskanie dostępu do drogi publicznej na etapie ustalenia warunków zabudowy nieruchomości : glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2017 r.,sygn. II SA/Gd 348/17

Sławomir Zwolak
Glosa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2017 r., II SA/Gd 348/17, odnoszącego się do problematyki dostępu do drogi publicznej jako warunku, który musi być spełniony do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Z wyroku płynie wniosek, że warunek dostępu do drogi publicznej musi być prawnie zagwarantowany. Nadto dostęp do drogi publicznej powinien być nie tylko prawny, ale również faktyczny na etapie ustalania przez właściwy organ administracji publicznej warunków zabudowy.

Formalization, Discretion, and Trust on Public Procurement Market

Agnieszka Chrisidu-Budnik
Zamówienie publiczne stanowi umowę, której stronami są instytucje zamawiającego i wykonawcy. Proces zamówienia publicznego jest kategorią prawną o charakterze dynamicznym, który konstytuują trzy etapy: przygotowania, udzielenia, wykonywania zamówienia publicznego. Jest to kategoria prawna w wysokim stopniu sformalizowana. Formalizacja ma zapewnić efektywność ekonomiczną całego systemu zamówień publicznych, jego transparentność, uczciwość zachowań uczestników rynku zamówień publicznych. Jednocześnie zbyt wysoki stopień sformalizowania może okazać się dla realizacji owych celów szkodliwy i nieskuteczny, ogranicza bowiem elastyczność działań zamawiającego i...

Metoda EVA w dwóch odmiennych ujęciach

Jerzy Jakubczyc
Przedstawiono dwa ujęcia metody EVA. Pierwsze jest wykorzystywane w analizie finansowej. Drugie ujęcie stosuje się przy ocenie projektu. Definicje obu są dość odmienne. Pokazano, że drugie ujęcie posiada interesujące własności, z których w praktyce nie korzysta się zbyt chętnie.

Tax Barden on the Enterprise in Ukraine

Nataliya Sytnyk & Olga Sych
The main purpose of the article is to exam the level of the tax burden on the enterprise, in terms of the impact of this indicator on the financial condition of the entity. For the purpose of this analysis, the data of Ukrainian company were selected, the number of indicators were evaluated, their elasticity and correlation were discussed. Two proposals were developed to decrease the amount of taxes that company payed.

Umowa w przedmiocie współadministrowania danymi osobowymi

Anna Popowicz-Pazdej
Współadministrowanie danymi osobowymi jest instytucją, która została pierwszy raz wyraźnie uregulowana w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich czynności w zakresie współadministrowania). Jeżeli dojdzie do zidentyfikowania takiej relacji współadministratorzy powinni m.in. uregulować wspólne uzgodnienia oraz udostępnić ich zasadniczą...

Definicje pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych

Artur Halasz
Przedmiotem badań w monografii były definicje pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych i ich stosowanie. Głównym celem badań było ustalenie sposobu posługiwania się definicjami pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych. Zagadnienie to zostało rozpatrzone wielowątkowo, począwszy od istoty definicji w systemie prawa, przez sformułowanie założeń do teoretycznych modeli stosowania definicji pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych a skończywszy na zbadaniu stosowania tych definicji pojęć prawnych przez sądy i organy podatkowe. Treść niniejszej...

Preface

Petr Skalník
This book is based on first-hand anthropological field research on the sociocultural aspects of the relationship between the inhabitants of the Dobrzeń Wielki commune and the expanding Elektrownia Opole.

Introduction : Opole Power Stationas a socio-political catalyzer

Petr Skalník
This book is based on first-hand anthropological field research on the sociocultural aspects of the relationship between the inhabitants of the Dobrzeń Wielki commune and the expanding Elektrownia Opole.

