391 Works

Otwartość uczniów w relacjach z rodzicami i nauczycielami

Małgorzata Agnieszka Samujło & Teresa Sokołowska-Dzioba
Celem podjętych badań uczyniono określenie postrzegania przez uczniów poziomu otwartości w relacjach nawiązywanych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Metody: Badania przeprowadzono wśród uczniów liceów ogólnokształcących na podstawie Skali Postaw Rodzicielskich w opracowaniu M. Plopy (wersja dla młodzieży) oraz kwestionariusza do diagnozowania otwartości uwzględniającego wymiary wyodrębnione przez D. W. Johnsona. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, w jakim zakresie uczniowie przejawiają otwartość w kontaktach interpersonalnych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Uczniowie dostrzegali znaczenie otwartości w porozumiewaniu się. Podkreślali,...

Les «couples mixtes» en France. De l’intégration des immigrés par le mariage à l’étude de la mixité conjugale

Beate Collet
Fabrica Societatis to czasopismo naukowe odpowiadające na zwiększającą się w socjologii liczbę tematów badawczych dotyczących aktywności biorących udział w wytwarzaniu społecznych światów i prac poświęconych codziennej egzystencji ludzi. Podstawowym celem pisma jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia społecznego. Jak również miejsca dla publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność ludzkiego doświadczenia oraz zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają o...

Solidarité et confiance dans le couple

Jean-Claude Kaufmann
Fabrica Societatis to czasopismo naukowe odpowiadające na zwiększającą się w socjologii liczbę tematów badawczych dotyczących aktywności biorących udział w wytwarzaniu społecznych światów i prac poświęconych codziennej egzystencji ludzi. Podstawowym celem pisma jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia społecznego. Jak również miejsca dla publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność ludzkiego doświadczenia oraz zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają o...

Życie prywatne młodych dorosłych. Raport z badań z zakresu socjologii seksualności par i młodzieży

Christophe Giraud
Fabrica Societatis is a scholarly journal that answers the growing need in sociology for the research topics related to activities participating in the creation of social worlds and for works on the everyday existence of people. The main goal of the journal is to create space for theoretical, methodological and empirical enquiries, aiming at discovering everyday procedures creating and shaping various manifestations of social life. It is also a place to publish articles that appreciate...

Stopa procentowa a struktura produkcji

Mateusz Machaj
Czy stopa procentowa decyduje o długości okresu produkcji? W opracowaniach z zakresu analizy struktury kapitałowej te kwestia wywołała sporo kontrowersji. Przedmiotem książki jest omówienie dyskusji na temat istnienia zjawiska procentu oraz jego hipotetycznego wpływu na długość produkcji. Autor dochodzi w niej do konkluzji, że zmiany stóp procentowych nie wywołują zawsze jednostronnych zmian w strukturze produkcji.

Paweł Babij, Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1, Wrocław 2017 (Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości, t. 5), ss. 335 + mapa

Piotr Piętkowski

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717–2017” w Warszawie

Robert Kołodziej

Grób wojenny Fryderyka Szulca – żołnierza 15. pułku piechoty „Wilków” i jeńca wojennego we wrześniu 1939 r. oraz jego poszukiwania na wrocławskich cmentarzach

Grażyna Trzaskowska

Dlaczego niechciane? Na marginesie książki Adriany Merty-Staszczak Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989

Marceli Tureczek

Znajomość roli pro- i prebiotyków w profilaktyce zdrowia i leczeniu chorób w świetle badań

Agnieszka Jama-Kmiecik, Katarzyna Gil, Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska & Irena Choroszy-Krol
Organizm ludzki skolonizowany jest przez różnorodne drobnoustroje, które określane są terminem mikrobiom człowieka. Mikrobiota wpływa na rozwój i wszelakie funkcje układów w organizmie człowieka, dlatego zachowanie jej w niezmienionym składzie jest niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. W profilaktyce oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych XXI w., takich jak cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny itp. zastosowanie synbiotyków stanowi istotny element. Skuteczność jest uzależniona od szczepu i produktu, w którym występują. Celem pracy było poznanie stanu wiedzy o roli...