Identification of the dynamicsof bottom-up economic strategiesin the face of the expansionof the Opole Power Station

Mirosław Marczyk
The chapter of the book: “Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia” is based on first-hand anthropological field research on the sociocultural aspects of the relationship between the inhabitants of the Dobrzeń Wielki commune and the expanding Elektrownia Opole.

Social activity of womenin the Dobrzeń Wielki communein light of anthropological critique

Monika Baer
The chapter of the book: “Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia” is based on first-hand anthropological field research on the sociocultural aspects of the relationship between the inhabitants of the Dobrzeń Wielki commune and the expanding Elektrownia Opole.

Humanistyka a rynek pracy : perspektywa studentów nauk humanistycznych wobec racjonalności rynkowej

Tomasz Raczkowski
Współcześnie koncepcje związków pomiędzy edukacją a pracą zostały podporządkowane neoliberalnej racjonalności ekonomicznej. Młodzi ludzie wybierając studia stają w obliczu retoryki, zgodnie z którą mają one służyć gromadzeniu potencjału przydatnego na rynku pracy. Opierając się o empiryczne badania jakościowe, w swoim wystąpieniu pokażę jak relacje pomiędzy studiami a pracą postrzegają studenci kierunków humanistycznych, które wydają się nieprzydatne w świetle dominującej racjonalności rynkowej.

Życie we własnych rękach : fenomen edukacji domowej w ujęciu antropologicznym

Marcin Lenkowski
Celem artykułu jest antropologiczna analiza zjawiska edukacji domowej. Rozważania oparto na wynikach badań etnograficznych przeprowadzonych przez autora wśród rodzin praktykujących tę formę nauczania. Analiza zebranego materiału prowadzi do trzech wniosków: po pierwsze, edukacja domowa jest formą oporu kulturowego; po drugie, wymaga ona od jednostek ciągłego zarządzania sobą; po trzecie, edukacja domowa stanowi całościowy styl życia rodzinnego. Podjęte w pracy rozważania uzupełnia refleksja nad rolą dyskursu neoliberalnego w funkcjonowaniu tej formy kształcenia.

Ku netnografii społeczności online : wspólnoty skupione wokół gier multiplayer jako miejsca konstruowania relacji społecznych, na przykładzie forum.toribash.com

Wojciechowski Patryk
Artykuł przedstawia wnioski z badań dotyczących społeczności wirtualnych skupionych wokół gier mutliplayer i tego, jak kształtują one relacje społeczne. Autor zaczyna od wprowadzenia czytelnika w nowczesny świat, oparty o pryncypium interaktywności, przedstawiając literaturę dotyczącą zagadanienia, by później przejść do etnograficznego opisu badanej grupy. Tego dokonuje zaś z dwóch perspektyw – jako insidera, członka owej społeczności, oraz badacza, opierając się na jakościowych wywiadach z osobami zaangażowami w forum i grę. Autor konkluduje, iż badaną grupę można...

Wartości niematerialne w kalkulacji cen transferowych – uwagi na tle projektu BEPS

Rafał Lipniewicz
Zasady dotyczące cen transferowych, które są stosowane do celów podatkowych, dotyczą ustalania warunków (w szczególności ceny) dla transakcji zawieranych w ramach grup kapitałowych, skutkujących alokacją zysków do poszczególnych członków grupy. Nowe wytyczne OECD dotyczące cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych dostarczają wskazówek interpretacyjnych do określania warunków rynkowych dla transakcji obejmujących wykorzystywanie lub transfer wartości niematerialnych. W artykule omówiono kluczowe aspekty wartości niematerialnych w kontekście cen transferowych i ich wpływ na ryzyko biznesowe.

Metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Skrypt do przedmiotu

Agnieszka Jędrzejowska
Celem skryptu jest zaprezentowanie potencjału Pracowni Terapii Pedagogicznej w kontekście diagnozy i terapii dziecka z trudnościami w rozwoju. Opracowanie ma charakter teoretyczno-metodyczny. Skrypt stanowi wartość ze względu na to, że jest formą przewodnika do ćwiczenia własnych umiejętności w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej, indywidualnej i grupowej. Studenci, wykorzystując przykładowy warsztat i dostępne w Pracowni pomoce metodyczne, mogą rozwijać swoje specjalistyczne kompetencje.

Rola dialogu i partnerstwa w zakresie przezwyciężania wykluczenia społecznego

Jolanta Blicharz
Rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego, a także realizacja zasady partnerstwa są odpowiedzią na postępującą globalizację w stosunkach gospodarczych oraz nowe zjawiska wykluczenia społecznego. Dialog i partnerstwo są współcześnie ważnymi instrumentami, które z jednej strony umożliwiają budowanie szerokiego konsensusu społecznego wokół wartości i kwestii fundamentalnych dla państw i obywateli, z drugiej zaś sprzyjają zwiększeniu spójności społecznej w zakresie włączenia społecznego

Succession management of a natural person’s enterprise in Poland. Outline of the regulation

Rafał Blicharz
The subject of the article is a newly established in the Polish legal system institution of the succession management board of a natural person's enterprise. The article presents individual components of this institution, starting from the appointment of a succession manager, the legal and business requirements imposed on him, through his legal relationships with heirs entitled to inherit the enterprise after the deceased entrepreneur and the legal relationships that occur between the succession manager and...

Zmiana planu spłaty wierzycieli w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

Mirosław Dela
Plan spłaty wierzycieli ustala się w oparciu o dane dotyczące dochodów i wydatków dłużnika w przeszłości, a także na podstawie prognoz jego przyszłej sytuacji finansowej. Dane historyczne, stanowiące podstawę analizy, nie zawsze są wiarygodne, a przyjmowane przez sąd upadłościowy założenia często okazują się nazbyt optymistyczne. Wykonanie tak sporządzonego planu spłaty okazuje się niemożliwe. Również w trakcie realizacji planu spłaty zdolność płatnicza upadłego może ulec pogorszeniu na skutek niekorzystnych zdarzeń losowych. Wówczas istnieje konieczność korekty ustalonych...

Praktyki kulturalne studentów w czasie wolnym

Kędzior Jolanta
Celem artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących praktyk kulturalnych studentów w czasie wolnym na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu Wrocławskiego. W pierwszej części tekstu autorka prezentuje wybrane ujęcia teoretyczne podjętej problematyki. W części drugiej na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych przedstawia ona uczestnictwo w różnych formach aktywności czasu wolnego studentów, ukazuje, czym jest dla nich kultura i jak często uczestniczą oni w zróżnicowanych praktykach kulturalnych.

Wybrane psychopedagogiczne aspekty opieki i pielęgnowania dziecka z letalnym zespołem genetycznym

Aneta Jarzębińska
Celem artykułu było opisanie przeżyć rodziców opiekujących się dzieckiem z letalnym zespołem Millera-Diekera. Metody: Opisanie przeżyć rodziców było możliwe dzięki zastosowaniu metody analizy treści w jej jakościowej odmianie. Materiał badawczy pochodził z bloga prowadzonego przez matkę dziecka z zespołem Millera-Diekera. Do badania przystąpiono z wstępną wiedzą na temat tego, jakie zagadnienia uda się zidentyfikować w tekście. Założono zatem listę kategorii głównych. Po wielokrotnej lekturze treści bloga wydobyto kategorie szczegółowe, które następnie, za zgodą autorki bloga,...

Registration Year

 • 2020
  391

Resource Types

 • Text
  371
 • Other
  20

Affiliations

 • University of Wrocław
  170
 • University of Silesia
  11
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • University of Szczecin
  6
 • Rzeszów University
  5
 • University of Łódź
  5
 • Wrocław Medical University
  4
 • Jagiellonian University
  4
 • Wroclaw University of Economics and Business
  3
 • Cracow University of Economics
  3