Wpływ SARS-CoV-2 na konsumpcję leków OTC w Polsce

Anna Gardocka-Jałowiec, Anna Śleszyńska-Świderska & Katarzyna Szalonka
Celem rozważań jest identyfikacja zmian w konsumpcji leków OTC w Polsce w dobie koronawirusa SARS-CoV-2. Punktem wyjścia do rozważań jest zarys adaptacji stylu życia ludzi do nowej, obcej rzeczywistości. Uznano, że jest to „tło” niezbędne do sformułowania wniosków opartych na determinantach konsumpcji leków (szeroko ujętych), w tym głównie leków OTC. W toku rozważań wykorzystano wyniki badań Mindshare Polska. Do oceny zmian w procesie zaopatrzenia polskich gospodarstw domowych w leki OTC w dobie pandemii koronawirusa wykorzystano...

Długość życia jako problem teologiczny. Wybrane aspekty teologii życia i śmierci

Paweł Beyga
Jednym z najważniejszych pytań w debacie teologicznej i filozoficznej są życie i śmierć człowieka. Nauka przygląda się tym aspektom ludzkiej egzystencji z perspektywy medycznej, biologicznej i wielu innych. W artykule zaprezentowano długość życia jako problem teologiczny. Autor tekstu spojrzał na problem ludzkiego życia w perspektywie teologicznej, biblijnej i liturgicznej. Teologia Josepha Ratzingera i liturgiczna idea życia wiecznego okazały się bardzo pomocne w zrozumieniu katolickiej wizji ludzkiej egzystencji i końca życia.

Warunki mieszkaniowe Polaków a komfort przebywania na kwarantannie w świetle badań jakościowych

Agnieszka Sadowa
W artykule zaprezentowano i przeanalizowano wyniki autorskiego badania jakościowego, w którym wzięli udział Polacy pozostający w trudnym czasie domowej izolacji, związanej z panującą na świecie i w kraju pandemią COVID-19. Celem artykułu jest ocena wpływu warunków mieszkaniowych na jakość życia Polaków podczas przebywania w domowej izolacji. Narzędziem wykorzystanym do realizacji badań były standaryzowane wywiady telefoniczne. Badaniem zostały objęte dzieci w wieku szkolnym, młodzi dorośli aktywni zawodowo, rodzice oraz osoby starsze, zamieszkujący dwa typy nieruchomości mieszkalnych:...

Konsumpcja a prywatne wydatki na zdrowie w krajach UE w latach 2008–2018

Urszula Banaszczak-Soroka
Naturalną, wręcz oczywistą kwestią jest, że ludzie chcą być zdrowi. ONZ i WHO podkreślają wagę działań rządu i jego zobowiązanie wobec obywateli do zapewnienia im ochrony zdrowia. Często jednak działania rządu i nakłady finansowe ponoszone w ramach wydatków publicznych nie są wystarczające. Dlatego dopełniane są z innych źródeł. Na szczególną uwagę zasługują środki własne gospodarstw domowych, będące elementem konsumpcji. Celem artykułu jest zbadanie skali prywatnych wydatków na zdrowie w 27 krajach UE w przeliczeniu na...

Dostępność produktów leczniczych w Polsce – ujęcie prawno-ekonomiczne

Konrad Żak
System prawa farmaceutycznego determinuje funkcjonowanie rynku w zakresie zapewnienia dostępności do produktów leczniczych, przez co istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Specyfika obrotu produktami leczniczymi wymusza szczegółowość regulacji prawnych w odniesieniu do procesu dystrybucji, stąd każde państwo dokonuje normalizacji rynku we własnym zakresie. Charakter krajowych systemów prawa farmaceutycznego implikuje efektywność systemu zaopatrywania pacjentów w refundowane produkty lecznicze. Niniejszy artykuł porusza problematykę dostępności pacjentów do refundowanych produktów leczniczych w Polsce. Celem opracowania jest wskazanie wpływu...

Registration Year

 • 2020
  391

Resource Types

 • Text
  371
 • Other
  20

Affiliations

 • University of Wrocław
  170
 • University of Silesia
  11
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • University of Szczecin
  6
 • Rzeszów University
  5
 • University of Łódź
  5
 • Wrocław Medical University
  4
 • Jagiellonian University
  4
 • Wroclaw University of Economics and Business
  3
 • Cracow University of Economics
  3